Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty Stopień realizacji priorytetów obowiązujących w roku szkolnym 2005/2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty Stopień realizacji priorytetów obowiązujących w roku szkolnym 2005/2006."— Zapis prezentacji:

1

2 Kuratorium Oświaty Stopień realizacji priorytetów obowiązujących w roku szkolnym 2005/2006

3

4 Wzmacnianie pozycji dyrektora szkoły I

5 II Wzmacnianie działalności wychowawczej szkoły ze szczególnym uwzględnieniem roli wychowawcy klasy

6 III Organizacja i realizacja kształcenia dzieci i młodzieży należących do mniejszości narodowych lub grup etnicznych

7 IV Ocena działań podejmowanych przez dyrektorów szkół i placówek na rzecz organizowania zajęć pozalekcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć wspierających uczniów z trudnościami edukacyjnymi i propozycji organizacji wolnego czasu.

8 I Realizacja podstawy programowej w kontekście wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych

9 II II etap wdrażania rozporządzenia MENiS z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego… uwzględniający ewaluację wewnętrznego i zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkół.

10 III Realizacja kształcenia zawodowego z uwzględnieniem wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

11 IV Wykorzystanie wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do planowania pracy szkoły

12 Priorytety MEiN

13 I priorytet MEiN – wzmacnianie pozycji dyrektora szkoły/placówki Co zrobiono dotychczas? Opracowano i przekazano wszystkim wizytatorom: wzór zestawienia informacji o dokonanych w latach 2001-2005 ocenach pracy dyrektorów, kwestionariusz anonimowej ankiety do wypełnienia przez dyrektorów arkusz diagnostyczny – organizacja WDN

14 Pozostało do zrobienia: 1.opracowanie, przy udziale dyrektorów, arkusza do gromadzenia informacji na temat pracy dyrektora w celu jej oceny – kwiecień/maj,

15 I priorytet MEiN – wzmacnianie pozycji dyrektora szkoły/placówki Pozostało do zrobienia: 2.Zakończenie badań - marzec 3.Opracowanie sprawozdania (raportu) z realizacji priorytetu wraz z wnioskami – maj/czerwiec,

16 I priorytet MEiN – wzmacnianie pozycji dyrektora szkoły/placówki Pozostało do zrobienia: 3.Przekazanie raportu do wiadomości szkół i placówek w celu wykorzystania wniosków do planowania dalszej pracy - czerwiec/lipiec

17 II priorytet: Wzmacnianie działalności wychowawczej Dotychczasowe działania: 1. Na podstawie ubiegłorocznych raportów (358) sformułowano syntetyczną ocenę efektywności pracy wychowawczej i profilaktycznej, 2. Zebrano dane w ramach badania CM PPP (21), 3. Przeanalizowano WDN pod kątem doskonalenia umiejętności wychowawczych (506 – przeglądy), 4. Zbadano i oceniono pracę wychowawczą w zakresie ochrony, upowszechniania i przestrzegania praw dziecka (20)

18 II priorytet: Wzmacnianie działalności wychowawczej Pozostało do zrobienia: 1. Kontrola zaleceń wydanych podczas jesiennych przeglądów – kwiecień

19 II priorytet: Wzmacnianie działalności wychowawczej Pozostało do zrobienia: 2. Badanie w 1/5 nadzorowanych szkół i placówek stopnia realizacji zaplanowanych w ramach WDN zadań oraz dokonywania ewaluacji działań wychowawczych i profilaktycznych - maj

20 II priorytet: Wzmacnianie działalności wychowawczej Pozostało do zrobienia: 3. Opracowanie informacji na podstawie raportów z tegorocznych mierzeń jakości pracy szkół i placówek i sformułowanie syntetycznej oceny efektywności pracy wychowawczej i profilaktycznej- czerwiec/lipiec

21 II priorytet: Wzmacnianie działalności wychowawczej Pozostało do zrobienia: 4.Opracowanie i upublicznienie sprawozdania z realizacji priorytetu w celu wykorzystania wniosków do planowania dalszej pracy - czerwiec/lipiec

22 III priorytet: Nadzór KO nad kształceniem mniejszości narodowych lub grup etnicznych Co zrobiono dotychczas? 1. Opracowano i przekazano wizytatorom kwestionariusz wywiadu z dyrektorem celem przeprowadzenia badań w szkołach, do których uczęszczają uczniowie należący do mniejszości narodowej lub grupy etnicznej

23 III priorytet: Nadzór KO nad kształceniem mniejszości narodowych lub grup etnicznych Pozostało do zrobienia: 1. Zakończenie badań - marzec 2. Opracowanie i upublicznienie sprawozdania z realizacji priorytetu w celu wykorzystania wynikających z badania wniosków do planowania dalszej pracy – czerwiec/lipiec

24 IV priorytet: ocena działań dyrektorów na rzecz organizowania zajęć pozalekcyjnych Co zrobiono dotychczas? 1. Opracowano i przekazano wizytatorom kwestionariusz wywiadu z dyrektorem do wykorzystania podczas badania tego zagadnienia w 1/3 nadzorowanych szkół

25 IV priorytet: ocena działań dyrektorów na rzecz organizowania zajęć pozalekcyjnych Pozostało do zrobienia: 1. Zakończenie badań - marzec 2. Opracowanie i upublicznienie sprawozdania z realizacji priorytetu w celu wykorzystania wynikających z badania wniosków do planowania dalszej pracy – czerwiec/lipiec

26 Priorytety DKO

27 I priorytet DKO – realizacja podstawy programowej Co zrobiono dotychczas? Przygotowano zestaw uregulowań prawnych związanych z tą problematyką i omówiono z dyrektorami podczas narad w rejonach, Opracowano kwestionariusz wywiadu z dyrektorem w celu wykorzystania podczas badań w 1/3 nadzorowanych szkół

28 I priorytet DKO – realizacja podstawy programowej Pozostało do zrobienia: Zakończenie badań - marzec Opracowanie i upublicznienie sprawozdania z realizacji priorytetu w celu wykorzystania wynikających z badania wniosków do planowania dalszej pracy – czerwiec/lipiec

29 II priorytet DKO: II etap wdrażania rozporządzenia o nadzorze Dotychczasowe działania: 1. Opracowano i opublikowano nowe załączniki do Zarządzenia Nr 33 DKO dla internatów, świetlic, bibliotek pedagogicznych, CKP, CKU, burs, 2. Opracowano i przekonsultowano z dyrektorami zmiany do raportu wewnętrznego, 3. Opracowano i upowszechniono materiał pomocniczy na temat nadzoru sprawowanego przez dyrektora szkoły/placówki

30 II priorytet DKO: II etap wdrażania rozporządzenia o nadzorze Co jest jeszcze do zrobienia? 1. Wypracowanie w trakcie narad w rejonach wizytacyjnych ostatecznego kształtu raportów wewnętrznych oraz dokonanie ewaluacji nadzoru kwiecień

31 II priorytet DKO: II etap wdrażania rozporządzenia o nadzorze Co jest jeszcze do zrobienia? 1. Zebranie i opracowanie a następnie upowszechnienie wniosków sformułowanych podczas narad w celu doskonalenia sprawowanego nadzoru przez dyrektorów i KO czerwiec/lipiec

32 III priorytet: realizacja kształcenia zawodowego Co zrobiono dotychczas? 1. Przeprowadzono rozpoznanie liczby uczniów, którzy przystąpią do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z rozbiciem na konkretne zawody oraz liczby nauczycieli specjalnych placówek kształcenia zawodowego – egzaminatorów OKE

33 III priorytet: realizacja kształcenia zawodowego Pozostało do zrobienia: 1. Opracowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej wykorzystania przez szkoły wyników egzaminów, porównanie z danymi z OKE (31 placówek kształcenia specjalnego)

34 III priorytet: realizacja kształcenia zawodowego Pozostało do zrobienia: 1. Opracowanie i upowszechnienie sprawozdania z realizacji priorytetu w celu wykorzystania wynikających z badania wniosków do planowania dalszej pracy – czerwiec/lipiec

35 IV priorytet: wykorzystanie wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do planowania pracy Co zrobiono dotychczas? 1. W ramach współpracy z OKE odbyło się spotkanie wizytatorów z pracownikami OKE

36 IV priorytet: wykorzystanie wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do planowania pracy Co zrobiono dotychczas? 2. W ramach doskonalenia zawodowego wizytatorzy odbyli szkolenie w zakresie pomiaru dydaktycznego

37 IV priorytet: wykorzystanie wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do planowania pracy Co zrobiono dotychczas? 3. W trakcie przeglądów jesiennych uzyskano informacje z 506 szkół na temat sposobu wykorzystania wyników sprawdzianów i egzaminów do planowania dalszej pracy szkoły

38 IV priorytet: wykorzystanie wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do planowania pracy Co zrobiono dotychczas? 4. Opracowano zestawienie wyników uzyskanych w skali staninowej we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach w latach 2001- 2005

39 IV priorytet: wykorzystanie wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do planowania pracy Co zrobiono dotychczas? 5. Opracowano zbiorczą informację uzyskaną w trakcie przeglądów oraz z analizy wyników w latach 2001-2005, zaprezentowano ją wraz z wnioskami podczas 23 spotkań z dyrektorami w rejonach wizytacyjnych

40 IV priorytet: wykorzystanie wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do planowania pracy Pozostało do zrobienia: 1. Zaprezentowanie informacji wraz z wnioskami przez wszystkich wizytatorów - kwiecień

41 IV priorytet: wykorzystanie wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do planowania pracy Pozostało do zrobienia: 2. Opracowanie sprawozdania z realizacji priorytetu w skali całego kuratorium i upowszechnienie go w celu wykorzystania w dalszej pracy – czerwiec/lipiec

42 PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W RAMACH PRIORYTETÓW

43 Zespoły wizytatorów zaplanowały działania i opracowały narzędzia: Wzór zestawienia ocen dyrektorów, Arkusz diagnostyczny - WDN, 2 kwestionariusze wywiadu z dyrektorem, 3 kwestionariusze ankiet do dyrektorów, Arkusz przeglądu jesiennego, (Ankiety przeprowadzone przez CM PPP)

44 Zakres badań Przeglądy jesienne: 131 przedszkoli, 314 sp, 192 gimnazja, - dane do priorytetów MEiN: II, III, DKO: IV. Ankiety anonimowe – I priorytet MEiN– 380 wylosowanych szkół i placówek wszystkich typów,

45 Zakres badań Ankiety dotyczące mniejszości – III priorytet MEiN – tylko do szkół, w których uczą się członkowie mniejszości narodowych lub grup etnicznych (ok. 5% szkół), Ankiety dotyczące wykorzystania wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ZSZ Specjalnych – III priorytet DKO – 31 szkół,

46 Zakres badań Arkusz diagnostyczny – I priorytet MEiN (WDN) – przedszkola, szkoły wszystkich typów i placówki – 30 %, Kwestionariusze wywiadu – IV priorytet MEiN (zajęcia pozalekcyjne i czas wolny) - 30% szkół i placówek, I priorytet DKO (podstawa programowa i SZPN) – 30% szkół.

47 Dodatkowe zadanie: mierzenie problemowe dotyczące języków obcych marzec/kwiecień

48 KONTROLA NIK - 2005 rok 1.Liczebność grup 2.Programy nauczania a typ szkoły 3.Kwalifikacje nauczycieli 4.Podręczniki a typ szkoły 5.Wymiar zajęć w cyklu 6.Kontynuacja języka na kolejnym etapie edukacyjnym 7.Zlecanie prowadzenia zajęć przedsiębiorcom

49 Standard mierzenia Szkoła zapewnia uczniom właściwe warunki do nauczania języków obcych

50 Procedura mierzenia 1. Na 7 dni przed mierzeniem pisemna informacja do szkoły i jst 2. Na 3 dni przed mierzeniem przekazanie w formie pisemnej ustalonego z dyrektorem harmonogramu 3. Czas trwania badania – max. 2 dni

51 Metody badawcze Ankietowanie uczniów, rodziców, nauczycieli, Wywiad z dyrektorem, Wywiady z nauczycielami języków obcych, Analiza dokumentacji.

52 Po mierzeniu Zostanie sporządzona i przekazana dyrektorowi i jst informacja ze wskazaniem mocnych i słabych stron W przypadku uchybień związanych z nieprzestrzeganiem prawa zostaną wydane zalecenia z powiadomieniem organu prowadzącego Termin: do końca roku szkolnego,

53 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty Stopień realizacji priorytetów obowiązujących w roku szkolnym 2005/2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google