Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) ID grupy: …T2……………………………………………….. Lokalizacja: …TORUŃ……………………………………………….. Kompetencja: …MAT - PRZYR……………………………………………….. Temat projektowy: …WĘDRÓWKA PO ŚRODOWISKU LOKALNYM………….. Semestr/rok szkolny: 2009/2010…………………………………….

3 WĘDRÓWKA PO LOKALNYM ŚRODOWISKU

4 CELE I ZADANIA BADAWCZE - analiza rzeźby terenu na podstawie map topograficznych (deniwelacje terenu, wysokości względne i bezwzględne, nachylenia powierzchni, ekspozycja powierzchni), - analiza pokrycia i zagospodarowania terenu, - praca z mapą w terenie, czytanie mapy topograficznej i tematycznej – (orientacja mapy, identyfikacja i lokalizacja na mapie punktów dokumentacyjnych) - praca z kompasem i busolą geologiczną – określanie kierunków świata w terenie, marsz na wyznaczony azymut, - praca w terenie z urządzeniem GPS – lokalizacja punktów dokumentacyjnych, określanie współrzędnych X i Y, - rozpoznawanie osadów mineralnych i organicznych, rekonstrukcja środowiska sedymentacyjnego Głaz narzutowy, granit – ogródki działkowe w Augustowie

5 METODY BADAŃ Praca z mapą w terenie, Lokalizacja i identyfikacja obiektów w terenie i na mapie za pomącą urzdzenia GPS, Określanie azymutu trasy przy pomocy kompasu i busoli geologicznej

6 METODY BADAŃ Analiza budowy geologicznej – wiercenia sondą ręczną Ejkeelkamp Rozpoznawanie różnych typów osadów mineralnych i organicznych Określanie typów gleb

7 METODY BADAŃ Pomiar temperatury wód powierzchniowych, Określanie podatności jeziora Białego na degradację antropogeniczną Określanie poziomu zwierciadła wód gruntowych

8 METODY BADAŃ Badanie zróżnicowania typów zbiorowisk leśnych w zależności od cech abiotycznych regionu

9 INFORMACJE OGÓLNE Równina Augustowska jest sandrem, który zaczyna się w okolicy Suwałk. Sandr powstał w fazie poznańskiej i pokrywa zasięg fazy leszczyńskiej. Powierzchnię równiny urozmaicają liczne jeziora. Jezioro Wigry i grupa jezior pod Augustowem: Necko, Białe, Długie, Sajno, Studzienniczne i inne. Dużą część równiny zajmuje puszcza augustowska, w której umieszczono wiele rezerwatów przyrodniczych. Na równinie wyróżniono 5 mikroregionów: Obniżenie Augustowskie, Równina Frąckowska, Równina Studziennicza, Równina Mikaszewska oraz pagórki augustowskie. Jedynym miastem równiny augustowskiej jest Augustów. (źródło: Kondracki, 1998)

10 INFORMACJE OGÓLNE Sieć hydrograficzna – cieki, jeziora i działy wodne Atlas. Podział hydrograficzny Polski, cz. 2, zestawienie zlewni. Warszawa 2005.

11 INFORMACJE OGÓLNE Zróżnicowanie pokrywy glebowej 12 – gleby brunatne 20 – 24 – gleby bielicowe 39-49 – gleby bagienne (torfowe) Mapa gleb Polski, ar. Białystok, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa

12 INFORMACJE OGÓLNE Region, w którym leży Augustów należy do najzimniejszych w Polsce. Średnia miesięczna temperatura w ciągu roku waha się od – 4 w styczniu do + 15 stopi Celsjusza w lipcu. Suma opadów należy do najniższych w Polsce i oscyluje w granicach 550 – 600 mm. Augustów i jego okolice, pomimo dość małych opadów w ciągu roku, należą do najbardziej śnieżnych miejsc w Polsce. Średnia wysokość pokrywy śnieżnej w sezonie zimowym wynosi ok. 14 cm. Jest to jednak wysokość średnia, wielokrotnie zdarza się że warstwa białego puchu przekracza pół metra, zaś rekord wynosi 84 cm i został zanotowany 15 lutego w Suwałkach. Pokrywa śnieżna utrzymuje się tutaj przez ponad 120 dni w roku. Wynik ten (pomijając tereny górskie) jest rekordowym wynikiem w Polsce. W rejonach Augustowa dość rzadko występują gwałtowne zjawiska, takie jak burze, czy grad. Jednak odwiedzajac równinę Augustowską, często można natknąć się na zamieć śnieżną. Dni ciepłych mamy 236 przymrozkowych ok. 75, a mroźnych 54. W prawie wszystkie dni słoneczne nie ma opadów (na 34 dni 33 bez opadów) w dni pochmurne wiekszość nie ma opadów (na 192, 122 bez opadów, 70 z opadami) natomiast w dni z dużym zachmurzeniem dużo częściej pada (na 139, 42 bez opadów, 97 z opadami). Najwięcej jest dni pochmurnych ale ciepłych i bez opadów (85). Najwięcej w jak i również z opadami jest ciepłych (128 bez, 108 z opadami). Woś A., 1999, Klimat Polski. PWN Warszawa

13 LOKALIZACJA STANOWISK BADAWCZYCH 1 2 3 4 5

14 FORMY RZEŹBY TERENU - SANDR Stanowisko 1 – sandr Obiekt (forma) Lp.współrzędneGłębokość (m)Osad głębokoś ć zwierciad ła wody temperatu ra wody gruntowej oddotypbarwa XY Sandr1. 46315 65 59736 08 0,00,04PróchnicaCiemnoszara-- 0,040,09Piasek drobnoziarnistyCiemnoszara 0,091,80 Piasek bardzo drobnoziarnisty z pojedynczymi ziarnami piasku średnioziarnistego, zmiana barwy od 0,75m do 1m na ciemnobeżową, od 1m do 1,8m na jasnobeżową Beżowa, c iemnobeżow a, jasnobeżowa 1,802,10 Pojedyncze ziarna piasku gruboziarnistego w piasku drobnoziarnistym Jasnobeżow a 2,102,20Piasek średnioziarnisty, jednorodny Rdzawa, jasnobeżowa

15 FORMY RZEŹBY TERENU - SANDR Stanowisko 1 – sandr Bór sosnowy sandru augustowskiego Piaski drobnoziarniste, stanowisko nr 1 Droga do wnętrza Ziemi w 3D

16 FORMY RZEŹBY TERENU – RÓWNINA BIOGENICZNA Stanowisko 2 – strefa brzegowa Jez. Białego Obiekt (forma) Lp.współrzędneGłębokość (m)Osad głębokość zwierciadł a wody temperatur a wody gruntowej oddotypbarwa XY Równina biogenicz na 2. 463199 4 59735 84 0,00,10Torf ze szczątkami roślinCzarna0,10 m16,7 0 C 0,100,85 Torf średnio rozłożony ze szczątkami roślin Ciemnobrunat na 0,851,23Torf dobrze rozłożony Ciemnobrunat na 1,231,50 Gytia węglanowa, od 1,33m nieco piaszczysta Jasnoszara 1,501,60Gytia ze śladami laminacji, miąższość lamin 1cm Ciemnoszara

17 FORMY RZEŹBY TERENU – RÓWNINA BIOGENICZNA Stanowisko 2 – strefa brzegowa Jez. Białego Podmokła równina biogeniczna i las mieszany w północnym otoczeniu Jeziora Białego Torfy

18 FORMY RZEŹBY TERENU – RÓWNINA BIOGENICZNA Stanowisko 2 – strefa brzegowa Jez. Białego Granica litologiczna pomiędzy torfami a gytia węglanową Burzliwa reakcja węglanu wapnia z kwasem solnym

19 FORMY RZEŹBY TERENU – RÓWNINA BIOGENICZNA Obiekt (forma) Lp. współrzędneGłębokość (m)Osad głęboko ść zwierci adła wody tempera tura wody gruntow ej oddotypbarwa XY Równi na biogeni czna 3. 4631 368 5971 844 0,00,05Namuł torfiastyCzarny0,5m17,6 0 C 0,0 5 0,50Osady z dna jeziora ze szczątkami fauny, piasek średnio i gruboziarnisty Czarny Stanowisko 3 – strefa brzegowa Jez. Necko

20 FORMY RZEŹBY TERENU – RÓWNINA BIOGENICZNA Stanowisko 3 - strefa brzegowa Jez. Necko Namuły i piaski jeziorne Osady piaszczyste strefy brzegowej Jez. Necko

21 FORMY RZEŹBY TERENU – RÓWNINA BIOGENICZNA Stanowisko 4 – strefa brzegowa Jez. Necko Obiekt (forma) Lp. współrzędneGłębokość (m)Osad głęboko ść zwierci adła wody tempera tura wody gruntow ej oddotypbarwa XY Równi na biogeni czna 4. 4631 662 5972 355 0,00,20Namuł torfiastyCzarny-- 0,2 0 0,50PiasekSzary 0,5 0 0,65Torf słabo rozłożonyBrunatny 0,6 5 0,87Namuł piaszczystyCzarny 0,8 7 1,50Piasek drobno i średnioziarnisty Beżowy

22 FORMY RZEŹBY TERENU – RÓWNINA BIOGENICZNA Stanowisko 4 - strefa brzegowa Jez. Necko

23 FORMY RZEŹBY TERENU - SANDR Stanowisko 5 - sandr Obiekt (forma) Lp. współrzędneGłębokość (m)Osad głęboko ść zwierci adła wody tempera tura wody gruntow ej oddotypbarwa XY Sandr5. 4632 983 5972 272 0,00,25 Piasek drobnoziarnisty z pojedynczymi średnimi ziarenkami Beżowy-- 0,2 5 1,25 Piasek drobno i średnioziarnisty Ciemnobe żowy 1,2 5 1,35Średnioziarnisty Jasnobeżo wy 1,3 5 2,50Piasek drobnoziarnisty równo rozłożony Jasnobeżo wy

24 FORMY RZEŹBY TERENU – SANDR Stanowisko 5 – sandr augustowski na S od Jez. Białego Piaski - osady wód roztopowychPowierzchnia sandru

25 WIERCENIA W PIASKACH W TORFIE

26 ZBIOROWISKA LEŚNE Łęgi nad Kanałem Bystrym w Augustowie

27 ZBIOROWISKA LEŚNE Olsy nad Jez. Białym bór sosnowy

28 ZBIOROWISKA LEŚNE Bór sosnowy w okolicy Jez. Białego

29 RYNNY POLODOWCOWE Strome zbocze rynny Jez. Necko

30 KLIF JEZIORNY, STREFA BRZEGOWA JEZ. BIAŁEGO Riplemarki falowe

31 CHARAKTERYSTYKA HYDROLOGICZNA Lp.obiektwspółrzędne Temperatura wody (°C) xY 1. Rzeka Klonownica 4631418597309822,1 0 C 2. Rzeka Klonownica 4641446597309322,2 0 C 3.Jezioro Białe4632702597214023,2 0 C Punkt pomiaru temperatury wody – rzeka Klonowica

32 PODATNOŚĆ JEZIORA BIAŁEGO NA DEGRADACJĘ Źródło: materiały instytutu rybactwa śródlądowego

33 ZMIENNOŚĆ TEMPERATURY W PROFILU PIONOWYM JEZIORA BIAŁEGO głębokość (m) temperatura (°C) powierzchn ia 23,1 123,2 222,4 322 421,7 521,2 619,4 716,3 812,5 911,4 1010,4 129,5 148,4 167,9 187,6 207,6 227,5 247,4 267,4 287,4 Źródło: Marszalewski W., 2005, Zmiany warunków abiotycznych w jeziorach Polski północno- wschodniej. Wyd. UMK epilimnion metalimnion hypolimnion

34 PODATNOŚĆ JEZIORA BIAŁEGO NA DEGRADACJĘ Lp.WskaźnikWartość wskaźnikaKategoriaPunktacja 1.głębokość średnia (m)8,722 2.V jeziora (tys. m 3 ) / L jeziora (m)2,2422 3.% stratyfikacji wód16,6733 4.P dna czynnego (m 2 ) / V epilimnionu (m 3 )0,05711 5.% wymiany wody w roku2311 6. współczynnik Schindlera P jeziora + P zlewni całk. (m 2 ) / V jeziora (m 3 ) 1,8311 7. sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej w % jej powierzchni Lasy 80, Grunty orne 0; 11 8.wyniki punktacji i sumaryczna kategoria podatności jeziora na degradację 21,57 Jez. Białe: II kategoria podatności na degradację antropogeniczną Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne monitoringu podstawowego jezior. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

35 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google