Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. MICHAŁA DRZYMAŁY W BRZOSTOWIE ID grupy: 97/82_P_G1 Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Temat projektowy: LOKALNY RYNEK PRACY –szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu Semestr/rok szkolny: pierwszy / 2009/2010

3 Lokalny rynek pracy-szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu

4 Charakterystyka powiatu pilskiego. Powiat Pilski leży w północnej części województwa wielkopolskiego, na powierzchni 1268 km2. Zamieszkuje go ok. 138 tys. mieszkańców. Powiat powstał na terenie byłego województwa pilskiego-dziś wielkopolskiego ze stolicą w Poznaniu. W skład powiatu pilskiego wchodzi jedna gmina miejska (Piła), 4 gminy miejsko-wiejskie (Łobżenica, Ujście, Wyrzysk, Wysoka) oraz 4 gminy wiejskie (Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo).

5 Mapa powiatu pilskiego

6 Dane dla powiatu Ludność 137,51 tys. 4,10% ludności województwa w tym: - w miastach: 65,10 % zaludnienie: 109 mieszk./km2 Powierzchnia 1267,10 km2 4,25% powierzchni województwa w tym: - użytki rolne: 60,00% - użytki leśne: 29,00% Infrastruktura stacje paliw: 30 placówki pocztowe: 28 szkoły podstawowe: 52 gimnazja: 22 licea: 13 podmioty w rejestrze REGON: 11816 1 sklep na 87 mieszkańców

7 Bezrobocie w Powiecie Pilskim:

8 Kwalifikacje osób bezrobotnych do 25 roku życia: Zarejestrowane w PUP w Pile osoby bezrobotne do 25 roku życia charakteryzowały się w większości: Brakiem stażu pracy (51,4%) Wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (29,3%) Gimnazjalnym i poniżej (26,8%) Poziomem zasadniczej szkoły zawodowej (17,7%) Po ukończeniu liceum ogólno kształcącego (17,5%) Z wyższym wykształceniem (8,7%)

9 Poziom bezrobocia wśród osób zarejestrowanych w PUP w Pile na koniec grudnia 2009r.: GminaW osobachW % Miasto Piła105751,1 Miasto i gmina Wyrzysk24052,7 Miasto i gmina Łobżenica13945,0 Gmina Białośliwie119100,0 Miasto i gmina Wysoka10956,2 Miasto i gmina Ujście10642,6 Gmina Szydłowo9028,5 Gmina Kaczory7639,8 Gmina Miasteczko Krajeńskie6376,8

10

11 Wyodrębnioną na koniec grudnia 2009 r. grupę 8 zawodów generujących bezrobocie stanowiły: Bez zawodu (1,342 osób w zawodzie) Sprzedawca (458 os. w zawodzie) Technik ekonomista (170 os. w zawodzie) Monter sprzętu oświetleniowego lamp elektrycznych (147 os. w zawodzie) Kucharz (145 os. w zawodzie) Murarz (131 os. w zawodzie) Mechanik samochodów osobowych (115 os. w zawodzie) Krawiec (102 os. w zawodzie)

12 Bezrobotni do 25 roku życia: Pod koniec ubiegłego roku (tj. 2009 r.) do PUP w Pile zarejestrowało się 1460 (24,4%) osób bezrobotnych w wieku do 25 lat. Z 1460 osób zarejestrowanych w PUP w Pile 52% stanowią kobiety, a 48% mężczyźni.

13 to osoba, która do dnia zastosowania wobec niej usług i instrumentów rynku pracy, nie ukończyła 25 roku życia. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zmieniła termin "absolwent" na termin "osoby bezrobotnej do 25 roku życia". Dzięki tej zmianie z różnych form aktywizacji zawodowej może korzystać więcej młodych ludzi. Takim przykładem są staże finansowane przez urzędy pracy, z których do tej pory mogli korzystać jedynie absolwenci. Obecnie mogą z nich korzystać wszystkie osoby bezrobotne do 25 roku życia. to osoba, która do dnia zastosowania wobec niej usług i instrumentów rynku pracy, nie ukończyła 25 roku życia. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zmieniła termin "absolwent" na termin "osoby bezrobotnej do 25 roku życia". Dzięki tej zmianie z różnych form aktywizacji zawodowej może korzystać więcej młodych ludzi. Takim przykładem są staże finansowane przez urzędy pracy, z których do tej pory mogli korzystać jedynie absolwenci. Obecnie mogą z nich korzystać wszystkie osoby bezrobotne do 25 roku życia. Bezrobotny do 25 roku życia według ustawy:

14 Oferty pracy Największa ilość ofert pracy w 2009 r. skierowana była do osób posiadających następujące kwalifikacje zawodowe: Liczba ofert pracy % udział do og ó lnej liczby ofert Sprzedawca47713,6 Robotnik gospodarczy3139,0 Technik prac biurowych2557,3 Technik administracji1444,1 Sprzątaczka1002,9 Bufetowy702,0 Magazynier692,0 Kucharz692,0 Specjalista ds. marketingu i handlu 511,5 Przedstawiciel handlowy461,3 Agent ubezpieczeniowy461,3 Pozostali operatorzy maszyn 411,2 Robotnik budowlany411,2 Księgowy411,2 Fryzjer371,1

15 Największe zakłady pracy w powiecie Przemysł ulokowany jest głównie w Pile. Największym zakładem jest Philips Lighting Poland S.A. Na mapie gospodarczej tego miasta znaczącą pozycję zajmują też inne firmy: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. - Oddział Poszukiwania Nafty i Gazu, a także drukarnia Winkowski Spółka z o.o. i Agora, gdzie drukuje się znane tytuły prasy kolorowej i prasę codzienną. Poza Piłą funkcjonuje Zakład Przemysłu Rolno-Spożywczego Farmutil HS Holding S.A. zlokalizowany w Śmiłowie na terenie gminy Kaczory. Obok firm, których nazwy znane są poza terenem powiatu pilskiego, funkcjonuje tu wiele zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, placówek handlowych i gastronomicznych.

16 Oferty szkół: Szkoły powiatu pilskiego kształcą w zawodach: Technik elektronik Technik poligraf Technik hotelarstwa Technik informatyk Technik handlowiec Technik prac biurowych Technik logistyk Technik usługi turystycznej Technik usług gastronomicznych Kelner Cukiernik

17 Oferty szkół c.d. Technik rolnik Technik ogrodnik Technik agrobiznesu Technik mechanizacji rolnictwa Technik technologii żywności Technik mechanik Technik kucharz Technik żywienia i gospodarstwa domowego Introligator Drukarz Kucharz małej gastronomii Sprzedawca

18 Programy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych: 1) Mój wybór- moja przyszłość - Program ma na celu poprawienie zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, realizowany w latach 2008-2013. 2) Rowy – program powiatowy, którego celem było zahamowanie zjawiska społecznego ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych oraz poprawa stanu urządzeń melioracyjnych poprzez prace związane z konserwacją urządzeń melioracji tj. rzek, kanałów, wałów przeciwpowodziowych. 3) Kolejna szansa – program na rzecz osób bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników. Celem programu było zminimalizowanie skutków negatywnego pozostawienia bez pracy i zdobycie nowych umiejętności przez osoby bezrobotne. 4) Stawiam na przedsiębiorczość – celem programu było podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do samo zatrudnienia i zatrudnienia 222 osób bezrobotnych. 5) Młoda kadra – program na rzecz wspierania aktywności zawodowej osób do 30 roku życia. Celem programu było zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób bezrobotnych, zwiększenie ich szans na zatrudnienie.

19 Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia

20 Szanse - Dobre warunki dla rozwoju małej i średniej przedsiębioczości - Możliwość pozyskania środków finansowych z Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu pracy - Utworzenie w Pile subregionalnego ośrodka wspierania przedsiębioczości - Rozwój agroturystyki

21 Zagrożenia - Brak miejsc pracy na obszarach wiejskich - Ubożenie społeczeństwa - Brak miejsc pracy dla absolwentów szkół w wyuczonych zawodach - Oferty szkół nie pokrywają się w pełni z ofertami pracy zakładów regionu

22 Podsumowanie Szanse dla absolwentów szkół, na zdobycie dobrej pracy są małe, gdyż bezrobocie w powiecie pilskim jest wysokie. W naszym regionie jest zbyt niska podaż pracy w stosunku do liczby absolwentów szkół. Szansą zminimalizowania liczby absolwentów pozostających bez pracy jest ich uczestnictwo w programach aktywizacji zawodowej organizowanych przez powiatowy urząd pracy.

23 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google