Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

_ Produkt turystyczny łączący walory turystyki wiejskiej i aktywnej _.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "_ Produkt turystyczny łączący walory turystyki wiejskiej i aktywnej _."— Zapis prezentacji:

1

2 _ Produkt turystyczny łączący walory turystyki wiejskiej i aktywnej _

3 M AGNES, CZYLI POWÓD PRZYJAZDU A WIĘC O PRODUKCIE TURYSTYCZNYM

4 TURYSTYKA A ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ TURYSTYKI ELEMENT NAPĘDZAJĄCY WARUNEK KONIECZNY URUCHAMIAJĄCY PROCESY ROZWOJOWE POWÓD PRZYJAZDU PRODUKT TURYSTYCZNY KLIENT I JEGO POTRZEBY

5 PRODUKT TURYSTYCZNY? To, co podlega zakupowi przez turystę w trakcie podróży: Nocleg Wyżywienie Transport Atrakcje Całość przeżyć i doświadczeń zdobytych przez turystę w trakcie jego podróży – od momentu wyjazdu do powrotu do domu. Produkt turystyczny to wszystko, co zostało przez turystę zakupione oraz wrażenia związane z odbytą podróżą.

6 PRODUKT TURYSTYCZNY Oryginalna kompozycja różnych dóbr turystycznych (walorów i atrakcji) oraz wszelkich usług umożliwiających ich turystyczne wykorzystanie w trakcie podróży lub pobytu. pomysł Punkt wyjścia kreacji to pomysł, który spowoduje zainteresowanie turystów.

7 PRODUKT TURYSTYCZNY INACZEJ Zbiór użyteczności związanych z podróżami turystycznymi, czyli dostępne na rynku dobra i usługi turystyczne umożliwiające ich planowanie, odbywanie, przeżywanie oraz gromadzenie doświadczeń z nimi związanych.

8 ELEMENTY PRODUKTU TURYSTYCZNEGO Produkt turystyczny Elementy materialneUsługiOtoczenie Walory turystyczneTransportPogoda Infrastruktura turystycznaZakwaterowanieKontakty towarzyskie WyżywienieGastronomiaWrażenia, emocje PamiątkiPilotaż, przewodnictwoNowe doświadczenia, umiejętności Sprzęt turystyczny i sportowyWypożyczalnieWizerunek miejsca Idea (pomysł), organizacja Sfera ekonomicznaSfera psychologiczna Źródło: J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005

9 CECHY PRODUKTU TURYSTYCZNEGO Produkt turystyczny podatny jest na sezonowość. Jedność procesu produkcji i konsumpcji produktu turystycznego. Produkt turystyczny jest niemagazynowalny. Elementy produktu turystycznego występują nie tylko w miejscu obszaru recepcyjnego, ale również w miejscu obszaru generującego ruch turystyczny. Sprzedaż produktu turystycznego wymaga większych działań marketingowych i promocyjnych.

10 Całość z wielu części, czyli o kreacji produktów turystycznych na obszarach wiejskich a więc o wykorzystywaniu potencjału

11 Produkt turystyki wiejskiej Produkt turystyki wiejskiej to kompozycja walorów naturalnych i kulturowych, infrastruktury oraz usług, dostępnych za konkretną cenę, które umożliwiają spędzanie czasu wolnego na terenach wiejskich, w otoczeniu przyrody i w ścisłym związku ze społecznością lokalną.

12 Przesłanki do budowy produktu (1) Wzrost liczby podróży krótkich, co jest związane z koniecznością zwiększenia liczby produktów, wydarzeń kulturalnych i atrakcji. Stwarza to możliwość rozwoju pozasezonowych festiwali i eventów. Wybór produktów all-inclusive. Popularność ofert spakietowanych, ponieważ to ułatwia transakcję oraz planowanie podróży. Podróże życia - wyjątkowe oferty typu: długodystansowa wędrówka lub jazda na rowerze, kursy kulinarne, warsztaty malarskie etc. Brak czasu na codzienny rozwój kreatywny powoduje wzrost zapotrzebowania na tego rodzaju turystykę. Wzrost zainteresowania produktami turystyki zdrowotnej i usługi Spa&Wellness. Wzrośnie również zainteresowanie turystyką kulturową i programami dla starszych turystów. Ludzie młodzi będą szukać ofert turystyki aktywnej, w szczególności różnych form turystyki przygodowej. Rozwój turystyki, a więc wzrost liczby odbywanych podróży sprawia, że turyści są bardziej świadomi kultury i środowiska tych miejsc, które odwiedzają i to wpływa na ich własne doświadczenia i styl życia. Dlatego też obok determinant zewnętrznych, takich jak demografia i klimat, zyskują na znaczeniu determinanty wewnętrzne, takie jak potrzeba samorozwoju. Doświadczenia z podróży są coraz bogatsze, co stanowi zachętę do kolejnych wyjazdów. Podróżujący kreują więc popyt na coraz to nowe wrażenia i szukają coraz bogatszych przeżyć tam, gdzie się udają, co prowadzi do zmian relacji między gospodarzami a gośćmi. To jest turystyka kreatywna.

13 Przesłanki do budowy produktu (2) Będzie wzrastał popyt na produkty wysokiej jakości, produkty zdrowe, typu fitness i antystres. Klienci będą poszukiwać ofert ekstremalnych, zapewniających intensywne doznania, takich jak np. kontrolowane niebezpieczeństwo, atrakcyjne przygody. Wzrost popytu na produkty, bazujące na potrzebie przeżyć wewnętrznych, które łączą się z produktami zdrowotnymi i typu SPA. Ważne będą produkty łączące zdrowie i turystykę kreatywną. WZRASTAĆ BĘDZIE ZNACZENIE UNIQUE SELLING PROPOSITION, ALE MUSI BYĆ UKIERUNKOWANE NA REALIZACJĘ POTRZEBY: PRZYGODY, PRZEŻYCIA, DOŚWIADCZENIA ETC. Wzrastać będzie znaczenie podróży i produktów spersonalizowanych. Biura podróży i tour operatorzy muszą proponować jakąś wartość dodaną do podstawowej oferty w formie własnej usługi. Wzrost znaczenia innych nowych technologii, jak np. GPS, pozwoli dostawcom usług i atrakcji pozyskać klientów. PODSTAWOWY TREND PO STRONIE POPYTU ZAWIERA SIĘ W FORMULE 3E – ENTERTAINMENT, EDUCATION, EXCITEMENT, STĄD SUKCES RYNKOWY OSIĄGAĆ BĘDĄ PRODUKTY TURYSTYCZNE ODWOŁUJĄCE SIĘ DO WRAŻEŃ I EMOCJI

14 PROCES KREACJI PRODUKTU TURYSTYCZNEGO Analiza trendów i tendencji Analiza istniejącego potencjału Segmentacja rynku – wybór segmentów docelowych Kreacja produktu, określenie koncepcji produktu: OKREŚLENIE RDZENIA PRODUKTU: co turysta rzeczywiście kupuje?, jaką podstawową potrzebę zamierza zaspokoić zawierając transakcję? UWAGA RDZEŃ NIE JEST PRZEDMIOTEM TRANSAKCJI!!! WYBÓR PRODUKTU RZECZYWISTEGO: jakie należy zawrzeć usługi (dobra) by zaspokoić potrzebę podstawową i potrzeby komplementarne (np. bezpieczeństwa, informacji, żywienia)? WYBÓR PRODUKTU POSZERZONEGO: co wprowadzić jeszcze do pakietu by uatrakcyjnić produkt i przyciągnąć nabywcę? WYRÓŻŃIJ SIĘ ALBO ZGIŃ

15 ZNACZENIE TRENDÓW XX I XXI WIEK – ZMIANY Uwarunkowania społeczne, gospodarcze, środowiskowe i technologiczne Przeobrażenia popytu i podaży turystycznej Zmienność rynku, barometr zmian, konkurencja PRZEWIDYWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI WYPRZEDZAJĄCYCH ZMIANY

16 TRENDY WE WSPÓŁCZESNEJ TURYSTYCE Demografia – Wzrośnie globalnie liczba czasu wolnego, szczególnie w Europie – Rośnie zamożność społeczeństwa co przełoży się większe wydatki w miastach na kulturę, dzieła sztuki oraz gastronomię i wydarzenia – Zwiększy się popyt z rynków krajów szybko rozwijających się takich jak np. Chiny, Rosja, Indie, kraje bałtyckie Oferta – Wzrośnie liczba krótkich wyjazdów City Breaks – Wzrośnie popyt na oferty intelektualne, urlop połączony z edukacją, aktywnym poznaniem miejsca – Wzrośnie popularność imprez interaktywnych angażujących uczestnictwo – Większe znaczenie zyskają biura oferujące unikalne, autentyczne przeżycia – Wzrośnie rola ofert pozwalających na poznanie kultury miejsca, charakteru mieszkańców, historii obszaru itp.

17 TRENDY WE WSPÓŁCZESNEJ TURYSTYCE Wzrośnie rola narzędzi angażujących, budujących interakcję z turystą, widzem, w tym w turystyce miejskiej Wzrośnie rola unikalności bazy noclegowej, atrakcji, infrastruktury Zmniejszy się znaczenie typowego zwiedzania, turystyki kulturalnej opartej oglądaniu zabytków Rośnie rola egzotyki w ofercie, w tym powiązanych z kulturą, ofertą gastronomiczną Wzrośnie popularność turystyki objazdowej, szlaków tematycznych Wzrośnie rola średnich i małych miast, oferujących niższe ceny i spójny produkt miejsca Wzrośnie popyt na destynacje postrzegana jako miejsca kreatywne Wzrośnie rola na wyjazdy sentymentalne, do miejsc znanych z przeszłości

18 TRENDY W TURYSTYCE Atrakcje rozproszone Atrakcje rozproszone – Scalaj atrakcję w atrakcyjną ofertę miejsca – Scalaj swoje atrakcje z atrakcjami innych miast i regionów np. w ofertę szlaków tematycznych – Szlak Zabytków Techniki, Szlak Książąt Mazowieckich, Szlak Cudu nad Wisłą itp. Na szlakach, komponuj ofertę z różnych składników np. usługi zdrowotne, oferta kulturalna na wieczór, kolacja regionalna, folklor miejsca Ułatwienia na trasach m.in. przewóz ciężkich rzeczy, przechowalnie i sejfy, węzły sanitarne, tanie hotele Uzgodnienia z liniami lotniczymi, przewoźnikami kolei, promów – pakietowanie ofert Uzgodnienia z biurami turystyki edukacyjnej, szkolnej, przygodowej, miejskiej przyjazdowej INTEGROWANIE OFERTY

19 ANALIZA POTENCJAŁU Atrakcyjność turystyczna regionu – Walory turystyczne (naturalne i antropogeniczne) – Stan i ochrona środowiska naturalnego – Dostępność komunikacyjna Walory turystyczne – nie tylko ich identyfikacja, ale także określenie ich charakteru, unikalności, stopnia wykorzystania, dostępności, atrakcyjności, rynkowej, analiza możliwych związków Walory turystyczne – nie tylko ich identyfikacja, ale także określenie ich charakteru, unikalności, stopnia wykorzystania, dostępności, atrakcyjności, rynkowej, analiza możliwych związków

20 ANALIZA POTENCJAŁU Stan zagospodarowania turystycznego. – Infrastruktura techniczna – Infrastruktura społeczna Funkcjonujące formy turystyki. Analiza wizerunku i aktywności marketingowej. Główne efekty Dogłębne poznanie obecnej pozycji turystycznej obszaru recepcyjnego Podstawa do określenia kierunków rozwoju produktów turystycznych

21 Punktem wyjścia do projektowania produktów są przede wszystkim motywacje klientów, związane z podróżą Optymalne produkty turystyczne, odnoszące największe sukcesy to te, które najlepiej odpowiadają na wiązkę potrzeb określonego segmentu rynku. Są to nie tylko jakość usług i atrakcje danego miejsca, ale szeroko pojęta zdolność do pełnego zaspokajania różnych potrzeb.

22 Klient Cechy konsumentów Zachowania konsumentów Geograficzne Demograficzne Ekonomiczne Społeczne Etapy życia Motywy Okres zakupów Częstotliwość zakupów Reakcja na promocję Lojalność Wydatki turystyczne na osobę Psychograficzne Kryteria segmentacji rynku turystycznego SEGMENTACJA RYNKU

23 PRODUKT TURYSTYCZNY - PODSUMOWANIE Produkt turystyczny to zintegrowany układ oczekiwań, korzyści i wrażeń tworzących unikalną kompozycję trzech podróży: wyobrażonej, rzeczywistej i zapamiętanej. PODSTAWOWA WSKAZÓWKA DO BUDOWY PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH

24 TURYSTYCZNY ŁAŃCUCH WARTOŚCI Wyobrażenie o obszarze przed wyjazdem Informacja przed wyjazdem Dokonanie rezerwacji Podróż Powitanie, pierwsze wrażenie Informacja o regionie w regionie Miejsca zakwaterowania Punkty wyżywienia Atrakcyjność turystyczna Infrastruktura i środowisko Pożegnanie i powrót do domu Kontakty po wizycie i wspomnienia Podróż wyobrażona Podróż rzeczywista Podróż zapamiętana

25 Jak osiągnąć sukces, czyli przykłady dobrych praktyk a więc o efektywnym wykorzystaniu potencjału

26 Story telling w turystyce wiejskiej W Krainie Mistrza Twardowskiego - Gospodarstwo Bania Kraina Mistrza Twardowskiego to wypoczynek, nauka i przygoda, inspirowane jedną z najpiękniejszych polskich legend – Dziejami Mistrza Twardowskiego. Elementy oferty: Zdrowa i regionalna kuchnia: tradycyjne potraw kuchni regionalnej, własnej roboty sery, dżemy, wędliny, domowe pieczenie i wędzonki. Opowiadanie bajek i legend przy ognisku: o Twardowskim, o Kaśce co z diadłami tańcowała, o Żółtej Damie i wiele innych. Zajęcia rekreacyjne z ceramiką i wikliną. Ceramika u Pani Twardowskiej - początek Akademii Umiejętności - nawiązanie do tworzonej wokół Węgrowa Krainy Mistrza Twardowskiego Różne formy aktywnego wypoczynku PAKIET: U Pani Twardowskiej - Weekend z rękodziełem artystycznym Legendarna Pani Twardowska, pokazała jak, mimo zmienności losu, radzić sobie w życiu. Kiedy przyszło jej samej zapewnić sobie utrzymanie – wyrabiała i sprzedawała gliniane naczynia. Nawiązując do legendy, w Kuchni Artystycznej u Pani Twardowskiej, oferta dotyczy zabawy z gliną – nauka podstawowych technik formowania i dekorowania wyrobów ceramicznych. Wspólne tworzenie glinianych przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych. Ponadto zajęcia z różnych dziedzin rękodzieła artystycznego: ceramika, masa solna, decoupage, kwiaty i wycinanka z papieru, wyplatanie z wikliny.

27 3 E - Gospodarstwo Agroedukacyjne w Glinie Gospodarstwo znajduje się we wsi Glina w gminie Małkinia Górna. Jest to autentyczna zagroda z lat trzydziestych XX wieku. Do dziś zachował się drewniany dom mieszkalny, oraz zabudowania inwentarskie i gospodarcze. Oferta: Zielone lekcje – dla dzieci 0-III klas szkół podstawowych i starszych grup przedszkolnych. Dzieci uczestniczą w życiu gospodarstwa, mają bezpośredni kontakt ze zwierzętami i wykonują różnorodne prace - karmią, pielęgnują i próbują doić kozy - pracują w ogrodzie zgodnie z porą roku i zmianami zachodzącymi w przyrodzie. Poznają w ten sposób życie i zwyczaje zwierząt żyjących w gospodarstwie oraz rośliny uprawiane w ogrodzie, sadzie i w polu. Uzupełnieniem są zajęcia muzyczne i plastyczne lub "prace wiejskie" (np. ubijanie masła). Ofertę uzupełniają zajęcia aktywne. Tradycje, obrzędy i magiczne zabiegi włączamy do zajęć w miejsce któregoś z bloków tematycznych. Kiermasze smakołyki i ciekawostki z Gliny - odkrywanie tradycji kulinarnych, dawnych obrzędów, obyczajów i wierzeń, tradycyjnego rękodzieła. Organizacja spotkań o charakterze aktywnych i rekreacyjnym

28 Turystyka kulinarna – Mazowiecka Micha Szlachecka Szlak Kulinarny z tradycjami staropolskimi Mazowiecka Micha Szlachecka to jeden z elementów propozycji Regionu Mazowsza pt. Szlak folkloru i smaków Mazowsza. Oferta przygotowana jest dla wszystkich tych, którzy cenią sobie smak wyśmienitej kuchni, chcą wyhamować pęd codziennego życia i odpocząć na łonie natury delektując się smakiem potraw podawanych niegdyś na Polskim stole. Inicjatywę utworzenia szlaku podjęły trzy obiekty leżące na Wschodnim Mazowszu, niespełna 100 km od Warszawy: Restauracja Zaścianek Polski z Siedlec, Retro Skibniew i Dwór Moscibrody. Po kilku miesiącach partnerstwo zostało poszerzone o kolejne obiekty: Pałac Patrykozy, Gorzelnia w Krzesku, Choco Fruit i Piekarnia Ratuszowa z Siedlec. Tu nakładają się na siebie dwie kultury – mazowiecka i podlaska. Kształtowały się one przez wieki przejmując zwyczaje, wpływy i elementy kuchni białoruskiej, litewskiej, tatarskiej i żydowskiej.

29 Turystyka kulinarna – Mazowiecka Micha Szlachecka Na szlaku można spędzić aktywnie czas korzystając z różnych atrakcji, takich jak: warsztaty kulinarne, warsztaty rękodzieła, wypiek księżyców szlacheckich. Wędkowanie, jazda konna, przejażdżki bryczką, kuligi, rajdy rowerowe, pływanie łódką, spływy kajakowe, zabawy przy ognisku, biesiady to sposób na spędzenie czasu wolnego. Nie lada atrakcją na szlaku jest tradycyjna ruska bania, mini SPA Dotyk Anioła z kąpielami w piwie i rozgrzewka kremlowskimi herbatkami. Można tu również odwiedzić wiele ciekawych miejsc. Siedlce zapraszają do wizyty w Muzeum Diecezjalnym z jedynym w Polsce obrazem El Greco czy wysłuchania koncertu na unikatowych na Świecie osiemnastowiecznych organach Wagnera. Zwiedzanie Siedlec to także poznawanie historii miasta, które za sprawą księżnej Aleksandry z Czartoryskich Ogińskiej było jednym z najważniejszych centrów kultury osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej. W mieście trzeba koniecznie zaopatrzyć się w przysmaki z certyfikatem Kulinarnego Dziedzictwa Mazowsza. Przemierzanie Szlaku Kulinarnego to ciekawa eskapada turystyczna połączona z degustacją nalewek własnego wyrobu. Wiśniowa nalewka dworska w Dworze Mościbrody, nalewka z cytryńca japońskiego w Zaścianku Polskim, skibniewianka w Retro Skibniew, czy seria nalewek Etiuda z Gorzelni w Krzesku. Nasze nalewki swoimi walorami smakowymi niewątpliwie zadowolą najbardziej wymagających koneserów.

30 Przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy Dobre praktyki w zakresie współpracy: Kowalska Wioska w Wojciechowie – oryginalny pomysł połączenia działalności agroturystycznej z inną, tradycyjną działalnością gospodarczą (kowalstwo) oraz współtworzenie na terenie Wojciechowa Szlaku Żelaza i Kowalskich Tradycji, Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami – zbudowana sieć współpracujących ze sobą gospodarstw agroturystycznych w oparciu o wspólną ideę wykorzystania ziół jako tematu przewodniego oferty, Garncarska Wioska – produkt bazujący na sztuce garncarskiej w oparciu o stworzenie przedsiębiorstwa społecznego, Kraina Rumianku – zorganizowana w formule stowarzyszenia w celu stworzenia ciekawej, zintegrowanej oferty turystycznej, której ideą przewodnią jest rumianek.

31 Przykłady dobrych praktyk w zakresie koncepcji produktu Uroczysko Zaborek – miejsca niezwykle klimatyczne, głęboko osadzone w realiach polskiej wsi, Podlasia w Pigułce, zarówno w kontekście krajobrazu architektonicznego, jak i krajobrazu kulturowego, Ziołowy Zakątek – kompleks turystyczny pod wspólną ideą promowania tradycji zielarskich, z Podlaskim Ogrodem Ziołowym i Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej na czele, Tatarska Jurta – zapomniana kultura tatarska jako integralna część dziedzictwa kulturowego Podlasia, Kapkazy – Szkoła Wrażliwości – artystyczna enklawa oparta na dobrej współpracy gospodarstw wiejskich, Karczma Kaliska – oryginalne połączenie dziedzictwa kulinarnego z historią Wielkopolski, Trzy Świerki – wybitne dziedzictwo kulinarne i nieprzeciętne walory przyrodnicze (Gołdap w Pigułce), Siedem Ogrodów – unikalny pomysł zbudowania gospodarstwa na bazie 7 domów o wdzięcznych nazwach otoczonych pięknymi założeniami ogrodowymi,

32 Przykłady dobrych praktyk w zakresie koncepcji produktu Rzeczpospolita Ptasia – unikalny pomysł prezentowania polskiej fauny, Babskie Ranczo – produkt sprofilowany pod kątem bardzo konkretnego odbiorcy – kobiet, Gospodarstwo U Flika – podtrzymywanie lokalnej tradycji wypieku chleba i zbudowanie wokół niej znanej w całej Polsce imprezy – Święto Chleba oraz za promowanie wielokulturowości Podkarpacia, Gospodarstwo Pod Lipą – oferta agroturystycznoregionalna, pokazująca w ciekawy i nietuzinkowy sposób podkarpackie rękodzieło, Agroturystyka nad Jeziorem Sopień – za harmonijne połączenie oferty edukacyjnej z wykorzystywaniem walorów przyrodniczych dla rozwijania różnych form aktywności fizycznej. Gospodarstwo Bazyl – oferta niezwykle ciekawa pod względem artystycznym, wokół charakterystycznych dla Podkarpacia tradycji bibułkarskich, Folwark Zrębice – pierwsza w Polsce domowa szkoła tradycyjnego masarstwa oraz przybliżanie turystom walorów Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

33 IWONA MAJEWSKA _ i.majewska@mrot.pl MAZOWIECKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA pl. Powstańców Warszawy 2 00-030 Warszawa tel. 22/ 877 20 10 www.mrot.pl www.mazowsze.travel DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "_ Produkt turystyczny łączący walory turystyki wiejskiej i aktywnej _."

Podobne prezentacje


Reklamy Google