Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ideologia subkultury metal powsta ł a w latach 70-Tych ubieg ł ego wieku, jednak swój ostateczny ksztaLt i popularnoSC zyskaLa jednak dopiero w nastEpnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ideologia subkultury metal powsta ł a w latach 70-Tych ubieg ł ego wieku, jednak swój ostateczny ksztaLt i popularnoSC zyskaLa jednak dopiero w nastEpnej."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Ideologia subkultury metal powsta ł a w latach 70-Tych ubieg ł ego wieku, jednak swój ostateczny ksztaLt i popularnoSC zyskaLa jednak dopiero w nastEpnej dekadzie, dziEki takim zespolom jak: Iron Mainden, Ventom, Slayer czy Metallica. nurt muzyki rozrywkowej na rzecz powrotu do ostrego rocka.

4

5 podstawowym wyznacznikiem tej podkultury jest muzyka heavy-metalowa, mówiAc o tej subkulturze automatycznie mówimy o muzyce, dziEki której zyskaLa ona swojA nazwE. W tekstach piosenek metalowych zauwaZalna jest bardzo róZnorodna tematyka, kaZdy zespól przedstawia róZne treSci, dlatego nie moZna okreSliC jednego rodzaju tej muzyki. Obecnie wyróZnia siE okoLo 10 gatunków muzyki metalowej: black metal, death metal, speed metal, trash metal, doom metal, gothic metal, power metal, pop metal, nu metal oraz love metal.

6

7 SA to najbardziej popularne odmiany metalu, jednak autorzy kolejnych KULTUR poSwiEconych metalowcom podajE coraz róZniejsze ich nazwy. KaZdy zespóL tworzy swój wLasny nurt, kierunek muzyki metalowej, doskonaLym przykLadem moZe być Apocalyptica, fiNski zespóL,

8

9 który LAczAc muzykE powaZnA z metalem gra cello rock a jednoczeSnie tworzy coS nowego, swoj swój wLasny nurt. naleZy wziac teZ pod uwagE to, Ze muzyka jakiegoS zespo ł u metalowego, jako caLoSC twórczoSci, moZe byC uznana przez jednych za speed metal a przez drugich za trash metal. Granica niejednokrotnie jest zdumiewajAco maLo sLyszalna.

10

11 JednoczeSnie wydanie kaZdego nowego albumu moZe zostaC uznane za narodziny nowej odmiany metalu, tak jak miaLo to miejsce w przypadku zespoLu HIM, który przez umieszczenie na okladce swojego nowego albumu odwróconego pentagramu w ksztaLcie serca i zatytuLowanie go Love metal stworzyL nowy rodzaj tej muzyki.

12

13 Mozna Smia ł Lo powiedzieć ze 95% metalowców ubiera siE tak jak normalni ludzie. Nie kaZdy czLowiek, który jest metalem bEdzie obwieszczal siE z tym caLemu Swiatu. Dzis najczESciej, metala moZna poznaC po szczegóLach takich jak pieszczocha, naszywka z nazwA ulubionego zespolu czy koszulka z czachA lub logiem zespoLu, choC nie zawsze poznamy przechodzAcego obok nas metala, poniewaZ nie bedzie on posiadaL takich czy innych drobiazgów Swiadczacych o przynaleZnoSci do tej subkultury metal.

14

15 Do niedawna na stanie ewidencyjnym kaZdego metala musiaL znajdować siE plecak wojskowy tzw. kostka oraz nieodzowne dLugie wLosy, przynajmniej do ramion. DziS jednak wizerunek ten zaczyna coraz szybciej znikaC, coraz trudniej spotkaC te dwa elementy, tracA one na znaczeniu w wyglAdzie metala.

16

17 Tego rodzaju imprezy bywają pieczo ł owicie inscenizowanymi widowiskami, obrzędami, podczas których dominuje atmosfera tajemniczo ś ci i grozy, budowana za pomocA scenografii, efektów specjalnych(dymy, efekty pirotechniczne), a takZe strojów i zachowaN muzyków. Koncert stwarza metalowcom okazjE by byC razem, by wyróZniC siE jako rozpoznawalna spoLecznoSC.

18

19 Obserwując takie koncerty mozna odniesć wrazenie, ze dla metalowca podzialna swieto i codziennosc jest bardzo doniosly. To wlasnie podczas swięta metalowcy staja sie zwarta i wyrazista grupa, epatujaca odpowiednim wygladem, podczas gdy, na co dzien rzadko wyrózniaja sie w tlumie. Bardzo krzywdzacym dla metalu jest stwierdzenie, ze metalowcy to satanisci.

20

21 Wsród kilku odmian muzyki metalowej satanisci preferuja tzw. speed- i black metal. Jest to stwierdzenie smieszne, to tak jak by powiedziec, ż e wszyscy kibice to hools-i. To, ze ktos s ł ucha metalu nie oznacza, ze automatycznie staje sie satanista. Oczywiscie jakas czesc metalowców jako religie deklaruje satanizm, lecz jest to tak maly procent, ze nie mozna przez pryzmat tych osób oceniac calej subkultury.

22

23 Podsumowujac, subkultura metal nie posiada jednej wyrazistej ideologii. Jednak cechami charakterystycznymi dla metalu jako calosci, bedzie bunt przeciw calkowitej komercjalizacji, muzyka, która jest glównym wyznacznikiem tej subkultury oraz tolerancja dla innych subkultur, ludzi ich postaw i ideologii. A kazdy metalowiec prezentujac swoja odrebna ideologie bedzie opieral sie na tych glównych zasadach.

24

25

26 METALICA - Historia


Pobierz ppt "Ideologia subkultury metal powsta ł a w latach 70-Tych ubieg ł ego wieku, jednak swój ostateczny ksztaLt i popularnoSC zyskaLa jednak dopiero w nastEpnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google