Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wnioski z analizy informacji o wynikach kształcenia i wychowania w szkołach i placówkach Gdańsk, 26-27 sierpnia 2010 roku KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wnioski z analizy informacji o wynikach kształcenia i wychowania w szkołach i placówkach Gdańsk, 26-27 sierpnia 2010 roku KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU."— Zapis prezentacji:

1 Wnioski z analizy informacji o wynikach kształcenia i wychowania w szkołach i placówkach Gdańsk, 26-27 sierpnia 2010 roku KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

2 SPRAWDZIAN w latach 2005-2010 Średnie wyniki zdających w woj. pomorskim i w kraju

3 SPRAWDZIAN w roku 2010 Liczba szkół, które uzyskały średnie wyniki sprawdzianów na poziomie niskim, średnim i wysokim w wybranych powiatachPowiat Wynik niskiśredniwysoki Gdańsk 103231 Gdynia 0825 Sopot 023 gdański 14144 pucki 13153 nowodworski 661 wejherowski 182610

4 EGZAMIN GIMNAZJALNY w latach 2005-2010 Średnie wyniki zdających w części humanistycznej w woj. pomorskim i w kraju

5 EGZAMIN GIMNAZJALNY w roku 2010 Liczba szkół, które uzyskały średnie wyniki egzaminu w części humanistycznej na poziomie niskim, średnim i wysokim w wybranych powiatachPowiat Wynik niskiśredniwysoki Gdańsk 151720 Gdynia 5914 Sopot 014 gdański 771 pucki 380 nowodworski 450 wejherowski 8153

6 EGZAMIN GIMNAZJALNY w latach 2005-2010 Średnie wyniki zdających w części matem.- przyrodniczej w woj. pomorskim i w kraju

7 EGZAMIN GIMNAZJALNY w roku 2010 Liczba szkół, które uzyskały średnie wyniki egzaminu w części matem. - przyrodniczej na poziomie niskim, średnim i wysokim w wybranych powiatach Powiat Wynik niskiśredniwysoki Gdańsk 131326 Gdynia 5716 Sopot 023 gdański 474 pucki 371 nowodworski 252 wejherowski 5183

8 EGZAMIN MATURALNY w roku 2010 Średnie wyniki zdających z przedmiotów obowiązkowych: j. polski, matematyka i j. angielski w części pisemnej w woj. pomorskim i w kraju

9 Wnioski z analizy wyników kształcenia 1.Konieczne jest podjęcie bardziej efektywnych działań w szkołach i placówkach na rzecz poprawy wyników kształcenia w województwie, m.in. poprzez: wnikliwe i rzetelne analizy wyników kształcenia, opracowanie realnych programów, służących ciągłemu doskonaleniu procesu dydaktycznego, tworzenie warunków do współpracy między nauczycielami szkół i placówek z obszaru gminy (powiatu), z ukierunkowaniem na wymianę doświadczeń dydaktycznych i wychowawczych. 2.Przykłady podejmowania skutecznych działań przynoszących poprawę efektów kształcenia w szkołach: powiat kwidzyński, powiat sztumski.

10 Wnioski z analizy wyników kształcenia

11 Wnioski z kontroli doraźnych Wzmocnić nadzór pedagogiczny nad: procesem dydaktyczno – wychowawczym w celu zapewnienia pełnej realizacji podstawy programowej, przestrzeganiem przepisów i zasad oceniania wiedzy i umiejętności uczniów, dostosowaniem wymagań edukacyjnych dla uczniów posiadających zalecenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych, dokumentowaniem sposobu informowania uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przestrzeganiem przez nauczycieli obowiązku zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę.

12 Najczęściej odnotowane zdarzenia z udziałem uczniów 1.Pobicia i bójki na terenie szkoły. 2.Wypadki w czasie przerw międzylekcyjnych. 3.Wypadki podczas wycieczek. 4.Zastraszania. 5.Samookaleczenia. 6.Samobójstwa i próby samobójcze. 7.Ucieczki z domu. 8.Zaginięcia. 9.Ofiary wypadków samochodowych.

13 Wnioski do pracy wychowawczej 1.Położyć większy nacisk na rozpoznawanie problemów uczniów. 2.Poszerzyć zakres wsparcia pedagogiczno- psychologicznego korzystając z pomocy innych podmiotów działających na rzecz dzieci. 3.Sygnalizować rodzicom obszary potencjalnych zagrożeń oraz organizować spotkania ze specjalistami.

14 Rekomendacje dla placówek doskonalenia nauczycieli 1.Na kursy pedagogiczne dla czynnych zawodowo nauczycieli nie można przyjmować osób niepracujących w szkole, ponieważ nie mają one możliwości zrealizowania praktyki pedagogicznej przewidzianej programem kursu. 2.Nie można przyjmować na kursy kwalifikacyjne osób niespełniających kryteriów naboru, które określono w programie danego kursu. 3.Po zamknięciu naboru na kurs, należy przesłać do Pomorskiego Kuratora Oświaty uaktualnioną listę uczestników kursu.

15 Rekomendacje dla placówek doskonalenia nauczycieli 4.Konieczne jest wpisywanie do dokumentacji kursu pełnej informacji na temat wykształcenia uczestnika kursu oraz miejsca jego zatrudnienia. 5.Należy przesyłać terminowo do Kuratorium Oświaty sprawozdania z realizacji kursów kwalifikacyjnych, informować o zaistniałych zmianach w organizacji i przebiegu kursu, które dotyczą terminu jego realizacji albo kadry. 6.We wniosku dotyczącym przeprowadzenia kursu należy zaproponować taki termin, który zagwarantuje prawidłową jego realizację.

16 Rekomendacje dla placówek doskonalenia nauczycieli 7.Organy prowadzące powinny dostosować statuty placówek doskonalenia nauczycieli do wymagań określonych w rozporządzeniu z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. nr 200, poz.1537).

17 Monitorowanie rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do publicznych szkół ponagimnazjalnych dla młodzieży, z wyłączeniem szkół specjalnych i szkół dla dorosłych. Proszę przesłać wypełnione arkusze monitorowania do 15 września 2010 roku na adres: Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk Uwaga ! 1.Arkusze przesłane na początku sierpnia, w pytaniu 11 i 12 zawierają niewielkie zmiany. Uaktualnione arkusze zostały przesłane drogą elektroniczną. 2.W przypadku szkół funkcjonujących w zespołach proszę wypełnić arkusz dla każdej ze szkół w zespole odrębnie.

18 Konferencje dla nauczycieli (przewodniczących zespołów ewaluacyjnych) Planowana realizacja konferencji w terminie 6 –17 września 2010 r. Szczegółowy harmonogram na stronie internetowej Kuratorium

19 Szkolenia dla dyrektorów - ewaluacja wewnętrzna Zmiany w terminach szkolenia Harmonogram i miejsce szkolenia pozostają bez zmian. Listy osób wytypowanych do szkoleń w nowych terminach zostaną umieszczone po 1 września 2010 r. na stronie Kuratorium. Pozostali dyrektorzy, którzy zostali wytypowani do szkoleń w miesiącu październiku i listopadzie 2010 r. zostaną poinformowani drogą mailową o przypisanych terminach lub dokonanych w tym zakresie zmianach. Odwołany termin szkoleniaNowy termin szkolenia 16 - 18 kwietnia 2010 r.2 - 4 października 2010 r. 18 - 20 kwietnia 2010 r.14 - 16 listopada 2010 r.

20 Gdański Salon Maturzystów – Perspektywy 2010 Informacje dla uczniów klas maturalnych i nauczycieli 1. Harmonogram 2. Miejsce Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6 DataGodzinaPowiat 27.09.2010 r.od 9.00 m. Gdańsk m. Gdynia 28.09.2010 r.od 9.00 m. Sopot gdański nowodworski pucki wejherowski

21 Dziękuję


Pobierz ppt "Wnioski z analizy informacji o wynikach kształcenia i wychowania w szkołach i placówkach Gdańsk, 26-27 sierpnia 2010 roku KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google