Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW"— Zapis prezentacji:

1 KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW

2 UWARUNKOWANIA OGÓLNE PROJEKTU
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego ; Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka Planowany termin naboru: listopad 2010 Terminy inwestycji: 2011 Alokacja na działanie: 30 mln Euro

3 Założenia podstawowe:
Trwałość projektu: 5 lat Umowa może być podpisana przez właściciela nieruchomości na podstawie aktualnego (nie starszego niż 3 miesiące od daty wystawienia) odpisu z księgi wieczystej dot. nieruchomości, w którym ujawniony jest budynek mieszkalny. Partnerstwo i partycypacja mieszkańców

4 Najbardziej uprzywilejowanymi rejonami Polski pod względem napromieniowania słonecznego jest południowa cześć województwa lubelskiego. Centralna część Polski, tj. około 50% powierzchni kraju, uzyskuje napromieniowanie rzędu ok kWh/m2/rok.

5 Stopień pokrycia zapotrzebowania na cwu w %

6 Ile wody potrzebuje? W budownictwie mieszkaniowym wysokie wymagania
60-100 średnie wymagania 30-60 zwykłe wymagania 15-30 Zapotrzebowanie na cwu (litrów / dzień * osoba) Średnia temperatura ok. 50°C

7 Zasobnik ciepłej wody:
- współpracuje ze wszystkimi kotłami: olejowymi, gazowymi, węglowymi itd. - szybkie nagrzewanie wody dzięki dużej powierzchni wężownicy, - gruba warstwa ocieplenia eliminuje straty ciepła, - anoda tytanowa, termostat, termometr, zawór bezpieczeństwa, - Ciepło przechwycone przez kolektor jest odprowadzane, za pomocą czynnika grzewczego (roztworu glikolu), do magazynu ciepła, będącego jednocześnie wymiennikiem ciepła. - Sterownik działa w taki sposób, że wychwytuje każdą nadwyżkę ciepła, jaką można przekazać i zakumulować w magazynie (zasobniku)

8 Proponowany w projekcie zestaw solarny będzie składał się z następujących elementów:
kolektorów - zasobnika - układu pompowego - układu bezpieczeństwa - układu hydraulicznego - sterowania - izolacji - stelaży do mocowania kolektorów

9 By otrzymać najlepsze efekty, warto trzymać się następujących wskazówek:
Kolektory słoneczne powinny być zwrócone stroną szklaną na południe; Kolektory słoneczne powinny być pochylone o około 45 stopni względem poziomu. Jest to kąt idealny przy wykorzystywaniu kolektora słonecznego od lutego do listopada; Kolektory słoneczne należy instalować w miejscu, które nie jest zacienione przez drzewa, krzaki, trawę, itp.

10 Kolektory słoneczne montuje się na konstrukcji spodniej dobranej odpowiednio w zależności od kąta nachylenia dachu. Zazwyczaj kolektory montuje się przy pomocy haków przytwierdzanych do krokwi. W takim wypadku kolektory zamontowane są tuż nad powierzchnią pokrycia dachowego.

11 Wymiana glikolu raz na 4-6 lat to koszt ok. 400-500 zł
Kolektory słoneczne cieszą się szczególnym zainteresowaniem, gdyż z ich zastosowaniem wiążą się bardzo niskie koszty eksploatacyjne – ok. 100÷120 zł rocznie (ok. 40 zł to koszty energii elektrycznej zużywanej przez pompy + wymiana raz na ok. 4-6 lat lub ewentualnie uzupełnienie glikolu) dla domu jednorodzinnego z kolektorami płaskimi. Wymiana glikolu raz na 4-6 lat to koszt ok zł

12 Opłacalność inwestycji w instalację solarną do przygotowania c. w. u
Opłacalność inwestycji w instalację solarną do przygotowania c.w.u. zależy od rodzaju i przeznaczenia budynku oraz od tego jakie paliwa były wykorzystywane dotychczas na ten cel. Perspektywa stałego i znacznego wzrostu cen kopalnych nośników energii będzie powodować skracanie okresu zwrotu inwestycji w instalacje solarne, których ceny w ostatnim czasie znacznie spadły. Wykorzystując energię słoneczną kolektory słoneczne pozwalają zredukować koszty ogrzewania ciepłej wody o około 60% w ciągu roku, a w lecie nawet 100%.

13 UMOWY

14 W celu prawidłowej realizacji projektu w zgodzie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego przygotowaliśmy dla Państwa projekty 2 umów (do pobrania ze strony Urzędu), których podpisanie oznaczać będzie zobowiązanie gminy i właściciela budynku do uczestnictwa w przedsięwzięciu: 1. Umowa użyczenia 2. Umowa na dostawę i montaż instalacji solarnej w ramach projektu unijnego - warunki organizacyjne i finansowe

15 1. Umowa użyczenia Warunkiem formalnym przystąpienia Gminy do projektu i złożenia wniosku aplikacyjnego o fundusze UE jest zabezpieczenie prawa Gminy do władania częścią nieruchomości prywatnej, niezbędnej do zainstalowania i prawidłowej eksploatacji zestawu kolektora słonecznego. W Prawo do władania częścią Państwa nieruchomości, na podstawie podpisanej umowy użyczenia, wykorzystane będzie wyłącznie w celu realizacji projektu. Jednocześnie informujemy, że warunkiem koniecznym realizacji zobowiązań wynikających z podpisanych umów jest złożenie przez właściciela danego budynku w dniu podpisania umowy aktualnego odpisu z księgi wieczystej. Konieczność potwierdzenia własności budynków zgłoszonych do projektu z danymi zadeklarowanymi w umowach jest warunkiem formalnym do złożenia przez Gminę wniosku aplikacyjnego do RPO.

16 2. Umowa na realizację dostawy i montażu zestawu kolektora słonecznego w budynku mieszkalnym Właściciela. Umowa te reguluje wzajemne prawa i obowiązki Gminy oraz właścicieli budynków zgłoszonych do instalacji zestawów kolektorów słonecznych. Gmina pragnąca zrealizować projekt polegający na zakupie i instalacji zestawów kolektorów słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach Działania 4.3 RPO Województwa Mazowieckiego zobowiązana jest do zachowania własności zakupionej infrastruktury – w tym przypadku zestawów kolektorów słonecznych - przez cały czas trwania projektu, tj. przez 5 lat licząc od zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji projektu. Po tym okresie zestaw przechodzi na własność Właścicieli budynków.

17 System doboru wielkości instalacji solarnej do potrzeb użytkownika
System doboru wielkości instalacji solarnej do potrzeb użytkownika. - gospodarstwa domowego o liczbie mieszkańców 3 osoby, potrzeba wymiennika na c.w.u. o pojemności 300L współpracującego z 2 kolektorami słonecznymi osób, potrzeba wymiennika na c.w.u. o pojemności 300L współpracującego z 3 kolektorami słonecznymi (ta sama pojemność wymiennika ale dodatkowy kolektor powodują szybszą pracę układu co efektywnie podnosi sprawność nagrzania zbiornika do 45 stopni C ) osób, potrzeba wymiennika na c.w.u. o pojemności 500L współpracującego z 5 kolektorami słonecznymi.

18 zestaw Spodziewany poziom dofinansowania 85% wkład własny - 15% (w zł) Maksymalny poziom wkłady własnego – 30% 1 (do 3 osób) 2100 4200 2 (4-6 osób) 2250 4500 3 (7-9 osób) 3000 6000

19 2. Umowa na realizację dostawy i montażu zestawu kolektora słonecznego w budynku mieszkalnym Właściciela. Gmina zobowiązuje się do aplikowania o środki unijne w ramach IV Priorytetu RPOWM - Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka” Właściciel oświadcza, że posiada tytuł prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym Właściciel oświadcza, że w nieruchomości zamieszkuje od 1 do 9 lub więcej osób Gmina zabezpieczy realizację celu projektu tj. zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wyłoni wykonawcę zestawu kolektora słonecznego, ustali harmonogram realizacji prac instalacyjnych, będzie sprawować bieżący nadzór inwestorski nad przebiegiem prac, przeprowadzi odbiory końcowe oraz rozliczenie finansowe projektu.

20 2. Umowa na realizację dostawy i montażu zestawu kolektora słonecznego w budynku mieszkalnym Właściciela. Wykonawca instalacji zestawu kolektora słonecznego sporządzi projekt techniczny instalacji oraz dokona indywidualnej wyceny instalacji planowanej w nieruchomości będącej własnością/współwłasnością Właściciela. Właściciel wyraża zgodę na umiejscowienie urządzeń, wytwarzających energię cieplną przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego oraz na przeprowadzenie przez Gminę wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych i/lub budowlanych, w celu montażu urządzeń energetycznych zestawu kolektora słonecznego.

21 2. Umowa na realizację dostawy i montażu zestawu kolektora słonecznego w budynku mieszkalnym Po zakończeniu prac instalacyjnych, sprzęt i urządzenia wchodzące w skład zestawu kolektora słonecznego, pozostają własnością Gminy przez cały czas trwania projektu, tj. minimum 5 lat, licząc od zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji projektu Po upływie okresu czasu, o którym mowa w ust. 1, całość zestawu kolektora słonecznego przejdzie na własność Właściciela Właściciel zobowiązuje się w trakcie trwania umowy do właściwej, tj. zgodnej z pierwotnym przeznaczeniem i parametrami technicznymi, eksploatacji urządzeń energetycznych wchodzących w skład zestawu kolektora słonecznego.

22 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I ZAPRASZAMY DO PODPISYWANIA UMÓW!
infolinia kontakt w sprawach organizacyjnych: Anna Szostak, Dominik Krzysztofowicz  


Pobierz ppt "KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google