Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSCHODNI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wschodni Ośrodek Transferu Technologii (WOTT) powołany został uchwałą Senatu Uniwersytetu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSCHODNI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wschodni Ośrodek Transferu Technologii (WOTT) powołany został uchwałą Senatu Uniwersytetu."— Zapis prezentacji:

1 WSCHODNI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wschodni Ośrodek Transferu Technologii (WOTT) powołany został uchwałą Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 11 czerwca 2003 roku, jako jednostka międzywydziałowa prowadząca działalność badawczą, szkoleniową i edukacyjną. www.wott.uwb.edu.pl

2 WSCHODNI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Gł ó wnym celem Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii jest dostarczanie kompleksowej pomocy jednostkom naukowym i badawczo-rozwojowym oraz sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw, zainteresowanych wdrożeniem innowacji i transferem technologii. www.wott.uwb.edu.pl

3 WSCHODNI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Działalność WOTT skierowana jest na podnoszenie konkurencyjności polskiego przemysłu poprzez: promowanie i wspieranie międzynarodowej wsp ó łpracy pomiędzy instytutami naukowo-badawczymi i przedsiębiorstwami w zakresie nowych technologii, promowanie i wspieranie międzynarodowej wsp ó łpracy pomiędzy instytutami naukowo-badawczymi i przedsiębiorstwami w zakresie nowych technologii, promocję przedsiębiorstw innowacyjnych, promocję przedsiębiorstw innowacyjnych, wykorzystywanie w gospodarce wynik ó w prac naukowo- badawczych w celu podnoszenia jakości usług świadczonych przez polskie firmy, wykorzystywanie w gospodarce wynik ó w prac naukowo- badawczych w celu podnoszenia jakości usług świadczonych przez polskie firmy, wspieranie transferu technologii z instytucji naukowo- badawczych do przedsiębiorstw. wspieranie transferu technologii z instytucji naukowo- badawczych do przedsiębiorstw. www.wott.uwb.edu.pl

4 WSCHODNI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WOTT prowadzi działania na rzecz rozwoju międzynarodowej współpracy Uniwersytetu w Białymstoku w ramach Programów Badawczych Unii Europejskiej, a w szczególności rozwoju kontaktów międzynarodowych z Litwą, Białorusią, Ukrainą i Rosją dla podejmowania wspólnych projektów z udziałem innych partnerów polskich i zagranicznych. www.wott.uwb.edu.pl

5 WSCHODNI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WOTT wsp ó łpracuje z instytucjami naukowymi, przedsiębiorstwami oraz organizacjami wspierającymi działalność innowacyjną. Współpraca taka jest realizowana poprzez udzielanie pomocy w zakresie zarządzania innowacjami oraz przygotowania technologii do wprowadzenia na rynek i jej transfer do polskich i zagranicznych odbiorc ó w. www.wott.uwb.edu.pl

6 WSCHODNI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU OBECNE INICJATYWY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ WOTT: Ośrodek Przekazu Innowacji Polska P ó łnocno-Wschodnia (NEPIRC) Ośrodek Przekazu Innowacji Polska P ó łnocno-Wschodnia (NEPIRC) Branżowy Punkt Kontaktowy 6 Programu Ramowego (BPK) Branżowy Punkt Kontaktowy 6 Programu Ramowego (BPK) Park Naukowo - Technologiczny Polska – Wschód (PNTP-W) Park Naukowo - Technologiczny Polska – Wschód (PNTP-W) Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji (MWCI) Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji (MWCI) Podlaskie Centrum Innowacji (projekt złożony do Działania 2.6) Podlaskie Centrum Innowacji (projekt złożony do Działania 2.6) Fundusze Strukturalne (pomoc w przygotowaniu wniosków do ZPORR) Fundusze Strukturalne (pomoc w przygotowaniu wniosków do ZPORR) www.wott.uwb.edu.pl

7 WSCHODNI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Projekt Innovation Relay Centre – North-East Poland realizowany jest w ramach 6-ego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Wraz z czterema partnerami zawiązanego w tym celu konsorcjum, WOTT będzie przez 4 lata wspierał i pomagał firmom z Polski Północno-Wschodniej w międzynarodowym transferze technologii. www.wott.uwb.edu.pl

8 WSCHODNI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Projekt Innovation Relay Centre Poland North-East (NEPIRC) realizowany jest przez następujące organizacje: Uniwersytet Warszawski,Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet w Białymstoku,Uniwersytet w Białymstoku, Politechnikę Lubelską,Politechnikę Lubelską, CASE-Advisors (CASE).CASE-Advisors (CASE). Swym działaniem NEPIRC obejmuje trzy województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie i lubelskie. Swym działaniem NEPIRC obejmuje trzy województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie i lubelskie. www.wott.uwb.edu.pl

9 WSCHODNI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WOTT był inicjatorem projektu mającego na celu utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Polska–Wschód w Suwałkach. Uniwersytet w Białymstoku jest jednym z partnerów Konsorcjum PNTP-W. WOTT jest współodpowiedzialny za prawne i organizacyjne działania Parku jak również wyszukiwanie źródeł finansowania Parku, m.in. z funduszy strukturalnych i innych. www.wott.uwb.edu.pl

10 WSCHODNI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Od 1-go stycznia 2004, w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji WOTT został Branżowym Punktem Kontaktowym 6-ego Programu Ramowego UE. Działalność BPK obejmuje m.in.: rozpowszechnianie informacji o 6-tym Programie Ramowym i możliwościach uczestnictwa z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań odbiorców w Regionie,rozpowszechnianie informacji o 6-tym Programie Ramowym i możliwościach uczestnictwa z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań odbiorców w Regionie, wykorzystywanie sieci wymiany informacji pomiędzy Punktami Kontaktowymi,wykorzystywanie sieci wymiany informacji pomiędzy Punktami Kontaktowymi, rozszerzanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami badawczymi i firmami,rozszerzanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami badawczymi i firmami, www.wott.uwb.edu.pl

11 WSCHODNI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU organizowanie szkoleń i seminariów informacyjnych, upowszechnianie dobrych praktyk,organizowanie szkoleń i seminariów informacyjnych, upowszechnianie dobrych praktyk, poszukiwanie partnerów do projektów badawczych i pomoc w przygotowaniu wniosków,poszukiwanie partnerów do projektów badawczych i pomoc w przygotowaniu wniosków, zbieranie, opracowywanie i rozpowszechnianie ofert krajowych,zbieranie, opracowywanie i rozpowszechnianie ofert krajowych, przekazywanie informacji o projektach z UE, do których poszukiwani są partnerzy,przekazywanie informacji o projektach z UE, do których poszukiwani są partnerzy, pomoc w przygotowywaniu wniosków o środki finansowe z funduszy strukturalnych.pomoc w przygotowywaniu wniosków o środki finansowe z funduszy strukturalnych. www.wott.uwb.edu.pl

12 WSCHODNI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Jednym z najważniejszych zadań WOTT (w szczególności powierzonych tej jednostce przez kierownictwo Uczelni) jest wsparcie komórek i pracowników Uniwersytetu w przygotowaniu odpowiednich wniosków projektowych do Programów Operacyjnych Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. www.wott.uwb.edu.pl

13 WSCHODNI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WOTT współuczestniczył w organizacji imprez: III Forum Innowacji i Współpracy Wschód - Zachód (Programy Współpracy 2004-2006), III Forum Innowacji i Współpracy Wschód - Zachód (Programy Współpracy 2004-2006), Wystawa polsko - białoruskich osiągnięć naukowo- technicznych Olsztyn 5-7 października 2004, Wystawa polsko - białoruskich osiągnięć naukowo- technicznych Olsztyn 5-7 października 2004, XI Polska Wystawa Narodowa Polexport Kowno 2004. XI Polska Wystawa Narodowa Polexport Kowno 2004. www.wott.uwb.edu.pl

14 WSCHODNI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wschodni Ośrodek Transferu Technologii (WOTT) brał aktywny udział w pracach nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podlaskiego w latach 2003-2004. www.wott.uwb.edu.pl

15 WSCHODNI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU W najbliższych planach działania jest: nawiązanie współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, Fundacją Alfa-Omega oraz Wydziałem Zarządzania Politechniki Białostockiej,nawiązanie współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, Fundacją Alfa-Omega oraz Wydziałem Zarządzania Politechniki Białostockiej, rozpoczęcie realizacji projektu STIM (Sieć Transferu Technologii i Innowacji dla MŚP),rozpoczęcie realizacji projektu STIM (Sieć Transferu Technologii i Innowacji dla MŚP), przygotowanie nowych projektów w odpowiedzi na konkursy ogłaszane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.przygotowanie nowych projektów w odpowiedzi na konkursy ogłaszane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. www.wott.uwb.edu.pl

16 WSCHODNI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Krzysztof Marek Karpieszuk www.wott.uwb.edu.pl


Pobierz ppt "WSCHODNI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wschodni Ośrodek Transferu Technologii (WOTT) powołany został uchwałą Senatu Uniwersytetu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google