Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE Z GLEBOZNAWSTWA. GLEBA – naturalny twór zewnętrznej warstwy skorupy ziemskiej powstały ze zwietrzeliny skalnej w wyniku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE Z GLEBOZNAWSTWA. GLEBA – naturalny twór zewnętrznej warstwy skorupy ziemskiej powstały ze zwietrzeliny skalnej w wyniku."— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE Z GLEBOZNAWSTWA

2 GLEBA – naturalny twór zewnętrznej warstwy skorupy ziemskiej powstały ze zwietrzeliny skalnej w wyniku działania na nią czynników glebotwórczych. Podział gleb wg. zawartości substancji organicznej (SO) Gleby mineralne < 5% SO Gleby organiczno-mineralne % SO Gleby organiczne > 20% SO

3 Trójfazowy układ gleby Faza stała – składniki mineralne, składniki organiczne, związki mineralno-organiczne Faza ciekła – roztwór glebowy, czyli woda z rozpuszczonymi w niej związkami mineralnymi i organicznymi Faza gazowa – powietrze glebowe, czyli mieszanina gazów i pary wodnej

4 Główne składniki gleb

5 Podział gleb według kategorii użytkowania Gleby orne (uprawne) – o zmienionej (wymieszanej) budowie Gleby darniowe (łąkowo-pastwiskowe) – trwale porośnięte roślinnością trawiasto-zieloną lub trawiasto-turzycową Gleby leśne Gleby podwodne Gleby antropogeniczne – kształtują się pod wpływem intensywnej działalności człowieka

6 CZYNNIKI GLEBOTWÓRCZE: Klimat Rodzaj materiału wyjściowego i jego cechy fizyczne Właściwości chemiczne i budowa minerałów Rzeźba terenu i warunki wodne Organizmy żywe Działalność człowieka Czas (wiek gleby)

7 Klimat Wpływa na intensywność i rodzaj procesów wietrzenia Materiał wyjściowy Wpływa na skład minerałów pierwotnych gleb i wielkość ziaren Topografia Wpływa na warunki mikroklimatyczne i ilość wody w profilu glebowym

8 Organizmy żywe Wpływają na ilość i dystrybucję substancji organicznej Działalność człowieka Wpływa na rodzaj i kierunek przekształceń profilu glebowego Czas (rozwoju gleby) Wpływa na dojrzałość i miąższość gleby

9 Wpływ klimatu na intensywność procesów wietrzenia

10

11 MATERIAŁ WYJŚCIOWY Gleby wytworzone na skałach nie redeponowanych –Wapienie –Piaskowce, piaski –Łupki, iły –Skały wulkaniczne (bazalt, andezyt) –Skały magmowe (granit, sjenit, gabro) –Skały metamorficzne i in.

12 Skała rezydualna Wapień

13 Gleby wytworzone na skałach redepono- wanych (przetransportowanych) przez: –Wiatr –Wodę –Siły grawitacji –Lądolód –Roztwory polodowcowe MATERIAŁ WYJŚCIOWY – cd.

14 Gleby na skałach transportowanych przez wiatr: Lessach (ił) Wydmach (piasek) Plażach (piasek)

15

16 Gleby na skałach transportowanych przez wodę: Morską (tereny przybrzeżne) Słono-słodką (obszary deltowe) Jeziorną (dno jeziora) Rzeczną (aluwia-tereny powodziowe)

17

18 Gleby na skałach transportowanych przez: Siły grawitacji – koluwia (namuliska, osuwiska) Lądolód - morena (materiał nie wysortowany) Roztwory polodowcowe – osady aluwialne (materiał wysortowany, stratyfikowany)

19 Podłoże gleby wykształconej na osadzie aluwialnym Stratyfikowany osad aluwialny Nie wysortowana morena Podłoże gleby wykształconej na morenie

20 CECHY FIZYCZNE SKAŁ Struktura skał Struktura skał Spoiwo skał okruchowych Spoiwo skał okruchowych Twardość i spójność skał Twardość i spójność skał Wielkość ziaren mineralnych Wielkość ziaren mineralnych

21 Rzeźba terenu i warunki wodne Drenaż gleby średni, dobry, czasami słaby (teren płaski) Drenaż gleby dobry Drenaż gleby dobry Gleba erodowana Gleba erodowana (zbocze) (zbocze) Drenaż gleby słaby (depresja)

22 Wpływ topografii Zbocze Depresja Drenaż dobry Drenaż słaby

23 Wpływ wegetacji roślinnej Las Step

24 Roślinność, jako materiał wyjściowy W środowiskach wilgotnych powolna dekompozycja roślin może stanowić materiał wyjściowy do powstania gleby Gleby organiczne mogą powstawać w klimacie chłodnym, wilgotnym albo ciepłym i wilgotnym Bagna, mokradła, torfy

25


Pobierz ppt "PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE Z GLEBOZNAWSTWA. GLEBA – naturalny twór zewnętrznej warstwy skorupy ziemskiej powstały ze zwietrzeliny skalnej w wyniku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google