Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. KAROLINY W ILKOWICACH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. KAROLINY W ILKOWICACH"— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. KAROLINY W ILKOWICACH
PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. KAROLINY W ILKOWICACH

2 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Im. Bł. Karoliny w Ilkowicach
Program Wychowawczy został opracowany przez zespół nauczycieli po wcześniejszym rozpoznaniu uczniów i oczekiwań rodziców. Opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, których podejmuje się szkoła. Został oparty na misji i wizji szkoły. Jest otwarty i modyfikowany w trakcie realizacji.

3 PRIORYTETY SZKOŁY Szkoła organizuje proces rozwoju ucznia ukierunkowany na jego sukces. Atmosfera szkoły sprzyja efektywnej pracy. Realizację zadań szkoły zapewniają kwalifikacje i umiejętności kadry pedagogicznej. Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym i promuje swoją działalność w tym środowisku. Szkoła uczy odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dziedzictwa kulturowego.

4 CELE WYCHOWAWCZE Sprzyjanie wszechstronnemu rozwojowi ucznia, uwzględniającego jego predyspozycje intelektualne, emocjonalne i fizyczne, środowisko rodzinne i kulturowe. Budowanie pozytywnych więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji, empatii. Rozwijanie postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania dla tradycji narodowych, państwowych i lokalnych. Efektywna współpraca z domem oraz integracja ze środowiskiem lokalnym.

5 CELE WYCHOWAWCZE CD. Przygotowanie ucznia do dokonywania wyborów wartości i odpowiedzialnego podejmowania decyzji. Nabywanie umiejętności dbania o własne zdrowie. Dbanie o poczucie bezpieczeństwa dzieci.

6 Nasza szkoła to: placówka w której:
panuje życzliwa i przyjazna atmosfera oparta na kulturze osobistej, wzajemnym szacunku i akceptacji, pomocy i współdziałaniu, w której nie ma agresji i braku tolerancji, uczniowie mogą wszechstronnie rozwijać zainteresowania, zdobywać wiedzę i umiejętności, które dobrze przygotowują ich do dalszego etapu kształcenia, rodzice aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałają i wspierają nauczycieli, współuczestniczą w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji, poprzez aktywność uczymy pracy na rzecz środowiska, kształtujemy postawy otwartości i kreatywności.

7 Nasza szkoła ma: stwarzać wszystkim uczniom takie same warunki i szanse na radosne dzieciństwo i rozwój, propagować Konwencję Praw Dziecka, budzić szacunek do polskiego dziedzictwa kulturowego oraz rozbudzać patriotyzm i dumę z dorobku pokoleń, przygotować młodzież do życia we współczesnym świecie przestrzegając przed zagrożeniami , przygotować ucznia do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia.

8 MODEL ABSOLWENTA Działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone przy udziale wychowawców, rodziców i organizacji współpracujących ze szkołą, mają zmierzać do ukształtowania osobowości i sylwetki ucznia ... ... absolwenta Szkoły Podstawowej Im. Bł. Karoliny który będzie:

9 MODEL ABSOLWENTA ... absolwenta, który będzie:
akceptował siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron, pracował nad swoim własnym rozwojem, budując swój system wartości, posiadał szerokie zainteresowania i pasje poznawcze, umiał szanować pracę innych, a umiał rzetelnie pracować, umiał komunikować się z innymi ludźmi i współdziałać w grupie, potrafił wiadomości teoretyczne zastosować w praktyce, wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych, aktywny i twórczy, obowiązkowy, zaradny i odpowiedzialny, wolny od uzależnień, tolerancyjny,

10 ZASADY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:
Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci posiadają rodzice. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania, a tym samym nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty wychowania. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają program wychowawczy i są jego współtwórcami w kolejnych etapach realizacji. Wszyscy pracownicy szkoły biorą udział w realizacji programu wychowawczego, wspomagając się wzajemnie w rozwiązywaniu, problemów, podejmując współodpowiedzialność za efekty jego realizacji. Nauczyciele wspomagają rozwój osobowy ucznia we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.

11 ZASADY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO cd
Uczniowie mają możliwość dociekania do prawdy, szkoła ułatwi im osiągnięcie świadomości życiowej. W szkole kładzie się nacisk na budzenie wrażliwości moralnej, na wspomaganie uczniów w ich dążeniu do samodzielności osądów, rozwijanie wrażliwości na dobro. Szkoła dąży do kształtowania w uczniach szacunku dla dobra wspólnego, rodziny, społeczności lokalnej, a także do rozwijania patriotyzmu jako wartości o podstawowym znaczeniu. Uczniowie otrzymują w szkole pomoc w rozpoznawaniu wartości moralnych, w dokonywaniu wyborów i hierarchizacji tych wartości.

12 POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH
Rzetelne, coroczne, zapoznanie uczniów w czasie godzin wychowawczych i ich rodziców podczas zebrań z rodzicami z podstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły: Statutem szkoły, Programem wychowawczym, programem profilaktyki, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnych informacji dotyczących postępów uczniów w nauce i zachowaniu oraz wymagań edukacyjnych stawianych przez szkolę. Rozpoznanie sytuacji wychowawczej uczniów i poinformowanie uczących nauczycieli o trudnych przypadkach w tym zakresie. Koordynowanie działań zespołu klasowego, wspieranie rozwoju uczniów. Podejmowanie systematycznych wysiłków zmierzających do wytworzenia prawidłowej atmosfery w zespole klasowym.

13 POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH cd.
Dbanie o rozwój samorządności w klasie. Uczestniczenie we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych w planie wychowawczym, np.: imprezach, wycieczkach, w których uczestniczą wychowankowie. Rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych we współpracy z rodzicami, nauczycielami. Czuwanie nad przestrzeganiem obowiązującego w szkole prawa zarówno przez uczniów jak nauczycieli uczących w klasie. Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej.

14 ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI
Rodzice mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach z rodzicami organizowanych przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły oraz prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym. Rodzice mają obowiązek zawiadamiania wychowawcy o nieobecności ucznia, stałego kontaktu z wychowawcą w trudnych sytuacjach wychowawczych. Rodzice mają obowiązek dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka. Rodzice mają prawo do informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu, w związku z tym powinni utrzymywać stały kontakt z wychowawcą klasy i nauczycielami. Rodzice mają prawo zgłaszania uwag i propozycji, które mogą usprawnić pracę szkoły. Rodzice winni czynnie uczestniczyć w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz klasy i szkoły.

15 ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI
Rodzice i nauczyciele współpracują z sobą w sprawach kształcenia. Rola szkoły sprowadza się do wspierania rodziców w procesie wychowania ich dzieci. Mając na względzie wspomagającą rolę szkoły względem rodziców oczekujemy od nich następujących postaw: Zaufania do szkoły, Zainteresowania sprawami własnego dziecka, Bycia rodzicem, a nie kolegą dla własnego dziecka, Uczestniczenia w wypracowaniu wspólnej płaszczyzny porozumienia rodziców i nauczycieli, Wiary w dobre intencje wychowawcze nauczycieli.

16 Rola rodziców i nauczycieli w procesie edukacji
Edukacja dzieci i młodzieży jest wspólną sprawą rodziców i nauczycieli. Rodzice rozpoczynają proces edukacji, wpajają wartości, rozbudzają uczucia i kształtują wyobraźnię. Szkoła kontynuując edukację, rozwija i pogłębia treści wyniesione z domu. W szkole i w nauczycielach rodzice znajdować powinni sojuszników, a ich współdziałanie powinno opierać się na zaufaniu, życzliwości i wzajemnym szacunku.

17 Rodzice oczekują od szkoły…
budowania autorytetu rodziców w oczach dziecka, zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa w szkole, zapewnienia wszechstronnego rozwoju dziecka i wysokiego poziomu edukacji, dostosowania wymagań do możliwości dziecka, dobrych relacji nauczycieli z uczniami, udzielania rzetelnych informacji o dziecku, przedstawiania ofert programowych oraz informowania o wydarzeniach z życia klasy i szkoły, dobrego wyposażenia placówki.

18 Nauczyciele oczekują od rodziców…
otwartej i szczerej komunikacji w sprawach problemów dziecka w szkole, systematycznego kontaktowania się ze szkołą oraz stałego zainteresowania tym, co dzieje się w życiu dziecka w szkole, a także w domu, akceptacji osoby nauczyciela przez dziecko i rodziców oraz aprobaty dla nauczyciela w roli dydaktyka i wychowawcy, pomocy w organizowaniu funkcjonowania dziecka w szkole, obserwowania, wspierania i doceniania postępów dziecka w nauce oraz pozytywnego komentowania jego sukcesów, wspólnego wraz z nauczycielami ponoszenia odpowiedzialności za dziecko i jego rozwój.

19 Na czym polega partnerstwo w szkole?
Partnerstwo w szkole to: otwartość i właściwy przepływ informacji między nauczycielami a rodzicami oraz wzajemne wsparcie i szacunek, wspólna odpowiedzialność za edukację dzieci i realizację wyznaczonych celów, włączanie rodziców w tworzenie i realizację projektów szkolnych, aby wspólnie rozwijać talenty uczniów, wspólne tworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i wzajemnego polegania na sobie. Partnerskie współdziałanie da ogromną satysfakcję całej społeczności szkolnej i zwiększy zaangażowanie rodziców.

20 WARTOŚCI WYCHOWAWCZE:
Kształtowanie zainteresowań i wrażliwości poznawczej na przejawy prawdy, dobra i piękna w świecie Rozbudzenie wewnętrznej potrzeby uczenia się, odkrywania świata, badania relacji między różnymi zjawiskami i dziedzinami działalności człowieka Kształtowanie umiejętności komunikowania się w relacji uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel Wyrabianie umiejętności określania swoich mocnych i słabych stron oraz dokonania samooceny swoich osiągnięć Uczenie samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych, szacunku wobec drugiego człowieka oraz tolerancji Uczenie szacunku do tradycji, dóbr kultury i kształtowanie postaw patriotycznych Wspieranie w osiąganiu własnych celów życiowych poprzez rzetelną pracę Rozwijanie aktywności społecznej

21 Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego:
Opieka wychowawców nad psycho - fizycznym rozwojem dziecka Wspieranie dziecka w przyswajaniu wiedzy i umiejętności umożliwiających funkcjonowanie w społeczności (w grupie rówieśniczej, szkole, środowisku itp.) Przygotowanie dziecka do samodzielnego życia Stwarzanie warunków sprzyjających współpracy wychowawczej - domu, szkoły, środowiska

22 Metody pracy: Gry i zabawy. Dyskusje w grupie. Drama.
Twórczość dzieci. Symulacje. Wycieczki tematyczne, turystyczne, turystyczno-krajoznawcze. Warsztaty poznawczo-doskonalące.

23 Formy pracy: Praca w grupach Praca indywidualna

24 ☺ PODSUMUJMY ☺ Jesteśmy szkołą, której celem jest, aby:
Nasi uczniowie byli należycie wyedukowani, to znaczy: Byli przygotowani do kontynuowania z powodzeniem nauki w gimnazjum Umieli samodzielnie myśleć i sprawnie działać Realizowali swoje talenty i zainteresowania Przestrzegali norm etycznych i byli otwarci na potrzeby drugiego człowieka Rodzice naszych uczniów dobrze czuli się w szkole, znaleźli tu swoje miejsce, tworzyli grupę ludzi wspierających szkołę i siebie nawzajem, to znaczy: Mieli możliwość wypowiadania opinii na temat pracy szkoły Znali programy nauczania i system oceniania stosowany w szkole Znaleźli pomoc w trudnych sytuacjach rodzinnych i problemach wychowawczych Pracownicy szkoły byli zadowoleni i usatysfakcjonowani efektami własnej pracy. Mieli możliwość ciągłego rozwoju i dokształcania się. Czuli, że ich praca jest doceniana i zauważana.

25 OSIĄGAMY TO PRZEZ: Nowoczesne programy nauczania integrujące wiedzę, przyczyniające się do zrozumienia otaczającego świata Stosowanie takich metod nauczania, które uczą samodzielności, pozwalają zdobyć umiejętności potrzebne w dalszej nauce i dorosłym życiu Jasny system oceniania, znany uczniom i rodzicom Bogaty wybór zajęć pozalekcyjnych: Koła przedmiotowe rozszerzające wiedzę np. matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze Koła zainteresowań pozwalające realizować swoje pasje i rozwijać talenty np. chór, taneczne Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze umożliwiające korygowanie i usuwanie niepowodzeń szkolnych

26 OSIĄGAMY TO PRZEZ cd. Program wychowawczy oparty na ogólnie akceptowanych normach etycznych, uczący wspólnego działania, odpowiedzialności, przygotowujący do pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych przez: Działalność samorządową Realizacje szkolnego programu profilaktyki ( przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, uzależnieniom) Tworzenie tradycji szkoły (uroczyste ślubowanie klas pierwszych, gazetka szkolna, stałe imprezy szkolne: dzień patrona szkoły, święto Ziemi oraz imprezy klasowe) Realizację ścieżek międzyprzedmiotowych: edukacji prozdrowotnej, ekologicznej, czytelniczej i multimedialnej i innych

27 OSIĄGAMY TO PRZEZ cd. Dobre wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, pracownie komputerową i pracownie przedmiotowe Stałą współpracę z rodzicami: zebrania klasowe, uroczystości szkolne, konsultacje nauczycieli

28 Przesłanie wychowawcze szkoły
Wszystko czego doświadcza dziecko zależy od środowiska, w którym żyje. Toteż: Dzieci otrzymujące dość zachęty, uczą się śmiałości. Dzieci, którym się nie szczędzi pochwał, uczą się uznawać wartości. Dzieci w pełni aprobowane, uczą się lubić samych siebie. Dzieci akceptowane, uczą się odnajdować w świecie miłość. Dzieci, które często słyszą słowa uznania, uczą się stawiać sobie cele. Dzieci wzrastające w atmosferze wspólnoty, uczą się hojności. Dzieci otaczane rzetelnością i uczciwością, uczą się, czym jest prawda i sprawiedliwość.

29 Przesłanie wychowawcze szkoły cd.
Dzieci wychowane w poczuciu bezpieczeństwa, uczą się ufać sobie i innym Dzieci dorastające w klimacie przyjaźni, uczą się, jak wspaniale jest żyć. Dzieci otoczone łagodnością, uczą się spokoju ducha. Chcemy być szkołą, która kształcić będzie uczniów na miarę XXI wieku tak, aby zapewnić uczniom wszechstronny rozwój, by potrafili radzić sobie w dynamicznie zmieniającym się świecie i stawić czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości.

30 Dziękuję


Pobierz ppt "SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. KAROLINY W ILKOWICACH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google