Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Postępowanie organów PSP w trybie rozwiązań zastępczych i zamiennych st. bryg. Zbigniew Grzelak bryg. Wiesława Kozdraj.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Postępowanie organów PSP w trybie rozwiązań zastępczych i zamiennych st. bryg. Zbigniew Grzelak bryg. Wiesława Kozdraj."— Zapis prezentacji:

1 Postępowanie organów PSP w trybie rozwiązań zastępczych i zamiennych st. bryg. Zbigniew Grzelak bryg. Wiesława Kozdraj

2 Obowiązujący stan prawny niesie w swoich pojęciach określenia dotyczące sposobu realizacji inwestycji w sposób inny niż wskazują na to : - Ustawa prawo budowlane - przepisy wykonawcze oraz normy określające szczegółowe rozwiązania techniczne. Są to pojęcia jak: - odstępstwa od obowiązujących przepisów - rozwiązania zastępcze w zakresie warunków technicznych, które mogą być spełnione w sposób inny niż wskazują na to obowiązujące przepisy oraz rozwiązania zamienne zapewniające niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych stosownie do wskazań sporządzonych ekspertyz technicznych.

3 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz z późn. zm.).

4 Art W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych. 2. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno - budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo.

5 3. Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek powinien zawierać: 1) charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy; 2) szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa; 3) propozycje rozwiązań zamiennych; 4) pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską; 5) w zależności od potrzeb - pozytywną opinię innych zainteresowanych organów. 4. Minister, o którym mowa w ust. 2, może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.

6 Co to są rozwiązania zastępcze i zamienne? rozwiązania zastępcze – rozwiązania spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, zapewniający akceptowalny poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia; rozwiązania zastępcze – rozwiązania spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, zapewniający akceptowalny poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia; rozwiązania zamienne – rozwiązania spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach przeciwpożarowych, zapewniający niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej. rozwiązania zamienne – rozwiązania spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach przeciwpożarowych, zapewniający niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej.

7 Aktualne akty prawne w zakresie rozwiązań zastępczych i zamiennych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zm.) - § 2 ust. 2 i 3a Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zm.) - § 2 ust. 2 i 3a Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) - § 1 ust. 2 w związku z § 15, § 20, § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1, § 25 ust. 1 oraz § 34 ust. 1. Obowiązuje do dnia 29 czerwca 2010 r. Od dnia 30 czerwca 2010 r. – rozp. z dnia 7 czerwca 2010 r. w ww. sprawie (Dz. U. Nr 109, poz. 719) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) - § 1 ust. 2 w związku z § 15, § 20, § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1, § 25 ust. 1 oraz § 34 ust. 1. Obowiązuje do dnia 29 czerwca 2010 r. Od dnia 30 czerwca 2010 r. – rozp. z dnia 7 czerwca 2010 r. w ww. sprawie (Dz. U. Nr 109, poz. 719) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz. U. Nr 124, poz ) - § 8 ust. 3 i § 12 ust. 4 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz. U. Nr 124, poz ) - § 8 ust. 3 i § 12 ust. 4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz ze zm.) - § 3 ust.4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz ze zm.) - § 3 ust.4

8 Uzgadnianie rozwiązań zastępczych w trybie § 2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) Przedmiotem ekspertyzy technicznej, sporządzonej przez właściwą jednostkę badawczo-rozwojową lub rzeczoznawców: budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, mogą być przypadki dotyczące wyłącznie nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynków istniejących, oraz dostosowania do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie warunków techniczno-budowlanych, jeżeli budynek uznany został za zagrażający życiu ludzi. Przedmiotem ekspertyzy technicznej, sporządzonej przez właściwą jednostkę badawczo-rozwojową lub rzeczoznawców: budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, mogą być przypadki dotyczące wyłącznie nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynków istniejących, oraz dostosowania do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie warunków techniczno-budowlanych, jeżeli budynek uznany został za zagrażający życiu ludzi.

9 Elementy zagrożenia życia ludzi zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U.nr 80 z 2006 poz. 563 (od 30 czerwca 2010 r. rozp. MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w ww. sprawie - Dz. U Nr 109, poz. 719) § (16.2) Podstawą do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi jest niezapewnienie przez występujące w nim warunki techniczne ( z zastrzeżeniem§45) możliwości ewakuacji ludzi, w szczególności w wyniku: § (16.2) Podstawą do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi jest niezapewnienie przez występujące w nim warunki techniczne ( z zastrzeżeniem§45) możliwości ewakuacji ludzi, w szczególności w wyniku: 1) szerokości przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu względnie spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejszej o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych; 1) szerokości przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu względnie spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejszej o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych; 2) długości przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większej o ponad 100 % od określonej w przepisach techniczno-budowlanych; 2) długości przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większej o ponad 100 % od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;

10 3) występowania w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II albo na drodze ewakuacyjnej: 3) występowania w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II albo na drodze ewakuacyjnej: a) okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, względnie wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego, a) okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, względnie wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego, b) okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji; b) okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji; 4) niewydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych; 4) niewydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych; 5) niezabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w określony w nich sposób; 5) niezabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w określony w nich sposób; 6) braku wymaganego oświetlenia awaryjnego w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku. 6) braku wymaganego oświetlenia awaryjnego w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku. 2. Właściciel lub zarządca budynku, o którym mowa w ust. 1, powinien zastosować rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych. 2. Właściciel lub zarządca budynku, o którym mowa w ust. 1, powinien zastosować rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych.

11 Najczęściej występujące rozwiązania zastępcze § 2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury w stosunku do: Odległości budynku od granicy działki, Odległości budynku od granicy działki, Szerokości biegów i spoczników schodów w klatkach schodowych, Szerokości biegów i spoczników schodów w klatkach schodowych, Szerokości dróg ewakuacyjnych, Szerokości dróg ewakuacyjnych, Długości dojść ewakuacyjnych, Długości dojść ewakuacyjnych, Sposobu oddymiania klatek schodowych, Sposobu oddymiania klatek schodowych, Oświetlenie ewakuacyjnego, Oświetlenie ewakuacyjnego, Szerokości drzwi ewakuacyjnych, Szerokości drzwi ewakuacyjnych, Klasy odporności pożarowej budynków itp.. Klasy odporności pożarowej budynków itp..

12 Uzgadnianie rozwiązań zamiennych w trybi § 1 ust. 2 rozporządzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U Nr 80, poz. 563 od 30 czerwca 2010 r. Dz. U Nr 109, poz. 719) Przedmiotem ekspertyzy technicznej, sporządzonej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, jest wskazanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w § 15 i § 20 oraz w § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1, § 25 ust. 1 i § 34 ust. 1 ww. rozporządzenia MSWiA z dnia r., dopuszczonych w przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli zapewnią one niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu. W rozporządzeniu z dnia 7 czerwca 2010 r. wskazanie rozwiązań zamiennych w stosunku do §19, §23, §24 i §25 ust.1, 2, 5 i 6 oraz w §27 ust. 1 i 2, §28 ust. 1, §29 ust.1 i §38 ust.1 Przedmiotem ekspertyzy technicznej, sporządzonej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, jest wskazanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w § 15 i § 20 oraz w § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1, § 25 ust. 1 i § 34 ust. 1 ww. rozporządzenia MSWiA z dnia r., dopuszczonych w przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli zapewnią one niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu. W rozporządzeniu z dnia 7 czerwca 2010 r. wskazanie rozwiązań zamiennych w stosunku do §19, §23, §24 i §25 ust.1, 2, 5 i 6 oraz w §27 ust. 1 i 2, §28 ust. 1, §29 ust.1 i §38 ust.1 Zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w powyższych paragrafach ww. rozporządzenia MSWiA możliwe jest zarówno w budynkach istniejących, jak i nowowznoszonych. Zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w powyższych paragrafach ww. rozporządzenia MSWiA możliwe jest zarówno w budynkach istniejących, jak i nowowznoszonych.

13 Najczęściej występujące rozwiązania zamienne § 1 ust. 2 w stosunku do: Wyposażenia budynku w zawory hydrantowe, Wyposażenia budynku w zawory hydrantowe, Wielkości zbiorników zasilających instalacje wodociągową przeciwpożarową, Wielkości zbiorników zasilających instalacje wodociągową przeciwpożarową, Wyposażenia budynku w system sygnalizacji pożarowej (częściowe systemy), Wyposażenia budynku w system sygnalizacji pożarowej (częściowe systemy), Wyposażenia budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy (szpitale), Wyposażenia budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy (szpitale), Wyposażenia budynku w stałe urządzenia gaśnicze wodne itp.. Wyposażenia budynku w stałe urządzenia gaśnicze wodne itp..

14 Uzgadnianie rozwiązań zamiennych w trybie § 8 ust. 3 i § 13 ust. 4 rozporządzenia MSWiA Przedmiotem wystąpienia (wniosku) sporządzonego przez właściciela obiektu, inwestora, dotyczącego uzgodnienia wskazanych rozwiązań zamiennych w stosunku do wymaganego przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych, to jest § 8 ust. 3 i § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030), dopuszczonych do zastosowania, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, w przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami, jest wskazanie takich rozwiązań, które zapewnią niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu. Przedmiotem wystąpienia (wniosku) sporządzonego przez właściciela obiektu, inwestora, dotyczącego uzgodnienia wskazanych rozwiązań zamiennych w stosunku do wymaganego przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych, to jest § 8 ust. 3 i § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030), dopuszczonych do zastosowania, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, w przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami, jest wskazanie takich rozwiązań, które zapewnią niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu. Zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w § 8 ust. 3 i § 13 ust. 4 ww. rozporządzenia MSWiA z dnia r., o których mowa wczesniej, dotyczy możliwości ich zastosowania zarówno w budynkach istniejących, jak i nowowznoszonych. Zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w § 8 ust. 3 i § 13 ust. 4 ww. rozporządzenia MSWiA z dnia r., o których mowa wczesniej, dotyczy możliwości ich zastosowania zarówno w budynkach istniejących, jak i nowowznoszonych. UWAGA! Ekspertyza techniczna dla rozwiązań zamiennych przewidzianych w trybie § 8 ust. 3 i § 13 ust. 4 – nie jest wymagana. Ekspertyza techniczna dla rozwiązań zamiennych przewidzianych w trybie § 8 ust. 3 i § 13 ust. 4 – nie jest wymagana.

15 Najczęściej występujące rozwiązania zamienne § 8 ust. 3 i § 13 ust. 4 w stosunku do: Ilości wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków o powierzchni przekraczającej 1000 m2, Ilości wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków o powierzchni przekraczającej 1000 m2, Odległości hydrantów nadziemnych od budynków, Odległości hydrantów nadziemnych od budynków, Przebiegu drogi pożarowej wzdłuż krótszego boku budynku, Przebiegu drogi pożarowej wzdłuż krótszego boku budynku, Zakończenia drogi pożarowej placem manewrowym o wymiarach mniejszych niż 20x20m, Zakończenia drogi pożarowej placem manewrowym o wymiarach mniejszych niż 20x20m, Przybliżenie krawędzi drogi pożarowej do budynku na odległość mniejszą niż 5 m itp.. Przybliżenie krawędzi drogi pożarowej do budynku na odległość mniejszą niż 5 m itp..

16 Uzgadnianie rozwiązań zastępczych w trybie § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przedmiotem wystąpienia (wniosku) sporządzonego przez właściciela obiektu lub inwestora o uzgodnienie jest wskazanie rozwiązań zastępczych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z dopuszczeniem określonym w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 243, poz ze zm.), dopuszczonych w przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, jest wskazanie takich rozwiązań, które zapewnią niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu. Przedmiotem wystąpienia (wniosku) sporządzonego przez właściciela obiektu lub inwestora o uzgodnienie jest wskazanie rozwiązań zastępczych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z dopuszczeniem określonym w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 243, poz ze zm.), dopuszczonych w przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, jest wskazanie takich rozwiązań, które zapewnią niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu. Dopuszczenie zastosowania rozwiązań zastępczych z § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r., o których mowa w pkt. 1, dotyczy możliwości ich zastosowania przy przebudowie obiektów budowlanych lub ich części, przeznaczonych do magazynowania, przeładunku i dystrybucji ropy naftowej oraz produktów naftowych. Dopuszczenie zastosowania rozwiązań zastępczych z § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r., o których mowa w pkt. 1, dotyczy możliwości ich zastosowania przy przebudowie obiektów budowlanych lub ich części, przeznaczonych do magazynowania, przeładunku i dystrybucji ropy naftowej oraz produktów naftowych.

17 Najczęściej występujące rozwiązania zamienne § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki występują w stosunku do: Lokalizacji zbiorników na terenie działki itp.. Lokalizacji zbiorników na terenie działki itp..

18 Rozwiązania zastępcze i zamienne powinny być rozważane indywidualnie dla każdego obiektu. Wpływ na dobór rozwiązań zamiennych mogą mieć takie elementy jak lokalizacja najbliższej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP (lub OSP włączonej do KSRG, Straży Zakładowej), funkcjonowanie w budynku sprawnego systemu sygnalizacji pożarowej (z monitoringiem do PSP), spełnienie wymagań ewakuacyjnych, dogodny dostęp operacyjny do obiektu, możliwość podawania wody bezpośrednio ze sprzętu pożarniczego i lokalizacja najbliższego istniejącego źródła wody itp. w zależności od przedmiotu wystąpienia. Wpływ na dobór rozwiązań zamiennych mogą mieć takie elementy jak lokalizacja najbliższej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP (lub OSP włączonej do KSRG, Straży Zakładowej), funkcjonowanie w budynku sprawnego systemu sygnalizacji pożarowej (z monitoringiem do PSP), spełnienie wymagań ewakuacyjnych, dogodny dostęp operacyjny do obiektu, możliwość podawania wody bezpośrednio ze sprzętu pożarniczego i lokalizacja najbliższego istniejącego źródła wody itp. w zależności od przedmiotu wystąpienia.

19 Ilości wydanych postanowień w latach

20

21

22 Dziękuję za uwagę!!!


Pobierz ppt "Postępowanie organów PSP w trybie rozwiązań zastępczych i zamiennych st. bryg. Zbigniew Grzelak bryg. Wiesława Kozdraj."

Podobne prezentacje


Reklamy Google