Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo pożarowe budynków w świetle nowelizowanych przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz działania Państwowej Straży Pożarnej w odniesieniu do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo pożarowe budynków w świetle nowelizowanych przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz działania Państwowej Straży Pożarnej w odniesieniu do."— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo pożarowe budynków w świetle nowelizowanych przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz działania Państwowej Straży Pożarnej w odniesieniu do przewodów kominowych st. kpt. mgr inż. PIOTR KRZYWINA Komenda Główna PSP Biuro Rozpoznawania Zagrożeń

2 2 Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). Uchylono w całości § 140 ust. 3 w brzmieniu: Najmniejszy wymiar przekroju lub średnica murowanych przewodów kominowych spalinowych o ciągu naturalnym i przewodów dymowych powinna wynosić co najmniej 0,14 m, a przy zastosowaniu stalowych wkładów kominowych ich najmniejszy wymiar lub średnica - co najmniej 0,12 m.

3 3 Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). Znowelizowano § 175 ust. 2 : Wyloty przewodów powietrznych i spalinowych od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania, o mocy cieplnej nie większej niż 5kW – w budynkach jednorodzinnych, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne.

4 4 Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). Znowelizowano § 1 33 ust. 7 : Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła.

5 5 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1)okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: c)instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

6 6 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) Art. 62. 6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać: 1)osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych; 2)osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych. 7. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania ich częściej, niż zostało to ustalone w ust. 1, może być określony w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2.

7 7 Rozporządzenie MSWiA z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563) § 30. 1. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych: 1)od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej; 2)od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej cztery razy w roku; 3)od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej dwa razy w roku. 2. W obiektach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych

8 8 Projekt rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania: 1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej; 2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na trzy miesiące; 3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.

9 9 Projekt rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Proponuje się nowy przepis w brzmieniu: § 34. 3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny wykonywać osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

10 10 Działania Państwowej Straży Pożarnej Państwowa Straż Pożarna w trakcie czynności kontrolno- rozpoznawczych opiera się przede wszystkim na dokumentach (protokołach) poświadczających wykonanie czynności usunięcia zanieczyszczeń z przewodów kominowych, nie dysponując odpowiednimi narzędziami, ani kompetencjami w zakresie weryfikacji danych zawartych we wspomnianych dokumentach.

11 11 Działania Państwowej Straży Pożarnej Należy również podkreślić, że Państwowa Straż Pożarna nie ma uprawnień kontrolnych w stosunku do części mieszkalnych obiektów i pomieszczeń (art. 23 ust. 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej), poza przypadkami szczególnymi, np. na polecenie sądu lub prokuratora.

12 12 Działania Państwowej Straży Pożarnej PSP prowadzi systematyczne czynności kontrolne w zakresie prawidłowej eksploatacji instalacji użytkowych, w tym czyszczenia przewodów kominowych. W pierwszej połowie 2009 r. przypadki niewłaściwego użytkowania instalacji użytkowych, w tym braku czyszczenia przewodów kominowych, stwierdzono w 3501 obiektach ZL, w tym w 3057 budynkach mieszkalnych.

13 13 Działania Państwowej Straży Pożarnej W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości komendanci PSP egzekwują ich usunięcie najczęściej w drodze decyzji administracyjnej. Posiadają również uprawnienia do nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego.

14 14 Działania Państwowej Straży Pożarnej W ocenie KG PSP jeszcze bardziej radykalna zmiana zasad kontrolnych w tym zakresie jest trudna do zrealizowania, ponieważ wiązałaby się z koniecznością wyposażenia PSP w nowe kompetencje i narzędzia.

15 15 Działania Państwowej Straży Pożarnej Pozytywne efekty mogą natomiast przynieść, nie wymagające zmian legislacyjnych, działania edukacyjno-informacyjne. W tym zakresie widzi się zasadność podejmowania wspólnych przedsięwzięć ze środowiskiem kominiarzy.

16 16 W pierwszym półroczu 2009 r., w Polsce powstało 88434 pożary, wśród których: wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe były przyczyną 4174 pożarów (4,72%), wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo gazowe były przyczyną 280 pożarów (0,32%), wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo ciekłe były przyczyną 91 pożarów (0,1% ).

17 17 Spośród 88434 wszystkich pożarów - 13308 (15%) pożarów powstało w budynkach mieszkalnych, z czego : 6386 powstało w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, 4879 w budynkach jednorodzinnych, 812 w budynkach mieszkalnych w rolnictwie, 1231 w innych obiektach mieszkalnych

18 18 Z kolei spośród 13308 pożarów powstałych w budynkach mieszkalnych : wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe stanowiły 27,9% (3714 pożarów), wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo gazowe stanowiły 1,8% (243 pożarów) wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo ciekłe stanowiły 0,4% (54 pożarów).

19 19 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo pożarowe budynków w świetle nowelizowanych przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz działania Państwowej Straży Pożarnej w odniesieniu do."

Podobne prezentacje


Reklamy Google