Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie Maj 2009

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Starostwo Powiatowe w Wolsztynie Maj 2009"— Zapis prezentacji:

1 Starostwo Powiatowe w Wolsztynie Maj 2009
Powiat Wolsztyński Starostwo Powiatowe w Wolsztynie Maj 2009

2 Położenie powiatu Powiat Wolsztyński położony jest w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje obszar 680 km?, z czego ponad 58% zajmują użytki rolne, a około 30% lasy. Na terenie powiatu mieszka około 55 tysięcy osób. Wolsztyn, stolica powiatu, ma około 14 tysięcy mieszkańców. Przez miasto przebiega ważna droga łącząca Poznań z Zieloną Górą; pociągi osobowe kursują na liniach łączących Wolsztyn z Poznaniem, Lesznem, i Zbaszyniem. W skład powiatu wchodzą trzy gminy: Przemęt, Siedlec i Wolsztyn; na jego terenie znajduje się jedno miasto i 73 wsie sołeckie.

3

4 Historia powiatu Po drugim zaborze (1793 r.) władze pruskie z części powiatu kościańskiego utworzyły powiat babimojski, którego siedzibę w 1887 r. przeniesiono do Wolsztyna. Obejmował on 253 miejscowości, w tym 7 gmin miejskich (Wolsztyn, Babimost, Kargowę, Kopanicę, Kębłowo, Rostarzewo i Rakoniewice) i 34 obszary dworskie. 5 stycznia 1919r. Wolsztyn zostal oswobodzony przez oddziały powstańcze. Na mocy Traktatu Wersalskiego powiat babimojski został podzielony, 714km2 przyzano Polsce, a 286 km2 pozostało w granicach Rzeszy Niemieckiej. W okresie międzywojennym  na terenie powiatu znajdowało się 195 siedlisk (z osadami, przysiółkami, leśniczówkami), w tym 4 miasta. Ciekawy może być fakt, że Kopanica należała do najmniejszych miast Wielkopolski (643 osoby w 1921 r.), a Obra do największych wiosek (1575 osób). Liczba ludności powiatu w okresie międzywojennym wynosiła od osób w 1921 r. do w 1939 r. Istotną część mieszkańców stanowiły osoby narodowości niemieckiej. Ich odsetek wynosił 20%, a w niektórych miejscowościach, jak Boruja, Szarki, Komorówko, Solec Nowy czy Głodno przekraczał 80%. W Wolsztynie oraz Rakoniewicach żyły także niewielkie grupy ludności żydowskiej.     W okresie międzywojennym funkcję starosty pełnili: dr Roman Graszyński ( r.), Kazimierz Barciszewski ( ), Władysław Słaby ( ), Tadeusz Woźniak ( ) i Józef Kaczorowski ( ). Organem uchwałodawczym samorządu powiatowego był sejmik powiatowy, organ wykonawczy nosił nazwę wydziału powiatowego. Na jego czele stał starosta. Ustawą z 1919 r powiat podzielono na Komisariaty Obwodowe: Wolsztyn-Północ, Wolsztyn-Południe, Kopanica, Rakoniewice, Rostarzewo, Tuchorza i Kaszczor. W 1928 r. przemianowano je na obwody wójtowskie. W 1935 r. zmieniono podział administracyjny i w miejsce wójtostw wprowadzono zbiorowe gminy wiejskie. Dotychczasowe gminy (wsie) nazwano gromadami. Utworzono sześć gmin wiejskich (Wolsztyn, Siedlec, Kopanica, Przemęt, Jabłonna i Rakoniewice). Rostarzewo i Kopanica utraciły prawa miejskie.      7 września 1939 r. rozpoczęła się okupacja niemiecka. Po wyzwoleniu w 1945 r. do powiatu przyłączono gminy Babimost, Kargowę i Ciosaniec, a gdy w 1950 r. utworzono województwo zielonogórskie weszły one w jego skład. Granice powiatu po niewielkich korektach ustaliły się w 1955 r. W tym samym roku wprowadzono nowy podział administracyjny likwidujący gminy, a na ich miejsce utworzono 22 gromady. W 1973 r. ostatecznie zlikwidowano gromady i powiat podzielono na 4 gminy: Mochy, Siedlec, Rakoniewice i Wolsztyn. W 1975 r. powiat podzielono pomiędzy 3 województwa: leszczyńskie, poznańskie, zielonogórskie. Powiat Wolsztyński powstał 1 stycznia 1999 r.Obszar ha, Przemęt ha, Siedlec ha, Wolsztyn ha, ludność - 55 tysięcy, ilość miejscowości Poza granicami powiatu pozostała Gmina Rakoniewice.

5 Pomniki przyrody Według danych z 1999r. na terenie Powiatu Wolsztyńskiego były 82 zarejestrowane pomniki przyrody, choć okazów zasługujących na ochronę jest znacznie więcej. Najwięcej było wśród nich drzew rosnących w parkach. Najgrubsze drzewo Powiatu Wolsztyńskiego - potężny, podwójny dąb o obwodzie u dołu 850cm - rośnie na tyłach jednej z posesji w centurm Moch. Niewiele mu ustępuje dąb o obw. 780 cm w parku w Belęcinie, również podwójny. Na uwagę zasługują stare dęby o fntastycznych kształtach w lesie koło Kębłowa. W Obrze zachowały sie wspaniałe lipy (o obw. do 610cm), kilka ciekawych drzew rośnie w samym Wolsztynie. Jest też interesująca aleja między Starą Dąbrową a Gościeszynem oreaz jeden objęty ochroną głaz narzutowy (o obw. 900 cm, w lesie na płd. od Perkowa).    Skupiskami starej wysokiej zieleni są parki podworskie i wiejskie. W granicach powiatu zewidencjonowano ich 17, choć pozostałości dawnych założeń parkowych spotkać można więcej. Największe z nich znajdują sie w Chobienicach, Wolsztynie (przy pałacu) i Siekowie. Trzeba podkreślić, że dzięki staraniom osób zarządzających, odmiennie niż gdzie indziej, zachowały się one w dość dobrym stanie

6 Rezerwaty przyrody Na terenie powiatu istnieje 5 rezerwatów przyrody.    "Bagno Chorzemińskie", o powierzchni 3,66 ha, został utworzony w 1959 roku. Obejmuje śródleśne torfowisko przejściowe znajdujące się w dolinie Dojcy (5 km na północ od Wolsztyna), które wytworzyło się w bezodpływowym zagłębieniu terenu. Stwierdzono występowanie tutaj chronionych i rzadkich gatunków roślin, miedzy innymi rosiczek okrągłolistnej i długolistnej oraz żurawiny błotnej. "Wyspa na Jeziorze Chbienickim", o powierzchni 26,15 ha, istnieje od 1959 roku. Obejmuje dawna wyspę (obecnie półwysep) na zachodnim brzegu Jeziora Chobienickiego (1,5 km na południe od wsi Grójec Wielki), porośnięta starym borem sosnowym z udziałem dębów i innych gatunków liściastych, otoczona szerokim pasem szuwarów. Znajduje się tam liczna kolonia lęgowa czapli siwych (około 200 gniazd).

7 "Torfowisko nad Jeziorem Świętym", o powierzchni 7,59 ha, również powstał w 1959 roku nad brzegiem niewielkiego jeziora położonego wśród lasu 1 km na zachód od wsi Olejnica, wytworzyło się torfowisko przejściowe z charakterystycznym dla terenów bagiennych zespołem roślinności. Znaleziono wśród niej gatunki chronione lub rzadko występujące.    "Wyspa Konwaliowa", rezerwat krajobrazowy o powierzchni 20,15 ha, utworzono w 1957 roku. Ochrona objęto wyspę na Jeziorze Radomierskim (Przemęckim Północnym), porośniętą starym lasem dębowym z domieszką sosen i brzóz. Z uwagi na odosobnienie wytworzył się tu osobliwy układ roślinności. W runie masowo występuje konwalia majowa, w tym również odmiana o delikatnym różowym żyłkowaniu kwiatów. Zwiedzanie rezerwatu możliwe po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. W 2000 roku powstał największy z rezerwatów - "Jezioro Trzebidzkie", który jest zarazem pierwszym rezerwatem utworzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego. Obszar o powierzchni 90,71 ha, położony 2 km na południe od Bucza, obejmuje zarastający akwen (27 ha głęboki 1,7 m) oraz przyległe mokradła, trzcinowiska i lasy, w tym stanowisko buczyny typu pomorskiego. Znajduje się tu miejsce bytowania i lęgów ptactwa wodnego i błotnego, m.in. gegawy, żurawia, błotniaka zbożowego i wąsatki.

8 Parki krajobrazowe Dla zachowania tutejszego krajobrazu i przyrody w niezmienionym stanie w 1993 roku utworzono Przemęcki park Krajobrazowy. Jego powierzchnia wynosi ha, z czego na lasy przypada 8330 ha, a na wody 1480 ha. W Powiecie Wolsztyńskim (jego południowej części) leży 42% terenu Parku, a pozostała cześć przypada na przyległe powiaty leszczyński i nowosolski.    Znaczną bo aż jedną czwartą część opisywanego terenu objęto obszarami chronionego krajobrazu. Wyznaczono dwa takie obszary: większy miedzy Wolsztynem a Zbąszyniem, mniejszy w rejonie Przemętu i Włoszakowic, częściowo wchodzą one na teren sąsiednich powiatów. W granicach Powiatu Wolsztyńskiego znajduje się także 9 powierzchni chronionych jako użytki ekologiczne. Wszystkie one są związane z wodami, torfowiskami lub bagnami (są wśród nich miedzy innymi dwie wyspy na jeziorze Chobienickim), występują na nich chronione rośliny, są ostoja rożnych gatunków ptaków.

9 Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

10 Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące samorządu powiatowego - w szczególności o statusie prawnym powiatu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, informacje o organach władzy i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej, majątku, a także dane o trybie działania władz i ich jednostek organizacyjnych, prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy władzy publicznej.Zapraszamy także do odwiedzenia naszego serwisu powiatowego Można tu znaleźć wiele ciekawych informacji dotyczących naszego powiatu. Starosta Wolsztyński Ryszard Kurp  

11 Schemat organizacyjny

12 Rada Powiatu Rada Powiatu działa w szczególności na podstawie : - ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o Samorządzie Powiatowym / Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz ze zm. / - Statutu Powiatu Wolsztyńskiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Wolsztyńskiego Nr XXXVI/163/2001 z dnia 21 sierpnia 2001 r. 1. Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy: 1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu, 2) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalenie wynagrodzenia jego przewodniczącego 3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu, 4) stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej, 5) uchwalanie budżetu powiatu, 6) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu, 7) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,

13 8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących: a) zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym, e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę, f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich, g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji, h) współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku, i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek, 8a) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5, 9) określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania, 9a)podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych, 9b) uchwalenie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, 9c) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 9d) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu, 10) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu, 10a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, 11) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu

14 2. Uchwały Rady Powiatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. 3. Rada Powiatu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. 4. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego. 5. Rada Powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Powiatu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Rada Powiatu rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. 6. Na wniosek Zarządu Powiatu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Powiatu, Przewodniczący Rady jest obowiązany zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. 7. Porządek obrad sesji Rady Powiatu powinien zostać wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek Przewodniczącego Rady lub radnego, Rada Powiatu może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. 8. Rada Powiatu może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. 9. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Powiatu. 10. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Powiatu, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. 11. Przewodniczący Rady Powiatu przygotowuje i zwołuje sesje Rady. 12. O sesji zawiadamia się wszystkich radnych co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał Rada Powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw. 14. Rada Powiatu, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych. 15. Rada Powiatu kontroluje działalność Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. 16. Rada Powiatu, w drodze uchwały, może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy Komisje podlegają Radzie Powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności. 18. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady i komisji powoływanych przez radę, a także zasady tworzenia klubów radnych, określa statut.

15 Wydział Architektury i Budownictwa
Nowelizacja przepisów Prawa Budowlanego wprowadziła nowy podział organów administracji publicznej działającej w sferze budownictwa na organy administracji architektoniczno - budowlanej i organy nadzoru budowlanego. Do kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej należą sprawy wydawania pozwoleń na budowę i przyjmowania określonych w ustawie zgłoszeń, w tym : - udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych - zatwierdzenie projektu budowlanego - pozwolenia na budowę i jego zmianę - prowadzenie rejestru pozwoleń na budowę i archiwizowanie dokumentacji budowlanych - nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - rejestrowanie dzienników budów - nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie i po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji obiektu objętego zgłoszeniem - orzekanie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku lub na teren sąsiedniej nieruchomości - pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wolsztynie obsługuje trzy gminy wchodzące w skład Powiatu Wolsztyńskiego tj. Miasto i Gmina Wolsztyn, Gminę Siedlec i Gminę Przemęt. Powiat ma 687 km2 powierzchni i liczy 55 tyś. mieszkańców. Wydział ma obowiązek przekazywać bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego ( art. 82b ust.1 pkt.2 i 3 ): 1.Kopie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlnym, 2. Kopie ostatecznych odebranych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem, 3. Kopie innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego. Uczestniczy również na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnia wszystkie dokumenty i informacje związane z tymi czynnościami.

16 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Podstawowe zadania Wydziału: 1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 2) dysponowanie środkami powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, 3) ochrona znaków geodezyjnych i zakładanie osnów szczegółowych, 4) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej, 5) prowadzenie spraw z zakresu powszechnej taksacji nieruchomości, 6) tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości skarbu państwa, 7) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami powiatu oraz skarbu państwa, 8) prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych, 9) prowadzenie spraw związanych z zalesianiem gruntów.

17 Wydział Finansowy Do podstawowych zadań Wydziału FK należy : 1.Opracowanie projektu budżetu powiatu. 2.Bieżąca analiza budżetu oraz przygotowywanie projektu uchwał w sprawie zmian budżetu w ciągu roku. 3.Przekazywanie informacji powiatowym jednostkom budżetowym o planowanych kwotach budżetu oraz o zmianach wynikających z uchwał Zarządu i Rady Powiatu. 4.Ewidencja i windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa. 5.Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Starostwa i Powiatu. 6.Prowadznie ewidencji księgowej dochodów i wydatków Starostwa ,Inspekcji Nadzoru Budowlanego ,budżetu powiatu. 7.Sporządzanie sprawozdawczości z wykonania budżetu Starostwa i Powiatu. 8.Prowadzenie dokumentacji płacowej i rozliczeń z ZUS i US 9.Prowadznie obsługi kasowej Starostwa ,Inspekcji Nadzoru Budowlanego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Obsługa finansowo księgowa Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. 11.Przekazywanie powiatowym jednostkom organizacyjnych środków pieniężnych na funkcjonowanie, regulowanie zobowiązań ,przekazywanie dotacji. 12.Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, inwentaryzacji obiegu dokumentów. 13.Rozliczanie inwentaryzacji.

18 Wydział Komunikacji Wydział Komunikacji w Wolsztynie załatwia sprawy z całego powiatu wolsztyńskiego, obsługując miasto i gminę Wolsztyn, gminy Przemęt i Siedlec. W Wolsztynie załatwia się sprawy rejestracji pojazdów, - wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - kart parkingowych - zaświadczeń oraz wypisów na prowadzenie transportu na potrzeby własne w ruchu międzynarodowym jak i krajowym - licencji na krajowe wykonywanie zarobkowego transportu osób i rzeczy. - decyzje o nadaniu cech identyfikacyjnych w pojazdach - zezwolenia na prowadzenie Stacji Kontroli Pojazdów i Ośrodków Szkolenia Kierowców - na podstawie krajowego prawa jazdy na indywidualny wniosek właściciela wydawane jest również międzynarodowe prawo jazdy.

19 Wydział Organizacyjny
Wydział Organizacyjny zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, świadczenie pomocy prawnej, obsługę administracyjną Rady i Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników, realizuje zadania dotyczące wojska, nadzoru nad stowarzyszeniami, problematyki prawno - administracyjnej. Do podstawowych zadań wydziału należy: I. W zakresie Biura Rady Powiatu – 1) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i Komisji, 2) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i Komisji, 3) protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji, 4) prowadzenie rejestru : a) uchwał Rady, b) wniosków i opinii Komisji, c) interpelacji i wniosków radnych. 5) protokołowanie posiedzeń Zarządu Powiatu, 6) prowadzenie rejestru uchwał Zarządu, 7) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady i Zarządu, wniosków Komisji i interpelacji radnych zainteresowanym kierownikom wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem, 8) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady, 9) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego. II. W zakresie spraw organizacyjnych i administracyjno – gospodarczych – 1) opracowanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji, 2) opracowanie projektu Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu pracy Starostwa oraz kontrola ich realizacji, 3) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa, 4) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt, 5) prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty, 6) prowadzenie zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom, 7) opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym, 8) udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i wydziałów, 9) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień, 10) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących działania Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej ( w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym jednostkom, 11) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego, 12) informowanie Zarządu, Starosty i kierowników wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów powiatu, 13) przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, 14) obsługa posiedzeń Zarządu, 15) prowadzenie sekretariatów Starosty i Wicestarosty, 16) prowadzenie kontroli działania wydziałów, jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb inspekcji i straży, 17) prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz, 18) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starostą i Wicestarostą, 19) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zawieranych przez Starostę ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, 20) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę, 21) prowadzenie spraw socjalnych pracowników,

20 22) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników, 23) planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa, 24) administrowanie budynkami Starostwa, 25) zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 26) zabezpieczenie mienia Starostwa, 27) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym oraz konserwację wyposażenia Starostwa, 28) załatwianie całokształtu prac związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami, 29) gospodarowanie drukami i formularzami, 30) gospodarowanie taborem samochodowym, 31) wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa, 32) zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów, 33) prowadzenie biblioteki oraz archiwum Starostwa, 34) zabezpieczenie łączności telefonicznej, teleksowej i alarmowej, 35) wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa, 36) nadzór nad przestrzeganiem przepisów o zamówieniach publicznych, 37) obsługa informatyczna Starostwa, 38) wykonywanie zadań związanych z wyborami, 39) prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi. III. w zakresie spraw obywatelskich – 1) przygotowywanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę, 2) załatwianie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych, 3) wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, 4) organizowanie na terenie powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego, 5) organizowanie i przeprowadzenie poboru, 6) organizowanie akcji kuriersko – posłańczej, 7) przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, 8) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej, 9) obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 10) obsługa Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, 11) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań powiatu w dziedzinie obrony cywilnej, IV. W zakresie pionu ochrony. 1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, 2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, 3) zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej, 4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, 5) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, 6) opracowanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji, 7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych

21 Wydział Oświaty Kultury Turystyki i Sportu
Wydział Oświaty Kultury, Sportu i Turystyki zatrudnia czterech pracowników i mieści się w budynku B Starostwa Powiatowego na II piętrze w pokojach 68 i 74. Zakres działań wydziału wynika z ustawowych kompetencji samorządu powiatowego oraz inicjatyw podejmowanych przez pracowników wynikających z usługowej i pomocniczej roli, jaką spełnia administracja samorządu powiatowego w stosunku do gmin. Do najważniejszych obszarów działań wydziału w zakresie oświaty należą: - kreowanie polityki oświatowej powiatu - racjonalne planowanie rozwoju szkół i placówek oświatowych powiatu - obsługa procesu przekształceń, zakładania i likwidacji szkół - współpraca z PUP, Powiatowa Radą Zatrudnienia i organizacjami gospodarczymi w zakresie dostosowania oferty szkół do potrzeb rynku pracy - prowadzenie finansów 3 zespołów szkół ponadgimnazjalnych i Zespołu Szkół Specjalnych w aspekcie kontroli przychodów z subwencji i poprawnej alokacji środków - prowadzenie Domu Wczasów Dziecięcych - prowadzenie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - prowadzenie w oparciu o porozumienie z OHP Gimnazum dla Dorosłych - prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek, koordynacja polityki kadrowej szkół - prowadzenie procedur awansu zawodowego nauczycieli - organizacja systemu doradztwa i doskonalenia nauczycieli - wydawanie decyzji dotyczących skierowania uczniów do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych - koordynacja rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych - współpraca z uczelniami wyższymi prowadzącymi kształcenie na terenie powiatu - współpraca ze szkołami niepublicznymi działającymi na terenie powiatu - wspieranie innowacji programowych - współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną i Kuratorium - wspieranie i dotowanie inicjatyw organizacji pozarządowych działających na polu edukacji w tym realizacja procedur pożytku publicznego - organizacja współpracy międzynarodowej w obszarze edukacji - koordynacja szkolnych konkursów o zasięgu krajowym i regionalnym np. konkursy wiedzy i Unii Europejskiej, wiedzy o samorządzie terytorialnym itp. - prowadzenie rejestrów i ewidencji szkół niepublicznych - prowadzenie SIO, sprawozdawczości EN, zbiorczego arkusz organizacyjnego VULCAN - obsługa systemów stypendiów: ZPORR 2.2, stypendiów Starosty, Marszałka, nagród Starosty - pozyskiwanie środków na działalność edukacyjną poprzez przygotowywanie wniosków o rezerwę MENiS oraz inne fundusze celowe - obsługa procesów negocjacji: programów współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie pożytku publicznego oraz regulaminów nagród i dodatków dla nauczycieli

22 Do najważniejszych obszarów działań wydziału w zakresie kultury należą: - koordynacja kalendarza około 30 rocznie imprez kulturalnych organizowanych na terenie powiatu - współpraca z Wydziałem Promocji i Rozwoju Gospodarczego w zakresie organizacji kilkunastu, w skali rocznej imprez, o zasięgu regionalnym i międzynarodowym - współpraca z Wolsztyńskim Domem Kultury, Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie oraz Urzędem Marszałkowskim w zakresie organizacji imprez kulturalnych - wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych oraz nieformalnych grup artystycznych działających na rzecz kultury - dotowanie stowarzyszeń kulturalnych działających na terenie powiatu, w tym realizacja procedur pożytku publicznego Do najważniejszych obszarów działań wydziału w zakresie sportu należą: - promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Powiatu Wolsztyńskiego: dzieci, dorosłych, młodzieży oraz osób sprawnych inaczej, - organizowanie i współtworzenie ponad 100 imprez sportowych rocznie o randze Mistrzostw Powiatu Wolsztyńskiego -przygotowywanie zawodów o zasięgu rejonowym (dla 6 powiatów), regionalnym (dla 8 powiatów),wielkopolskim (dla 35 powiatów), międzynarodowym - ilość uczestników we wszystkich zawodach – około rocznie - wspieranie inicjatyw i dotowanie organizacji pozarządowych oraz nieformalnych grup działających na rzecz propagowania sportu, w tym realizacja procedur pożytku publicznego - prowadzenie rejestrów i ewidencji stowarzyszeń i klubów sportowych Do najważniejszych obszarów działań wydziału w zakresie turystyki należą: - propagowanie turystyki szkolnej i krajoznawstwa - organizacja imprez na orientację - organizacja szkolnych konkursów krajoznawczych - organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych takich jak np. Powiatowy Dzień Bez Samochodu jak i Rajd Samochodowy - koordynacja współpracy z gminami w zakresie wytyczania, utrzymania i promocji szlaków rowerowych, pieszych i wodnych - dotowanie schroniska PTSM przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie - wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych oraz nieformalnych grup działających na rzecz rozwoju turystyki - współpraca z Wydziałem Promocji i Rozwoju Gospodarczego w zakresie organizacji imprez promujących walory turystyczne Ziemi Wolsztyńskiej o zasięgu regionalnym i międzynarodowym

23 Wydział Promocji i Rozwoju Gospodrczego
Do najważniejszych zadań wydziału należy promowanie Powiatu Wolsztyńskiego, przy udziale władz samorządowych, podmiotów gospodarczych, placówek oświatowych i innych instytucji, poprzez organizację najróżniejszych imprez kulturalnych i sportowych o charakterze promocyjnym w regionie, kraju i zagranicą. Są to zarówno imprezy coroczne, takie jak Dni Ziemi Wolsztyńskiej, Dożynki Powiatowe, Międzynarodowy Plener Malarski, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej, czy różnego rodzaju Spartakiady, jak i jednorazowe wystawy promocyjne, festyny i zawody sportowe. Wydział promuje powiat jako jednostkę terytorialną, wspomaga rozwój podmiotów gospodarczych, produktów turystycznych, agroturystyki, systemu komunikacji i ogólnej infrastruktury technicznej. Każdego roku przygotowywane jest stanowisko Powiatu Wolsztyńskiego na Międzynarodowych Targach Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu. Bardzo ważnym zadaniem wydziału jest również nawiązywanie i rozwijanie kontaktów międzynarodowych, szczególnie pod względem nawiązania współpracy gospodarczej. Zakres działań w tej sferze obejmuje przede wszystkim organizację wyjazdów do powiatów (gmin) stowarzyszonych i przyjmowanie gości z tychże krajów w Powiecie Wolsztyńskim. Ze współpracą międzynarodową wiążą się oczywiście także prace w charakterze tłumacza języków obcych. Do kompetencji wydziału należy również realizacja długofalowej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, partycypacja w realizacji wspólnych zamierzeń poprzez wykonywanie własnych, lokalnych zadań stanowiących część ogółu. W przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej w zakresie obowiązków pracowników wydziału leży również zdobywanie i udzielanie informacji na temat dostępnych środków finansowych, jak i ogólnych wiadomości o wspólnotach europejskich. Do codziennych obowiązków wydziału należy zaliczyć współpracę z mediami, promowanie i utrzymywanie kontaktów poprzez elektroniczne środki masowego przekazu, wykonywanie prac administracyjno-biurowych, sporządzanie analiz i sprawozdań z zakresu działalności wydziału.

24 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1. W zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: a) W zakresie Prawa ochrony środowiska: - sporządzanie powiatowego programu ochrony środowiska, - sporządzanie raportu z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska, - udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach, - przeprowadzanie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem pozwolenia na budowę, - stwierdzanie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz określanie jego zakresu dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być ustalony, - opiniowanie programu ochrony powietrza, - opiniowanie planu działań krótkoterminowych, - nakładanie, w drodze decyzji, na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji, - ustalanie, w drodze decyzji, wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, - udzielanie pozwolenia: - zintegrowanego,na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,na wytwarzanie odpadów, - wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska, - zobowiązywanie w drodze decyzji do przedłożenia przeglądu ekologicznego, - nakładanie decyzją obowiązku ograniczania oddziaływania na środowisko, - nakładanie decyzją obowiązku przywracania środowiska do stanu właściwego, - prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów w zakresie objętym właściwością starosty, - wystepowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska. b) W zakresie gospodarki odpadami: - opracowanie powiatowego planu gospodarki odpadami, - opiniowanie projektu wojewódzkiego i gminnego planu gospodarki odpadami, - zatwierdzenie, w drodze decyzji, programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, - przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, - wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, - wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów, - wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów łącznie z zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów, - wydawanie decyzji o zamknięciu składowiska odpadów, - wydawanie zezwoleń na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych częściach innych składowisk odpadów, - zatwierdzanie decyzją instrukcji eksploatacji składowiska.

25 3. W zakresie geologii: - prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym m3, - przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji, - wykonywanie nadzoru i kontroli nad pracami geologicznymi prowadzonymi przy wydobywaniu kopalin pospolitych, - przygotowywanie decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczną oraz gromadzenie informacji uzyskiwanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych, 4. W zakresie rybactwa śródlądowego: - wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego, - wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie, - rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb.

26 c) W zakresie gospodarki wodnej: - ustalanie w drodze decyzji linii brzegu dla wód innych niż morskie wody wewnętrzne, wody graniczne i śródlądowe drogi wodne, - ustanawianie, w drodze decyzji, strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych, - dokonywanie (raz na 4 lata) przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych, - wydawanie decyzji o unieruchomieniu zakładu lub jego części, do czasu usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku, - zwracanie uwagi na konieczność podwyższenia wysokości składek lub innych świadczeń na rzecz spółki wodnej, - nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych, - wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody lub na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz na wykonanie urządzeń wodnych, - nakładanie na zakład obowiązku dostosowania urządzeń wodnych do przepisów ustawy Prawo wodne, 2. W zakresie leśnictwa , ochrony przyrody i łowiectwa: a) W zakresie leśnictwa: - przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów, - przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, - zlecenie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu, - sprawdzanie wykonania zalesienia i wydawanie decyzji o stwierdzeniu prowadzenia uprawy leśnej, - przekwalifikowanie z urzędu zalesionego gruntu rolnego na grunt leśny po wykonaniu pierwszej pozytywnej oceny udatności uprawy, - wystepowanie z wnioskiem o ustanowienie lasu ochronnego. b) W zakresie ochrony przyrody: - opiniowanie zamierzeń utworzenia parku krajobrazowego, - opiniowanie zmian przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew, - przygotowywanie decyzji o nadawaniu osobom fizycznym uprawnień społecznych opiekunów przyrody, c) W zakresie łowiectwa: - przygotowywanie zezwoleń, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny, - przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców, - prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku łowieckiego, - przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.

27 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WOLSZTYNIE ul. Przemysłowa 9, 64-200 Wolsztyn
Zakres załatwianych spraw: Wykaz spraw którymi zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie: (Zakres kompetencji dotyczy dróg powiatowych). Wykonywanie przeglądów dróg i obiektów mostowych. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych. Zlecanie robót na sieci drogowej i nadzorowanie prawidłowości ich wykonania tj. - planowanie robót, - organizowanie przetargów, - zawieranie umów, - odbiory robót, Ochrona dróg, w tym wydawanie: - zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, - zezwoleń na przebudowę i budowę zjazdów, - zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych, - kierowanie zimowym utrzymaniem dróg, prowadzenie robót przy zimowym utrzymaniu dróg. Utrzymanie przejezdności dróg: - wykonywanie prac interwencyjnych związanych z likwidacją zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu - wycinka drzew i krzewów, - drobne roboty awaryjne, porządkowe, konserwacja dróg, mostów i przepustów, - utrzymywanie oznakowana dróg, - zabezpieczanie przeszkód oraz awarii na drogach i obiektach mostowych. Uzgadnianie dokumentacji projektowej w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i Komendą Powiatową Policji dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu. Opis procedur załatwiania spraw w kompetencji Powiatowego Zarządu Dróg w Wolsztynie dotyczących bezpośrednio mieszkańca powiatu: 1. Wydawanie opinii dotyczących wycinki drzew i krzewów rosnących przy drogach powiatowych. 2. Wydawanie zezwoleń na budowę zjazdu gospodarczego do posesji z drogi powiatowej. 3. Uzgodnienie odległości ogrodzenia i lokalizacji obiektów budowlanych od krawędzi jezdni. 4. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 5. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. 6. Organizacji ruchu drogowego. 7. Uzgodnienia dokumentacji technicznych.

28 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zakres załatwianych spraw: Wykaz spraw którymi zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie: (Zakres kompetencji dotyczy dróg powiatowych). Wykonywanie przeglądów dróg i obiektów mostowych. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych. Zlecanie robót na sieci drogowej i nadzorowanie prawidłowości ich wykonania tj. - planowanie robót, - organizowanie przetargów, - zawieranie umów, - odbiory robót, Ochrona dróg, w tym wydawanie: - zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, - zezwoleń na przebudowę i budowę zjazdów, - zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych, - kierowanie zimowym utrzymaniem dróg, prowadzenie robót przy zimowym utrzymaniu dróg. Utrzymanie przejezdności dróg: - wykonywanie prac interwencyjnych związanych z likwidacją zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu - wycinka drzew i krzewów, - drobne roboty awaryjne, porządkowe, konserwacja dróg, mostów i przepustów, - utrzymywanie oznakowana dróg, - zabezpieczanie przeszkód oraz awarii na drogach i obiektach mostowych. Uzgadnianie dokumentacji projektowej w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i Komendą Powiatową Policji dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu. Opis procedur załatwiania spraw w kompetencji Powiatowego Zarządu Dróg w Wolsztynie dotyczących bezpośrednio mieszkańca powiatu: 1. Wydawanie opinii dotyczących wycinki drzew i krzewów rosnących przy drogach powiatowych. 2. Wydawanie zezwoleń na budowę zjazdu gospodarczego do posesji z drogi powiatowej. 3. Uzgodnienie odległości ogrodzenia i lokalizacji obiektów budowlanych od krawędzi jezdni. 4. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 5. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. 6. Organizacji ruchu drogowego. 7. Uzgodnienia dokumentacji technicznych.

29 Rodzaje spraw: 1. Przyznawanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – na podstawie postanowienia Sądu. 2. Przyznawanie pomocy na usamodzielnienie się wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze – po uzyskaniu pełnoletności. 3. Przyznawanie pomocy na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. 4. Udzielanie pomocy na usamodzielnienie się wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze. 5. Organizowanie Rodzinnej Opieki Zastępczej – poradnictwo i szkolenie osób wyrażających gotowość pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 6. Kierowanie dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do placówek opiekuńczo – wychowawczych. 7. Umieszczanie w Domach Pomocy Społecznej ( na podstawie decyzji kierującej i o odpłatności przygotowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby starającej się o skierowanie).

30 POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
UL. 5 STYCZNIA 5 WOLSZTYN NR TEL. DO BIURA OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ – (068) NR TEL. DO PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU MGR ADAMA ROGALEWSKIEGO - (068) ADRES - GODZINY URZĘDOWANIA: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD

31 POWIATOWE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W WOLSZTYNIE
ul. 5 Stycznia 5, Wolsztyn nr tel. 0-(pref) 0-(pref) 0-(pref) Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

32 Pozostałe jednostki Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wolsztyn ul. 5 Stycznia 5 tel. (068) Magdalena Molicka Zespół Szkół Ogólnokształcących i Profilowanych Wolsztyn ul. Poniatowskiego 7 tel. (068) Katarzyna Lulkiewicz Zespół Szkół Zawodowych Wolsztyn ul. Kusocińskiego 1 tel. (068) Andrzej Wawrzynowicz Zespół Szkół Rolniczych Wolsztyn Powodowo tel. (068) Jerzy Rusin Zespół Szkół Specjalnych Wolsztyn ul. 5 Stycznia 14 tel. (068) Henryk Kaźmierczak Dom Dziecka "Droga" z siedzibą w Gościeszynie Gościeszyn Wolsztyn tel. (068) Wojciech Kowalczyk Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach Wolsztyn ul. Wolsztyńska 13 tel. (068) Sławomir Stephan Samopdzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wolsztyn ul. Wschwoska 3 tel. (068) lek. med. Jerzy Miadziołko   Powiatowy Urząd Pracy ul. 5 Stycznia 5a Wolsztyn telefon: , fax: strona www:

33 Współpraca zagraniczna

34 Współpraca krajowa

35 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Polski Związek Niewidomych, Uniwersytet III Wieku, Związek Emerytów i Rencistów, Towarzystwa Walki z Kalectwem Razem Łatwiej Stowarzyszenia sportowe Inne

36 Sztandarowe cykliczne imprezy
Spotkania noworoczne Międzynarodowe Mistrzostwa Radnych w Halowej Piłce Nożnej „5” Międzynarodowe Plenery Malarskie Międzynarodowe Spotkania Młodzieży Dożynki Powiatowe Międzynarodowe Rajdy Rowerowe Charytatywne Koncerty z okazji Dnia Kobiet Noworoczne Koncerty Wiedeńskie


Pobierz ppt "Starostwo Powiatowe w Wolsztynie Maj 2009"

Podobne prezentacje


Reklamy Google