Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCEDURA PLANISTYCZNA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROKIETNICA 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCEDURA PLANISTYCZNA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROKIETNICA 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 PROCEDURA PLANISTYCZNA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROKIETNICA r.

2 Uchwała Nr VII/47/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 marca 2007r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium dla całego terenu gminy Rokietnica

3 Na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt sporządza Studium, które zawiera część tekstową i graficzną, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy.

4 Podpisanie umowy z biurem projektowym ARMAGEDDON
w dniu r.

5 PRZYSTĄPIENIE Ogłoszenie w prasie Głos Wielkopolski 8.11.2007r.
Obwieszczenia: tablica ogłoszeń Urzędu Gminy, tablice ogłoszeń sołectw oraz BIP Zawiadomiono 46 instytucji o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Termin składania wniosków do r.

6 Instytucje, które odpowiedziały na zawiadomienie o przystąpieniu
PRZYSTĄPIENIE Instytucje, które odpowiedziały na zawiadomienie o przystąpieniu Zespół parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Zachód Sp. z o.o. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Infrastruktury Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Lasy Państwowe Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

7 PRZYSTĄPIENIE Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Środowiska Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Wojewódzki Sztab Wojskowy Prezydent miasta Poznania Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Zarząd Dróg Powiatowych Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wójt Gminy Suchy Las Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

8 PRZYSTĄPIENIE Urząd Lotnictwa Cywilnego Nadleśnictwo Łopuchówko
Starostwo Powiatowe w Poznaniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Agencja Nieruchomości Rolnych oddział Terenowy w Poznaniu PERN „Przyjaźń” S.A. Płock

9 PRZYSTĄPIENIE Złożono 214 wniosków (właściciele działek, osoby zainteresowane).

10 PRZYSTĄPIENIE Ogłoszenie w prasie Głos Wielkopolski 02.06.2008r.
W związku z szerokim zakresem problematyki przestrzennej, wolą uwzględnienia jak największej grupy użytkowników przestrzeni, zainteresowanych stron, zapewnieniem uczestnictwa wyżej wymienionych w procedurze planowania przestrzennego, postanowiono ponowić termin składania wniosków wyznaczając ostateczną datę czerwiec 2008r. Ogłoszenie w prasie Głos Wielkopolski r. Obwieszczenia: tablica ogłoszeń Urzędu Gminy, tablice ogłoszeń sołectw oraz BIP, Termin składania wniosków do r.

11 PRZYSTĄPIENIE Złożono 16 wniosków (właściciele działek, osoby zainteresowane) pomiędzy pierwszym a drugim terminem składania wniosków.

12 PRZYSTĄPIENIE W drugim terminie tj. od 02.06.2008r. do 27.06.2008r.
złożono 44 wnioski (właściciele działek, osoby zainteresowane).

13 PRZYSTĄPIENIE - PODSUMOWANIE
Ogółem na etapie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium złożono 274 wnioski.

14 PRZYSTĄPIENIE - PODSUMOWANIE
Złożone wnioski według położenia działek: Kiekrz (w tym Starzyny i Rogierówko) 94 Rokietnica 50 Krzyszkowo 47 Mrowino 38 Napachanie 27 Pawłowice 25 Kobylniki 23 Cerekwica 18 Rostworowo 13 Sobota 7 Żydowo 4 Przybroda 2

15 PRZYSTĄPIENIE - PODSUMOWANIE
Problematyka wniosków: Przeznaczenie działki/działek pod zabudowę mieszkaniową, Włączenie działki do Studium nie podając przeznaczenia, Przeznaczenie działki pod działalność gospodarczą, Utrzymanie przeznaczenia rolniczego, Przesunięcie obwodnicy S-11

16 Opinia prawna W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z dnia 7 listopada 2008r.) zostaliśmy zobowiązani do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

17 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Wystąpienie Wójta Gminy do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko

18 Opiniowanie i uzgadnianie
Pismo Wójta Gminy z dnia r. Opiniowanie/uzgodnienie w terminie do r. przez instytucje i właściwe organy

19 Opiniowanie i uzgadnianie
Opinie/uzgodnienia pozytywne, bez uwag: 1. Wojewoda Wielkopolski, 2. Starosta Poznański, 3. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 5. Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Zachód, 6. Poznański Związek Spółek Wodnych, 7. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, 8. OGP „Gaz-System” Sp. Z o.o. Oddział w Poznaniu, 9. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 10. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu, 11. Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o., 12. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,

20 Opiniowanie i uzgadnianie
Opinie/uzgodnienia pozytywne z uwagami – uwagi uwzględniono: 1. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, 2. Prezydent Miasta Poznania, 3. Wójt Gminy Suchy Las, 4. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego, 5. Wojewódzki Sztab Wojskowy, 6. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, 7. ENEA Operator sp. z o.o., 8. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 9. PERN „Przyjaźń”, 10. PUK Rokietnica

21 Opiniowanie i uzgadnianie
Opinie/uzgodnienia negatywne – uwaga nieuzasadniona, lecz rozwiązania przestrzenne na styku gmin złagodzone: 1. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Opinie/uzgodnienia negatywne – odrzucone ze względu na niezgodność z przepisami prawa: 1. Lasy Państwowe, 2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

22 Opiniowanie i uzgadnianie
Korespondencja z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska Pismo Wójta Gminy z dnia r. Pismo RDOŚ z dnia r. - Opinia pozytywna Pismo RDOŚ z dnia r. - Uzgodnienie pozytywne

23 Wyłożenie projektu studium
Ogłoszenie w prasie Głos Wielkopolski r. Obwieszczenia: tablica ogłoszeń Urzędu Gminy, tablice ogłoszeń sołectw oraz BIP Termin wyłożenia projektu Studium od r. do r. Spotkania informacyjne (nie wynikają z obowiązujących przepisów): Rokietnica, Kiekrz, Starzyny, Rogierówko, Pawłowice ( r. Zespół Szkół w Rokietnicy) Kobylniki, Mrowino, Cerekwica, Dalekie, Napachanie, Przybroda ( r. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu) Sobota, Bytkowo, Rostworowo, Żydowo, Krzyszkowo ( r. Świetlica Wiejska w Żydowie) Indywidualne spotkania z projektantami w Urzędzie Gminy i w siedzibie biura ARMAGEDDON Dyskusja publiczna r. Zespół Szkół w Rokietnicy – spotkanie protokołowane wraz z listą obecności Termin składania wniosków do r.

24 Wyłożenie Studium W pierwszym okresie wyłożenia Studium było złożonych 328 uwag. Uwagi dotyczące obszarów z podziałem na miejscowości: Rokietnica 159, Żydowo 153, Napachanie 153 Rostworowo 139 Mrowino 26 Kiekrz 21 Kobylniki 16 Krzyszkowo 12 Pawłowice 8 Sobota 8 Cerekwica 6 Bytkowo 5 Cerekwica 3 Przybroda 1

25 Ponowne opiniowanie i uzgadnianie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu – opinia pozytywna, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu – opinia negatywna, uzgodnienie pozytywne, Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie - brak odpowiedzi, Urząd Lotnictwa Cywilnego w Poznaniu, odpowiedzi udziela: Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie nie zgłaszając zastrzeżeń Urząd Lotnictwa Cywilnego Departament Żeglugi Powietrznej informując, że na terenie całej gminy obowiązują strefy ograniczonej zabudowy ze względu na urządzenia lotnicze. Strefy ograniczonej zabudowy nie dopuszczają możliwości powstania farm wiatrowych a pojedyncze turbiny powinny być uzgadniane z ULC o ile ich wysokość w odniesieniu do poziomu morza przekroczy 144m Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – odpowiedź - nie są jednostką wskazaną do opiniowania Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - brak odpowiedzi

26 Ponowne wyłożenie Studium do publicznego wglądu
Ogłoszenie w prasie „Głos Wielkopolski” w dniu r. Obwieszczenia: tablica ogłoszeń Urzędu Gminy, tablica ogłoszeń sołectw oraz BIP Termin wyłożenie od r. do r. Dyskusja publiczna r. Zespół Szkół w Rokietnicy – spotkanie protokołowane wraz z listą obecności Termin składania wniosków do r.

27 Ponowne wyłożenie Studium do publicznego wglądu
W drugim okresie wyłożenia Studium zostało złożonych 76 uwag. Uwagi dotyczące obszarów z podziałem na miejscowości: Rokietnica 19, Żydowo 15, Napachanie 1 Rostworowo 4 Mrowino 10 Kiekrz 7 Kobylniki 6 Krzyszkowo 5 Pawłowice - Sobota - Cerekwica 7 Bytkowo 5 Przybroda 2

28 Wyłożenie studium-podsumowanie
Ogółem w okresie wyłożenia Studium w dwóch terminach złożono 404 uwagi.

29 Wyłożenie studium-podsumowanie
Przystąpienie Wyłożenie 1 Wyłożenie 2

30 Wyłożenie studium-podsumowanie
Problematyka uwag: przeznaczenie działki/działek pod zabudowę mieszkaniową, likwidacja wiatraków w Napachaniu i Żydowie likwidacja/zmniejszenie uciążliwości terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą w rejonie os. Parkowego, Kalinowego, Zielony Lasek wykreślenie zapisów dotyczących możliwości przebudowy linii 220 kV na linie 400 kV

31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PROCEDURA PLANISTYCZNA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROKIETNICA 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google