Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

_ Produkt turystyczny łączący walory turystyki wiejskiej i aktywnej _

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "_ Produkt turystyczny łączący walory turystyki wiejskiej i aktywnej _"— Zapis prezentacji:

1

2 _ Produkt turystyczny łączący walory turystyki wiejskiej i aktywnej _

3 Magnes, czyli powód przyjazdu a więc o produkcie turystycznym

4 WARUNEK KONIECZNY URUCHAMIAJĄCY PROCESY ROZWOJOWE
TURYSTYKA A ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ TURYSTYKI ELEMENT NAPĘDZAJĄCY WARUNEK KONIECZNY URUCHAMIAJĄCY PROCESY ROZWOJOWE KLIENT I JEGO POTRZEBY PRODUKT TURYSTYCZNY POWÓD PRZYJAZDU

5 To, co podlega zakupowi przez turystę w trakcie podróży:
PRODUKT TURYSTYCZNY? To, co podlega zakupowi przez turystę w trakcie podróży: Całość przeżyć i doświadczeń zdobytych przez turystę w trakcie jego podróży – od momentu wyjazdu do powrotu do domu. Nocleg Wyżywienie Produkt turystyczny to wszystko, co zostało przez turystę zakupione oraz wrażenia związane z odbytą podróżą. Atrakcje Transport

6 wszelkich usług umożliwiających ich
PRODUKT TURYSTYCZNY Oryginalna kompozycja różnych dóbr turystycznych (walorów i atrakcji) oraz wszelkich usług umożliwiających ich turystyczne wykorzystanie w trakcie podróży lub pobytu. Punkt wyjścia kreacji to pomysł, który spowoduje zainteresowanie turystów.

7 PRODUKT TURYSTYCZNY INACZEJ
Zbiór użyteczności związanych z podróżami turystycznymi, czyli dostępne na rynku dobra i usługi turystyczne umożliwiające ich planowanie, odbywanie, przeżywanie oraz gromadzenie doświadczeń z nimi związanych.

8 ELEMENTY PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
Produkt turystyczny Elementy materialne Usługi Otoczenie Walory turystyczne Transport Pogoda Infrastruktura turystyczna Zakwaterowanie Kontakty towarzyskie Wyżywienie Gastronomia Wrażenia, emocje Pamiątki Pilotaż, przewodnictwo Nowe doświadczenia, umiejętności Sprzęt turystyczny i sportowy Wypożyczalnie Wizerunek miejsca Idea (pomysł), organizacja Sfera ekonomiczna Sfera psychologiczna Źródło: J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005

9 CECHY PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
Produkt turystyczny podatny jest na sezonowość. Jedność procesu produkcji i konsumpcji produktu turystycznego. Produkt turystyczny jest niemagazynowalny. Elementy produktu turystycznego występują nie tylko w miejscu obszaru recepcyjnego, ale również w miejscu obszaru generującego ruch turystyczny. Sprzedaż produktu turystycznego wymaga większych działań marketingowych i promocyjnych.

10 czyli o kreacji produktów turystycznych na obszarach wiejskich
Całość z wielu części, czyli o kreacji produktów turystycznych na obszarach wiejskich a więc o wykorzystywaniu potencjału

11 Produkt turystyki wiejskiej
Produkt turystyki wiejskiej to kompozycja walorów naturalnych i kulturowych, infrastruktury oraz usług, dostępnych za konkretną cenę, które umożliwiają spędzanie czasu wolnego na terenach wiejskich, w otoczeniu przyrody i w ścisłym związku ze społecznością lokalną.

12 Przesłanki do budowy produktu (1)
Wzrost liczby podróży krótkich, co jest związane z koniecznością zwiększenia liczby produktów, wydarzeń kulturalnych i atrakcji. Stwarza to możliwość rozwoju pozasezonowych festiwali i eventów. Wybór produktów all-inclusive. Popularność ofert spakietowanych, ponieważ to ułatwia transakcję oraz planowanie podróży. Podróże życia - wyjątkowe oferty typu: długodystansowa wędrówka lub jazda na rowerze, kursy kulinarne, warsztaty malarskie etc. Brak czasu na codzienny rozwój kreatywny powoduje wzrost zapotrzebowania na tego rodzaju turystykę. Wzrost zainteresowania produktami turystyki zdrowotnej i usługi Spa&Wellness. Wzrośnie również zainteresowanie turystyką kulturową i programami dla starszych turystów. Ludzie młodzi będą szukać ofert turystyki aktywnej, w szczególności różnych form turystyki przygodowej. Rozwój turystyki, a więc wzrost liczby odbywanych podróży sprawia, że turyści są bardziej świadomi kultury i środowiska tych miejsc, które odwiedzają i to wpływa na ich własne doświadczenia i styl życia. Dlatego też obok determinant zewnętrznych, takich jak demografia i klimat, zyskują na znaczeniu determinanty wewnętrzne, takie jak potrzeba samorozwoju. Doświadczenia z podróży są coraz bogatsze, co stanowi zachętę do kolejnych wyjazdów. Podróżujący kreują więc popyt na coraz to nowe wrażenia i szukają coraz bogatszych przeżyć tam, gdzie się udają, co prowadzi do zmian relacji między gospodarzami a gośćmi. To jest turystyka kreatywna.

13 Przesłanki do budowy produktu (2)
Będzie wzrastał popyt na produkty wysokiej jakości, produkty zdrowe, typu fitness i antystres. Klienci będą poszukiwać ofert ekstremalnych, zapewniających intensywne doznania, takich jak np. kontrolowane niebezpieczeństwo, atrakcyjne przygody. Wzrost popytu na produkty, bazujące na potrzebie przeżyć wewnętrznych, które łączą się z produktami zdrowotnymi i typu SPA. Ważne będą produkty łączące zdrowie i turystykę kreatywną. WZRASTAĆ BĘDZIE ZNACZENIE UNIQUE SELLING PROPOSITION, ALE MUSI BYĆ UKIERUNKOWANE NA REALIZACJĘ POTRZEBY: PRZYGODY, PRZEŻYCIA, DOŚWIADCZENIA ETC. Wzrastać będzie znaczenie podróży i produktów spersonalizowanych. Biura podróży i tour operatorzy muszą proponować jakąś wartość dodaną do podstawowej oferty w formie własnej usługi. Wzrost znaczenia innych nowych technologii, jak np. GPS, pozwoli dostawcom usług i atrakcji pozyskać klientów. PODSTAWOWY TREND PO STRONIE POPYTU ZAWIERA SIĘ W FORMULE 3E – ENTERTAINMENT, EDUCATION, EXCITEMENT, STĄD SUKCES RYNKOWY OSIĄGAĆ BĘDĄ PRODUKTY TURYSTYCZNE ODWOŁUJĄCE SIĘ DO WRAŻEŃ I EMOCJI

14 PROCES KREACJI PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
Analiza trendów i tendencji Analiza istniejącego potencjału Segmentacja rynku – wybór segmentów docelowych Kreacja produktu, określenie koncepcji produktu: OKREŚLENIE RDZENIA PRODUKTU: co turysta rzeczywiście kupuje?, jaką podstawową potrzebę zamierza zaspokoić zawierając transakcję? UWAGA RDZEŃ NIE JEST PRZEDMIOTEM TRANSAKCJI!!! WYBÓR PRODUKTU RZECZYWISTEGO: jakie należy zawrzeć usługi (dobra) by zaspokoić potrzebę podstawową i potrzeby komplementarne (np. bezpieczeństwa, informacji, żywienia)? WYBÓR PRODUKTU POSZERZONEGO: co wprowadzić jeszcze do pakietu by uatrakcyjnić produkt i przyciągnąć nabywcę? WYRÓŻŃIJ SIĘ ALBO ZGIŃ

15 ZNACZENIE TRENDÓW XX I XXI WIEK – ZMIANY
Uwarunkowania społeczne, gospodarcze, środowiskowe i technologiczne Przeobrażenia popytu i podaży turystycznej Zmienność rynku, barometr zmian, konkurencja PRZEWIDYWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI WYPRZEDZAJĄCYCH ZMIANY

16 TRENDY WE WSPÓŁCZESNEJ TURYSTYCE
Demografia Wzrośnie globalnie liczba czasu wolnego, szczególnie w Europie Rośnie zamożność społeczeństwa co przełoży się większe wydatki w miastach na kulturę, dzieła sztuki oraz gastronomię i wydarzenia Zwiększy się popyt z rynków krajów szybko rozwijających się takich jak np. Chiny, Rosja, Indie, kraje bałtyckie Oferta Wzrośnie liczba krótkich wyjazdów „City Breaks” Wzrośnie popyt na oferty „intelektualne”, urlop połączony z edukacją, aktywnym poznaniem miejsca Wzrośnie popularność imprez interaktywnych angażujących uczestnictwo Większe znaczenie zyskają biura oferujące unikalne, autentyczne przeżycia Wzrośnie rola ofert pozwalających na poznanie kultury miejsca, charakteru mieszkańców, historii obszaru itp.

17 TRENDY WE WSPÓŁCZESNEJ TURYSTYCE
Wzrośnie rola narzędzi angażujących, budujących interakcję z turystą, widzem, w tym w turystyce miejskiej Wzrośnie rola „unikalności” bazy noclegowej, atrakcji, infrastruktury Zmniejszy się znaczenie typowego zwiedzania, turystyki kulturalnej opartej „oglądaniu” zabytków” Rośnie rola egzotyki w ofercie, w tym powiązanych z kulturą, ofertą gastronomiczną Wzrośnie popularność turystyki objazdowej, szlaków tematycznych Wzrośnie rola średnich i małych miast, oferujących niższe ceny i spójny produkt miejsca Wzrośnie popyt na destynacje postrzegana jako „miejsca kreatywne” Wzrośnie rola na wyjazdy sentymentalne, do miejsc znanych z przeszłości

18 TRENDY W TURYSTYCE INTEGROWANIE OFERTY Atrakcje rozproszone
Scalaj atrakcję w atrakcyjną ofertę miejsca Scalaj swoje atrakcje z atrakcjami innych miast i regionów np. w ofertę szlaków tematycznych – Szlak Zabytków Techniki, Szlak Książąt Mazowieckich, Szlak Cudu nad Wisłą itp. Na szlakach, komponuj ofertę z różnych składników np. usługi zdrowotne, oferta kulturalna na wieczór, kolacja regionalna, folklor miejsca Ułatwienia na trasach m.in. przewóz ciężkich rzeczy, przechowalnie i sejfy, węzły sanitarne, tanie hotele Uzgodnienia z liniami lotniczymi, przewoźnikami kolei, promów – pakietowanie ofert Uzgodnienia z biurami turystyki edukacyjnej, szkolnej, przygodowej, miejskiej przyjazdowej

19 Atrakcyjność turystyczna regionu
ANALIZA POTENCJAŁU Atrakcyjność turystyczna regionu Walory turystyczne (naturalne i antropogeniczne) Stan i ochrona środowiska naturalnego Dostępność komunikacyjna Walory turystyczne – nie tylko ich identyfikacja, ale także określenie ich charakteru, unikalności, stopnia wykorzystania, dostępności, atrakcyjności, rynkowej, analiza możliwych związków

20 ANALIZA POTENCJAŁU Główne efekty Stan zagospodarowania turystycznego .
Infrastruktura techniczna Infrastruktura społeczna Funkcjonujące formy turystyki. Analiza wizerunku i aktywności marketingowej. Główne efekty Dogłębne poznanie obecnej pozycji turystycznej obszaru recepcyjnego Podstawa do określenia kierunków rozwoju produktów turystycznych

21 Punktem wyjścia do projektowania produktów są przede wszystkim motywacje klientów, związane z podróżą Optymalne produkty turystyczne, odnoszące największe sukcesy to te, które najlepiej odpowiadają na „wiązkę potrzeb” określonego segmentu rynku. Są to nie tylko jakość usług i atrakcje danego miejsca, ale szeroko pojęta zdolność do pełnego zaspokajania różnych potrzeb.

22 Wydatki turystyczne na osobę
SEGMENTACJA RYNKU Ekonomiczne Demograficzne Społeczne Cechy konsumentów Geograficzne Etapy życia Klient Motywy Psychograficzne Zachowania konsumentów Okres zakupów Wydatki turystyczne na osobę Częstotliwość zakupów Lojalność Reakcja na promocję Kryteria segmentacji rynku turystycznego

23 PRODUKT TURYSTYCZNY - PODSUMOWANIE
Produkt turystyczny to zintegrowany układ oczekiwań, korzyści i wrażeń tworzących unikalną kompozycję trzech podróży: wyobrażonej, rzeczywistej i zapamiętanej. PODSTAWOWA WSKAZÓWKA DO BUDOWY PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH

24 TURYSTYCZNY ŁAŃCUCH WARTOŚCI
Powitanie, pierwsze wrażenie Informacja przed wyjazdem Dokonanie rezerwacji Podróż Wyobrażenie o obszarze przed wyjazdem Informacja o regionie w regionie Podróż wyobrażona Podróż rzeczywista Miejsca zakwaterowania Kontakty po wizycie i wspomnienia Podróż zapamiętana Pożegnanie i powrót do domu Infrastruktura i środowisko Atrakcyjność turystyczna Punkty wyżywienia

25 czyli przykłady dobrych praktyk
Jak osiągnąć sukces, czyli przykłady dobrych praktyk a więc o efektywnym wykorzystaniu potencjału

26 Story telling w turystyce wiejskiej W Krainie Mistrza Twardowskiego - Gospodarstwo Bania
Kraina Mistrza Twardowskiego to wypoczynek, nauka i przygoda, inspirowane jedną z najpiękniejszych polskich legend – „Dziejami Mistrza Twardowskiego”. Elementy oferty: Zdrowa i regionalna kuchnia: tradycyjne potraw kuchni regionalnej, własnej roboty sery, dżemy, wędliny, domowe pieczenie i wędzonki. Opowiadanie bajek i legend przy ognisku: o Twardowskim, o Kaśce co z diadłami tańcowała, o Żółtej Damie i wiele innych. Zajęcia rekreacyjne z ceramiką i wikliną. Ceramika u Pani Twardowskiej - początek Akademii Umiejętności - nawiązanie do tworzonej wokół Węgrowa Krainy Mistrza Twardowskiego  Różne formy aktywnego wypoczynku PAKIET: U Pani Twardowskiej - Weekend z rękodziełem artystycznym Legendarna Pani Twardowska, pokazała jak, mimo zmienności losu, radzić sobie w życiu. Kiedy przyszło jej samej zapewnić sobie utrzymanie – wyrabiała i sprzedawała gliniane naczynia. Nawiązując do legendy, w „Kuchni Artystycznej u Pani Twardowskiej”, oferta dotyczy zabawy z gliną – nauka podstawowych technik formowania i dekorowania wyrobów ceramicznych. Wspólne tworzenie glinianych przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych. Ponadto zajęcia z różnych dziedzin rękodzieła artystycznego: ceramika, masa solna, decoupage, kwiaty i wycinanka z papieru, wyplatanie z wikliny.

27 3 E - Gospodarstwo Agroedukacyjne w Glinie
Gospodarstwo znajduje się we wsi Glina w gminie Małkinia Górna. Jest to autentyczna zagroda z lat trzydziestych XX wieku. Do dziś zachował się drewniany dom mieszkalny, oraz zabudowania inwentarskie i gospodarcze. Oferta: Zielone lekcje – dla dzieci 0-III klas szkół podstawowych i starszych grup przedszkolnych. Dzieci uczestniczą w życiu gospodarstwa, mają bezpośredni kontakt ze zwierzętami i wykonują różnorodne prace - karmią, pielęgnują i próbują doić kozy - pracują w ogrodzie zgodnie z porą roku i zmianami zachodzącymi w przyrodzie. Poznają w ten sposób życie i zwyczaje zwierząt żyjących w gospodarstwie oraz rośliny uprawiane w ogrodzie, sadzie i w polu. Uzupełnieniem są zajęcia muzyczne i plastyczne lub "prace wiejskie" (np. ubijanie masła). Ofertę uzupełniają zajęcia aktywne. Tradycje, obrzędy i magiczne zabiegi włączamy do zajęć w miejsce któregoś z bloków tematycznych. Kiermasze smakołyki i ciekawostki z Gliny - odkrywanie tradycji kulinarnych, dawnych obrzędów, obyczajów i wierzeń, tradycyjnego rękodzieła. Organizacja spotkań o charakterze aktywnych i rekreacyjnym

28 Turystyka kulinarna – Mazowiecka Micha Szlachecka
Szlak Kulinarny z tradycjami staropolskimi Mazowiecka Micha Szlachecka to jeden z elementów propozycji Regionu Mazowsza pt. „Szlak folkloru i smaków Mazowsza”. Oferta przygotowana jest dla wszystkich tych, którzy cenią sobie smak wyśmienitej kuchni, chcą wyhamować pęd codziennego życia i odpocząć na łonie natury delektując się smakiem potraw podawanych niegdyś na Polskim stole. Inicjatywę utworzenia szlaku podjęły trzy obiekty leżące na Wschodnim Mazowszu, niespełna 100 km od Warszawy: Restauracja „Zaścianek Polski” z Siedlec, Retro Skibniew i Dwór Moscibrody. Po kilku miesiącach partnerstwo zostało poszerzone o kolejne obiekty”: Pałac Patrykozy, Gorzelnia w Krzesku, Choco Fruit i Piekarnia Ratuszowa z Siedlec. Tu nakładają się na siebie dwie kultury – mazowiecka i podlaska. Kształtowały się one przez wieki przejmując zwyczaje, wpływy i elementy kuchni białoruskiej, litewskiej, tatarskiej i żydowskiej.

29 Turystyka kulinarna – Mazowiecka Micha Szlachecka
Na szlaku można spędzić aktywnie czas korzystając z różnych atrakcji, takich jak: warsztaty kulinarne, warsztaty rękodzieła, wypiek „księżyców szlacheckich”. Wędkowanie, jazda konna, przejażdżki bryczką, kuligi, rajdy rowerowe, pływanie łódką, spływy kajakowe, zabawy przy ognisku, biesiady to sposób na spędzenie czasu wolnego. Nie lada atrakcją na szlaku jest tradycyjna „ruska bania”, mini SPA „Dotyk Anioła” z kąpielami w piwie i rozgrzewka kremlowskimi herbatkami. Można tu również odwiedzić wiele ciekawych miejsc. Siedlce zapraszają do wizyty w Muzeum Diecezjalnym z jedynym w Polsce obrazem El Greco czy wysłuchania koncertu na unikatowych na Świecie osiemnastowiecznych organach Wagnera. Zwiedzanie Siedlec to także poznawanie historii miasta, które za sprawą księżnej Aleksandry z Czartoryskich Ogińskiej było jednym z najważniejszych centrów kultury osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej. W mieście trzeba koniecznie zaopatrzyć się w przysmaki z certyfikatem Kulinarnego Dziedzictwa Mazowsza. Przemierzanie Szlaku Kulinarnego to ciekawa eskapada turystyczna połączona z degustacją nalewek własnego wyrobu. Wiśniowa nalewka dworska w Dworze Mościbrody, nalewka z cytryńca japońskiego w Zaścianku Polskim, skibniewianka w Retro Skibniew, czy seria nalewek Etiuda z Gorzelni w Krzesku. Nasze nalewki swoimi walorami smakowymi niewątpliwie zadowolą najbardziej wymagających koneserów.

30 Przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy
Dobre praktyki w zakresie współpracy: Kowalska Wioska w Wojciechowie – oryginalny pomysł połączenia działalności agroturystycznej z inną, tradycyjną działalnością gospodarczą (kowalstwo) oraz współtworzenie na terenie Wojciechowa Szlaku Żelaza i Kowalskich Tradycji, Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami – zbudowana sieć współpracujących ze sobą gospodarstw agroturystycznych w oparciu o wspólną ideę wykorzystania ziół jako tematu przewodniego oferty, Garncarska Wioska – produkt bazujący na sztuce garncarskiej w oparciu o stworzenie przedsiębiorstwa społecznego, Kraina Rumianku – zorganizowana w formule stowarzyszenia w celu stworzenia ciekawej, zintegrowanej oferty turystycznej, której ideą przewodnią jest rumianek.

31 Przykłady dobrych praktyk w zakresie koncepcji produktu
Uroczysko Zaborek – miejsca niezwykle klimatyczne, głęboko osadzone w realiach polskiej wsi, „Podlasia w Pigułce”, zarówno w kontekście krajobrazu architektonicznego, jak i krajobrazu kulturowego, Ziołowy Zakątek – kompleks turystyczny pod wspólną ideą promowania tradycji zielarskich, z Podlaskim Ogrodem Ziołowym i Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej na czele, Tatarska Jurta – zapomniana kultura tatarska jako integralna część dziedzictwa kulturowego Podlasia, Kapkazy – Szkoła Wrażliwości – artystyczna enklawa oparta na dobrej współpracy gospodarstw wiejskich, Karczma Kaliska – oryginalne połączenie dziedzictwa kulinarnego z historią Wielkopolski, Trzy Świerki – wybitne dziedzictwo kulinarne i nieprzeciętne walory przyrodnicze (Gołdap w Pigułce), Siedem Ogrodów – unikalny pomysł zbudowania gospodarstwa na bazie 7 domów o wdzięcznych nazwach otoczonych pięknymi założeniami ogrodowymi,

32 Przykłady dobrych praktyk w zakresie koncepcji produktu
Rzeczpospolita Ptasia – unikalny pomysł prezentowania polskiej fauny, Babskie Ranczo – produkt sprofilowany pod kątem bardzo konkretnego odbiorcy – kobiet, Gospodarstwo „U Flika” – podtrzymywanie lokalnej tradycji wypieku chleba i zbudowanie wokół niej znanej w całej Polsce imprezy – „Święto Chleba” oraz za promowanie wielokulturowości Podkarpacia, Gospodarstwo „Pod Lipą” – oferta agroturystycznoregionalna, pokazująca w ciekawy i nietuzinkowy sposób podkarpackie rękodzieło, Agroturystyka nad Jeziorem Sopień – za harmonijne połączenie oferty edukacyjnej z wykorzystywaniem walorów przyrodniczych dla rozwijania różnych form aktywności fizycznej. Gospodarstwo „Bazyl” – oferta niezwykle ciekawa pod względem artystycznym, wokół charakterystycznych dla Podkarpacia tradycji bibułkarskich, Folwark Zrębice – pierwsza w Polsce domowa szkoła tradycyjnego masarstwa oraz przybliżanie turystom walorów Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

33 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ IWONA MAJEWSKA _ i.majewska@mrot.pl
MAZOWIECKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA pl. Powstańców Warszawy 2 Warszawa tel. 22/


Pobierz ppt "_ Produkt turystyczny łączący walory turystyki wiejskiej i aktywnej _"

Podobne prezentacje


Reklamy Google