Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii"— Zapis prezentacji:

1 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii
Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii

2 Rozdział Tytuł Nr slajdu Strona Statutu
-- -- Rozdział I Informacje o szkole § nr str. 2 -- -- Rozdział II Cele i zadania szkoły § nr str. 2 -- -- Rozdział III Organy Szkoły i ich kompetencje § nr str. 4 -- -- Rozdział IV Organizacja Szkoły § nr str. 6 -- -- Rozdział V Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły § nr str. 8 -- -- Rozdział VI Uczniowie szkoły § nr str. 13 -- -- Rozdział VII Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku nr str. 17 -- -- Rozdział VII § 32 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej nr str. 35 -- -- Rozdział VIII Postanowienia końcowe nr str. 38

3 Zasady tworzenia Statutu Szkoły określają następujące przepisy:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dz. U r. nr 256, poz (tekst jednolity po zmianach), z późn. zm. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawach ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Dz. U r. nr 61, poz. 624 (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Dz. U r. nr 83, poz. 562 (z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie MENiS z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. (Dz. U. Nr 126, poz. 1078).

4 Rozdział I Informacje o szkole § 1
Szkoła jest szkołą podstawową z oddziałami integracyjnymi z numerem porządkowym 10 – dziesięć. Siedzibą szkoły jest miasto Słupsk, a szkoła mieści się przy ulicy prof. Stanisława Kulczyńskiego 1 a Szkoła posiada imię Polonii. Szkoła posiada własny sztandar i godło. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie przepisami w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. Obiekt szkoły jest monitorowany. Informacje o szkole § 1

5 §2 Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska Słupsk.
Do tradycji Szkoły należą: Święto Szkoły – Dzień Patrona Szkoły – każdy dzień 10 listopada tj. dzień nadania szkole imienia i sztandaru: Bieg Niepodległości o Puchar Dyrektora dla klas IV, konkurs wiedzy o Polonii dla klas VI – „Jaka jesteś Polonio?” wieczór poetycki, konkurs plastyczny dla klas I – III na temat Polonii, nadanie tytułu „Złote serce” dla wyróżniających się sprzymierzeńców i sponsorów. Informacje o szkole § 2

6 Wybory przez uczniów i Radę Pedagogiczną:
Ślubowanie klas I. Otrzęsiny klas IV. Wybory przez uczniów i Radę Pedagogiczną: Najlepszego absolwenta – Laureat Nagrody Dyrektora, Ucznia Roku, Sportowca Roku, Ucznia, który pokonał własne trudności, Czytelnika Roku. Konkursy międzyklasowe o nagrodę Rady Rodziców – na najładniejszą klasę. Realizacja własnych programów autorskich i innowacji pedagogicznych uchwalanych przez Radę Pedagogiczną. Konkursy – przedmiotowe, sportowe, czytelnicze, międzyprzedmiotowe itp. Informacje o szkole § 2

7 Rozdział II Cele i zadania szkoły § 3
Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań szkoły. Sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich wieku i potrzeb oraz możliwości szkoły. Szkoła realizuje proces nauczania i wychowania przyjmując za podstawę uniwersalne zasady etyki uwzględniając chrześcijański system wartości. Cele i zadania szkoły § 3

8 § 4 Do realizacji celów strategicznych szkoła zapewnia możliwość korzystania z: pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki wraz z czytelnią, pomieszczeń świetlicy, gabinetu pielęgniarskiego, zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych, szatni szkolnej, pomieszczeń administracyjno – biurowych, stołówki szkolnej. Cele i zadania szkoły § 4

9 W celu realizacji zadań opiekuńczych szkoła zapewnia:
możliwość rozwijania różnych form współpracy nauczycieli z domem rodzinnym ucznia w celu zapobiegania niepowodzeniom w nauce i kłopotom rodzinnym, możliwość rozwiązywania przez organa szkoły i nauczycieli problemów młodzieży w okresie dorastania, opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi oraz specjalnej troski uczęszczającymi do szkoły, udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej przez organizowanie zespołów wyrównawczych i reedukacyjnych, nauczania indywidualnego i indywidualnego toku nauki, zajęcia rewalidacyjne, zatrudnianie pedagoga, Cele i zadania szkoły § 4

10 realizowanie zadań wynikających z Rozporządzenia MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych, realizowanie zadań wynikających z Rozporządzenia MEN w sprawie zasad, zakresu i trybu sprawowania opieki medycznej, w przerwach między zajęciami dydaktyczno – wychowawczymi opiekę nad uczniami na terenie szkoły sprawują nauczyciele wg planu dyżuru od godz. 7 45, w czasie czasowej nieobecności nauczyciela na dyżurze zastępuje go inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora lub jego zastępców poprzez wpis do zeszytu zastępstw, w czasie trwania lekcji religii lub etyki szkoła zapewnia opiekę lub zajęcia uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii lub etyki, uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej mogą korzystać z doraźnej pomocy materialnej odpowiednio do możliwości szkoły. Cele i zadania szkoły § 4

11 W celu realizacji zadań wychowawczych szkoła zapewnia:
każdemu oddziałowi (klasie) nauczyciela zwanego „wychowawcą”. możliwość rozwijania zainteresowań uczniów (wykaz zajęć pozalekcyjnych na dany rok szkolny zawiera plan dydaktyczno – wychowawczy). możliwość rozwijania tradycji szkolnych, regionalnych i narodowych. możliwość rozwijania samorządności i samodzielności oraz społecznej aktywności uczniów. możliwość organizowania różnych imprez klasowych z różnych okazji wspólnie z wychowawcą i rodzicami w tym form turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji. możliwość organizowania różnych imprez szkolnych – międzyklasowych, obecność nauczycieli na tych imprezach określa plan dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczy. Cele i zadania szkoły § 4

12 Rozdział III Organy Szkoły i ich kompetencje § 5
Organami szkoły są: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd uczniowski, Organy wymienione w § 5 punkt 1 – 4 uchwalają własne regulaminy działalności, które muszą być zgodne ze statutem szkoły. Organy Szkoły i ich kompetencje § 5

13 Dyrektor szkoły w szczególności:
wykonuje uprawnienia kierownika zakładu pracy (w tym zatrudnia i zwalnia pracowników szkoły), przekazuje nadzór pedagogiczny wicedyrektorom, dysponuje środkami finansowymi szkoły, powierza stanowiska kierownicze w szkole oraz odwołuje z tych stanowisk, wydaje decyzje administracyjne w oparciu o Ustawę z dnia 17 września 1991 roku o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami), przyznaje nagrody i wymierza kary oraz występuje z wnioskami o odznaczenia i wyróżnienia, rozwiązuje spory między pracownikami szkoły, pracownikami a rodzicami, pracownikami a uczniami, Organy Szkoły i ich kompetencje § 5

14 wnioskuje do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych, realizuje uchwały podjęte w ramach kompetencji przez pozostałe organy szkoły, podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. Organy Szkoły i ich kompetencje § 5

15 Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, uchwalanie Statutu Szkoły, podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców, ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy uczniów, wyrażanie zgody na powierzenie funkcji dyrektora – osobie wybranej uprzednio w drodze konkursu – na kolejne 5 lat lub czas nieokreślony. Organy Szkoły i ich kompetencje § 5

16 Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
organizacje pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, projekt planu finansowego szkoły, wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wnioski o indywidualny program lub tok nauki ucznia, wnioski dyrektora w sprawie powierzania funkcji kierowniczych w szkole i odwoływania z tych funkcji,  tworzenie nowych organizacji młodzieżowych w szkole. Organy Szkoły i ich kompetencje § 5

17 Rada przedstawia wnioski:
o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora, organu prowadzącego szkołę lub wojewódzkiej rady oświaty. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. Organy Szkoły i ich kompetencje § 5

18 Do kompetencji rady rodziców należy:
uchwalanie regulaminu działalności, wyłanianie ze swojego grona Prezydium Rady, wyłanianie ze swojego grona 1 przedstawiciela do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, określanie wysokości składek na rzecz szkoły, zatwierdzanie preliminarza budżetowego rady, przyjmowanie bilansu rady, wykonanie planów pracy Prezydium Rady, udzielanie absolutorium Prezydium Rady, opiniowanie ewentualnego powstania nowych organizacji młodzieżowych w szkole, Organy Szkoły i ich kompetencje § 5

19 uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. Organy Szkoły i ich kompetencje § 5

20 Do kompetencji samorządu uczniowskiego należy:
prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, do organizowania życia szkolnego w porozumieniu z dyrektorem szkoły, uchwalanie regulaminu działalności, ustalanie zasad wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego. zatwierdzanie planów pracy i preliminarza budżetowego samorządu, prawo do wybierania nauczyciela opiekuna, przedstawienie dyrektorowi i radzie wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, opiniowanie w sprawach oceny pracy nauczycieli. Organy Szkoły i ich kompetencje § 5

21 § 6 Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci w następujących formach: wychowawca zapoznaje rodziców z zadaniami i zamierzeniami w danej klasie i szkole, przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów, przekazuje rzetelne informacje na temat dziecka, jego zachowania, postępów w nauce, przyczyn niepowodzeń, frekwencji na zajęciach, powiadamia osobiście rodziców i ucznia o grożącej ocenie niedostatecznej na miesiąc przed zakończeniem semestru lub rocznych zajęć. Nauczyciel przedmiotu jest obowiązany poinformować wychowawcę klasy o sytuacji zagrożenia nie później niż 35 dni przed zakończeniem semestru, Organy Szkoły i ich kompetencje § 6

22 wizyty wychowawców wraz z pedagogiem szkolnym w domach uczniów po uzyskaniu zgody rodziców mogą odbyć się w sytuacji, gdy kontakt z rodzicami jest utrudniony lub nie ma go wcale mimo pisemnych wezwań po poinformowaniu dyrektora szkoły, rodzice mają prawo wdrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły, rodzice powinni w ciągu 2 tygodni dostarczyć usprawiedliwienie za dni, w których uczeń był nieobecny na piśmie w „dzienniczku ucznia” lub zwolnienie lekarskie. Po tym czasie uznaje się za nieusprawiedliwione, rodzice lub opiekunowie zobowiązani są powiadomić wychowawców o przewidywanej, dłuższej niż tydzień nieobecności ucznia na zajęciach. Organy Szkoły i ich kompetencje § 6

23 Szkoła organizuje stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji:
we wrześniu – organizacyjne i po zakończeniu I semestru, tzw. Dni otwartej szkoły, wychowawca ma prawo po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły zwołać zebranie z rodzicami w szczególnych sytuacjach celem omówienia problemów występujących w klasie. W takim przypadku o spotkaniu rodzice powiadamiani są na 3 dni przed planowanym terminem zebrania. Organy Szkoły i ich kompetencje § 6

24 Rozdział IV Organizacja Szkoły § 7
Organizację roku szkolnego określa rozporządzanie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku Dz. U nr 46, poz (z późniejszymi zmianami). Rok szkolny dzieli się na 2 semestry, I semestr trwa do 31 stycznia. W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Szczegółowa organizacja nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym jest określana w arkuszu organizacyjnym szkoły, który opracowuje dyrektor w terminie do 30 kwietnia każdego roku na podstawie wytycznych organu prowadzącego szkołę, Kuratora Oświaty oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę na określonym wzorze druku. Organizacja Szkoły § 7

25 § 8 Struktura organizacyjna szkoły obejmuje oddziały:
I – VI ogólnodostępne i także integracyjne. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić do 25, a w integracyjnych od 15 – 20, w tym od 3 – 5 uczniów niepełnosprawnych, sportowe - szkolenie sportowe realizuje się  na podstawie programów szkolenia sportowego pozytywnie zaopiniowanego przez doradcę metodycznego. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego. Mogą być tworzone oddziały przedszkolne i integracyjne, realizujące obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Organizacja Szkoły § 8

26 § 9 Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego, program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczy szkoły powinny tworzyć spójną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem szkoły i nauczycieli. 2. Formami działalności dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej szkoły, których wymiar określają ramowe plany nauczania są: Organizacja Szkoły § 9

27 obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, zajęcia reedukacyjne i wyrównawcze,
nauczanie indywidualnie lub indywidualny tok nauczania, nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, inne zajęcia wspomagające rozwój uczniów z zaburzeniami rozwojowymi. 3. Organizacja zajęć wymienionych w § 9 ust. 2 pkt. 1 – 5 określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 4. Tygodniowy rozkład zajęć kl. I – III określa ogólny przydział nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny ustala nauczyciel. Organizacja Szkoły § 9

28 § 10 Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów oraz specyfikę przedmiotu oddziału dzieli się na grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Organizacja Szkoły § 10

29 § 11 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, koła zainteresowań, nauczanie języków obcych, zajęcia komputerowe, informatyka i inne nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzydziałowych,  międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych środków finansowych. Zajęcia reedukacyjne i wyrównawcze są prowadzone w grupach międzyklasowych nie większych niż 8 uczniów. Zajęcia z logopedii są prowadzone w grupach liczących do 4 uczniów. Organizacja Szkoły § 11

30 § 12 Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia, co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej za odpłatnością. Stołówkę szkolną prowadzi szkoła lub inny podmiot gospodarczy na podstawie umowy zawartej między podmiotem a dyrektorem szkoły. Ceny posiłków ustalają wspólnie: ajent, dyrektor szkoły oraz rada rodziców. Listę uczniów otrzymujących dofinansowanie z Opieki Pomocy Społecznej ustala pedagog szkolny. Organizacja Szkoły § 12

31 § 13 Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów. Zadaniem biblioteki jest przysposobienie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania do korzystania z różnych źródeł informacji. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów szkoły. Biblioteka jest miejscem realizacji edukacji czytelniczej i medialnej prowadzonej w klasach I – VI. Biblioteka szkolna jest czynna w godz – 16 00, a wypożyczalnia i czytelnia w godz. 8 00 – Szczegółowe zakresy obowiązków nauczycieli bibliotekarzy znajdują się teczkach akt osobowych. Organizacja Szkoły § 13

32 § 14 Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły, szkoła organizuje świetlicę Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza winna liczyć nie mniej, niż 25 uczniów. Zajęcia świetlicy odbywają się w godz – Rodzice uczniów oddziałów I – III wyrażają chęć przebywania ich dzieci w świetlicy w formie pisemnej jednocześnie określając czy dziecko będzie odbierane przez rodziców (opiekunów). Organizacja Szkoły § 14

33 Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczą, dla potrzeb, której dyrektor szkoły udostępnia izbę wraz ze sprzętem. Nauczyciele świetlicy organizują dla uczniów klas I – III zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, plastyczno – techniczne, kulturalno – artystyczne wg planu rocznego świetlicy. Nauczyciele świetlicy współpracują z nauczycielami klas I – III organizując niektóre konkursy i imprezy dla uczniów wg planu dydaktyczno – wychowawczego. Organizacja Szkoły § 14

34 Rozdział V Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły § 15
W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych, obsługi oraz psychologa na dany rok szkolny. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w § 15 ust. 1 określają odrębne przepisy. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły w swoich działaniach mają obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo, a także szanowania godności osobistej ucznia. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły § 15

35 § 16 Nauczyciel rzetelnie prowadzi z uczniami pracę dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczą oraz jest odpowiedzialny, za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów w szkole oraz podczas zajęć organizowanych przez nauczyciela poza szkołą. Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie pełnić dyżury na przerwach w wyznaczonych miejscach o wyznaczonej porze. Obowiązkiem nauczyciela jest realizowanie sumiennie i terminowo zadań przydzielonych w planie na dany rok szkolny. Nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia bez zastrzeżeń dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z zarządzeniem MEN. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły § 16

36 Nauczyciel jest zobowiązany do realizowania innowacji szkolnych, programów autorskich, eksperymentów oraz uchwał rad pedagogicznych. Jest zobowiązany do doskonalenia swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenia wiedzy merytorycznej. Jest zobowiązany dbać o warsztat pracy, o estetykę i zagospodarowanie sali dydaktycznej, której jest opiekunem, odpowiada materialnie za jego stan i zgodność z księgą inwentarzową sali, dba o powierzone pomoce dydaktyczne i sprzęt szkoły. Praca nauczyciela podlega ocenie przez dyrektora szkoły zgodnie z Kartą Nauczyciela - art. 6a oraz Rozporządzenie MENiS. Nauczyciel ma prawo do zwiększonej stawki wynagrodzenia zasadniczego, nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, nagrody z zakładowego funduszu nagród dla pracowników szkoły, odpraw i dodatków, których przyznanie określają przepisy szczegółowe. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły § 16

37 zapoznanie uczniów i rodziców z WSO,
Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za realizowanie postanowień STATUTU SZKOŁY, a w przypadku rażącego nie wywiązywania się ze swoich obowiązków stanie przed Komisją dyscyplinarną dla nauczycieli przy Wojewodzie. W zakresie prowadzenia działalności dydaktycznej do obowiązków nauczyciela należy: zapoznanie uczniów i rodziców z WSO, prowadzenie działalności innowacyjnej w procesie nauczania, nauczanie w oparciu o zatwierdzone programy nauczania oraz podręczniki, wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwe traktowanie, na bieżąco wpisywać do dziennika oceny cząstkowe, a końcowe oceny niedostateczne, każdorazowo umotywować na piśmie, Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły § 16

38 udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb,
Przygotowywanie do konkursów przedmiotowych i opieka podczas ich trwania na różnych etapach, poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach okresowych na tydzień przed planowanym posiedzeniem rad pedagogicznych, a w przypadku ocen niedostatecznych wychowawcę na 35 dni przed planowanym zakończeniem semestru lub roku szkolnego, w przypadku długotrwałej absencji wychowawcy klasy nauczyciele zawiadamiają rodziców ucznia osobiście, aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach zespołu samokształceniowego w szkole oraz konferencjach metodycznych, prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z uczniami mającymi kłopoty w nauce, przygotowanie i opracowanie szczegółowego rozkładu materiału z nauczanego przedmiotu. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły § 16

39 W zakresie prowadzenia działalności opiekuńczej do obowiązków nauczyciela w szczególności należy:
dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie uczniów w czasie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczyciela w szkole lub poza szkołą, a także podczas pełnionych dyżurów w czasie przerw, prowadzenie z uczniami działalności turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjno – sportowej i innej rozwijającej zainteresowania i wypełniającej czas wolny, realizowanie zarządzeń dyrektora szkoły, uchwał rady pedagogicznej oraz zarządzeń MEN dotyczących pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom oraz ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły § 16

40 bezwzględne przestrzeganie ustalonej w szkole procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub pożaru albo innego nieprzewidzianego zdarzenia lub alarmu, natychmiastowe usunięcie stwierdzonego zagrożenia lub zgłoszenie natychmiast dyrektorowi szkoły, jeżeli wymaga pomocy specjalistycznej, otoczenie opieką dzieci niepełnosprawne i sieroty. Do kierowania realizacją zadań wychowawczo-opiekuńczych szkoły w klasie dyrektor szkoły wyznacza wychowawców dla ciągów klas I-III i IV-VI. Na uzasadniony wniosek większości rodziców danej klasy dyrektor szkoły może dokonać zmiany nauczyciela-wychowawcy klasy z końcem semestru lub roku szkolnego. § 17 Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły § 16 i § 17

41 Do zadań nauczyciela-wychowawcy należy:
prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania: e-Dziennik –„System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce” arkusze ocen roczny plan pracy wychowawczej teczka wychowawcy klasy kontakty z rodzicami rozliczenia wycieczek świadectwa szkolne Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły § 17

42 znajomość osobowości oraz zainteresowań ucznia,
W relacjach z uczniem wychowawca jest rzecznikiem jego praw i obowiązków zawartych w statucie szkoły oraz jego potrzeb rozwojowych. Do zadań wychowawcy w tym zakresie należy: otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka, zapewnienie mu potrzeby bezpieczeństwa, doskonałe rozeznanie sytuacji domowej ucznia (współpraca z pedagogiem), znajomość osobowości oraz zainteresowań ucznia, otoczenie szczególną opieką uczniów niepełnosprawnych i sierot, Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły § 17

43 współpraca z Rzecznikiem Praw Ucznia.
systematyczna kontrola frekwencji na lekcjach oraz uzyskiwanych ocen szkolnych, współpraca z pedagogiem oraz informowanie na bieżąco rodziców o absencji i złych wynikach w nauce ich dzieci, zapewnienie wychowankom opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej przy współpracy z pedagogiem szkolnym, ustalanie semestralnej i rocznej oceny zachowania ucznia zgodnie z § 31 Statutu Szkoły oraz typowanie uczniów do wyróżnień, nagród oraz wnioskowanie o kary, współpraca z Rzecznikiem Praw Ucznia. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły § 17

44 W relacjach z klasą, której jest wychowawcą do obowiązków wychowawcy zgodnie z § 6 Statutu Szkoły należy: rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym oraz współpraca z pedagogiem w tym zakresie, wspólne z uczniami i rodzicami opracowanie i realizowanie podczas godzin wychowawczych i przy innych okazjach rocznego planu pracy wychowawczej, diagnozowanie na bieżąco sytuacji wychowawczej w swojej klasie i współpraca z pedagogiem w tym zakresie oraz przedstawianie sytuacji rodzicom na wywiadówkach i posiedzeniach rad klasyfikacyjnych, Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły § 17

45 w celu integrowania zespołu wspólnie z rodzicami organizowanie różnych form turystyki,
w celu rozwijania jednostki oraz form życia zespołowego, organizowanie imprez klasowych z różnych okazji oraz udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, w celu inspirowania i wspomagania działań zespołowych uczniów, przygotowanie klasy do udziału we wszystkich plebiscytach, konkursach i innych formach rywalizacji międzyklasowej, brania udziału w pracach społecznie użytecznych, zapoznanie uczniów w miesiącu wrześniu z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania zgodnie z zarządzeniem MENiS w sprawie tych zasad oraz przeprowadzenia egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych, a także z obowiązkami ucznia. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły § 17

46 W relacji z rodzicami do obowiązków wychowawcy zgodnie z § 6 Statutu Szkoły należy:
organizowanie spotkań indywidualnych na prośbę wychowawcy, nauczyciela lub z inicjatywy rodziców, spotkań ogółu rodziców klasy (wywiadówka, zebranie) zgodnie z harmonogramem planu dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczego oraz według potrzeb klasy, zawiadamianie rodziców spotkaniach w dzienniczku ucznia na 7 dni przed zebraniem i podanie tematu zebrania, zapoznanie rodziców na pierwszym spotkaniu z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania zgodnie z zarządzeniem MEN oraz obowiązkami ucznia, informowanie osobiście z wyprzedzeniem miesięcznym rodziców ucznia o grożącej ocenie niedostatecznej semestralnej lub rocznej, Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły § 17

47 przejawianie szczególnej troski o rodziny zastępcze i zagrożone.
prowadzenie pedagogizacji rodziców, szczególnie profilaktyki uzależnień oraz przyczyn agresji wśród młodzieży, współpraca z rodzicami w realizacji tych programów, aktywizowanie rodziców do współpracy ze szkołą na różnych płaszczyznach, udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu konkretnych problemów wychowawczych, przejawianie szczególnej troski o rodziny zastępcze i zagrożone. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły § 17

48 W relacji z innymi nauczycielami do obowiązków wychowawcy klasowego należy:
czuwanie nad przestrzeganiem przez nauczycieli uczących w klasie §25 ust. 1 pkt. 9 Statutu Szkoły, egzekwowanie zwrotu przez uczniów jego klasy książek do biblioteki w wyznaczonym terminie, egzekwowanie rozliczenia się ze szkołą uczniów jego klasy odchodzących do innych szkół, w tym absolwentów, dbanie o przestrzeganie przez nauczycieli uczących w klasie praw ucznia zawartych w Statucie Szkoły, czuwanie nad równomiernym zadawaniem prac domowych przez nauczycieli uczących w jego klasie, Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły § 17

49 pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w relacjach nauczyciel – uczeń – klasa, współpraca z pedagogiem i Rzecznikiem Praw Ucznia oraz dyrektorem szkoły w tym zakresie, współpraca z pedagogiem szkolnym w przypadku kłopotów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w klasie oraz udzielania pomocy uczniom jego klasy, ustala z nauczycielami propozycję oceny zachowania dla każdego ucznia jego klasy. Wychowawca klasy ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej od dyrektora szkoły w zakresie swej pracy wychowawczo-opiekuńczej, a za jego pośrednictwem od innych instytucji wspomagających szkołę. Nauczyciele, którzy rozpoczynają pracę zawodową, a pełnią funkcję wychowawcy klasy mogą korzystać z doświadczeń i rad przydzielonego im przez dyrektora szkoły „nauczyciela – opiekuna młodego nauczyciela” oraz przewodniczącego zespołu samokształceniowego. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły § 17

50 § 18 W szkole tworzy się następujące zespoły samokształceniowe:
historii i społeczeństwa, języków obcych, religii, języka polskiego, wychowania fizycznego, przyrody, matematyki, informatyki, muzyki, plastyki i techniki, edukacji wczesnoszkolnej, opieki i wychowania, biblioteki, klas integracyjnych. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły § 18

51 Cele i zadania zespołu samokształceniowego obejmują:
Przewodniczących, którzy kierują pracą zespołu samokształceniowego powołuje dyrektor szkoły na wniosek rady pedagogicznej. Cele i zadania zespołu samokształceniowego obejmują: zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienie decyzji w sprawie programów nauczania, wspólne opracowania szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania, organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także uzupełnianiu ich wyposażenia, wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły § 18

52 § 19 Jednemu z nauczycieli posiadających właściwe przygotowanie merytoryczne powierza się obowiązki pedagoga szkolnego. Pedagog szkoły współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, ośrodkiem pomocy społecznej, policją oraz służy pomocą wychowawcom klas w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli pedagoga określają odrębne przepisy. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły § 19

53 § 20 Do zadań pracowników ekonomicznych, inżynieryjno – technicznych, administracyjnych i obsługi szkoły należy: prowadzenie dokumentacji związanej z obowiązkiem szkolnym, działalność administracyjno – finansowa, utrzymanie obiektu szkoły w należytej czystości, utrzymanie obiektu w stanie niezagrażającym życiu i zdrowiu dzieci i innym osobom w nim przebywającym, wszechstronna pomoc uczniom, pracownikom, rodzicom, a szczególnie uczniom niepełnosprawnym i najmłodszym. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły § 20

54 pomieszczenia socjalne, pomieszczenia na warsztat pracy,
Do dyspozycji pracowników wymienionych w § 20 ust. 1 dyrektor szkoły zapewnia: pomieszczenia socjalne, pomieszczenia na warsztat pracy, niezbędny do wykonywania obowiązków sprzęt oraz inne środki, w tym do utrzymania czystości oraz ochrony osobistej i odzież ochronną. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły § 20

55 ROZDZIAŁ VI Uczniowie szkoły § 21
Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i na wniosek rodziców 6 lat do 2014 r. i nie odroczono ich obowiązku szkolnego (na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy), a także dzieci, w stosunku, do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły (art. 16 ust.1). Do oddziału przedszkolnego (tzw. zerówka) przyjmowane są dzieci 5-letnie, które objęte są obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. Uczniowie szkoły § 21

56 § 22 § 23 Do szkoły przyjmuje się:
z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca. § 23 Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat i trwa nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia. Uczniowie szkoły § 22 i § 23

57 Na wniosek rodziców obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne może podjąć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej, decyzję podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat, decyzję o odroczeniu dziecka mieszkającego w rejonie szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Od 1 września 2012 r. wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Uczniowie szkoły § 23

58 Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:
Na wniosek lub za zgodą rodziców (opiekunów) uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: świadectwa ukończenia klasy niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł, pozytywnych wyników egzaminów kwalifikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, w przypadku przyjmowania do szkoły ucznia, który wypełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art.16 ust.8 ustawy, w przypadku zmiany typu szkoły, ubiegania się o przyjęcie do klasy wyższej, niż wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia, Uczniowie szkoły § 23

59 Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. (Dz. U. nr 26, poz
Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. (Dz. U. nr 26, poz. 232 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych w tym obywateli polskich powracających z zagranicy do szkół publicznych oraz Rozporządzenia MEN z dnia 6 kwietnia r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych uzyskanych za granicą (Dz. U. nr 63, poz. 443). Uczeń nieposiadający obywatelstwa polskiego oraz zmieniający szkolę jest przyjmowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 1 kwietnia 2010 r.(Dz. U. nr 57,poz. 361) w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia. Uczniowie szkoły § 23

60 § 24 Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w § 31 pkt. 46 przeprowadza się zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. § 25 Uczeń ma prawo do: właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności oraz życia prywatnego i rodzinnego, Uczniowie szkoły § 24 i § 25

61 korzystania z pomocy materialnej w formie zasiłku losowego, stypendium socjalnego, pomocy rzeczowej, finansowanie z budżetu szkoły lub rady rodziców, życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób, rozwijania w miarę możliwości szkoły zainteresowań, zdolności i talentów, sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych w §25 ust.1 pkt.9, ustalania przez wychowawcę oceny zachowania zgodnie z trybem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną w dniu r., Uczniowie szkoły § 25

62 korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
powiadamiania z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie wszystkich pisemnych sprawdzianów, w ciągu dnia może odbyć się 1 sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż 2 sprawdziany godzinne; na tydzień przed zakończeniem semestru prac pisemnych nie przeprowadza się. pomocy w przypadku trudności w nauce przez udział w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych, logopedycznych i terapeutycznych organizowanych w szkole, korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, korzystania pod opieką w określonym czasie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru, biblioteki i czytelni, wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole, Uczniowie szkoły § 25

63 opieki zdrowotnej podczas zajęć w szkole i poza szkołą,
uczeń ma prawo przynieść aparat fotograficzny i korzystać z niego podczas uroczystości szkolnych, uczeń ma prawo w uzasadnionych przypadkach korzystać z telefonu znajdującego się na dyżurce u pani woźnej, uczeń ma prawo uczestniczyć w dyskotekach szkolnych, wyjściach poza teren szkoły oraz wycieczkach, jeżeli jego ocena z zachowania nie jest poniżej poprawnej. Uczniowie szkoły § 25

64 § 26 ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza: uczeń ma obowiązek zachowywać się w każdym miejscu i w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka, uczeń ma obowiązek dbać o honor i tradycje szkoły, uczeń ma obowiązek kulturalnie i godnie zachowywać się w szkole i poza nią, dbać o piękno mowy ojczystej, uczeń ma obowiązek systematycznie, punktualnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, odrabiać prace domowe a swoim zachowaniem nie zakłócać toku lekcji, uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych, jeżeli został do nich wyznaczony przez nauczyciela, Uczniowie szkoły § 26

65 uczeń ma obowiązek podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej i nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu klasowego lub szkolnego, uczeń ma obowiązek okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i kolegom oraz ludziom starszym, uczeń ma obowiązek szanować godność osobistą, poglądy i przekonania innych osób, uczeń ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów: uczeń nie pali, nie pije, nie używa narkotyków i innych środków odurzających, dba o higienę osobistą, uczeń ma zgłaszać wszelką przemoc i działania agresywne oraz inne patologiczne przypadki zaistniałe podczas pobytu w szkole zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy, pedagogowi, dyrekcji lub innym pracownikom szkoły, Uczniowie szkoły § 26

66 każdy uczeń ma obowiązek nosić: strój galowy:
w czasie uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego, imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca, Przez strój galowy należy rozumieć: dla dziewcząt – biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica nie krótsza niż 10 cm przed kolano, dla chłopców – biała koszula, czarne lub granatowe spodnie garniturowe oraz odpowiednie obuwie; koszulkę typu „t-shirt” koloru chabrowego z logiem szkoły podczas grupowych lub indywidualnych imprezach sportowo-rekreacyjnych, strój sportowy określony przez nauczycieli wychowania fizycznego, Uczniowie szkoły § 26

67 każdy uczeń ma obowiązek dbać o schludny wygląd; ubiór jest skromny (zabrania się noszenia bluzek wydekoltowanych, na ramiączkach, niezasłaniających brzucha, podkoszulek, a dziewczęta spódnic krótszych niż 10 cm przed kolano), dopuszcza się noszenie przez dziewczęta skromnych niedużych kolczyków niezagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych, /szkoła nie bierze odpowiedzialności za biżuterię zgubioną lub uszkodzoną oraz za uszczerbek na zdrowiu wynikły z noszenia biżuterii/; do szkoły uczniowie przychodzą bez makijażu, malowanych paznokci, nie wolno farbować włosów, uczniowie przebywają na terenie szkoły od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia zajęć, uczniowie nie mogą opuszczać budynku szkoły podczas przerw, z wyjątkiem wyjścia na boisko, Uczniowie szkoły § 26

68 uczeń ma obowiązek posiadać dzienniczek ucznia,
uczeń ma obowiązek korzystać z szatni nie dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży, uczeń ma obowiązek posiadać dzienniczek ucznia, uczeń powinien w ciągu 2 tygodni od momentu przyjścia do szkoły przedstawić usprawiedliwienie na piśmie wyłącznie w „dzienniczku ucznia” lub zwolnienie lekarskie. Po tym terminie usprawiedliwienia nie będą przyjmowane, uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) zobowiązani są powiadamiać wychowawców o przewidywanej, dłuższej niż tydzień nieobecności na zajęciach, uczniowie mogą się zwolnić z lekcji wyłącznie na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów przedstawioną w formie pisemnej wychowawcy lub nauczycielowi prowadzącemu daną lekcję. Rodzice mogą także osobiście zwolnić swoje dziecko, Uczniowie szkoły § 26

69 uczeń ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich imprezach, konkursach, rywalizacji międzyszkolnej, jeżeli zostanie wytypowany, uczeń powinien uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych podejmowanych przez szkołę, klasę, organizacje szkolne, uczeń ma obowiązek dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole i estetykę swojej klasy, za spowodowanie szkody, zniszczenie sprzętu szkolnego, pomocy naukowych, naruszenie cudzej własności itp., rodzice ucznia lub jego prawni opiekunowie są zobowiązani do naprawienia szkody lub pokrycia kosztów naprawy, a uczeń ponosi karę zgodnie z § 28 Statutu Szkoły, Uczniowie szkoły § 26

70 zabrania się używania na terenie szkoły telefonów komórkowych, mp3, mp4, odtwarzaczy CD oraz innych urządzeń komunikacyjnych i rejestrujących dźwięk lub obraz. Szkoła nie odpowiada za wartościowe rzeczy przynoszone przez uczniów do szkoły. Uczeń łamiący w/w zakaz podlega karom przewidzianym przez Statut zabrania się uczniom przynoszenia do szkoły ostrych narzędzi i przedmiotów, materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz innych zagrażających zdrowiu, a także papierosów, zapałek, zapalniczek, alkoholu i narkotyków. Uczniowie szkoły § 26

71 § 27 Uczniom przyznaje się następujące nagrody i wyróżnienia:
pochwałę na apelu szkolnym, nagrodę książkową lub inną rzeczową, dyplom za pracę na rzecz szkoły lub środowiska, odznakę „WZOROWY UCZEŃ”, jeżeli uczeń kl. IV-VI w semestrze i na koniec roku szkolnego uzyskał ze wszystkich przedmiotów średnią ocen powyżej 5,1 (bez oceny dostatecznej) i zachowanie wzorowe, świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli uczeń kl. IV-VI na koniec roku szkolnego uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, nagrodę książkową za uzyskanie tytułu „laureat” w olimpiadzie przedmiotowej lub „mistrz” w sportowej, Uczniowie szkoły § 27

72 nagrodę dyrektora i wpis do „Złotej Księgi”, jeżeli absolwent (uczeń kl. VI) swoimi osiągnięciami w nauce, pracy, zachowaniu lub inną działalnością rozsławił imię szkoły, tytuł „UCZEŃ ROKU” i nagrodę rzeczową, jeżeli uzyskał najwyższą średnia wyników w nauce i wzorowe zachowanie oraz za pracę na rzecz szkoły, tytuł przyznaje Rada Pedagogiczna, tytuł „SPORTOWIEC ROKU” wśród dziewcząt i chłopców kl. IV – VI oraz nagrodę rzeczową za szczególne osiągnięcia w sporcie szkolnym, nagrodę rzeczową „Ucznia, który pokonał własne trudności”; nagrodę przyznaje rada pedagogiczna na wniosek pedagoga szkolnego, odznakę „Mistrz przerwy” dla uczniów kl. I – III za wzorowe zachowanie na przerwach międzylekcyjnych. Uczniowie szkoły § 27

73 § 28 Ucznia karze się za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły:
upomnieniem ustnym udzielonym przez wychowawcę wobec klasy, upomnieniem ustne z wpisem do dokumentacji szkolnej, upomnieniem dyrektora lub naganą, zakazem udziału w zajęciach pozalekcyjnych, pozbawieniem przez wychowawcę pełnionych funkcji w klasie, pozbawieniem przez dyrektora pełnionych funkcji na terenie szkoły, zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz w konkursach oraz imprezach sportowych, Uczniowie szkoły § 28

74 obniżeniem zachowania, przeniesieniem do równorzędnej klasy,
zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych (dyskoteki, wyjścia do kina, teatru, wycieczka itp.) i szkolnych, obniżeniem zachowania, przeniesieniem do równorzędnej klasy, skreśleniem z listy uczniów z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami, szkoła ma obowiązek zawiadomić rodziców (opiekunów) ucznia o udzielonej mu karze, uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom) przysługuje prawo odwołania się od udzielonej kary do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od daty jej udzielenia lub do Rady Pedagogicznej, jeżeli kary udzielił dyrektor szkoły. Uczniowie szkoły § 28

75 Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10
§ 29 Uczeń ma prawo skorzystać z pomocy oraz rad Rzecznika Praw Ucznia. Rozdział VII Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku /WSO opracowano z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. (z późn. zm.) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych/. Uczniowie szkoły § 29

76 § 30 Ustalenia ogólne: wewnątrzszkolny system oceniania dotyczy wszystkich przedmiotów i zachowania, ujednolica zasady oceniania w szkole, pozwala uczniowi i jego rodzicom lepiej, na bieżąco, śledzić postępy w nauce, motywuje ucznia do lepszej pracy, umożliwia nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej, jest podawany do wiadomości rodziców na zebraniu we wrześniu, przepisów nie stosuje się do dzieci z upośledzeniem umysłowym głębokim, zasady oceniania religii i etyki określają odrębne przepisy, Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 30

77 § 31 Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia ma na celu:
bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce i zdobywaniu umiejętności, uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie, wdrażanie ucznia do systematycznej pracy i samokontroli, okresowe lub roczne podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określenie stopnia opanowania przez ucznia programu przewidzianego na dany rok szkolny, dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach ucznia, umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

78 Ocenianie wewnątrzszkolne określa:
wymagania edukacyjne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, przedstawienie uczniom i rodzicom stosowanych sposobów oceniania, sposób przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, ustalanie rocznych, semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, ocenianie odbywa się systematyczne i obiektywne, nauczyciel ustalający ocenę na prośbę ucznia lub jego rodziców powinien ją uzasadnić ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych, ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom i opiekunom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce, zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

79 W kl. I – III oceny bieżące ustala się według sześciostopniowej skali punktowej (od 1 pkt do 6 pkt) o następującym znaczeniu: 6 pkt – otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem kształcenia zintegrowanego. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. Wykazuje się twórczym myśleniem w rozwiązywaniu różnorodnych zadań. Osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. 5 pkt – otrzymuje uczeń, który bardzo dobrze opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem kształcenia zintegrowanego. Samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem kształcenia zintegrowanego. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

80 4 pkt – otrzymuje uczeń, który dobrze opanował wiadomości i umiejętności ujęte programem kształcenia zintegrowanego. Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 3 pkt – otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się. Rozwiązuje typowe zadania, czasami korzysta z pomocy nauczyciela. 2 pkt – otrzymuje uczeń, który opanował w ograniczonym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem kształcenia zintegrowanego. Rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności. Często korzysta z pomocy nauczyciela. 1 pkt – otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnych wiadomości i umiejętności określonych programem kształcenia zintegrowanego. Popełnia bardzo dużo błędów. Nie potrafi samodzielnie wykonać zadania. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

81 rozwój poznawczy, w tym: mówienie i słuchanie czytanie i pisanie
W klasach I – III ocenianiu podlegają następujące osiągnięcia edukacyjne: rozwój poznawczy, w tym: mówienie i słuchanie czytanie i pisanie umiejętności matematyczne umiejętności przyrodniczo-geograficzne rozwój artystyczny rozwój fizyczny rozwój społeczno-emocjonalny Podsumowaniem postępów uczniów klas I – III jest ocena opisowa śródroczna i roczna. Przedmioty nadobowiązkowe w kl. I – III są oceniane opisową oceną śródroczną i roczną. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia z klasy I – III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (opiekunów prawnych). Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

82 KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I – III
WZOROWA (W) – zachowanie wzorcowe Wypełnianie obowiązków szkolnych przez ucznia Systematycznie uczęszcza na lekcje. Aktywnie uczestniczy we wszystkich lekcjach. Sumiennie i pilnie zdobywa wiedzę w szkole i w domu ze wszystkich przedmiotów nauczania. Powierzone zadania realizuje do końca. Starannie prowadzi zeszyty przedmiotowe. Zawsze posiada potrzebne podręczniki, zeszyty i przybory szkolne. Zawsze odrabia prace domowe. Bierze udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych olimpiadach przedmiotowych. Nie spóźnia się na lekcje. Jest samodzielny w pracy, niezależny, wykazuje inicjatywę. Odczuwa potrzebę wiedzy. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

83 Aktywność społeczna ucznia
Dba o utrzymanie porządku na terenie szkoły, w jej otoczeniu i środowisku. Szanuje pracę innych. Wywiera pozytywny wpływ na kształtowanie prawidłowych stosunków międzyosobowych, przyjaźni koleżeństwa. Umie podporządkować się wymaganiom grupy i współuczestniczy w jej działalności. Wykazuje inicjatywę w podejmowaniu dodatkowych prac, wykraczających poza obowiązujące ogólnie normy. Szanuje mienie szkoły, kolegów i osobiste. Chętnie uczestniczy i współpracuje podczas zabawy, pracy. Akceptuje zwyczaje i wymagania grupy. Chętnie niesie pomoc potrzebującym. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

84 Kultura osobista ucznia
Życzliwie i uprzejmie odnosi się do kolegów, nauczycieli. Zna i zawsze przestrzega zasad kulturalnego zachowania się. Jest prawdomówny i uczciwy. Dba o wygląd zewnętrzny, jest czysty i schludnie ubrany. Szanuje przyrodę, dba o jej piękno. Dba o kulturę języka, zawsze jasno i poprawnie, wypowiada swoje myśli. Przestrzega zasad regulaminu szkolnego. Jest wzorem do naśladowania dla rówieśników. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

85 BEZ ZASTRZERZEŃ (B ) – zachowanie bez zastrzeżeń
Wypełnianie obowiązków szkolnych przez ucznia Systematycznie uczęszcza na lekcje. Powierzone zadania stara się realizować do końca. Prowadzi zeszyty przedmiotowe, ale nie zawsze dba o ich estetykę i wygląd. Posiada wszystkie potrzebne przybory szkolne, ale zdarzają się przypadki zapomnienia. Odrabia prace domowe. Pracuje samodzielnie, czasem wymaga pomocy ze strony nauczyciela. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

86 Aktywność społeczna ucznia
Chętnie uczestniczy w zajęciach grupy. Dba o utrzymanie porządku w klasie, w szkole i otoczeniu. Chętnie wykonuje prace na rzecz klasy i szanuje pracę innych. Umie podporządkować się wymaganiom grupy i współuczestniczyć w jej działalności. Pomaga potrzebującym, ale wtedy, gdy zostaje o to poproszony. Ćwiczy i rozwija swoją samokontrolę i samoocenę. Kultura osobista ucznia Życzliwie i uprzejmie odnosi się do kolegów i nauczycieli. Jest prawdomówny i uczciwy. Dba o wygląd zewnętrzny, jest czysty i schludnie ubrany. Zna zasady kulturalnego zachowania się i stosuje je, na co dzień. Troszczy się o ład, porządek na ławce, w klasie. Szanuje przyrodę. Stara się naprawiać wyrządzoną szkodę. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

87 NIEZADAWALAJĄCA (N) – zachowanie niezadowalające
Wypełnianie obowiązków szkolnych Nie umie pracować systematycznie, nie wykonuje poleceń nauczyciela. Nie przygotowuje się do lekcji. Nie odrabia prac domowych. Wykazuje bierność umysłową i brak zainteresowania nauką szkolną. Na lekcjach rozmawia, nie uważa, przeszkadza. Wykazuje negatywny stosunek wobec szkoły, uczniów i nauczycieli. Spóźnia się na lekcje. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

88 Aktywność społeczna ucznia
Nie wywiązuje się z przydzielonych zadań. Jest bierny w działaniu zespołowym, unika pracy na rzecz klasy. Wykazuje brak poczucia sprawiedliwości. Jest zarozumiały i uparty. Nie potrafi dokonać samokontroli i samooceny swojego zachowania. Kultura osobista ucznia Nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się. Jest wybuchowy, agresywny, w słowach i czynach. Jest złośliwy w stosunkach międzyludzkich – do kolegów, nauczycieli i innych osób. Wykazuje brak troski o kulturę języka. Niszczy mienie własne i społeczne. Kłamie, wykazuje brak samokrytycyzmu. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

89 W klasach IV – VI ocenianie odbywa się: w dwóch semestrach,
w stopniach szkolnych w skali 1 – 6 (w kl. IV-VI), oceny cząstkowe powinny w stałych proporcjach dotyczyć: wiedzy (wiadomości), umiejętności, aktywności i systematyczności, ocena semestralna (roczna) jest średnią z ocen z trzech w/w obszarów działalności, praca uczniów na lekcjach edukacji regionalnej i wychowania patriotycznego podlega ocenie. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

90 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO
Nauczanie wychowania patriotycznego w naszej szkole odbywa się według modułowego programu innowacyjnego „Wychowanie patriotyczne w klasach V-VI - Jestem patriotą”. Innowacja została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w marcu 2003 roku i zaakceptowana przez Radę Rodziców. Wpisana do rejestru programów szkolnych i wdrożona do realizacji 1 września 2003 roku w klasach piątych i szóstych po jednej godzinie lekcyjnej tygodniowo w czasie jednego semestru. Program ten został pozytywnie zaopiniowany przez doradcę metodycznego w maju 2005 roku. CEL KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Wychowanie patriotyczne ma służyć kształtowaniu więzi z skrajem ojczystym, świadomości obywatelskiej, szacunku dla własnego państwa, rozwijaniu poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

91 pogłębienie wiedzy o strukturach społecznych,
Ugruntowanie i udoskonalenie wiedzy, umiejętności i postaw kształconych podczas wcześniejszych etapów edukacji: pogłębienie wiedzy o strukturach społecznych, rozwijanie zdolności samodzielnego, abstrakcyjnego myślenia, pogłębianie rozumienia dynamiki i złożoności przemian kulturowych zachodzących w regionie, przygotowanie do pełnienia ról prospołecznych, rozwijanie takich umiejętności, jak ocena przydatności źródła do badania wybranego problemu, jego wiarygodności, syntetyzowanie informacji zaczerpniętych z różnych źródeł, pogłębianie umiejętności korzystania z zasobów bibliotecznych i urządzeń medialnych, pogłębianie rozumienia i posługiwania się terminologią charakterystyczną dla przedmiotu, kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji dotyczących grupy, próby określenia współczesnej postawy obywatelskiej i politycznej. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

92 rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń,
Rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych, poczucia przynależności do wspólnoty rodzinnej, lokalnej, regionalnej, etnicznej i narodowej poprzez: pogłębianie i rozwijanie wiedzy o charakterystycznych dla państwa i narodu polskiego instytucjach i wartościach życia publicznego, pogłębianie i rozwijanie wiedzy o właściwych dla terytorium i narodu polskiego wspólnotach lokalnych i regionalnych, rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej, rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń, wzmacnianie więzi historycznych, kulturowych i narodowych, kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej, rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej, kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji, Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

93 kształtowanie potrzeby ochrony tradycji,
umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i politycznych, rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego i postaw prospołecznych, kształtowanie szacunku dla własnego państwa z równoczesnym poszanowaniem państw i dorobku innych narodów, rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych, kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych, państwowych, pogłębianie więzi rodzinnych, Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

94 poznawanie najważniejszych instytucji państwa demokratycznego,
wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne działanie na rzecz miasta, regionu, kraju, kształtowanie postaw tolerancji i otwartości, pogłębianie i rozwijanie wiedzy w zakresie praw człowieka i instytucji, które zajmują się ich ochroną, przygotowanie do uczestniczenia i przeprowadzania wyborów do samorządu szkolnego i lokalnego, pogłębianie znajomości dokonań sławnych Polaków. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

95 i racjonalne kształtowanie tożsamości oraz wybór systemu wartości.
Pogłębianie umiejętności prezentowania wyników własnej pracy |w zróżnicowanych formach i kształtowanie zdolności formułowania opinii, wniosków w formie obszerniejszych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz obrony własnych sądów w dyskusji. Kształcenie umiejętności wyrażania swoich poglądów i przekonywania do nich innych. Kształtowanie zdolności rozumienia, że jednostki i rozmaite grupy społeczne w różny sposób opisują i interpretują przeszłość regionu oraz umiejętności krytycznej analizy różnych interpretacji historii. Wskazywanie związków pomiędzy przeszłością i teraźniejszością oraz zachęcanie do rozważania różnorodnych następstw przeszłych i obecnych zjawisk historycznych zachodzących w społeczeństwie. Wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności dokonywania ocen, które umożliwiają mu świadome i racjonalne kształtowanie tożsamości oraz wybór systemu wartości. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

96 Przygotowanie do dalszej edukacji na poziomie studiów wyższych.
Tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym. Zapoznanie z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami, które posiadają istotne znaczenie dla narodu polskiego. Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym. Przygotowanie do udziału w życiu różnych społeczności, w tym społeczności zjednoczonej Europy, poprzez: zapoznawanie ze zróżnicowaniem wspólnot ludzkich w przeszłości i obecnie, zachęcanie do rozważania skutków wynikających dla jednostki z faktu przynależności do różnych wspólnot, kształtowanie zrozumienia i tolerancji dla odmiennych kultur, obyczajów i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych, Przygotowanie do dalszej edukacji na poziomie studiów wyższych. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

97 KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO Ocena celująca:
uczeń charakteryzuje się bogatą erudycyjną wiedzą związaną z tematyką przedmiotu, wykazuje szczególne zainteresowania przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową i specjalistyczną zgodną z omawianą problematyką na zajęciach, trafnie sytuuje wydarzenia historyczne w czasie i przestrzeni oraz umie prezentować i uzasadnia własne stanowisko, samodzielnie selekcjonuje i interpretuje wydarzenia historyczne oraz źródła historyczne, statystyczne itp., wysnuwa oryginalne wnioski, dokonuje niezależnych ocen, aktywnie uczestniczy w pracach na lekcjach, w kołach zainteresowań, osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych humanistycznych. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

98 Ocena bardzo dobra: uczeń ma bogate wiadomości,
wykazuje zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową dotyczącą omawianych treści, korzysta z różnych źródeł (prasa, radio, telewizja, Internet) w celu poszerzania wiedzy zdobytej w szkole, czemu dajemy raz na lekcjach oraz w pracach domowych, umiejętnie stosuje posiadaną wiedzę w praktyce, wykazuje zainteresowanie omawianą tematyką, podejmuje poważniejsze prace pozalekcyjne ( samorząd szkolny, gazeta szkolna itp.). Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

99 Ocena dobra: uczeń wykazuje się szczegółową wiedzą pochodzącą ze źródeł podstawowych (lekcja, podręcznik), nabyte umiejętności próbuje stosować w sytuacjach problemowych, zna omawianą na lekcjach problematykę oraz w sposób logiczny i spójny ja prezentuje, rozumie omawiane treści i potrafi wyjaśnić je innym, zajmuje stanowisko w kwestiach spornych, broni swych poglądów na forum klasy, aktywnie uczestniczy w zajęciach, poprawnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia i zadania, umie poprawnie wykorzystać wiedzę zdobytą w praktyce, wykazuje zainteresowanie omawianą tematyką. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

100 Ocena dostateczna: uczeń wykazuje orientacje w treściach zagadnień opracowanych na lekcji, rozumie polecenia i instrukcje, zapamiętuje podstawowe treści do danego działu tematycznego i samodzielnie je prezentuje (zapamiętywanie dominuje nad ich rozumieniem), umiejętności stosuje tylko w sytuacjach typowych, samodzielnie i poprawnie wykonuje proste ćwiczenia, uczestniczy w pracach i zadaniach zespołowych. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

101 Ocena dopuszczającą: uczeń ma poważne luki w wiedzy i umiejętnościach przewidziane programem, częściowo rozumie polecenia nauczyciela, zapamiętuje wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu tematycznego i z pomocą nauczyciela potrafi je odtworzyć, poprawnie i z pomocą nauczyciela potrafi je odtworzyć, poprawnie, z pomocą nauczyciela rozpoznaje, nazywa i klasyfikuje pojęcia, procesy, zjawiska, dokumenty, postacie z życia publicznego itp., współpracuje w zespole przy wykonywaniu zadań, zeszyt przedmiotowy prowadzi niesystematycznie, nie wykonał wszystkich prac lekcyjnych i domowych. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

102 Ocena niedostateczna:
uczeń nie opanował materiału w stopniu koniecznym do kontynuowania nauki, nie jest przygotowany do uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim w państwie demokratycznym, w sposób błędny i niedojrzały formułuje oceny i wysnuwa wnioski, nie posiada umiejętności umiejscawiania w czasie i przestrzeni, popełnia poważne błędy chronologiczne, nie potrafi analizować źródeł historycznych, nie rozumie i nie potrafi wykonać prostych zadań nawet przy pomocy nauczyciela, odznacza się brakiem systematyczności i chęci do nauki oraz bierności na lekcji, jego język jest prosty i niekomunikatywny, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie potrafi formułować nawet bardzo prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych, ponieważ nie zna i nie rozumie podstawowej terminologii stosowanej na lekcjach. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

103 NARZĘDZIA I SPOSOBY POMIARU OSIĄGNIĘĆ
Bieżące ocenianie obejmuje: dłuższe formy pracy pisemnej, testy, krótkie form pisemne (kartkówki), sprawdziany z mapek, odpowiedzi ustne, obserwacja, praca zespołowa. Oceniana jest także aktywność ucznia na lekcjach, prace domowe, udział w konkursach i olimpiadach. Odpowiedzi ustne obejmują materiał działu aktualnie omawianego (od 3-5 lekcji lub więcej, jeśli zostały zapowiedziane). Krótkie formy pisemne „kartkówki” mogą obejmować materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być wcześniej zapowiadane). Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

104 Dłuższe formy pisemne obejmują większą część materiału, dział lub kilka działów, sprawdziany lub dłuższe prace pisemne w ciągu semestru będą przeprowadzane 2-3 razy (w zależności od godzin nauczania przedmiotu w danej klasie. Dłuższe formy pisemne są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie uzgodnionym przez nauczyciela. Ponowne nieprzystąpienie do sprawdzianu wpisaniem oceny niedostatecznej do dziennika. Nauczyciel podaje termin pracy klasowej z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczycielowi przysługują 2 tygodnie na sprawdzenie prac pisemnych. Ocena z pracy klasowej może być poprawiona (jednokrotnie) przez ucznia w terminie 2 tygodni od oddania pracy klasowej. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

105 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI REGIONALNEJ
CEL KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Edukacja regionalna ma służyć poznawaniu przez uczniów własnego regionu, czyli „małej ojczyzny” oraz kształtować postawę tolerancji, zrozumienia i akceptacji różnych kultur, wychowaniu jednostek otwartych i nastawionych na pluralizm. Ugruntowanie i udoskonalenie wiedzy, umiejętności i postaw kształconych podczas wcześniejszych etapów edukacji, a zwłaszcza o naszym regionie: poszerzenie wiedzy o charakterystykę, regionu w zakresie historii, geografii, przyrody i kultury, pogłębienie wiedzy o strukturach społecznych, Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

106 rozwijanie zdolności samodzielnego, abstrakcyjnego myślenia,
pogłębianie rozumienia dynamiki i złożoności przemian kulturowych zachodzących w regionie, przygotowanie do pełnienia ról prospołecznych, rozwijanie takich umiejętności, jak ocena przydatności źródła do badania wybranego problemu, jego wiarygodności, syntetyzowanie informacji zaczerpniętych z różnych źródeł, pogłębianie umiejętności korzystania z zasobów bibliotecznych i urządzeń medialnych, pogłębianie rozumienia i posługiwania się terminologią charakterystyczną dla przedmiotu. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

107 Rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych, poczucia przynależności do wspólnoty rodzinnej, lokalnej, regionalnej, etnicznej i narodowej poprzez: pogłębianie i rozwijanie wiedzy o charakterystycznych dla państwa i narodu polskiego instytucjach i wartościach życia publicznego, pogłębianie i rozwijanie wiedzy o właściwych dla terytorium i narodu polskiego wspólnotach lokalnych i regionalnych, zachęcanie do rozważania omawianych problemów historycznych w odniesieniu do doświadczeń własnych, swojej rodziny i wspólnoty lokalnej, poznanie najbliższego środowiska i specyfiki regionu (przyrody, historii, kultury, gospodarki), Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

108 budzenie zainteresowań historią i kulturą naszego regionu,
rozwijanie więzi rodzinnych związanych z wartościami kulturalnymi wspólnoty lokalnej, budzenie zainteresowań historią i kulturą naszego regionu, poznawanie ludzi, którzy pozytywnie zapisali się w historii naszego miasta, regionu, kształtowanie wrażliwości na piękno różnych miejsc naszego regionu, współuczestniczenie w pielęgnowaniu tradycji regionu, rozwijanie poczucia estetyki, ukazywanie walorów wynikających z położenia regionu, poznawanie i pielęgnowanie gwary, Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

109 kształtowanie postaw tolerancji i otwartości,
ukazanie walorów turystycznych regionu, budzenie szacunku wobec tradycji, propagowanie aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej, ukazywanie problemów naszego regionu i szukanie dróg do ich rozwiązania, pogłębianie więzi rodzinnych, zwrócenie uwagi na literaturę dotyczącą naszego miasta, regionu, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne działania na rzecz miasta, regionu, kraju. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

110 Kształtowanie umiejętności wykorzystania ugruntowanej wiedzy do opisu i oceny problemów nurtujących region. Pogłębianie umiejętności prezentowania wyników własnej pracy w zróżnicowanych formach i kształtowanie zdolności formułowania opinii, wniosków w formie obszerniejszych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz obrony własnych sądów w dyskusji. Kształcenie umiejętności wyrażania swoich poglądów i przekonywania do nich innych. Kształtowanie zdolności rozumienia, że jednostki i rozmaite grupy społeczne w różny sposób opisują i interpretują przeszłość regionu oraz umiejętności krytycznej analizy różnych interpretacji historii. Wskazywanie związków pomiędzy przeszłością i teraźniejszością oraz zachęcanie do rozważania różnorodnych następstw przeszłych i obecnych zjawisk historycznych zachodzących w regionie. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

111 Przygotowanie do dalszej edukacji na poziomie studiów wyższych.
Umożliwianie wykorzystywania wiedzy i umiejętności historycznych, geograficznych, przyrodniczych zgodnie z zainteresowaniami i zdolnościami ucznia. Wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności dokonywania ocen, które umożliwiają mu świadome i racjonalne kształtowanie tożsamości oraz wybór systemu wartości. Przygotowanie do udziału w życiu różnych społeczności, w tym społeczności zjednoczonej Europy, poprzez: zapoznawanie ze zróżnicowaniem wspólnot ludzkich w przeszłości i obecnie, zachęcanie do rozważania skutków wynikających dla jednostki z faktu przynależności do różnych wspólnot, kształtowanie zrozumienia i tolerancji dla odmiennych kultur, obyczajów i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych. Przygotowanie do dalszej edukacji na poziomie studiów wyższych. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

112 KRYTERIA OCENIANIA Z EDUKACJI REGIONALNEJ
Ocenę celującą (6) utrzymuje uczeń, który: wyróżnia się szeroką, samodzielnie zdobytą wiedzą, wybiegającą poza program nauczania edukacji regionalnej, posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, które są wzorowe pod względem merytorycznym, jak i językowym, nie boi się wypowiadać własnych, nawet kontrowersyjnych opinii i sądów, które potrafi prawidłowo, przekonująco uzasadnić, doskonale zna szeroką terminologię przedmiotową, swobodnie się nią posługuje, wykazuje doskonałą orientację w aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej naszego regionu. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

113 Ocenę bardzo dobrą (5) utrzymuje uczeń, który:
opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania, sprawnie, samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy, rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię, samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, wykorzystując wiedzę zdobytą w szkole i poza nią, umie współpracować w grupie, aktywnie uczestniczy w lekcjach. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

114 Ocenę dobrą (4) utrzymuje uczeń, który:
nie opanował całego materiału określonego programem nauczania, ale nie utrudnia mu to głębszego i pełniejszego poznania wiedzy podstawowej, rozumie genezę, przebieg i skutki wielu zjawisk zachodzących we współczesnej Polsce i świecie, rozumie podstawowe reguły i procedury życia politycznego i gospodarczego, poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji, wykonuje samodzielnie typowe zadania polegające na ocenianiu, selekcjonowaniu, wartościowaniu, uzasadnianiu, umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

115 Ocenę dostateczną (3) utrzymuje uczeń, który:
opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania, potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne, umie posługiwać się, często pod kierunkiem nauczyciela prostymi środkami dydaktycznymi wykorzystanymi na lekcji. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

116 Ocenę dopuszczającą (2) utrzymuje uczeń, który:
ma braki w wiadomościach, nie opanował także wszystkich umiejętności przewidzianych w programie, ale nie uniemożliwia mu to dalszego poznawania treści programowych w następnych etapach edukacji, zadania i polecenia, które uczeń wykonuje, często przy znacznej pomocy nauczyciela, mają niewielki stopień trudności, zeszyt ćwiczeń prowadzi niesystematycznie, nie wykonał wszystkich prac lekcyjnych i domowych, Podejmuje próby współpracy przy zadaniach zespołowych. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

117 Ocenę niedostateczną (1) utrzymuje uczeń, który:
nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, nie potrafi, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, korzystać z prostych środków dydaktycznych, nie potrafi formułować nawet bardzo prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych, ponieważ nie zna i nie rozumie podstawowej terminologii stosowanej na lekcjach, nie prowadzi zeszytu ćwiczeń. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

118 NARZĘDZIA I SPOSOBY POMIARU OSIĄGNIĘĆ
Bieżące ocenianie obejmuje: dłuższe formy pracy pisemnej, testy, krótkie form pisemne (kartkówki), sprawdziany z mapek, odpowiedzi ustne, obserwacja, praca zespołowa. Oceniana jest także aktywność ucznia na lekcjach, prace domowe, udział w konkursach i olimpiadach. Odpowiedzi ustne obejmują materiał działu aktualnie omawianego (od 3-5 lekcji lub więcej, jeśli zostały zapowiedziane). Krótkie formy pisemne „kartkówki” mogą obejmować materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być wcześniej zapowiadane). Dłuższe formy pisemne obejmują większą część materiału, dział lub kilka działów, sprawdziany lub dłuższe prace pisemne w ciągu semestru będą przeprowadzane 2-3 razy w zależności od godzin nauczania przedmiotu w danej klasie. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

119 Dłuższe formy pisemne są obowiązkowe
Dłuższe formy pisemne są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie uzgodnionym przez nauczyciela. Ponowne nieprzystąpienie do sprawdzianu wpisaniem oceny niedostatecznej do dziennika. Nauczyciel podaje termin pracy klasowej z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczycielowi przysługują 2 tygodnie na sprawdzenie prac pisemnych. Ocena z pracy klasowej może być poprawiona (jednokrotnie) przez ucznia w terminie 2 tygodni od oddania pracy klasowej. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

120 stopień dopuszczający - 2, stopień niedostateczny - 1.
Klasyfikowanie śródroczne w kl. IV – VI polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia określanych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według następującej skali: stopień celujący - 6, stopień bardzo dobry - 5, stopień dobry - 4, stopień dostateczny - 3, stopień dopuszczający - 2, stopień niedostateczny - 1. Oceny klasyfikacyjne wprowadza się w pełnym brzmieniu. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

121 Dopuszcza się stawianie (+) i (-) w ocenach bieżących.
Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w ciągu roku szkolnego: w styczniu i w czerwcu – daty rad klasyfikacyjnych ustala dyrektor szkoły w zależności od kalendarza roku szkolnego ustalonego przez MEN i KO. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen w kl. IV – VI stopień celujący – otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim, regionalnym, krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia, Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

122 stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określany programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów, stopień dobry otrzymuje uczeń, który: dobrze opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie umożliwiającym mu rozwiązywanie i wykonywanie zadań teoretycznych lub praktycznych o średnim stopniu trudności, Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

123 stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności programowych, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest wstanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

124 warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o: warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewiduje rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania, skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowani. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia . W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie do kształcenia specjalnego albo nauczania indywidualnego nauczyciel dostosowuje wymagania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia zgodnie z zaleceniami orzeczenia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

125 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego i informatyki. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego i informatyki może być klasyfikowany, jeżeli okres zwolnienia w semestrze nie przekracza 50 % nieobecności. Rodzic może zgłosić zastrzeżenia do oceny klasyfikacyjnej na piśmie nie później niż na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

126 w skład komisji wchodzą:
W przypadku stwierdzenia, że roczna lub semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, w przypadku oceny klasyfikacyjnej zachowania –ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji, sprawdzian przeprowadza się nie później niż w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia, w skład komisji wchodzą: Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

127 W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
W przypadku rocznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: dyrektor lub wicedyrektor szkoły, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących zajęcia, edukacyjne takie same. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: wychowawca klasy, pedagog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

128 Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z przedmiotu, z którego odbywa się sprawdzian, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Ustalona przez komisję roczna lub semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

129 Pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych roczną (semestralną) ocenę celującą. Pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności. Do zadań klasowych służących kontroli postępów w nauce należą prace klasowe z j. polskiego i matematyki i sprawdziany – testy kontrolne zaplanowane na całą lekcję (lub 2) obejmujące treści całego działu (lub dużej jego części) programu nauczania oraz badanie wyników nauczania. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

130 0 – 33 / % - stopień niedostateczny
Punktacja ustalona na prace pisemne jest jawna, a przeliczanie punktów na stopnie jest ujednolicone: 0 – 33 / % - stopień niedostateczny 34 – 50 / % - stopień dopuszczający 51 – 74 / % - stopień dostateczny 75 – 89 / % - stopień dobry 90 – 100 / % - stopień bardzo dobry Uczniowie mają prawo: znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagania, jakim będą musieli sprostać, do najwyżej 2 sprawdzianów tego typu w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jeden dziennie, do określenia przez nauczyciela terminu sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowaniem tego ołówkiem w dzienniku lekcyjnym. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

131 Kartkówki nie podlegają poprawie.
Sprawdzone i ocenione zadanie klasowe uczeń może otrzymać do wglądu na lekcji, a rodzic na wywiadówce. Nauczyciele mają prawo do przesunięcia terminu pracy klasowej, jeśli w zapowiedzianym terminie uczniowie zdezorganizują proces kontroli postępów przez ucieczkę, absencje itp. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia prac pisemnych w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie i przechowywania ich przez okres 1 roku. Kartkówka jest formą bieżącej kontroli wiadomości obejmującą zakres treściowy ostatnich 2 – 3 tematów. Czas przeznaczony na kartkówkę nie może przekroczyć 1/3 lekcji. Nauczyciele mają prawo do stosowania formy „kartkówki” w dowolny sposób, bez specjalnego uprzedzenia o niej uczniów, gdyż cel jej stosowania nie różni się od innych form bieżącego kontrolowania przygotowania się uczniów do zajęć. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek zaliczyć go w dwutygodniowym terminie, po tym terminie nauczyciel może wystawić ocenę niedostateczną. Kartkówki nie podlegają poprawie. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

132 Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów o: Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych lub rocznych. Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej, rocznej ocenie klasyfikacyjnej. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje rodziców i uczniów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o sposobie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

133 Termin i forma informowania ucznia o przewidywanych ocenach:
Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Termin i forma informowania ucznia o przewidywanych ocenach: Nauczyciel ma obowiązek informowania uczniów o przewidywanych stopniach okresowych (rocznych) z poszczególnych przedmiotów na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Wychowawca klasy ma obowiązek informowania rodziców w formie pisemnej o przewidywanym dla ucznia okresowym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem semestru. Wychowawca ma obowiązek poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach zachowania na tydzień przed Radą Pedagogiczną i odnotowania tego w dzienniku. Szczegółowe kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów w konkretnych klasach formułują nauczyciele uczący tych przedmiotów. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

134 Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, a także higienę osobistą i schludny wygląd. Dbałość o honor i tradycje szkoły. Dbałość o piękno mowy ojczystej, Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. Okazywanie szacunku innym osobom. W kl. I – III szkoły podstawowej, ocena zachowania jest oceną opisową, kryteria znajdują się w punkcie 8. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

135 Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: Oceny z zajęć edukacyjnych.
Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ucznia wychowawca ustala na podstawie: obserwacji własnych, samooceny ucznia, opinii klasy, informacji o zachowaniu ucznia w zgromadzonej dokumentacji, opinii nauczycieli uczących, opinii pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły, (jeżeli zgłaszają zastrzeżenia). Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić dyrektorowi szkoły niezgodność z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny-w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

136 Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii PPP, w tym poradni specjalistycznej. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwalę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną, roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Ocenę zachowania, począwszy od kl. IV szkoły podstawowej ustala się według następującej skali: Wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

137 Kryteria oceniania zachowania w klasach IV-VI
Ocenę wzorową, otrzymuje uczeń, który: Systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne i bierze w nich aktywny udział, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, nie spóźnia się. Osiąga maksymalne wyniki w nauce na miarę swoich możliwości. Zaległości w nauce spowodowane nieobecnością uzupełnia na bieżąco. Dba o honor i tradycje szkoły, współtworzy jej autorytet, biorąc udział w życiu szkoły i klasy. Z własnej inicjatywy reprezentuje klasę, społeczność szkolną podczas imprez sportowych i kulturalnych w szkole i na zewnątrz, bierze udział w konkursach i zawodach na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim zajmuje w nich czołowe lokaty. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

138 Wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy i kolegów.
Wzorowo wywiązuje się z powierzonych obowiązków – jest systematyczny, słowny i odpowiedzialny. Wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy i kolegów. Daje przykład swoim zachowaniem. Odznacza się wysoką kulturą osobistą, używa kulturalnego języka, jest koleżeński, życzliwy wobec młodszych kolegów. Jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka. Słabszym pomaga w nauce. Okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, ludziom dorosłym i kolegom. Dba o estetyczny wygląd, na uroczystości szkolne przychodzi galowo ubrany. Szanuje godność i poglądy innych. Zawsze przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności, nie ulega nałogom. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

139 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
Systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne i bierze w nich aktywny udział, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, dopuszczalne 2 spóźnienia. Osiąga maksymalne wyniki w nauce na miarę swoich możliwości. Uzupełnia zaległości w nauce spowodowane nieobecnością w szkole w wyznaczonych przez nauczyciela terminach. Chętnie reprezentuje klasę na forum szkoły. Chętnie podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy i szkoły, uczestniczy w konkursach i zawodach sportowych osiągając w nich wyróżnienia. Zachowuje się kulturalnie wobec kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły. Wyróżnia się kulturą osobistą, używa kulturalnego języka, jest życzliwy wobec innych kolegów, pomaga słabszym w nauce. Dba o mienie klasy, szkoły i otoczenia. Dba o estetyczny wygląd, na uroczystości szkolne przychodzi galowo ubrany. Dba o swoje zdrowie i innych, nie ulega nałogom, swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla siebie i innych. Przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

140 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
Systematycznie uczęszcza na zajęcia, maksymalnie 4 godziny nieusprawiedliwione i 3 spóźnienia. Pracuje na miarę swoich możliwości, na bieżąco odrabia prace domowe. Uzupełnia zaległości w nauce spowodowane nieobecnością w szkole w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Potrafi zgodnie współżyć w zespole klasowym i uczestniczy w życiu klasy. Jest wrażliwy na krzywdę innych, nie prowokuje konfliktów i bójek oraz w nich nie uczestniczy. Właściwie zachowuje się na lekcjach, uroczystościach szkolnych oraz we wszystkich sytuacjach na terenie szkoły. Jest kulturalny, uczynny i życzliwy wobec kolegów, nie obraża ich, z szacunkiem odnosi się do nauczycieli i innych osób. Dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom. Nie używa słów i wyrażeń wulgarnych. Na korytarzach i holach raczej zachowuje się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Dba o estetyczny wygląd samego siebie, klasy i szkoły. Na uroczystości szkolne przychodzi galowo ubrany. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

141 Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
Systematycznie uczęszcza na zajęcia, maksymalna liczba godzin nieusprawiedliwionych 6, spóźnień 4. W zasadzie wypełnia obowiązki szkolne według swoich możliwości intelektualnych i rozwojowych, zdarza mu się nie odrabiać prac domowych. Podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce. Przestrzega zasad higieny osobistej i otoczenia. Nie niszczy mienia szkoły i kolegów. Wywiązuje się z obowiązków dyżurnego i powierzonych prac. Zwykle jest kulturalny wobec kolegów i pracowników szkoły. Na ogół dba o kulturę słowa. Zdarza mu się narażać siebie i innych na niebezpieczeństwa Zdarza mu się brać udział w konfliktach i bójkach, ale upomniany stara się poprawić Sporadycznie wykracza przeciw regulaminowi szkoły. Dba o schludny wygląd. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

142 Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
Nie wywiązuje się z większości swoich obowiązków. Nie uzupełnia zaległości w nauce. Swoim zachowaniem często utrudnia prowadzenie lekcji. Maksymalna ilość godzin nieusprawiedliwionych 8 i spóźnień 6. Zwykle lekceważący stosunek do prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska. Ma niską kulturę bycia, stosuje wulgarne słownictwo, nie okazuje szacunku innym osobom. Często naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo. Jest inicjatorem bójek i konfliktów, często przejawia akty przemocy fizycznej i psychicznej. Zdarza się, że wymusza pieniądze od innych uczniów. Niszczy mienie szkoły, klasy i kolegów. Ignoruje upomnienia dorosłych. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

143 Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
Świadomie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie lekcji. Ucieka z lekcji, nie usprawiedliwia nieobecności – powyżej 8 godz. Nieusprawiedliwionych i 7 spóźnień. Szkodzi dobremu imieniu szkoły, niszczy jej mienie. Uchyla się od wszelkich działań na rzecz szkoły i społeczności szkolnej. Narusza godność osobistą używając słów i gestów uwłaszczających i obraźliwych Narusza i zawłaszcza własność innych osób w tym wymusza pieniądze od innych. Naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo. Szkodzi zdrowiu własnemu i innych (ulega nałogom). Jest agresywny, używa przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych. Kłamie, jest arogancki i niekulturalny w stosunku do innych osób, wywiera zły wpływ na rówieśników. Zachowuje się nagannie także poza szkołą. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

144 Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej.
Prawo do egzaminu poprawkowego ma uczeń, który otrzymał nie więcej niż 2 oceny niedostateczne z obowiązkowych przedmiotów. Wniosek pisemny o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzice nie później niż 4 dni przed terminem rady klasyfikacyjnej. W skład komisji egzaminu poprawkowego wchodzą: dyrektor lub nauczyciel sprawujący w szkole inne stanowisko kierownicze, nauczyciel danego przedmiotu, nauczyciel przedmiotu pokrewnego, Egzamin poprawkowy z przedmiotów: plastyka, sztuka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

145 Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że zajęcia są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

146 Egzaminy klasyfikacyjne:
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, je żeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania (powyżej 50%). Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Na prośbę pisemną ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Termin składania podań o egzamin klasyfikacyjny upływa trzy dni przed radą pedagogiczną. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

147 W skład komisji wchodzą:
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Egzamin klasyfikacyjny musi się odbyć najpóźniej w przeddzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego na koniec roku, egzamin klasyfikacyjny musi odbyć się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze, (jako przewodniczący komisji), nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 31

148 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
§ 32 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej „sprawdzianem”. Sprawdzian w szkołach dla dzieci i młodzieży przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją Centralną”. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 32 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

149 Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni specjalistycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. Opinia, której mowa w pkt.3 powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczna, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym, że, w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu – nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej; Opinię, o której mowa w pkt.3, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 32 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

150 Uczniowie chorzy lub niepełnosprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 32 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

151 Za organizację i przebieg sprawdzianu w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca oraz nauczyciel, o którym mowa w 12, powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu organizowanego przez komisję okręgową. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 32 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

152 Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności:
przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu, powołuje spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu, w tym wyznacza przewodniczących tych zespołów, a także: Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 32 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

153 nadzoruje przebieg sprawdzianu,
informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu – przed rozpoczęciem sprawdzianu; nadzoruje przebieg sprawdzianu, przedłuża czas trwania sprawdzianu dla uczniów, o których mowa w pkt.3, sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu lub przerwali sprawdzian oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej; zabezpiecza, po zakończeniu sprawdzianu, zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej, nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 32 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

154 Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust. 2, zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Sprawdzian trwa 60 minut. Dla uczniów, o których mowa w pkt.3, czas trwania sprawdzianu może być przedłużony o 30 minut. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 32 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

155 W skład zespołu nadzorującego wchodzą, co najmniej 3 osoby, w tym:
przewodniczący, co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub placówce. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu w danej sali. W przypadku, gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 32 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

156 W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali.
W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań, ani ich nie komentuje. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub, jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego sprawdzian. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust.2 pkt 7 ustawy, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 32 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

157 Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 32 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

158 Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniona uczniowi do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w pkt.32 – do dnia 31 sierpnia danego roku. Zaświadczenie, o którym mowa w pkt.35, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 32 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

159 § 33 Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:
W wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie programowo najwyższej i roczne lub semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych , których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. Jeżeli przystąpił do sprawdzianu w klasie VI. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 10 im. POLONII w Słupsku § 33

160 Postanowienia końcowe Postanowienia końcowe § 34 i § 35
Rozdział VIII Postanowienia końcowe § 34 Szkoła prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy. § 35 Statut Szkoły opracował zespół powołany decyzją Dyrektora. Statut został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Postanowienia końcowe § 34 i § 35

161 Postanowienia końcowe § 36 i § 37
Statut Szkoły zatwierdziła Rada Pedagogiczna uchwałą nr 2/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. Statut wchodzi w życie dnia 01 lutego 2013 r. § 37 Traci moc: Statut Szkoły z dnia 16 listopada 2012 r. Postanowienia końcowe § 36 i § 37


Pobierz ppt "Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google