Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie:"— Zapis prezentacji:

1 Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel.: (48 52) , fax: (48 52) Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie:

2 Studiuj z nami… Oferujemy studia stacjonarne
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel.: (52) , fax: (52) , Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach: Edukacja techniczno-informatyczna Inżynieria materiałowa*** Inżynieria bezpieczeństwa*** Bezpieczesńtwo i higiena pracy *** Studiuj z nami… *** nowe kierunki 2013/2014 Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie:

3 Studiuj z nami… Edukacja techniczno-informatyczna
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel.: (52) , fax: (52) , Edukacja techniczno-informatyczna Inżynierskie studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3,5-letnie - 7 semestrów) specjalności: nauczycielska, materiały inżynierskie, techniki wytwarzania. 2. Studia licencjackie o specjalności nauczycielskiej (3-letnie – 6 semestrów). 3. Studia drugiego stopnia (o specjalności nauczycielskiej) stacjonarne (2-letnie - 4 semestry), specjalizacja: inżynieria materiałowa z ochroną środowiska, projektowanie konstrukcji drewnianych wspomagane komputerowo, techniki komputerowe w środowisku. Studiuj z nami… Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie:

4 Oferujemy kierunki studiów
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel.: (52) , fax: (52) , Edukacja techniczno-informatyczna 4. Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne dla absolwentów studiów pierwszego stopnia 3,5 letnich inżynierskich (1,5 roku – 3 semestry) 5. Studia drugiego stopnia (o specjalności nauczycielskiej) niestacjonarne (2-letnie – 4 semestry) bez specjalizacji 6. Studia drugiego stopnia (o specjalności nauczycielskiej) stacjonarne i niestacjonarne dla absolwentów wyższych studiów zawodowych kierunków innych niż edukacja techniczno- informatyczna (2-letnie – 4 semestry). Oferujemy kierunki studiów Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie:

5 Absolwenci kierunku charakteryzują się:
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel.: (52) , fax: (52) , Edukacja techniczno-informatyczna Absolwenci kierunku charakteryzują się: szeroką wiedzą w zakresie podstawowych dziedzin współczesnej techniki i kierunków ich rozwoju,  szeroką wiedzą teoretyczną i odpowiednim zasobem umiejętności praktycznych w zakresie informatyki, umiejętnością realizacji procesu dydaktycznego przy użyciu nowoczesnych metod i środków,  zdolnością do podejmowania zadań wynikających z pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie i poza nią, umiejętnością samokształcenia i adaptacji do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości technicznej, informatycznej, ekonomicznej i dydaktycznej. Studiuj z nami… Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie:

6 Absolwenci uzyskują kwalifikacje:
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel.: (52) , fax: (52) , Edukacja techniczno-informatyczna Absolwenci uzyskują kwalifikacje: specjalność nauczycielska: nauczanie przedmiotów: technika, podstawy informatyki oraz informatyka w szkołach podstawowych i gimnazjach, nauczanie w szkołach zawodowych (różnego typu i stopnia) przedmiotów: rysunek techniczny, materiałoznawstwo i technologia metali, technologia drewna i tworzyw sztucznych, mechanika techniczna, podstawy elektrotechniki i elektroniki, zajęcia warsztatowe o różnym profilu, praktyki zawodowe. Studiuj z nami… Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie:

7 Studiuj z nami… Edukacja techniczno-informatyczna
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel.: (52) , fax: (52) , Edukacja techniczno-informatyczna Absolwenci uzyskują kwalifikacje: specjalność „materiały inżynierskie”: przygotowanie w zakresie kierunkowych przedmiotów technicznych i informatycznych, pogłębiona wiedza w zakresie materiałoznawstwa drewna, tworzyw sztucznych i metali, technologii ich przetwarzania oraz aplikacji na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Umożliwia to pracę w sferze gospodarki i przemysłu, a także (po zdobyciu opcjonalnych kwalifikacji nauczycielskich) w instytucjach edukacyjnych o różnym profilu (w tym w szkolnictwie zawodowym). Studiuj z nami… Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie:

8 Studiuj z nami… Edukacja techniczno-informatyczna
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel.: (52) , fax: (52) , Edukacja techniczno-informatyczna Absolwenci uzyskują kwalifikacje: specjalność „techniki wytwarzania”: przygotowanie w zakresie kierunkowych przedmiotów technicznych i informatycznych, pogłębiona wiedza w zakresie nowoczesnych procesów produkcyjnych z uwzględnieniem problematyki komputerowego wspomagania projektowania i obróbki. Kwalifikacje te dają możliwości pracy w przemyśle oraz (po zdobyciu opcjonalnych kwalifikacji nauczycielskich) w szkolnictwie zawodowym o profilu mechaniczno-technologicznym. Studiuj z nami… Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie:

9 Studiuj z nami… Edukacja techniczno-informatyczna
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel.: (52) , fax: (52) , Edukacja techniczno-informatyczna Studia na tym kierunku zapewniają spełnienie postulatu wielokierunkowego kształcenia, harmonijnie łączącego edukację techniczną i informatyczną wraz z odpowiednią podbudową dydaktyczną oraz elementami wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania. Wykształcenie absolwenta oparte jest - zgodnie ze standardami - o cztery bloki programowe: przedmioty podstawowe, przedmioty kierunkowe - techniczne i informatyczne, przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty specjalnościowe, ukierunkowane. Studiuj z nami… Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie:

10 Wybór wymienionych specjalności następuje Oferujemy kierunki studiów
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel.: (52) , fax: (52) , Inżynieria materiałowa W ramach studiów realizowane są następujące specjalności: inżynieria wytwarzania materiałów polimerowych i metalowych, współczesne materiały polimerowe i metalowe Wybór wymienionych specjalności następuje po drugim roku studiów. Oferujemy kierunki studiów *** nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie:

11 Absolwenci uzyskują umiejętności: Oferujemy kierunki studiów
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel.: (52) , fax: (52) , Inżynieria materiałowa Absolwenci uzyskują umiejętności: posługiwania się wiedzą w obszarach: nauki o materiałach inżynierskich (metalowych, ceramicznych, polimerowych, kompozytowych, nanokompozytach polimerowych), zasadach ich doboru, projektowania procesów przetwórstwa i recyklingu materiałów, obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej, plastycznej i powierzchniowej, zarządzania procesami technologicznymi, nowoczesnych metod badania i kształtowania struktury i właściwości mechanicznych oraz użytkowych materiałów inżynierskich, obsługi komputerowych systemów wspomagania doboru materiałów oraz wspomagania prac inżynierskich i naukowo- badawczych. Oferujemy kierunki studiów *** nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie:

12 Oferujemy kierunki studiów
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel.: (52) , fax: (52) , Inżynieria materiałowa Absolwent przygotowany jest do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, instytucjach edukacyjnych, instytucjach badawczo-rozwojowych. Wiedza zdobyta w toku studiów przygotowuje do: kierowania procesami produkcji, zarządzania zespołami ludzkimi w przedsiębiorstwach, samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, pracy w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo- rozwojowych. Oferujemy kierunki studiów *** nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie:

13 Oferujemy kierunki studiów
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel.: (52) , fax: (52) , Inżynieria materiałowa stanowi ciekawą propozycję dla studentów zainteresowanych poznaniem nano-, mikro- i makrostruktury materiałów, właściwości mechanicznych materiałów oraz możliwości ich zastosowań, należy do najnowocześniejszych obszarów nauki i techniki, jest traktowana jako dyscyplina priorytetowa zarówno w Polsce (jest wspierana przez państwo), jak i we wszystkich krajach o wysokim stopniu rozwoju cywilizacyjnego, stanowi podstawową bazę naukowo-techniczną rozwoju nowoczesnych technologii oraz wytwarzania produktów ze wszystkich sfer działalności człowieka. Oferujemy kierunki studiów *** nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie:

14 Oferujemy kierunki studiów
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel.: (52) , fax: (52) , Inżynieria bezpieczeństwa W ramach studiów realizowane są następujące specjalności: inżynieria bezpieczeństwa cywilnego, inżynieria bezpieczeństwa pracy. Wybór wymienionych specjalności następuje po pierwszym roku studiów. Oferujemy kierunki studiów *** nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie:

15 Oferujemy kierunki studiów
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel.: (52) , fax: (52) , Inżynieria bezpieczeństwa Specjalność: inżynieria bezpieczeństwa pracy Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie: projektowania i monitorowania stanu warunków pracy, nadzoru ukierunkowanego na zapobieganie i ograniczanie wypadków, awarii, chorób zawodowych oraz przemysłowych zagrożeń dla środowiska, wykonywania analiz bezpieczeństwa i ryzyka, kontroli przestrzegania przepisów oraz zasad BHP, kontroli warunków pracy oraz standardów bezpieczeństwa, prowadzenia badań w zakresie okoliczności awarii i wypadków przy pracy, prowadzenia szkoleń BHP, spełniania funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz prowadzenia dokumentacji BHP. Oferujemy kierunki studiów *** nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie:

16 Oferujemy kierunki studiów
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel.: (52) , fax: (52) , Inżynieria bezpieczeństwa Specjalność: inżynieria bezpieczeństwa cywilnego Absolwent uzyskuje przygotowanie w zakresie: rozwiązywania problemów związanych z zapobieganiem, przygotowaniem i usuwaniem negatywnych skutków wywołanych bezpośrednio przez zjawiska naturalne oraz niepożądane skutki cywilizacji, rozpoznawania i ewaluacji zagrożeń wynikających z awarii przemysłowych i budowlanych, wypadków komunikacyjnych, zagrożeń bezpieczeństwa pożarowego i chemicznego, organizacji i koordynacji działań podczas awarii, katastrof, klęsk, wybranych zagadnień ratownictwa, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego. Oferujemy kierunki studiów *** nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie:

17 Oferujemy kierunki studiów
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel.: (52) , fax: (52) , Inżynieria bezpieczeństwa Absolwent przygotowany jest do: pracy związanej z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności, pracy związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle. Absolwent jest w stanie: korzystać z posiadanej wiedzy ogólnotechnicznej i specjalistycznej, z wiedzy w zakresie uwarunkowań prawnych i administracyjnych, pełnić funkcje kierownicze i doradcze w zakresie podanym wyżej. Oferujemy kierunki studiów *** nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie:

18 Absolwent posiada kwalifikacje: Oferujemy kierunki studiów
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel.: (52) , fax: (52) , Inżynieria bezpieczeństwa Absolwent posiada kwalifikacje: umożliwiające prowadzenie szkoleń, pełnienie nadzoru oraz monitorowania stanu bezpieczeństwa, dające uprawnienia do prowadzenia własnych firm świadczących usługi bezpieczeństwa, do prowadzenia pracy dydaktycznej w szkolnictwie różnego szczebla (w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), dające uprawnienia do pracy w instytucjach działających w sferze bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego. Oferujemy kierunki studiów *** nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie:

19 Absolwent przygotowany jest do pracy Oferujemy kierunki studiów
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel.: (52) , fax: (52) , Inżynieria bezpieczeństwa Absolwent przygotowany jest do pracy na stanowiskach związanych z ochroną pracy, bezpieczeństwem przemysłowym i szkoleniem pracowników w zakresie BHP w: zakładach przemysłowych, instytucjach edukacyjnych, organach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach działających w sferze bezpieczeństwa publicznego (w zakresie przewidzianym dla pracowników cywilnych), firmach działających w sferze ochrony mienia, instytucjach takich, jak Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Ochrony Środowiska, jednostkach Państwowej Straży Pożarnej różnych szczebli (na cywilnych stanowiskach pracy). Oferujemy kierunki studiów *** nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie:

20 Oferujemy kierunki studiów
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel.: (52) , fax: (52) , Inżynieria bezpieczeństwa jest dziedziną, która integruje wiedzę ogólnotechniczną z wiedzą specjalistyczną w odniesieniu do szeroko rozumianego bezpieczeństwa, dotyczy zagadnień bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i instalacji oraz zagrożeń pożarowych i chemicznych w przedsiębiorstwach, dotyczy zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem technicznym związanym z eksploatacją budynków, transportem oraz komunikacją a także bezpieczeństwa publicznego (ochrony przed zagrożeniami życia zdrowia i mienia, problematyką ratownictwa i zarządzania kryzysowego. W zakresie wiedzy technicznej główne akcenty kładzione są na problematykę konstrukcji maszyn, urządzeń i instalacji technicznych oraz na wybrane zagadnienia logistyki, transportu i budownictwa. Oferujemy kierunki studiów *** nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie:

21 Oferujemy kierunki studiów
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel.: (52) , fax: (52) , Bezpieczeństwo i higiena pracy W ramach studiów realizowane są następujące specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem pracy bezpieczeństwo w zakładach pracy Obie specjalizacje z blokiem kształcenia nauczycieli. Wybór wymienionych specjalności następuje po pierwszym roku studiów. Oferujemy kierunki studiów *** nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie:

22 Oferujemy kierunki studiów
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel.: (52) , fax: (52) , Bezpieczeństwo i higiena pracy Absolwent posiada: wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych, wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), w tym obejmującą zagrożenia występujące w procesach technologicznych (pracy) i metody ich eliminowania lub ograniczania, wiedzę na temat oceny ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służby bhp. Oferujemy kierunki studiów *** nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie:

23 Oferujemy kierunki studiów
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel.: (52) , fax: (52) , Bezpieczeństwo i higiena pracy Absolwent potrafi: interpretować rolę i miejsce człowieka w procesie pracy wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami, praktycznie wykorzystywać wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, organizacji, zarządzania i marketingu w działaniach dotyczących bhp, oceniać przebieg procesów produkcyjnych (pracy) w zakładach pracy w kontekście zagadnień bhp, przeprowadzać kontrole przestrzegania przepisów bhp, formułować wnioski w zakresie poprawy warunków pracy, oceniać rozwiązania techniczno-organizacyjne pod względem spełniania wymagań bhp oraz ergonomii, badać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz podejmować działania profilaktyczne. Oferujemy kierunki studiów *** nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie:

24 Potencjalne miejsca pracy: Oferujemy kierunki studiów
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel.: (52) , fax: (52) , Bezpieczeństwo i higiena pracy Potencjalne miejsca pracy: Potencjalnymi miejscami pracy są wszystkie instytucje, w których zgodnie z przepisami obowiązują zasady BHP. Ponadto:   podjęcie pracy na stanowisku starszego inspektora lub specjalisty ds. bhp w zakładach przemysłowych każdej branży, prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie bhp, pracę w firmach szkoleniowych w dziedzinie szkoleń z zakresu bhp,  pracę w laboratoriach badań środowiska pracy, pracę w przedsiębiorstwach świadczących usługi projektowo – wdrożeniowe w zakresie ograniczania czynników szkodliwych w przemyśle, Oferujemy kierunki studiów *** nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie:

25 Potencjalne miejsca pracy: Oferujemy kierunki studiów
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel.: (52) , fax: (52) , Bezpieczeństwo i higiena pracy Potencjalne miejsca pracy: Potencjalnymi miejscami pracy są wszystkie instytucje, w których zgodnie z przepisami obowiązują zasady BHP. Ponadto:  pracę w oddziałach Państwowej Inspekcji Pracy, pracę na stanowisku audytora warunków pracy, pracę na stanowisku konsultanta, doradcy i dystrybutora elementów wyposażenia technicznego stanowisk pracy, linii produkcyjnych itp., podjęcie pracy w jednostkach naukowo – badawczych rozwijających nowe metody ochrony człowieka w środowisku pracy. Oferujemy kierunki studiów *** nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie:

26 Oferujemy kierunki studiów
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel.: (52) , fax: (52) , Studia podyplomowe Dla absolwentów studiów wyższych (szczególnie do nauczycieli posiadających uprawnienia pedagogiczne oraz do urzędników instytucji publicznych, jednostek samorządowych i administracji państwowej) oferujemy studia podyplomowe: „Techniki informatyczne w edukacji” (edycja XII) – studia kwalifikacyjne dla nauczycieli uprawniające do nauczania informatyki i technologii informacyjnej we wszystkich typach szkół. „Edukacja dla bezpieczeństwa” (edycja III) – studia kwalifikacyjne dla nauczycieli uprawniające do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa we wszystkich typach szkół. Oferujemy kierunki studiów Więcej informacji na stronie:

27 Oferujemy kierunki studiów
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel.: (52) , fax: (52) , Studia podyplomowe Dla absolwentów studiów wyższych (szczególnie do nauczycieli posiadających uprawnienia pedagogiczne oraz do urzędników instytucji publicznych, jednostek samorządowych i administracji państwowej) oferujemy studia podyplomowe: „Mechatronika w edukacji” (Nowość !!!) – studia kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicznym oraz dla kadry inżynieryjno-technicznej. „Informatyka w administracji” (Nowość !!!) – studia doskonalące dla urzędników instytucji publicznych, jednostek samorządowych i administracji państwowej. „Nauczanie techniki i informatyki” (Nowość !!!) – studia kwalifikacyjne dla nauczycieli uprawniające do nauczania techniki i informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum. Oferujemy kierunki studiów Więcej informacji na stronie:

28 Studiuj u nas… Studiuj u nas… Studiuj u nas…
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel.: (52) , fax: (52) , Studiuj u nas… Studiuj u nas… Studiuj u nas… naprawdę warto !!! Więcej informacji na stronie:


Pobierz ppt "Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google