Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leonardo da Vinci Życie i Twórczość W Skrócie. Kim był Leonardo da Vinci Leonardo był pierwszym człowiekiem, który miał analityczne i systemowe podej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leonardo da Vinci Życie i Twórczość W Skrócie. Kim był Leonardo da Vinci Leonardo był pierwszym człowiekiem, który miał analityczne i systemowe podej."— Zapis prezentacji:

1 Leonardo da Vinci Życie i Twórczość W Skrócie

2 Kim był Leonardo da Vinci Leonardo był pierwszym człowiekiem, który miał analityczne i systemowe podej ś cie do rozwi ą zywania problemów. Geniusz włoskiego renesansu my ś lał o maszynach jak o ż ywych organizmach, podobnych do człowieka. Przeprowadzał sekcje zwłok, by jak najlepiej pozna ć funkcjonowanie ludzkiego ciała. W tamtych czasach były to i ś cie rewolucyjne praktyki, chocia ż obecnie jest to zupełnie normalne.

3 Twórczo ść Malarska Leonardo da Vinci znany jest przede wszystkim z obrazów olejnych oraz fresków. Był prekursorem techniki malarskiej zwanej sfumato. Do najbardziej znanych dzieł nale żą : Mona Lisa Mona Lisa Ostatnia Wieczerza Ostatnia Wieczerza Madonna w grocie Madonna w grocie Dama z gronostajem Dama z gronostajem Ś w. Anna Samotrzecia Ś w. Anna Samotrzecia Madonna Beneois Madonna Beneois Jan Chrzciciel Jan Chrzciciel

4 Twórczo ść Malarska

5 Ale to nie wszystko!!! Leonardo da Vinci nie tylko by Ł znakomitym malarzem!!!

6 Ale to nie wszystko!!! By Ł on tak Ż e genialnym wynalazc Ą !!!

7 Wynalazki, Odkrycia i Dzieła In ż ynierskie Leonardo da Vinci stworzył kilkaset projektów wynalazków, m.in.: model spadochronu model spadochronu aparat do nurkowania aparat do nurkowania automatyczne krosno tkackie automatyczne krosno tkackie rozmaite statki powietrzne - m.in. prototyp helikoptera i lotni rozmaite statki powietrzne - m.in. prototyp helikoptera i lotni płetwy płetwy łód ź podwodna łód ź podwodna ło ż ysko kulkowe ło ż ysko kulkowe winda nap ę dzana kołem archimedesa winda nap ę dzana kołem archimedesa przekładnia ła ń cuchowa przekładnia ła ń cuchowa soczewki kontaktowe soczewki kontaktowe rower rower rodzaj samochodu nap ę dzanego mechanizmem spr ęż ynowym rodzaj samochodu nap ę dzanego mechanizmem spr ęż ynowym czołg czołg karabin maszynowy karabin maszynowy udoskonalona, samopowtarzalna katapulta udoskonalona, samopowtarzalna katapulta

8 Wynalazki, Odkrycia i Dzieła In ż ynierskie Wi ę kszo ść z jego wynalazków pozostała jednak zapisana wizualnie. Jest rzecz ą niewiadom ą ile udało mu si ę zmontowa ć realnie, poniewa ż w ogóle niewiele z jego twórczo ś ci przetrwało do naszych czasów. Cz ęść wynalazków prawdopodobnie została wykonana w formie modeli, którymi za jego ż ycia nikt si ę nie interesował. Repliki tych modeli mo ż na obejrze ć w muzeum w zamku Clos Lucé, koło Amboise, we Francji. O Leonardzie z Vinci mo ż emy si ę dowiedzie ć, poza tym co mówili o nim inni, z dwóch zachowanych r ę kopisów i kilku obrazów. S ą to "okruchy" pozostałe z jego tajemniczego i samotnego ż ycia.

9 Wynalazki, Odkrycia i Dzieła In ż ynierskie

10

11 Maszyny Lataj ą ce Leonardo da Vinci pierwszy wymy ś lił maszyny lataj ą ce o własnym nap ę dzie. Zaprojektował ich cał ą gam ę. W ś ród najbardziej znanych znajduj ą si ę : ś migłowiec (poprzednik helikoptera) ś migłowiec (poprzednik helikoptera) urz ą dzenie do testowania ruchów (trzepotania) skrzydeł urz ą dzenie do testowania ruchów (trzepotania) skrzydeł szybowiec z nastawialnymi ko ń cami skrzydeł szybowiec z nastawialnymi ko ń cami skrzydeł machina lataj ą ca machina lataj ą ca skrzydło zespolone skrzydło zespolone spadochron spadochron

12 Maszyny Lataj ą ce Leonardo da Vinci bardzo wiele czasu po ś wi ę cił obserwacjom lotu ptaków a nast ę pnie budowaniu maszyny do latania. Wierzył, ż e mo ż na zbudowa ć maszyn ę lataj ą c ą w powietrzu i podró ż owa ć w niej nad "l ą dami Europy". Jako pierwszy sporz ą dził "mapy lotnicze", którymi miał si ę posługiwa ć w powietrznych podró ż ach. W pierwszych projektach Leonardo przewidywał poł ą czenie poszczególnych cz ęś ci szkieletu maszyny za pomoc ą oku ć ż elaznych, pó ź niej jednak u ż ył do tego celu materiałów bardziej gi ę tkich, jakie miał wówczas do dyspozycji (młode i elastyczne drewno, trzcina, dobrze wyprawiona skóra). Pierwsze projekty maszyn lataj ą cych opierały si ę na zało ż eniu, ż e energia potrzebna do ich "nap ę du" b ę dzie przekazywana z ludzkich mi ęś ni. Jednak dalsze obserwacje ptaków, nietoperzy i owadów oraz kolejne projekty maszyn do latania dowiodły, ż e energia u ż yta do latania musi by ć niezale ż na od wysiłku "pilota". Doszedł do wniosku, ż e mo ż na wznie ść si ę w powietrze bez poruszania skrzydłami, wykorzystuj ą c wiatr i pr ą dy powietrzne. Rysuje człowieka zawieszonego w uprz ęż y pod skrzydłami "lotni" takiej, jaka człowieka wzniesie w powietrze dopiero w drugiej połowie XX wieku. Dzisiaj lotniami steruje si ę tak samo jak wyobra ż ał to sobie Leonardo.

13 Maszyny Lataj ą ce Leonardo jako lotnik czy lotniarz to raczej mit, wymy ś lony przez biografów tego mistrza. Da Vinci był zafascynowany mo ż liwo ś ci ą skonstruowania urz ą dze ń do latania poruszanych sił ą mi ęś ni, co udało si ę stosunkowo niedawno, dzi ę ki zastosowaniu najbardziej nowoczesnych materiałów i technologii, niedost ę pnych w czasach Leonarda. Nale ż y jednak uzna ć, ż e Leonardo to wynalazca, fantasta i poszukiwacz tajemnej wiedzy, która umo ż liwiłaby człowiekowi latanie nad ziemi ą, tak jak mitycznemu Dedalowi i Ikarowi, dzi ę ki skrzydłom przypi ę tym do ramion. Pomysły Leonarda wyra ż one w rysunkach np. ruchomych skrzydeł, prototypu ś migła, ornitoptera, urz ą dzenia do pomiaru siły wiatru, prototypu spadochronu dowodz ą, ż e jego projekty sprzed 500 lat były trafne. Jego intuicja zmierzała w kierunku odkrycia praw aerodynamiki, dzi ę ki którym człowiek mógłby unie ść si ę w powietrze.

14 Maszyny Lataj ą ce

15 KONIEC Przygotował: Cyprian Błaszczyk


Pobierz ppt "Leonardo da Vinci Życie i Twórczość W Skrócie. Kim był Leonardo da Vinci Leonardo był pierwszym człowiekiem, który miał analityczne i systemowe podej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google