Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. KAROLINY W ILKOWICACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. KAROLINY W ILKOWICACH."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. KAROLINY W ILKOWICACH

2 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Im. Bł. Karoliny w Ilkowicach Program Wychowawczy został opracowany przez zespół nauczycieli po wcześniejszym rozpoznaniu uczniów i oczekiwań rodziców. Opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, których podejmuje się szkoła. Został oparty na misji i wizji szkoły. Jest otwarty i modyfikowany w trakcie realizacji.

3 Szkoła organizuje proces rozwoju ucznia ukierunkowany na jego sukces. Atmosfera szkoły sprzyja efektywnej pracy. Realizację zadań szkoły zapewniają kwalifikacje i umiejętności kadry pedagogicznej. Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym i promuje swoją działalność w tym środowisku. Szkoła uczy odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dziedzictwa kulturowego. PRIORYTETY SZKOŁY

4 CELE WYCHOWAWCZE Sprzyjanie wszechstronnemu rozwojowi ucznia, uwzględniającego jego predyspozycje intelektualne, emocjonalne i fizyczne, środowisko rodzinne i kulturowe. Budowanie pozytywnych więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji, empatii. Rozwijanie postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania dla tradycji narodowych, państwowych i lokalnych. Efektywna współpraca z domem oraz integracja ze środowiskiem lokalnym.

5 CELE WYCHOWAWCZE CD. Przygotowanie ucznia do dokonywania wyborów wartości i odpowiedzialnego podejmowania decyzji. Nabywanie umiejętności dbania o własne zdrowie. Dbanie o poczucie bezpieczeństwa dzieci.

6 Nasza szkoła to: placówka w której: panuje życzliwa i przyjazna atmosfera oparta na kulturze osobistej, wzajemnym szacunku i akceptacji, pomocy i współdziałaniu, w której nie ma agresji i braku tolerancji, uczniowie mogą wszechstronnie rozwijać zainteresowania, zdobywać wiedzę i umiejętności, które dobrze przygotowują ich do dalszego etapu kształcenia, rodzice aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałają i wspierają nauczycieli, współuczestniczą w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji, poprzez aktywność uczymy pracy na rzecz środowiska, kształtujemy postawy otwartości i kreatywności.

7 Nasza szkoła ma: stwarzać wszystkim uczniom takie same warunki i szanse na radosne dzieciństwo i rozwój, propagować Konwencję Praw Dziecka, budzić szacunek do polskiego dziedzictwa kulturowego oraz rozbudzać patriotyzm i dumę z dorobku pokoleń, przygotować młodzież do życia we współczesnym świecie przestrzegając przed zagrożeniami, przygotować ucznia do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia.

8 MODEL ABSOLWENTA Działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone przy udziale wychowawców, rodziców i organizacji współpracujących ze szkołą, mają zmierzać do ukształtowania osobowości i sylwetki ucznia absolwenta Szkoły Podstawowej Im. Bł. Karoliny który będzie:

9 MODEL ABSOLWENTA... absolwenta, który będzie: akceptował siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron, pracował nad swoim własnym rozwojem, budując swój system wartości, posiadał szerokie zainteresowania i pasje poznawcze, umiał szanować pracę innych, a umiał rzetelnie pracować, umiał komunikować się z innymi ludźmi i współdziałać w grupie, potrafił wiadomości teoretyczne zastosować w praktyce, wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych, aktywny i twórczy, obowiązkowy, zaradny i odpowiedzialny, wolny od uzależnień, tolerancyjny,

10 ZASADY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO: 1.Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci posiadają rodzice. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania, a tym samym nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty wychowania. 2.Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają program wychowawczy i są jego współtwórcami w kolejnych etapach realizacji. 3.Wszyscy pracownicy szkoły biorą udział w realizacji programu wychowawczego, wspomagając się wzajemnie w rozwiązywaniu, problemów, podejmując współodpowiedzialność za efekty jego realizacji. 4.Nauczyciele wspomagają rozwój osobowy ucznia we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.

11 ZASADY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO cd 5.Uczniowie mają możliwość dociekania do prawdy, szkoła ułatwi im osiągnięcie świadomości życiowej. 6.W szkole kładzie się nacisk na budzenie wrażliwości moralnej, na wspomaganie uczniów w ich dążeniu do samodzielności osądów, rozwijanie wrażliwości na dobro. 7.Szkoła dąży do kształtowania w uczniach szacunku dla dobra wspólnego, rodziny, społeczności lokalnej, a także do rozwijania patriotyzmu jako wartości o podstawowym znaczeniu. 8.Uczniowie otrzymują w szkole pomoc w rozpoznawaniu wartości moralnych, w dokonywaniu wyborów i hierarchizacji tych wartości.

12 POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH 1.Rzetelne, coroczne, zapoznanie uczniów w czasie godzin wychowawczych i ich rodziców podczas zebrań z rodzicami z podstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły: Statutem szkoły, Programem wychowawczym, programem profilaktyki, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2.Zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnych informacji dotyczących postępów uczniów w nauce i zachowaniu oraz wymagań edukacyjnych stawianych przez szkolę. 3.Rozpoznanie sytuacji wychowawczej uczniów i poinformowanie uczących nauczycieli o trudnych przypadkach w tym zakresie. 4.Koordynowanie działań zespołu klasowego, wspieranie rozwoju uczniów. 5.Podejmowanie systematycznych wysiłków zmierzających do wytworzenia prawidłowej atmosfery w zespole klasowym.

13 POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH cd. 6.Dbanie o rozwój samorządności w klasie. 7.Uczestniczenie we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych w planie wychowawczym, np.: imprezach, wycieczkach, w których uczestniczą wychowankowie. 8.Rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych we współpracy z rodzicami, nauczycielami. 9.Czuwanie nad przestrzeganiem obowiązującego w szkole prawa zarówno przez uczniów jak nauczycieli uczących w klasie. 10.Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej.

14 ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI Rodzice mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach z rodzicami organizowanych przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły oraz prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym. Rodzice mają obowiązek zawiadamiania wychowawcy o nieobecności ucznia, stałego kontaktu z wychowawcą w trudnych sytuacjach wychowawczych. Rodzice mają obowiązek dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka. Rodzice mają prawo do informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu, w związku z tym powinni utrzymywać stały kontakt z wychowawcą klasy i nauczycielami. Rodzice mają prawo zgłaszania uwag i propozycji, które mogą usprawnić pracę szkoły. Rodzice winni czynnie uczestniczyć w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz klasy i szkoły.

15 ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI Rodzice i nauczyciele współpracują z sobą w sprawach kształcenia. Rola szkoły sprowadza się do wspierania rodziców w procesie wychowania ich dzieci. Mając na względzie wspomagającą rolę szkoły względem rodziców oczekujemy od nich następujących postaw: Zaufania do szkoły, Zainteresowania sprawami własnego dziecka, Bycia rodzicem, a nie kolegą dla własnego dziecka, Uczestniczenia w wypracowaniu wspólnej płaszczyzny porozumienia rodziców i nauczycieli, Wiary w dobre intencje wychowawcze nauczycieli.

16 Rola rodziców i nauczycieli w procesie edukacji Edukacja dzieci i młodzieży jest wspólną sprawą rodziców i nauczycieli. Rodzice rozpoczynają proces edukacji, wpajają wartości, rozbudzają uczucia i kształtują wyobraźnię. Szkoła kontynuując edukację, rozwija i pogłębia treści wyniesione z domu. W szkole i w nauczycielach rodzice znajdować powinni sojuszników, a ich współdziałanie powinno opierać się na zaufaniu, życzliwości i wzajemnym szacunku.

17 Rodzice oczekują od szkoły… budowania autorytetu rodziców w oczach dziecka, zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa w szkole, zapewnienia wszechstronnego rozwoju dziecka i wysokiego poziomu edukacji, dostosowania wymagań do możliwości dziecka, dobrych relacji nauczycieli z uczniami, udzielania rzetelnych informacji o dziecku, przedstawiania ofert programowych oraz informowania o wydarzeniach z życia klasy i szkoły, dobrego wyposażenia placówki.

18 Nauczyciele oczekują od rodziców… otwartej i szczerej komunikacji w sprawach problemów dziecka w szkole, systematycznego kontaktowania się ze szkołą oraz stałego zainteresowania tym, co dzieje się w życiu dziecka w szkole, a także w domu, akceptacji osoby nauczyciela przez dziecko i rodziców oraz aprobaty dla nauczyciela w roli dydaktyka i wychowawcy, pomocy w organizowaniu funkcjonowania dziecka w szkole, obserwowania, wspierania i doceniania postępów dziecka w nauce oraz pozytywnego komentowania jego sukcesów, wspólnego wraz z nauczycielami ponoszenia odpowiedzialności za dziecko i jego rozwój.

19 Na czym polega partnerstwo w szkole? Partnerstwo w szkole to: otwartość i właściwy przepływ informacji między nauczycielami a rodzicami oraz wzajemne wsparcie i szacunek, wspólna odpowiedzialność za edukację dzieci i realizację wyznaczonych celów, włączanie rodziców w tworzenie i realizację projektów szkolnych, aby wspólnie rozwijać talenty uczniów, wspólne tworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i wzajemnego polegania na sobie. Partnerskie współdziałanie da ogromną satysfakcję całej społeczności szkolnej i zwiększy zaangażowanie rodziców.

20 WARTOŚCI WYCHOWAWCZE: Kształtowanie zainteresowań i wrażliwości poznawczej na przejawy prawdy, dobra i piękna w świecie Rozbudzenie wewnętrznej potrzeby uczenia się, odkrywania świata, badania relacji między różnymi zjawiskami i dziedzinami działalności człowieka Kształtowanie umiejętności komunikowania się w relacji uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel Wyrabianie umiejętności określania swoich mocnych i słabych stron oraz dokonania samooceny swoich osiągnięć Uczenie samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych, szacunku wobec drugiego człowieka oraz tolerancji Uczenie szacunku do tradycji, dóbr kultury i kształtowanie postaw patriotycznych Wspieranie w osiąganiu własnych celów życiowych poprzez rzetelną pracę Rozwijanie aktywności społecznej

21 Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego: Opieka wychowawców nad psycho - fizycznym rozwojem dziecka Wspieranie dziecka w przyswajaniu wiedzy i umiejętności umożliwiających funkcjonowanie w społeczności (w grupie rówieśniczej, szkole, środowisku itp.) Przygotowanie dziecka do samodzielnego życia Stwarzanie warunków sprzyjających współpracy wychowawczej - domu, szkoły, środowiska

22 Metody pracy: Gry i zabawy. Dyskusje w grupie. Drama. Twórczość dzieci. Symulacje. Wycieczki tematyczne, turystyczne, turystyczno-krajoznawcze. Warsztaty poznawczo-doskonalące.

23 Formy pracy: Praca w grupach Praca indywidualna

24 PODSUMUJMY Jesteśmy szkołą, której celem jest, aby: Nasi uczniowie byli należycie wyedukowani, to znaczy: Byli przygotowani do kontynuowania z powodzeniem nauki w gimnazjum Umieli samodzielnie myśleć i sprawnie działać Realizowali swoje talenty i zainteresowania Przestrzegali norm etycznych i byli otwarci na potrzeby drugiego człowieka Rodzice naszych uczniów dobrze czuli się w szkole, znaleźli tu swoje miejsce, tworzyli grupę ludzi wspierających szkołę i siebie nawzajem, to znaczy: Mieli możliwość wypowiadania opinii na temat pracy szkoły Znali programy nauczania i system oceniania stosowany w szkole Znaleźli pomoc w trudnych sytuacjach rodzinnych i problemach wychowawczych Pracownicy szkoły byli zadowoleni i usatysfakcjonowani efektami własnej pracy. Mieli możliwość ciągłego rozwoju i dokształcania się. Czuli, że ich praca jest doceniana i zauważana.

25 OSIĄGAMY TO PRZEZ: Nowoczesne programy nauczania integrujące wiedzę, przyczyniające się do zrozumienia otaczającego świata Stosowanie takich metod nauczania, które uczą samodzielności, pozwalają zdobyć umiejętności potrzebne w dalszej nauce i dorosłym życiu Jasny system oceniania, znany uczniom i rodzicom Bogaty wybór zajęć pozalekcyjnych: Koła przedmiotowe rozszerzające wiedzę np. matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze Koła zainteresowań pozwalające realizować swoje pasje i rozwijać talenty np. chór, taneczne Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze umożliwiające korygowanie i usuwanie niepowodzeń szkolnych

26 OSIĄGAMY TO PRZEZ cd. Program wychowawczy oparty na ogólnie akceptowanych normach etycznych, uczący wspólnego działania, odpowiedzialności, przygotowujący do pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych przez: Działalność samorządową Realizacje szkolnego programu profilaktyki ( przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, uzależnieniom) Tworzenie tradycji szkoły (uroczyste ślubowanie klas pierwszych, gazetka szkolna, stałe imprezy szkolne: dzień patrona szkoły, święto Ziemi oraz imprezy klasowe) Realizację ścieżek międzyprzedmiotowych: edukacji prozdrowotnej, ekologicznej, czytelniczej i multimedialnej i innych

27 OSIĄGAMY TO PRZEZ cd. Dobre wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, pracownie komputerową i pracownie przedmiotowe Stałą współpracę z rodzicami: zebrania klasowe, uroczystości szkolne, konsultacje nauczycieli

28 Przesłanie wychowawcze szkoły Wszystko czego doświadcza dziecko zależy od środowiska, w którym żyje. Toteż: Dzieci otrzymuj ą ce do ść zach ę ty, ucz ą si ę ś mia ł o ś ci. Dzieci, którym si ę nie szcz ę dzi pochwa ł, ucz ą si ę uznawa ć warto ś ci. Dzieci w pe ł ni aprobowane, ucz ą si ę lubi ć samych siebie. Dzieci akceptowane, ucz ą si ę odnajdowa ć w ś wiecie mi ł o ść. Dzieci, które cz ę sto s ł ysz ą s ł owa uznania, ucz ą si ę stawia ć sobie cele. Dzieci wzrastaj ą ce w atmosferze wspólnoty, ucz ą si ę hojno ś ci. Dzieci otaczane rzetelno ś ci ą i uczciwo ś ci ą, ucz ą si ę, czym jest prawda i sprawiedliwo ść.

29 Przesłanie wychowawcze szkoły cd. Dzieci wychowane w poczuciu bezpiecze ń stwa, ucz ą si ę ufa ć sobie i innym Dzieci dorastaj ą ce w klimacie przyja ź ni, ucz ą si ę, jak wspaniale jest ż y ć. Dzieci otoczone ł agodno ś ci ą, ucz ą si ę spokoju ducha. Chcemy być szkołą, która kształcić będzie uczniów na miarę XXI wieku tak, aby zapewnić uczniom wszechstronny rozwój, by potrafili radzić sobie w dynamicznie zmieniającym się świecie i stawić czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości.

30 Dziękuję


Pobierz ppt "PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. KAROLINY W ILKOWICACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google