Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

…Światowego Standardu Optymalnego Poziomu Wycieków (OPW)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "…Światowego Standardu Optymalnego Poziomu Wycieków (OPW)"— Zapis prezentacji:

1 …Światowego Standardu Optymalnego Poziomu Wycieków (OPW)
Zapewnienie minimalnych kosztów dostawy wody wodociągowej na bazie… …Światowego Standardu Optymalnego Poziomu Wycieków (OPW) Prezentacja dla Szefów i Zarządów firm WOD-KAN

2 PYTANIE: czy można dbać w lepszy sposób (niż tradycyjnie przyjęty i stosowany przez krajowe zakłady WOD-KAN) o zmniejszenie kosztów dostawy wody wodociągowej i minimalną cenę dostawy wody? W odpowiedzi przedstawimy tu Światowy Standard Optymalnego Poziomu Wycieków.

3 W końcu XX wieku… Logo IWA …międzynarodowa organizacja wodociągowa – IWA na podstawie wieloletnich badań i naukowych wytycznych wprowadziła światowy standard Optymalnego Poziomu Wycieków (OPW). Profesor Allan Lambert (postać, której wodociągi zawdzięczają wiele narzędzi i metod obniżania kosztów dostawy wody)

4 „O co chodzi ze standardem IWA?”
Prace IWA przeprowadzone na bazie praktycznych osiągów tysięcy sieci wodociągowych dowiodły, że zakłady wodociągowe do lat 90-tych ubiegłego wieku pozbawione były narzędzia umożliwiającego bieżącą i wieloletnią dostawę taniej wody wodociągowej. Oczywiście minimalizowały one koszty działalności w taki tradycyjny sposób, w jaki robi to każda spółka (obniżając np. koszty materiałów, wybierając lepsze technologie i dbając o wydajność pracy). Nie miały jednak żadnego praktycznego podejścia umożliwiającego zmniejszenie kosztów dostawy wody (bieżących i wieloletnich) do minimum minimorum możliwego do wypracowania w danych - lokalnych warunkach dostawy wody. Ostatecznie pod koniec XX wieku IWA opracowała nowe podejście do ograniczania kosztów dostawy wody, które zmieniło sposób myślenia wielu dostawców wody – Optymalny Poziom Wycieków . Okazało się, że straty wody odgrywają w nim kluczową rolę.

5 Kluczowa rola strat wody – dlatego, że:
Informacja dla kierowników zarządów firm wodociągowych Kluczowa rola strat wody – dlatego, że: Zakład wodociągowy nie ma żadnego wpływu na ilość wody wtłaczanej do sieci na potrzeby odbiorców domowych i niedomowych. Krótko mówiąc, musi zaspokoić w całości ich potrzeby. Podobnie jest z wodą zużywaną na potrzeby technologiczne sieci. Przykład: należy dokonywać takich czyszczeń przewodów, które umożliwiają eliminację zanieczyszczeń. Ze stratami wody jest odwrotnie. Można je ograniczyć w większym lub mniejszym stopniu. W ten sposób zaoszczędza się na kosztach bieżącej eksploatacji sieci (krótkoterminowe koszty krańcowe) oraz kosztach inwestycyjnych, gdyż mniejsza ilość wody wtłaczanej do sieci determinuje związane z nią wieloletnie koszty kapitałowe (długoterminowe koszty krańcowe) ujmowane w cenie wody (pozycja: amortyzacja). Uwzględnienie pełnej roli strat wody w dostawie wody umożliwia na zaoszczędzenie nawet 20÷30% wieloletnich kosztów dostawy wody. Można tego dokonać wyłącznie w oparciu o rachunek i planowanie oparte na ograniczaniu strat wody na bazie standardu IWA. Nie ma żadnej innej dostępnej ani podobnej metodyki postępowania na świecie umożliwiającej dostawcy wody pełną minimalizację ceny dostarczanej odbiorcom wody!!!

6 Co oznacza w praktyce standard IWA?
Istnieje, kilka obszarów, w których przeciętny zakład wodociągowy oszczędza koszty – minimalizując cenę wody (przykładowo): Dotychczas: Na bieżąco dbając o właściwą wydajność pracy pracowników i urządzeń Wybierając tańszych dostawców usług i materiałów Zwiększając dokładność pomiaru sprzedawanej wody i zapobiegając kradzieżom Ale! Pojawiło się podejście IWA wytyczające dokładnie to, co powinien zakład wodociągowy realizować by w sposób bieżący i długofalowy zminimalizować CENĘ dostawy wody! Opracowano Standard Optymalnego Poziomu Wycieków. Prawdy powszechnie stosowane i znane wszystkim… Z powodu rangi standardu IWA, w niektórych krajach jego stosowanie wymagane jest nawet przepisami prawa!!!

7 PEŁNE PODEJŚCIE DO STRAT - zmniejszając bieżące koszty strat zmniejszamy dodatkowo koszty inwestycji. Jeśli zaoszczędzimy (poprzez wyszukiwanie ukrytych wycieków) na kosztach bieżących strat (en. el., opłaty za pobór wody ze środowiska, chemikalia), dodatkowo zaoszczędzimy na kosztach inwestycji (które, będą wymiarowane na strumień wody pomniejszony o zredukowane straty). Dzieje się tak nie tylko w sytuacji kiedy trend poboru wody przez sieć zwyżkuje…

8 Straty mają wpływ na koszty w przypadku każdego rodzaju trendu wody wtłaczanej do sieci
Również kiedy trend zniżkuje lub jest płaski – ograniczanie strat wody ma ewidentny wpływ na koszt inwestycji.

9 Światowy Standard Optymalnego Poziomu Wycieków
Dlatego International Water Association jednoznacznie stwierdziła, że o minimalnej cenie dostawy wody, możemy mówić wyłącznie wówczas, kiedy suma nakładów finansowych: na ograniczanie strat wody (np. kontrola wycieków), na straty wody, na inwestycje (odzwierciedlone w koszcie amortyzacji, choć tak naprawdę nie tylko) związane ze strumieniem wody wtłaczanej do sieci (który zawiera w sobie straty wody) osiąga minimum, które wypracował w danych warunkach techniczno-ekonomicznych zakład wodociągowy.

10 Ograniczanie strat wody zgodnie ze standardem IWA
Na bazie kosztów bieżących strat i kosztów ograniczania strat np. kontroli wycieków (krótkoterminowe koszty krańcowe) Na bazie kosztów inwestycji (długoterminowe koszty krańcowe) Ponieważ zazwyczaj długoterminowe koszty krańcowe są kilka razy większe od krótkoterminowych kosztów krańcowych – to właśnie one najczęściej decydują o natężeniu ograniczania wycieków zgodnie ze standardem OPW. Wszyscy, którzy biorą pod uwagę przy ograniczaniu strat wyłącznie bieżące koszty strat – popełniają błąd!

11 „ZRÓB TO SAM” - ZTS Dotychczas, krajowe zakłady wodociągowe, które wdrożyły standard OPW dokonały tego sposobem gospodarczym. Mimo to, ich postępowanie (metodologia działania) kryje w sobie „sekrety”. Są nimi: określanie codziennie bieżącej liczby wycieków w sieci, uzyskanie światowej wydajności wykrywania wycieków, dbanie z tygodnia na tydzień o właściwy trend wycieków. Niektóre z nich w sposób ciągły ograniczają straty z wycieków, a inne – ponieważ poziom strat jest u nich poniżej progu opłacalnego przystąpienia do wyszukiwania wycieków – nadzorują straty pozostałymi dostępnymi sposobami i metodami. Zanim przystąpisz do ZTS skontaktuj się z nimi teraz. Zasięgnij języka!

12 To, o czym należy pamiętać:
Ogólnie: ograniczając straty w sposób aktywny - walczymy o skrócenie czasu trwania wycieków. Ukryte wycieki – w przeciętnych warunkach - trwają sto kilkadziesiąt dni zanim same wyjdą na powierzchnię gruntu. Chodzi o to, by nie pozwolić im na samodzielnie „wychodzenie” i by wcześniej je wykryć i zreperować. Wskazówka techniczna 1 - zamiast bilansu tradycyjnego (którego błąd wynosi nawet ∓50% przy określaniu wycieków) stosuje się bilans minimalnego nocnego przepływu. Wskazówka techniczna 2 - procentowy wskaźnik strat wody szkodzi nie tylko Tobie, ale i innym zakładom wodociągowym.

13 Procentowy wskaźnikiem strat wody czyli bełkot statystyczny
Wskaźnik procentowy strat wody przestał być używany i raportowany z powodów merytorycznych przez International Water Association w ubiegłym wieku! Powoływanie się na niego i porównywanie swoich strat z innymi wodociągami na jego bazie – jest ewidentnym błędem merytorycznym świadczącym o całkowitym braku znajomości standardu OPW. Metodologia wdrażania standardu OPW – na żadnym poziomie obliczeń i w żadnym miejscu nie posługuje się procentowym wskaźnikiem strat wody!

14 Koniec krytyki za „nadmierny” procentowy poziom strat i za „wysoką” cenę wody!
Zatrważające jest jak wiele małych (w tym gminnych) zakładów wodociągowych było niesłusznie krytykowanych za „nadmierny procentowy poziom strat wody”. Dokonywano tu porównań ze średnią krajową procentową strat wody (np. 18%) [podobne zjawisko występuje kiedy dokonuje się porównań ceny za wodę w danym zakładzie wodociągowym z cenami sąsiadujących zakładów wodociągowych!]. Otrzymuje się ogłupiające wyniki – każdy zakład WOD-KAN ma indywidualne warunki i koszty dostawy! Ucierpiało na tym wiele zarządów i sumiennych pracowników dbających o dostawę wody. Blokowano podwyżki za wodę, zmieniano prezesów, a pod naporem złośliwych radnych sypały się oskarżenia o niegospodarność i marnotrawstwo! Obecnie na świecie tylko metoda standardu OPW jest w stanie merytorycznie odpowiedzieć na pytanie: czy straty są właściwe i w jakim ewentualnie stopniu należy je skorygować! STANDARD OPW kieruje na bieżąco działaniami dostawcy wody.

15 ZMIANY a KORZYŚCI DLA ODBIORCÓW WODY
Dla nieufnych zmianom (krytykom i oponentom nowego podejścia), jakie aktualnie zachodzą w kraju na niwie straty wody należy podać, że standard OPW używany jest już od kilkunastu lat na całym świecie, a w niektórych krajach (np. Wielka Brytania) jego stosowanie nakazane jest urzędowo (!)- tj. przepisami prawa dla wszystkich bez wyjątku dostawców wody wodociągowej. Niewątpliwe jest to, że zakłady wodociągowe posiadające wdrożony standard OPW, rzeczywiście po minimalnych kosztach dostarczają wodę wodociągową do swoich odbiorców. Odpowiednia minimalizacja kosztów strat i majątku inwestycyjnego (ujęć wody i stancji uzdatniania wody) w sposób bezpośredni wpływa na cenę sprzedawanej wody. Tym zakładom, które postępują z kosztami jedynie w sposób tradycyjny (bez używania standardu OPW) należy się prawda, że stosunkowo małym wysiłkiem są w stanie wdrożyć ten standard u siebie.

16 Podsumowanie „Można kupować tańsze materiały biurowe i pilnować pracy pracowników” – jest to tradycyjna, rzetelna i prawdę powiedziawszy niezbędna rola jaką spełniają dotąd zarządy zakładów wodociągowych. Jednak … cały świat poszedł już o krok dalej. Od ubiegłego wieku zakłady WOD-KAN dostarczają wodę kierując się pełnymi kosztami wieloletniej dostawy wody – stosując standard Optymalnego Poziomu Wycieków.

17 Sam możesz zobaczyć jak wyglądałoby Świadectwo Standardu OPW w Twojej miejscowości!
Standard OPW wprowadziły po raz pierwszy w kraju w 2012 roku wodociągi w: Starachowicach, Wołominie, Raciborzu. Pierwsze w kraju! Zadzwoń do Szefów tych firm! Zasięgnij informacji!

18 TWOJE ATUTY Z POSIADANIA STANDARDU OPW!
Jest ich wiele: Zadowoleni odbiorcy wody! Spacyfikowani RADNI! Tańsza woda wodociągowa i zabezpieczone jej minimum kosztów na przyszłe lata! Wzrost prestiżu zakładu WOD-KAN. Wzrost wartości finansowej zakładu wodociągowego i morale załogi, itd. SUKCES!

19 „Ograniczając straty wody zgodnie ze standardem OPW minimalizujemy w sposób długotrwały cenę wody sprzedawanej odbiorcom.” Koniec prezentacji. Autor prezentacji: Sławomir Speruda, Warszawa 2012 Więcej informacji o standardzie OPW możesz uzyskać na stronie:


Pobierz ppt "…Światowego Standardu Optymalnego Poziomu Wycieków (OPW)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google