Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Ireny Sendlerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu ID grupy: 96/27_p_g1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Unia Europejska-szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa Semestr/rok szkolny: I/2009/2010

3 Polska jest członkiem UE od 1 maja 2004r
Unia Europejska Unia Europejska jest typem związku między państwami. Głównym zadaniem Unii Europejskiej jest organizacja współpracy między krajami członkowskimi i między ich mieszkańcami. Do najważniejszych celów Unii należą: zapewnienie bezpieczeństwa, postępu gospodarczego i społecznego oraz ochrona wolności praw i interesów obywateli. Unia Europejska powstała 1 listopada 1993r. na mocy Traktatu z Maastricht. Polska jest członkiem UE od 1 maja 2004r

4 Traktat z Maastricht Umowa międzynarodowa parafowana 11 grudnia 1991 r., podpisana 7 lutego 1992 r. w Maastricht w Holandii. TUE wszedł w życie 1 listopada 1993 roku po referendach przeprowadzonych w niektórych krajach członkowskich.

5 27 państw należących do UE:
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania.

6 Symbole UE Hymnem Unii Europejskiej jest „Oda do radości” Fryderyka Schillera Maskotką jest Syriusz. Flaga składa się z 12 gwiazd ułożonych w koło na niebieskim tle.

7 Unia gospodarcza i walutowa, rynek wewnętrzny i wspólna waluta euro

8 Unia gospodarcza i walutowa
Jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, ustanowiony w 1992 roku Traktatem z Maastricht. Głównym przedsięwzięciem Unii jest utworzenie wspólnej waluty europejskiej euro oraz przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy. Strefa euro (Euroland)- Jest tworzącą unię walutową wspólną przestrzenią unijnych państw, które wprowadziły euro jako swoją walutę. Wspólna waluta euro-Jest to wspólne przedsięwzięcie unii europejskiej, które ma łączyć kraje przynależące do niej walutą, ale są takie państwa, które po przeprowadzeniu referendum, nie przyjęły euro. Są to między innymi Dania, Szwecja, Rumunia i Węgry. W tych państwach nadal funkcjonują krajowe waluty.

9 Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

10 II filar UE Dotyczy on wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Celem drugiego filaru jest "strzeżenie wspólnych wartości, fundamentalnych interesów i niezawisłości Unii". W ramach tego filaru Rada Europejska oraz Rada Unii Europejskiej dbają o podniesienie bezpieczeństwa Unii i jej członków, a także o utrzymanie pokoju na świecie. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa nie narusza jednakże polityki bezpieczeństwa państw neutralnych oraz mocarstw jądrowych.

11 POLITYKA SPRAWIEDLIWOŚCI, SPRAW WEWNĘTRZNYCH I OCHRONA ŚRODOWISKA W UE.

12 III filar UE Trzeci filar to polityka sprawiedliwości, sprawy wewnętrzne UE i ochrona środowiska Celem polityki sprawiedliwości jest zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa i sprawiedliwości poprzez wspólne działania państw członkowskich, dotyczących zwalczania przestępczości zorganizowanej, terroryzmu, przemytu narkotyków, handlu ludźmi, przeciwdziałaniu przejawom rasizmu.

13 KORZYŚCI I STRATY WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W UNII DLA POLSKI

14 Zyski: Rozwój technologii z budżetu UE finansowane są różne projekty w dziedzinie nowoczesnej technologii, prowadzone przez akademie i ośrodki badawcze. Gwarancja pokoju: wojna pomiędzy państwami UE jest niemożliwa, państwa Unii starają się zapewnić pokój i stabilność w krajach sąsiadujących jak i w innych częściach świata. Nowe miejsca pracy: państwa UE tworzą nowe miejsca pracy, zapewniają dogodne warunki gospodarcze. Swoboda podróżowania: obywatele Unii mają nieograniczone prawo do podróżowania, studiowania czy pracy w innych państwach UE. Prawie na całym jej obszarze podróżować można bez paszportu. Rozwój edukacji i szkolnictwa: uczniowie otrzymują dofinansowanie do nauki w obcych krajach i Polsce. Szkoły są odnawiane i modernizowane. 14

15 Rozwój rolnictwa: objęcie polskiego rolnictwa mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej, dostęp do dopłat bezpośrednich pozwala rolnikom unowocześnić gospodarstwo rolne. Wspólny rynek wewnętrzny: przystąpienie do niego otwiera szansę na wolną wymianę handlową między członkami Wspólnot dzięki zniesieniu ceł, a przez to obniżce wartości pieniężnej produktów. Rozwój miast dzięki otrzymanym środkom unijnym: w miastach powstają kąpieliska, place zabaw, amfiteatry, ścieżki rowerowe, itd., poprawia się estetyka miast. Poprawa standardu życia i usług zdrowotnych

16 Straty: Polacy mogą stać się tzw. ,,tanią siłą roboczą’’ gdy będą pracowali w krajach UE: to znaczy staliby się pracownikami od robót cięższych i mieliby większy zakres obowiązków, natomiast zapłata byłaby mniejsza. Zagraniczne oferty zachęcają do przyjazdu i podjęcia pracy na różne sposoby, co w rzeczywistości może okazać się zupełnym przeciwieństwem. Wykorzystanie Polski jako ogromny rynek zbytu produktów UE: Polacy zamiast kupować produkty z Polski, zakupy robią zagranicą przez co polski rynek nie ma możliwości rozwoju. Wypływ pieniędzy z Polski do UE: Polacy zatrudnieni w krajach Unii tam zakupują produkty, opłacają podatki, w ten sposób pomnażając budżet danego kraju. Choroby zakaźne: ludzie swobodnie przemieszczają się między państwami UE i może w ten sposób dojść do rozniesienia chorób zakaźnych.

17 Globalizacja: wzmoże się zacieranie różnic kulturowych, będziemy tak samo się ubierać, słuchać podobnej muzyki, w podobny sposób urządzać mieszkania. Próba odebrania dotacji z UE: jeśli nie wykorzystamy dobrze środków unijnych zostaną nam odebrane, a przecież w jakiejś części są to pieniądze z Polski. Wydatki finansowe jakie ponoszą kraje członkowskie w związku z przynależnością do Unii (składki) Obcokrajowcy mogą wykupić polskie grunty Wyjazd dużej ilości Polaków z kraju Polscy producenci mają kłopot z przystosowaniem się do unijnych norm

18 KORZYŚCI I STRATY ZWIĄZANE Z PRZYSTĄPIENIEM POLSKI DO STRUKTUR UE DLA GMINY SĘPOPOL

19 PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE REALIZOWANE W GMINIE SĘPOPOL W LATACH 2004-2010
Projekt: Budowa infrastruktury turystycznej na bazie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego Gminy Sępopol Całość wydatków – ponad 77 tys. zł , dofinansowanie – 58 tys. Zł Zakres realizacji : przystań w Stopkach, szlak rowerowy Projekt: „ Zagospodarowanie Centrum Sępopola poprzez urządzenia parków zieleni i placu zabaw” Całość wydatków – 189 tys. zł , dofinansowanie 101 tys. zł Zakres realizacji : urządzenie placu zabaw w mieście i 3 parków zieleni

20 Projekt : „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lwowiec”
Całość wydatków – 13 tys. zł , dofinansowanie – 11 tys. zł Zakres realizacji: prace remontowe i wyposażenie świetlicy Projekt : „ Utworzenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Sępopolu” Całość wydatków – 551 tys. zł , dofinansowanie – 452 tys. zł Zakres realizacji : boiska do piłki siatkowej, skocznia w dal, skocznia wzwyż, rzutnia kulą, scena, chodniki i droga wewnętrzna

21 Projekt: „ Zwodociągowanie południowej części gminy oraz Ostrego Barda w Gminie Sępopol”
Całość wydatków – zł , dofinansowanie zł Zakres realizacji – wybudowanie sieci wodociągów na terenie gminy Projekt: „ Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Smolance” Całość wydatków – 98 tys. zł , dofinansowanie – 80 tys. zł Zakres realizacji – obejmuje wykonanie remontu, wymianę okien, elewację, wstawienie pieca, naprawę dachu i wyposażenie ( stoliki, krzesła, aneks kuchenny, urządzenia zabawowe na zewnątrz i ławki parkowe)

22 PROJEKTY SPOŁECZNE REALIZOWANE W GMINIE SĘPOPOL W LATACH 2004 - 2010
Projekt: „ Wiedza i umiejętności drogą do sukcesu w przyszłości” Całość wydatków – 275 tys. zł , dofinansowanie 100% Zakres realizacji – zorganizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, czytelniczych, informatycznych, językowych, matematycznych itp. Projekt: „ Przedszkole bliżej dziecka” Całość wydatków – 680 tys. zł, dofinansowanie tys. zł. Zakres realizacji – uruchomienie 6 punktów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-6 lat

23 Projekt: „ Szkoła wiejska – niczym miejska”- w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie
Całość wydatków – 599 tys. zł , dofinansowanie – 100% Zakres realizacji – zorganizowanie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, z psychologiem i koła polonistyczno-historycznego, językowego, informatycznego, artystycznego, matematyczno-przyrodniczego i dziennikarskiego

24 KORZYŚCI ZWIĄZANE Z PRZYSTĄPIENIEM POLSKI DO STRUKTUR UE DLA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SĘPOPOLU

25 Wyposażenie dwóch pracowni 10-stanowiskowych w komputery ze stałym dostępem do Internetu.
Udział 70% uczniów w projektach edukacyjnych m.in. „ Wiedza i umiejętności drogą do sukcesu w przyszłości”, „ Jak zarobić pierwszy tysiąc?”, ,,Poradnia w mojej szkole”, „ Rozwój przez kompetencje”. Organizacja dwukrotnie obozów integracyjno-adaptacyjnych dla uczniów klas I gimnazjum. Udział społeczności szkolnej w wycieczkach. Organizowanie pikników rodzinnych, zapewnienie nagród i wyżywienia, przygotowanie debat edukacyjno-społecznych.

26 KORZYŚCI I STRATY ZWIĄZANE Z PRZYSTĄPIENIEM POLSKI DO UE – PODSUMOWANIE (na podstawie wypowiedzi Burmistrza i Sekretarza Sępopola, Dyrektora ZSP w Sępopolu)

27 KORZYŚCI Rozwój bazy rekreacyjnej, turystycznej, sportowej
Wprowadzone nowe technologie Zmiana mentalności, myślenia, pobudzenie aktywności i kreatywności mieszkańców Poprawa jakości życia mieszkańców Łatwiejszy dostęp do szkolnictwa wyższego, możliwość wyboru Poprawa estetyki miasta Zapewnienie opieki przedszkolnej na wsiach

28 STRATY, TRUDNOŚCI Opóźniony start w korzystaniu ze środków ze względu na brak kompletnej dokumentacji Wymagany wkład własny niektórych projektów, szczególnie infrastrukturalnych Ograniczenia wynikające z programu NATURA 2000 Wnioski składane muszą być opatrzone rzetelną dokumentacją

29 Źródła:

30 Dziękujemy za uwagę!!!


Pobierz ppt "Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google