Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CYKL ROZWOJU PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CYKL ROZWOJU PROJEKTU INWESTYCYJNEGO"— Zapis prezentacji:

1 CYKL ROZWOJU PROJEKTU INWESTYCYJNEGO
dr inż. Michał Krzemiński

2 Cykl rozwoju projektu inwestycyjnego A. Minasowicz
opracowanie ostatecznej wersji projektu (feasibility study) ocena końcowa (raport oceniający) negocjowanie i zawieranie umów projektowanie techniczne budowa studium wstępne (pre-feasibility study) studium możliwości (opportunity study) rozbudowa, innowacja odtworzenie, restrukturyzacja eksploatacja odbiory i rozruch marketing przedprodukcyjny szkolenia FAZA PRZED- INWESTYCYJNA INWESTYCYJNA OPERACYJNA

3 FAZA PRZEDINWESTYCYJNA
studium możliwości i celowości inwestowania i studium wstępnej oceny ekonomicznej zamierzenia inwestycyjnego (opportunity study), studium wstępne, wybór projektu i określenie sposobu zrealizowania obiektu (pre-feasibility study), formułowanie ostatecznej wersji projektu (feasibility study) obejmujące komplet techniczno-ekonomiczno- handlowych i finansowych aspektów inwestycji, ocena końcowa projektu (raport oceniający) jako podstawa podjęcia decy­zji realizacyjnej.

4 W pierwszej fazie procesu inwestycyjnego powinny mieć zastosowanie studia i analizy służące identyfikacji: przedmiotu inwestowania (techniki i technologii, zasobów, zasileń), rynków zbytu i marketingu, nakładów inwestycyjnych i skutkowania inwestycji, ograniczenia ryzyka powstania nieoczekiwanych strat, uproszczonego i rozwiniętego rachunku ekonomicznej efektywności (opłacalności) inwestycji, kapitału i jego możliwości odzyskania (zwrotu, rentowności).

5 WIARYGODNOŚĆ RÓŻNYCH TYPÓW STUDIÓW PRZEDINWESTYCYJNYCH P. M. Hawranek
Ostateczna wersja projektu (feasibility) Studium wstępne (pre-feasibility) 30 Studium możliwości (opportunity) Margines błędu (%) – 30 10 20 – 20 – 10

6 Cykl rozwoju projektu inwestycyjnego A. Minasowicz
opracowanie ostatecznej wersji projektu (feasibility study) ocena końcowa (raport oceniający) negocjowanie i zawieranie umów projektowanie techniczne budowa studium wstępne (pre-feasibility study) studium możliwości (opportunity study) rozbudowa, innowacja odtworzenie, restrukturyzacja eksploatacja odbiory i rozruch marketing przedprodukcyjny szkolenia FAZA PRZED- INWESTYCYJNA INWESTYCYJNA OPERACYJNA

7 FAZA REALIZACJI INWESTYCJI
przygotowanie projektu technicznego i planu realizacyjnego, uzyskanie zgody na zagospodarowanie terenu oraz wykonanie i eksplo­atację obiektu, negocjowanie i zawieranie umów (kontraktów) na dostawy, roboty i usługi, budowa lub modernizacja obiektu (roboty inżynieryjne, budowlano-insta­lacyjno- montażowe oraz rozruch maszyn i urządzeń), przekazanie obiektu (całości, części) do eksploatacji, zarządzanie wykonawstwem przedsięwzięcia, a w tym nadzorowanie, kontrola oraz koordynacja wykonania obiektu w zgodzie z projektem.

8 Realizacja inwestycji zgodnie z projektem obejmuje zarówno dyspozycję środków finansowych według planu finansowego, jak i kontrolę wykonania planu. Szczególny nacisk należy położyć na systematyczną kontrolę zaawansowania rzeczowego i terminowego inwestycji ze wskazaniem na rozmiary odchyleń. Podstawowym problemem inwestowania w fazie realizacyjnej jest monitorowanie wykonania w zakresie technicznym, finansowym (planowanych wydatków-budżetów) oraz terminowym, a także księgowo-rozliczeniowym (zaawansowania finansowego).

9 Należy zauważyć, że monitoring w fazie wykonawstwa poza bieżącą kontrolą (plan/wykonanie-odchylenie) powinien gwarantować sprawozdawczość, czyli raportowanie, a więc wczesne ostrzeganie o przypadkach rażących odchyleń (np. powyżej 5- 10%) celem podjęcia decyzji naprawczych. Kontrola ta jest podstawą akceptowania korekt i zmian, bądź też niekiedy zastosowania innych niezbędnych wariantów wykonania.

10 Cykl rozwoju projektu inwestycyjnego A. Minasowicz
opracowanie ostatecznej wersji projektu (feasibility study) ocena końcowa (raport oceniający) negocjowanie i zawieranie umów projektowanie techniczne budowa studium wstępne (pre-feasibility study) studium możliwości (opportunity study) rozbudowa, innowacja odtworzenie, restrukturyzacja eksploatacja odbiory i rozruch marketing przedprodukcyjny szkolenia FAZA PRZED- INWESTYCYJNA INWESTYCYJNA OPERACYJNA

11 FAZA OPERACYJNA w okresie początkowym (eksploatacji wstępnej i dochodzenia do projek­towanej zdolności wytwórczej) możliwość poprawiania technik wytwór­czych, dokształcania pracowników, doskonalenia użytkowania sprzętu i na­rzędzi itp., normalne użytkowanie (eksploatacja) obiektu.

12 W ramach ostatniej fazy procesu inwestycyjnego musi mieć miejsce kontrola dotrzymania wielkości i wskaźników ekonomicznych oraz parametrów techniczno-ekonomicznych. Wartości te będą miały decydujący wpływ na wielkość, jakość, terminowość oraz koszty wytwarzania wyrobów, świadczonych usług oraz innych ustaleń projektu (rentowności, czasie zwrotu zainwestowanego kapitału, itp.)

13 GENERALNE KRYTERIA PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH
Wyraźnie sprecyzowane cele przedsięwzięcia, Wywiad marketingowy, Realistyczne szacunki/prognozy, Ocena ryzyka, Plan realizacji przedsięwzięcia.

14 Udział procentowy kosztów
Udział procentowy kosztów możliwych do redukcji w trakcie cyklu realizacji przedsięwzięcia A. Minasowicz Decyzja inwestycyjna Możliwość redukcji kosztów Zakumulowana wielkość inwestycji Udział procentowy kosztów Planowanie wstępne Projekt i urządzenia konstrukcyjne Instalacja urządzeń [czas] Wycena Realizacja

15 ZARZĄDZANIE FINANSAMI W FAZIE PRZYGOTOWAWCZEJ
METODA WARTOŚCI ZAKTUALIZOWANEJ NETTO (NPV), WEWNĘTRZNEJ STOPY ZWROTU ORAZ UWĘGLĘDNIENIE OPCJI RZECZYWISTYCH ANALIZA SCENARIUSZY I WRAŻLIWOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO MODEL WYCENY AKTYWÓW KAPITAŁOWYCH OCENA RYZYKA I NIEPEWNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA METODY POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH METODY OKREŚLANIA PRZEPŁYWU ZASOBÓW FINANSOWYCH ZARZĄDZANIE FINANSAMI W KONTRAKTACH REALIZOWANYCH PRZEZ INWESTORÓW PRYWATNYCH I PUBLICZNYCH METODY ANALIZY WARTOŚCI METODY OCENY WARTOŚCI I RYZYKA W PRZEDSIĘWZIĘCIACH INWESTYCYJNYCH

16 ZARZĄDZANIE KOSZTAMI W FAZIE WYKONAWCZEJ
BUDŻETOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE PLANOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA Z UWZGLĘDNIENIEM RYZYKA METODA WARTOŚCI UZYSKANEJ KWANTYTATYWNY MODEL ZARZĄDZANIA RYZYKIEM DLA GENERALNEGO WYKONAWCY

17 PRZEGLĄD PROCESU ZAMYKANIA PROJEKTU
ROZLICZANIE PROJEKTU PRZEGLĄD PROCESU ZAMYKANIA PROJEKTU ZAMYKANIE PROJEKTU WG WYBRANYCH METODY

18 WYKŁAD OPRACOWANY NA PODSTAWIE


Pobierz ppt "CYKL ROZWOJU PROJEKTU INWESTYCYJNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google