Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 1.Warunki zaliczenia. 2.Ochrona przeciwpożarowa w procesie inwestycyjnym. 3. Ekspertyza projektu zabezpieczenia przeciwpożarowego bryg Waldemar Wnęk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 1.Warunki zaliczenia. 2.Ochrona przeciwpożarowa w procesie inwestycyjnym. 3. Ekspertyza projektu zabezpieczenia przeciwpożarowego bryg Waldemar Wnęk."— Zapis prezentacji:

1 1 1.Warunki zaliczenia. 2.Ochrona przeciwpożarowa w procesie inwestycyjnym. 3. Ekspertyza projektu zabezpieczenia przeciwpożarowego bryg Waldemar Wnęk bryg. Zbigniew Tuzimek Przedmiot: Niezawodność i bezpieczeństwo budowli ćwiczenia projektowe

2 2 W Załączniku Nr 1 do Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 89/106/EEC w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych zostały określone wymagania podstawowe, które powinny spełniać budynki, są to: N 1) nośność i stateczność, B2) bezpieczeństwo pożarowe, H3) higiena, zdrowie i środowisko, B4) bezpieczeństwo użytkowania, 5) ochrona przed hałasem, O6) oszczędność energii i ochrona cieplna.

3 3 Według Dokumentu Interpretacyjnego do wymagania podstawowego Bezpieczeństwo Pożarowe, obiekty budowlane powinny być projektowane i wykonane w taki sposób, aby w razie pożaru były zapewnione: 1- nośność konstrukcji przez założony czas, 2- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu, 3- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na obiekty sąsiednie, 4- możliwość opuszczenia obiektu przez jego użytkowników, - odpowiedni poziom bezpieczeństwa ekip ratowniczych.

4 4 Regulacje prawne w Polsce ! Obowiąz ki dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego budynków regulują Ustawa o ochronie przeciwpożarowej oraz akty wykonawcze do ustawy (rozporządzenia) Ustawa Prawo budowlane wykonawcze do ustawy (rozporządzenia)

5 5 Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego jest wymagany w fazach: projektowania, realizacji eksploatacji obiektu budowlanego

6 6 I II III SCHEMAT REALIZACJI INWESTYCJI ANALIZY PRZEDPROJEKTOWE KONCEPCJA PROJEKTOWAWNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW ZABUDOWY DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY PROJEKT BUDOWLANY UZGODNIENIE PROJ. Bud. Uzgodniony projekt budowlany Decyzja o pozwoleniu na budowę Odbiór obiektu POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE PROJEKTY WYKONAWCZE DOKUMENTACJA BUDOWY Dokumentacja powykonawcza EKSPLOATACJA DECYZJE WŁADZSTADIA INWESTYCJI FAZA PRZED INWESTYCYJNA FAZA INWESTYCJI FAZA EKSPLOATACJI

7 7 PROJEKTOWANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKÓW

8 8 Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru: (Rozp. Min. Infrastruktury Dz.U. 75z 2002 r poz. 690 z późniejszymi zmianami)) - nośność konstrukcji przez czas wynikający z przyjętej klasy odporności pożarowej, O - ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku, O- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki, M- możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

9 9 Przeznaczenie i sposób użytkowania, Wysokość lub liczba kondygnacji Położenia w stosunku do poziomu terenu oraz odległość od innych obiektów budowlanych. Czynniki mające wpływ na wymagania w zakresie BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO budynków

10 10 Urządzenia i instalacje przeciwpożarowe Rozp. MSWiA (Dz.U. Nr 80, poz. 563) Do urządzeń i instalacji ppoż zalicza się: 1)Stałe i półstałe urządzenia gaśnicze (wodne, gazowe, pianowe, proszkowe) 2)Hydranty wewnętrzne, 3)Systemy sygnalizacji pożarowej 4)Systemy monitoringu pożarowego 5)Systemy oddymiające (mechaniczne i grawitacyjne) 6)Pompy w pompowniach ppoż 7)Dźwiękowe systemy ostrzegawcze, 8)Oświetlenie ewakuacyjne 9)System zamknięć przeciwpożarowych wyposażonych w automatyczne sterowniki

11 11 Uzgodnienia projektów budowlanych Rozp. MSWiA z 16 lipca 2009 r ( Dz. U. Nr 119 poz. 998 ) U Projekty budowlane następujących obiektów wymagają uzgodnień: 1) budynki zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II ; 2) budynki należącego do grupy wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V;

12 12 3) budynki niskie ze strefą pożarową ZL III o powierzchni ponad 1000 m 2 zlokalizowana na kondygnacji wyżej niż 1 4)budynki niskie ze strefą pożarową ZL V przeznaczoną dla ponad 50 miejsc noclegowych. 5)obiekty budowlane inne niż budynki przeznaczone do użyteczności publicznej dla ponad 50 osób przebywających w strefie pożarowej o powierzchni do 2000 m 2 6) Budynki i obiekty budowlane lub urządzenia technologiczne jeżeli strefa pożarowa jest większa niż 1000 m 2 lub występuje zagrożenie wybuchem 7)obiekty budowlane, które muszą być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze lub system sygnalizacji pożarowej 8)garaże wielopoziomowe 9) Parkingi dla samochodów przewożących materiały niebezpieczne 10) Przeciwpożarowe zbiorniki wodne 11) Tunele o długości ponad 100 m

13 13 Wymagane dane do uzgodnienia Rozp. MSWiA z 16 lipca 2009 r ( Dz. U. Nr 119 poz. 998 ) 1)Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 2) Odległość od obiektów sąsiadujących 3)Parametry pożarowe występujących substancji palnych 4) Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 5) Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach

14 14 6) Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 7) Podział obiektu na strefy pożarowe 8) Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 9) Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe

15 15 10) Sposób zabezpieczenia ppoż.instalacji użytkowych 11) Dobór urządzeń ppoż. w obiekcie 12) Wyposażenie w gaśnice 13) Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 14) Drogi pożarowe

16 16 Sposób uzgodnienia projektu Ostemplowanie przez rzeczoznawcę projektu na mapie zagospodarowania terenu oraz rzucie kondygnacji podstawowej. Projekt może być uzgodniony z uwagami

17 17 Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych powinni posiadać uprawnienia wydane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadzór na rzeczoznawcą sprawuje Komendant Wojewódzki PSP

18 18 Ekspertyza projektu zabezpieczenia przeciwpożarowego 1.OCENA KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI 2.KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I PROJEKTOWANEJ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ 3.OCENA POPRAWNOŚCI DOBORU INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ W ZALEŻNOŚCI OD WYSTĘPUJĄCEGO ZAGROŻENIA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I AKTUALNEGO POZIOMU WIEDZY TECHNICZNEJ.

19 19 Ekspertyza projektu zabezpieczenia przeciwpożarowego cd. 4. SPRAWDZENIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATÓW ZGODNOŚCI LUB ŚWIADECTW DOPUSZCZENIA NA ZASTOSOWANE ELEMENTY INSTALACJI. 5. OCENA PRZYJĘTEGO ZAKRESU OCHRONY. 6. OCENA DOBORU INSTALACJI ZE WZGLĘDU NA PARAMETRY FUNKCJONALNO- EKSPLOATACYJNE.

20 20 Ekspertyza projektu zabezpieczenia przeciwpożarowego cd. 7. OCENA PRAWIDŁOWOŚCI DOBORU ELEMENTÓW INSTALACJI (czujek, tryskaczy itp.) 8.OCENA POPRAWNOŚCI ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW INSTALACJI (czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów alarmowych, tryskaczy, wskaźników przepływu itd.) 9.OCENA PRAWIDŁOWOŚCI DOBORU I PROWADZENIA RUROCIĄGÓW/LINII DOZOROWYCH.

21 21 Ekspertyza projektu zabezpieczenia przeciwpożarowego cd. 10. OCENA WSPÓŁDZIAŁANIA INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ Z INNYMI INSTALACJAMI PRZECIWPOŻAROWYMI I UŻYTKOWYMI. 11. OCENA PRZYJĘTEGO SYSTEMU ORGANIZACJI ALARMOWANIA I TRANSMISJI ALARMU DO STRAŻY POŻARNEJ. 12. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

22 22 PRZYKŁADOWA ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO SSP 1.KARTA TYTUŁOWA: nazwa i adres obiektu, inwestor, nazwa projektu, nazwa jednostki projektowej, nazwisko projektanta.

23 23 PRZYKŁADOWA ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO SSP cd. 2. SPIS ZAWARTOŚCI: spis treści, spis rysunków, spis tablic, spis załączników.

24 24 PRZYKŁADOWA ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO SSP cd. 3. CZĘŚĆ OGÓLNA. 3.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA. 3.4. PRZEPISY, NORMY I WYTYCZNE ZWIĄZANE Z OPRACOWANIEM.

25 25 PRZYKŁADOWA ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO SSP cd. 4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. 4.1. CHARAKTERYSTYKA BUDOWLANO - INSTALACYJNA. 4.2. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA.

26 26 PRZYKŁADOWA ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO SSP cd. 5. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ. 5.1. OPIS PRZYJĘTEGO SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SSP). 5.2. ZAKRES OCHRONY. 5.3. DOBÓR I ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW LINIOWYCH. 5.4. PROWADZENIE LINII DOZOROWYCH. 5.5. DOBÓR I ROZMIESZCZENIE SYGNALIZATORÓW AKUSTYCZNYCH. 5.6. PROWADZENIE LINII SYGNAŁOWYCH.

27 27 PRZYKŁADOWA ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO SSP cd. 5.7 LOKALIZACJA CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (CSP). 5.8. WARUNKI ZASILANIA ENERGETYCZNEGO. OBLICZENIA I DOBÓR BATERII AKUMULATORÓW. 5.9. DOBÓR KABLI.

28 28 PRZYKŁADOWA ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO SSP cd. 6.OPIS WSPÓŁDZIAŁANIA ISP Z INNYMI INSTALACJAMI PRZECIWPOŻAROWYMI I UŻYTKOWYMI. ALGORYTMY WSPÓŁDZIAŁANIA. 7. OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH: sprawdzenie rezystancji przewodów najdłuższej linii dozorowej, sprawdzenie prądu pobieranego przez najbardziej obciążoną linię dozorową, sprawdzenie pojemności elektrycznej przewodów najdłuższej linii dozorowej.

29 29 PRZYKŁADOWA ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO SSP cd. 8. WSKAZÓWKI MONTAŻOWE. 9. OPIS DZIAŁANIA ISP. 9.1. DOZOROWANIE. 9.2. ALARMOWANIE. 9.3. SYGNALIZACJA USZKODZEŃ USZKODZEŃ I MANIPULACJI. 9.4. MONITORING.

30 30 PRZYKŁADOWA ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO SSP cd. 10. UWAGI KOŃCOWE. 10.1. DOKUMENTACJA. 10.2. SZKOLENIE. 10.3. KONSERWACJA. 10.4. ODBIÓR.

31 31 PRZYKŁADOWA ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO SSP cd. UWAGI DODATKOWE: A1. Rysunki poszczególnych kondygnacji z naniesionymi trasami prowadzenia linii, powinny być wykonać w skali 1:100 (dopuszcza się skalę 1:200), 2. Do rysunków powinien być wykonany wykaz symboli stosowanych w projekcie 3. Schemat ideowy

32 32 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "1 1.Warunki zaliczenia. 2.Ochrona przeciwpożarowa w procesie inwestycyjnym. 3. Ekspertyza projektu zabezpieczenia przeciwpożarowego bryg Waldemar Wnęk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google