Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich Delegat lokalny w dokumentach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich Delegat lokalny w dokumentach."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich Delegat lokalny w dokumentach

2 Salezjanie nie mogą w sposób pełny przemyśleć swego powołania w Kościele bez odniesienia się do tych, którzy razem z nimi są nosicielami woli Założyciela (Kapituła Generalna Specjalna - dok. 151) Autonomia i Komunia w Rodzinie Salezjańskiej SDB - FMA - CS - razem Ks. Chaves Pascual Generał Zgromadzenia Salezjańskiego

3 DELEGAT i DELEGATKA w dokumentach SWS i SDB NA PODSTAWIE: 1. REGULAMIN ŻYCIA APOSTOLSKIEGO 2. REGULAMIN ŻYCIA APOSTOLSKIEGO: KOMENTARZ OFICJALNY 3. SZKIC RŻA Aktualizowanego (stan akt. listopad 2004) 4. MANUALE ODPOWIEDZIALNYCH ZA SWS 5. KARTA JEDNOŚCI RODZINY SALEZJAŃSKIEJ KSIĘDZA BOSKO 6. KARTA POSŁANNICTWA RODZINY SALEZJAŃSKIEJ WYKAZ SKRÓTÓW RŻA - Regulamin Życia Salezjańskiego KGS - Kapituła Generalna Specjalna Salezjanów KG - Kapituła Generalna Salezjanów Autonomia i Komunia w Rodzinie Salezjańskiej SDB - FMA - CS - razem

4 Autonomia i Komunia w Rodzinie Salezjańskiej SDB - FMA - CS - razem W umyśle i w sercu księdza Bosko - Rodzina Salezjańska - jest JEDNA! KGS - dok.799

5 Stowarzyszenie Współpracowników jest jedną z grup Rodziny Salezjańskiej. Wspólnie z Towarzystwem św. Franciszka Salezego, Instytutem Córek Maryi Wspomożycielki i innymi urzędowo uznanymi Grupami jest nosicielem wspólnego powołania salezjańskiego i jest współodpowiedzialne za żywotność projektu Ks. Bosko w świecie. Żyje w szczególnej relacji, jedności z Towarzystwem Salezjańskim, które z woli Założyciela pełni w Rodzinie szczególną rolę odpowiedzialności. Odniesienie do: RŻA art.23 i 24 Dok. KGS : , 175, 732 Dok. KG 22 Konst.SDB art.5, art.126 KPK kanon 311 RŻA art. 5 § 1: Autonomia i Komunia w Rodzinie Salezjańskiej SDB - FMA - CS - razem

6 W Kościele SWS jest zatwierdzone przez Stolicę Apostolską jako stowarzyszenie publiczne wiernych i uczestniczy w dziedzictwie duchowym Towarzystwa św. Franciszka Salezego. Jego członkowie współpracują aktywnie w jego posłannictwie w imieniu Kościoła, zjednoczeni ze Zgromadzeniem Salezjańskim pod zwierzchnictwem Przełożonego Generalnego, w duchu wierności Pasterzom i we współpracy z innymi grupami kościelnymi. Odniesienie do: KPK kan.301,303,311,313 CHARAKTER KOŚCIELNY STOWARZYSZENIA RŻA art. 6 Autonomia i Komunia w Rodzinie Salezjańskiej SDB - FMA - CS - razem

7 RŻA art. 24 § 1 Stowarzyszenie łączy ze Zgromadzeniem Salezjańskim więź jedności pewna i stała, a relacje z nim przebiegają się w klimacie braterskiego i wzajemnego zaufania. ZGROMADZNIE SALEZJAŃSKIE więzią jedności pewną i stałą Autonomia i Komunia w Rodzinie Salezjańskiej SDB - FMA - CS - razem

8 Każda Wspólnota niech poczuwa się do obowiązku, aby popierać i rozwijać SWS dla dobra Kościoła. Niech przyczynia się do formacji jego członków, upowszechnia znajomość tego powołania i propaguje je, zwłaszcza wśród bardziej zaangażowanej młodzieży i świeckich Współpracowników Reg. SDB art. 38 Każda wspólnota salezjańska, inspektorialna i lokalna czuje się włączona w zadanie podtrzymywania i rozwijania Stowarzyszenia, do angażowania się w formację jego członków, oraz do ukazywania i promowania ich programu życia. RŻA art. 24 Odniesienie: KGS dok.732,742 Konst. SDB art. 5 ZOBOWIĄZANIA każdej wspólnoty salezjańskiej Autonomia i Komunia w Rodzinie Salezjańskiej SDB - FMA - CS - razem

9 Obecność odpowiedzialnej osoby zakonnej (SDB, CMW) w Stowarzyszeniu regulowana jest RŻA art. 46 Autonomia i Komunia w Rodzinie Salezjańskiej SDB - FMA - CS - razem § 1. Każdy Ośrodek i każde inspektorialne zgrupowanie Ośrodków ma swojego Delegata lub Delegatkę. Są oni animatorami duchowymi, odpowiedzialnymi przede wszystkim za salezjańską formację apostolską. Zgodnie z przepisami obecnego Regulaminu należą do Rady z prawa. § 2. Delegaci i Delegatki są mianowani przez swego Inspektora lub Inspektorkę po wysłuchaniu zdania członków odnośnej Rady Współpracowników, mając na uwadze potrzeby Ośrodków. § 3. Jeżeli Ośrodek nie jest erygowany przy dziele SDB lub CMW, Inspektor może mianować Delegatem lokalnym odpowiednio przygotowanego Współpracownika.

10 OBECNOŚĆ DELEGATÓW i DELEGATEK w życiu SWS Autonomia i Komunia w Rodzinie Salezjańskiej SDB - FMA - CS - razem Konieczna obecność Delegatów w SWS wywodzi się z zasadniczego celu każdego Stowarzyszenia zjednoczonego w sposób specjalny w Kościele z Instytutem zakonnym. Celem tym jest dążenie do doskonałości chrześcijańskiej i prowadzenie życia apostolskiego dzieląc wspólne dziedzictwo duchowe tegoż Instytutu. (RŻA. Komentarz oficjalny) Odwołanie do: RZA art.6 KPK kan.301,303,311

11 Autonomia i Komunia w Rodzinie Salezjańskiej SDB - FMA - CS - razem Ważność włączenia delegatów i delegatek do Stowarzyszenia jest przedstawiona w pierwszych dwóch artykułach Umowy zawartej między Przełożonym Generalnym a Matką Generalną CMW: W poszanowaniu własnych Konstytucji i Regulaminów, Salezjanie i Córki Maryi Wspomożycielki, świadomi swej odpowiedzialności, zobowiązują się do przestrzegania RŻA Współpracowników Salezjańskich w tym, co dotyczy odnośnych kompetencji i w granicach przyjętych przez sam Regulamin. (art. 1) W tym zobowiązaniu w sposób specjalny odniosą się do Rad lokalnych i inspektorialnych Współpracowników, które mają kierować Stowarzyszeniem Kolegialnie (art. 2) Deklaracja ta obejmuje wszystkich Salezjanów i wszystkie Córki Maryi Wspomożycielki, w sposób szczególny jednak dotyczy delegatów i delegatki, oni bowiem mają specjalne zadania animatorów duchowych i należą z prawa do Rady. Odwołanie do: RŻA art.24, art.25, art.46

12 Mianowanie Delegatów i Delegatek Autonomia i Komunia w Rodzinie Salezjańskiej SDB - FMA - CS - razem Delegat lokalny Ośrodka przy dziele Salezjanów jest mianowany przez swego Inspektora po wysłuchaniu zdania członków Rady lokalnej Współpracowników i mając na uwadze potrzeby duchowe Ośrodka, zgodnie z art RŻA 46. § 2, ponadto bez nieusprawiedliwionych opóźnień czasowych, stosownie do przepisu art. 9 Umowy. Delegatka lokalna Ośrodka przy dziele CMW jest mianowana przez swoją Inspektorkę po wysłuchaniu zdania członków Rady lokalnej Współpracowników i pamiętając o potrzebach duchowych Ośrodka, zgodnie z art. 46. § 2 Regulaminu, ponadto bez nieusprawiedliwionych opóźnień czasowych stosownie do przepisu art. 9 Umowy). Konsultacja ze strony Inspektora lub Inspektorki w celu mianowania Delegata, Delegatki dotyczy członków Rady, a nie koniecznie Rady lokalnej jako takiej. Wysłuchanie zdania wszystkich zainteresowanych jest nieodzownym warunkiem ważności nominacji Delegata lub Delegatki. (RŻA: komentarz oficjalny)

13 Zadania szczególne Delegatów i Delegatek Autonomia i Komunia w Rodzinie Salezjańskiej SDB - FMA - CS - razem Delegaci Salezjanie zgodnie z RŻA art. 24 § 1 pełnią zadania wyznaczone wspólnotom salezjańskim na poziomie lokalnym i inspektorialnym: - podtrzymywania i rozwijania Stowarzyszenia, - angażowania się w formację jego członków, - ukazywania i promowania ich programu życia. Delegatki zgodnie z RŻA art. 25 § 1 przez samą funkcję im powierzoną, mają do spełnienia cały szereg specjalnych i nieodzownych zadań względem Współpracowników. Animacja jest podobna do animacji delegatów salezjańskich. cd…

14 Zadania szczególne Delegatów i Delegatek Autonomia i Komunia w Rodzinie Salezjańskiej SDB - FMA - CS - razem Według Regulaminów SDB i FMA, za animację Współpracowników jest odpowiedzialna Wspólnota. Delegat i Delegatka według zapisu RŻA art. 46 § 1 są animatorami duchowymi odpowiedzialnymi przede wszystkim za salezjańską formację apostolską. Delegat lokalny i Delegatka lokalna są pierwszymi odpowiedzialnymi za formację. Stosownie do przepisu RŻA art. 38 § 2 Delegaci i Delegatki działają we współodpowiedzialności ze Współpracownikami wykwalifikowanymi w formacji indywidualnej, początkowej i stałej Współpracowników na podstawie programu formacyjnego dostosowanego do potrzeb lokalnych. - RŻA art. 46 § 2

15 Autonomia i Komunia w Rodzinie Salezjańskiej SDB - FMA - CS - razem Zgodnie z Manuale Odpowiedzialnych za Stowarzyszenie Delegat(ka) powinien: - być uformowany do pełnienia tego zadania, - być wiernym nauczaniu i duchowi Kościoła, - być zdolnym do pogłębiania duchowego życia świeckich, oraz jego znaczenia apostolskiego, - być zdolnym do udzielania mądrych porad świeckim, - towarzyszyć im w ich przedsięwzięciach apostolskich oraz popierać ich inicjatywy, - być zdolnym do prowadzenia z nimi dialogu, by uczynić bardziej skuteczną ich misję, - cenić i popierać dzieła apostolskie świeckich.

16 Autonomia i Komunia w Rodzinie Salezjańskiej SDB - FMA - CS - razem WARTOŚCI, KTÓRE NALEŻY POPIERAĆ WSPÓLNIE (RŻA art.22) Omawiany artykuł Regulaminu Życia Apostolskiego wylicza trzy typy wartości, które należy popierać wspólnie w kręgu apostolskiej Rodziny założonej przez księdza Bosko: 1. wzajemne poznanie się i informowanie (różne formy spotkań między grupami…), 2. wzajemna pomoc duchowa i formacyjna, 3. włączenie się we wspólne zadania apostolskie (na odcinku działalności salezjańskiej, dla wzbogacenia posługi względem Kościołów).

17 Autonomia i Komunia w Rodzinie Salezjańskiej SDB - FMA - CS - razem DELEGAT i DELEGATKA W SZKICU REGULAMINU Propozycja zapisu art. 21 oraz art. 22 (stan: listopad 2004)

18 Autonomia i Komunia w Rodzinie Salezjańskiej SDB - FMA - CS - razem § 1.zgodny z RŻA § 2.Delegaci i Delegatki zostają nominowani przez własnego Inspektora lub Inspektorkę, bez nieusprawiedliwionych opóźnień w czasie, po wysłuchaniu zdania członków właściwej Rady, po wzięciu pod uwagę potrzeb Centrów. § 3.zgodny z RŻA § 4.Wskazane jest, aby jednemu Delegatowi, lub Delegatce powierzano zadania dla kilku Centrów sąsiadujących. Art. 21. Delegaci i Delegatki

19 Autonomia i Komunia w Rodzinie Salezjańskiej SDB - FMA - CS - razem Art. 22. Specyficzne zadania Delegatów i Delegatek § 1.Na poziomie wyższym: towarzyszenie i animowanie Delegatów i Delegatek z poziomów organizacyjnych niższych w odszukiwaniu własnego zadania animowania duchowego kleru i świeckich, odpowiedzialnych za ich salezjańską formację apostolską, również rozwijając proponowane inicjatywy formacji w tej kwestii. § 2.Rozbudzanie możliwości rad do podejmowania wyzwań do odpowiedzialności i współpracy w świetle autonomii w jedności z Towarzystwem św. Franciszka Salezego i z Instytutem Córek Maryi Wspomożycielki. cd…

20 Autonomia i Komunia w Rodzinie Salezjańskiej SDB - FMA - CS - razem Art. 22. Specyficzne zadania Delegatów i Delegatek § 3.Zachęcanie stowarzyszonych na wszystkich poziomach do rozwijania świadomości zadania, jakie sami Delegaci i Delegatki są wezwani spełnić, prawdziwego przewodnika duchowego z zadaniami wychowawczo-duszpasterskimi, doceniać w stowarzyszonych przyjęcie zadań wychowawczych, aby uchodzić za przewodników młodzieży i innych osób, odbiorców działań promowanych przez Centra. § 4.Rozwijać na wszystkich poziomach (w porozumieniu i z bezpośrednim zaangażowaniem Koordynatorów) działalność skierowaną na rozwój wrażliwości, szkolenia, formację w sprawach fundamentalnych dla życia w stowarzyszeniu i wymiaru charyzmatu salezjańskiego.

21 Scenariusz: Barbara Pierańska ks. Jan Gondro Realizacja: Tomasz Sójka Wrocław 2005


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich Delegat lokalny w dokumentach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google