Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 D ANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej im.Macieja Rataja ID grupy: 97/10_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski. Semestr/rok szkolny: o I semestr rok szkolny 2009/2010

3 L OKALNY RYNEK PRACY – SZANSE I ZAGROZENIA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ REGIONU I P OLSKI

4 P ORADNIK DLA UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH SZKOŁY GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE, W KTÓRYM ZNAJDZIESZ INFORMACJE NA TEMAT : - SZKÓŁ W POWIECIE KOŁOBRZESKIM - POTENCJALNYCH MIEJSC PRACY - JAK NIE ZOSTAĆ BEZROBOTNYM. P OMOŻEMY ZAPLANOWAĆ CI PRZYSZŁOŚĆ.

5 K ROK 1 Drogi Gimnazjalisto!! Zastanów si ę nad wyborem odpowiedniej szkoły, która umo ż liwi Ci zaplanowanie kariery. Oto propozycje szkół w powiecie Kołobrzeskim:

6 R YNEK E DUKACYJNY W Powiecie Kołobrzeskim

7 Z ESPÓŁ S ZKÓŁ E KONOMICZNO - H OTELARSKICH I M. E MILII G IERCZAK Profile: Technikum ekonomiczne Technikum Handlowe Technikum Hotelarskie Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych Technikum Organizacji Reklamy Technikum w Zawodzie Kucharz Technikum w Zawodzie Technik-Informatyk Technikum w Zawodzie Technik Obsługi Turystycznej

8 Z ESPÓŁ S ZKÓŁ G OSPODARKI Ż YWNOŚCIOWEJ I M. M ACIEJA RATAJA Profile: Profil Wojskowy Profil Policyjny Profil Strażacki Straż Graniczna Ochrona Mienia Technik Architektury Krajobrazu Technik Hotelarstwa Technologia Żywności Org. Usług Gastronomicznych Ochrona Środowiska

9 Z ESPÓŁ S ZKÓŁ IM. H ENRYKA S IENKIEWICZA Profile: Hum.-Akademicka Ekonom.-Społeczna Matematyczno-Informatyczna Dwujęzyczna Biologiczno-Chemiczna Sportowo-Turystyczna Technik Informatyk

10 Z ESPÓŁ S ZKÓŁ M ECHANICZNYCH IM. B OLESŁAWA III K RZYWOUSTEGO Profile: Mechatronika Technik-Mechanik Technikum Budowlano-Drogowe Technik Budownictwa

11 Z ESPÓŁ S ZKÓŁ M ORSKICH Profile: Nawigator Morski Mechanik Okrętowy Logistyk Spedytor

12 Z ESPÓŁ S ZKÓŁ O GÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. M IKOŁAJA K OPERNIKA Profile: Humanistyczna z elementami wiedzy o kulturze Biologiczno-chemiczna historyczno-społeczna Matematyczno-fizyczna z informatyką Matematyczno-fizyczna z chemią Językowa

13 Z ESPÓŁ S ZKÓŁ S POŁECZNYCH IM. Z BIGNIEWA H ERBERTA Profile: Profil ogólny z rozszerzonym poziomem nauczania języka polskiego

14 Z ASADNICZA S ZKOŁA Z AWODOWA NR. 1 Profile: Kucharz Małej Gastronomi Fryzjer, Sprzedawca Cukiernik, Piekarz Elektryk, Elektromechanik Mechanik Pojazdów Samochodowych Blacharz Samochodowy Murarz Cieśla Lakiernik Rzeźnik Wędliniarz Drukarz Operator Urządzeń Przemysłu Chemicznego Fotograf

15 K ROK 2 LICEALISTO ! Opracuj biznesplan własnej kariery zawodowej

16 BIZNESPLAN WŁASNEJ KARIERY ZAWODOWEJ To planowanie drogi dla ka ż dego aktywnego zawodowo człowieka. Warto pami ę ta ć, ż e to planowanie wymaga czasu potrzebnego na zebranie wszelkich potrzebnych informacji. Konstruowanie własnej kariery zawodowej to nie jednorazowa decyzja, ale proces dokonuj ą cy si ę wraz z Twoim rozwojem, dlatego te ż coraz cz ęś ciej podkre ś la si ę, ż e chod ź o tworzenie planu własnego ż ycia, gdzie rola zawodowa jest tylko jedn ą z pełnionych ról ż yciowych. St ą d te ż szukanie zgodno ś ci mi ę dzy ż yciem zawodowym a prywatnym uwa ż a si ę za jedno z najwa ż niejszych wyzwa ń XXI wieku.

17 P O CO WARTO OPRACOWYWA Ć INDYWIDUALNY BIZNES PLAN ? Ż eby maksymalnie wykorzysta ć własne atuty i umiej ę tno ś ci oraz rozwija ć nowe kompetencje. Ż eby nie podejmowa ć si ę wielu przypadkowych prac, które nie spełniaj ą Twoich oczekiwa ń. Ż eby umie ć znale źć si ę na rynku pracy dopasowa ć do zmieniaj ą cych warunków w dobie gospodarki rynkowej, ale tak ż e unosi ć swój niepowtarzalny układ. Ż eby podejmowa ć trafne i satysfakcjonuj ą ce decyzje zawodowe.

18 J AKIE INFORMACJE S Ą POTRZEBNE, Ż EBY OPRACOWA Ć SKUTECZNY BIZNESPLAN WŁASNEJ KARIERY ZAWODOWEJ ? Wiedza o sobie dotycz ą ca nast ę puj ą cych zagadnie ń : 1.Jakie s ą Twoje zainteresowania? 2.Jakie s ą Twoje predyspozycje? 3.Jakie s ą Twoje cechy charakteru, mocne i słabe strony. 4.Jakie atuty mog ą stanowi ć Twoje atuty w pracy zawodowej? 5.Jakie s ą Twoje preferencje i oczekiwania co do przyszłej pracy albo zawodu?

19 Wiedza o rynku pracy dotycz ą ca nast ę puj ą cych zagadnie ń : 1. Tendencje rynku pracy (tak ż e sytuacja zwi ą zana z rynkami Unii Europejskiej), bran ż e i zawody przyszło ś ciowe, bran ż e w których spada zatrudnienie. 2. Wymagania rynku pracy stawiane kandydatom, wymagane kompetencje, konkurencja. 3. Nowe zawody i stanowiska, mo ż liwo ś ci pracy na okre ś lonych stanowiskach a konieczne wykształcenie i kwalifikacje.

20 10 NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW W P OLSCE I …

21 10 NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW W 2009 R. W powiecie kołobrzeskimW PolsceW EuropieNa świecie 1.Kelnerka1.Wykwalifikowani pracownicy fizyczni 2.Stolarz2.Menedżerowie projektów 2.Przedstawiciele handlowi 3. Nauczyciel 3.Przedstawiciele handlowi 3.Technicy ( produkcji, procesu produkcji i utrzymania ruchu) 4.Kasjerka4.Inżynierowie 5.Kierowca5.Kierowcy 5.Członkowie zarządu / kadra najwyższego szczebla 6.Sprzedawca6.Niewykwalifikowan i pracownicy fizycznie 6.Członkowie zarządu / kadra najwyższego szczebla 6.Pracownicy księgowości i finansów 7.Księgowy7.Pracownicy sekretariatu, asystenci dyrekcji asystenci ds. administracji 7.Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni 8.Taksówkarz8.Kucharze/szefowie kuchni 8.Pracownicy księgowości i finansów 8.Pracownicy produkcji 9.Tynkarz9.Pracownicy produkcji 9.Pracownicy ds. IT9.Pracownicy sekretariatu, asystenci dyrekcji, asystenci ds. administracji 10.Opiekunka10.Pracownicy działu Obsługi Klienta w Wsparcia Klienta 10.Mechanicy10.Kierowcy

22 S TOPA BEZROBOCIA W POWIECIE KOŁOBRZESKIM W ko ń cu grudnia 2009 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie kołobrzeskim obejmowała ok. 3,6 tys. mieszka ń ców, co stanowi stop ę bezrobocia na poziomie 11,0% do aktywnych zawodowo Stopa bezrobocia (30.09.2009): 8.70% - do poprzedniego kwartału (=100): 102.4 - do ś redniej krajowej (=100): 79.8

23 K ROK 3 Oto instytucje, które słu żą pomoc ą w poszukiwaniu odpowiedniej dla Ciebie pracy:

24 I NSTYTUCJE R YNKU PRACY Służby Zatrudnienia Wojewódzkie Urz ę dy Pracy Powiatowe Urz ę dy Pracy Zakłady Doskonalenia Zawodowego Zwi ą zki zawodowe Organizacje pracodawców Organizacje bezrobotnych Organizacje pozarz ą dowe Instytucje partnerstwa lokalnego

25 P UBLICZNE INSTYTUCJE RYNKU PRACY

26 N IEPUBLICZNE INSTYTUCJE RYNKU PRACY

27 K ROK 4 Przygotuj odpowiednie dokumenty aplikacyjne: CV List motywacyjny Poni ż ej podajemy przykładowe strony internetowe, na których znajdziesz wzory tych dokumentów

28 DOKUMENTY APLIKACYJNE. TU ZNAJDZIESZ WZORY : http://www.leaderservice.pl/pl/wzory_dokumentow_aplikacyjnych http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/7869

29 PODSUMOWANIE 1. S ZKOŁY POWIATU K OŁOBRZESKIEGO PRZYGOTOWUJ Ą DO PRACY ZARÓWNO W KRAJU JAK I ZA GRANIC Ą. 2. L OKALNY R YNEK PRACY ZGODNIE ZE SPECYFIK Ą REGIONU OFERUJE PRAC Ę W BRAN Ż Y GASTRONOMICZNEJ I HOTELARSKIEJ ORAZ FORMACJACH MUNDUROWYCH. 3. O FERTA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU K OŁOBRZESKIEGO JEST ZGODNA Z OCZEKIWANIAMI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

30 T WÓJ WYBÓR – T WOJA PRZYSZŁO ŚĆ M AMY NADZIEJE, Ż E NASZ PROJEKT POMO Ż E C I W WYBORZE WŁA Ś CIWEJ DROGI

31 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google