Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wahania koniunkturalne jako przedmiot interwencji państwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wahania koniunkturalne jako przedmiot interwencji państwa"— Zapis prezentacji:

1 Wahania koniunkturalne jako przedmiot interwencji państwa
Wahania koniunkturalne jako przedmiot interwencji państwa. Cele i narzędzia polityki stabilizacyjnej Małgorzata Gajewska Aleksandra Milczarek Justyna Pachnik Joanna Pietrzykowska Tomasz Zamojtel

2 Rola Związków Zawodowych
Prawną rolę związków zawodowych określają Konstytucja RP oraz Ustawa z dnia 23 maja 1991r. Podstawowym zadaniem związków zawodowych jest obrona interesów zawodowych pracowników i działanie na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej i społecznej. Starają się równoważyć siłę między pracodawcami a pracownikami. Próbują przeciwdziałać zwolnieniom, kontrolują przestrzeganie kodeksu pracy przez pracodawców, zabiegają o wyższe pensje i lepsze warunki pracy dla pracowników Prowadzą działalność samopomocową (np. fundusze strajkowe), edukacyjną (np. kursy przekwalifikowujące) i oświatową (np. kampanie informacyjne o prawach przysługujących pracownikom) Regulują system pracy oraz warunki pracy. Każda zmiana związana z dowolną dziedziną pracy (np. system wynagrodzeń, nowy regulamin pracy) wymaga zgody od organizacji związkowej. Sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy.

3 Nasze Cele wzrost a także utrzymanie dotychczasowych stanowisk pracy
wzrost przeciętnego wynagrodzenia odpowiednia opieka socjalna i zdrowotna, „praca z ludzką twarzą” prowadzenie polityki prorodzinnej Zapobieganie wyjazdom inteligencji za granicę ojczyzny (polityka zachęcająca do pozostania w kraju ojczystym oraz do powrotu) Przeciwstawianie się sprzedaży polskiej gospodarki zagranicznym inwestorom

4 Tak jest dziś w naszym kraju…
trudny dostęp do pracy traktowanie pracowników jak przedmiot bezrobocie kryzys gospodarczy Tak jest dziś w naszym kraju… prywatyzacja dyskryminacja początkujących pracowników zbyt wysoki koszt utrzymania się

5 Problem bezrobocia (dane z 2010-02)
Dane za luty 2010 to najgorszy wynik od kwietnia 2007 roku. Już drugi miesiąc z rzędu liczba zarejestrowanych w urzędach pracy Polaków przekracza 2 miliony.

6 Oficjalne dane z dn Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że w marcu stopa bezrobocia spadła z 13 do 12,9 proc. Na koniec ubiegłego miesiąc w kraju było 2,8 mln osób bezrobotnych

7 Znajdujemy się w stanie wyjścia z recesji
Otwiera się szansa na rozwiązanie wielu problemów

8 Symptomy problemu ,,Wypalenie zawodowe’’ Brak kwalifikacji
Zbyt duży udział kapitału obcego Nadal zagubienie w nowym systemie politycznym Czarna strefa Wysokie podatki Wydatki socjalne dla ,,niewłaściwych’’ osób

9 Udział osób w wieku do 25 lat i powyżej 50 lat w populacji bezrobotnych

10 Trudności w znalezieniu pracy

11 Ocena sytuacji na rynku pracy w Polsce

12 Rodziny korzystające z pomocy środowiskowej (w tys.) wg powodów:

13 Problem z zatrudnieniem

14 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto

15 Ceny

16 Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych

17

18 Możliwości rozwiązania problemów
Zachęcanie inwestorów poprzez ulgi podatkowe do tworzenia miejsc pracy Aktywizacja młodych osób w sferze przedsiębiorczości Zwiększenie nakładu zleceń publicznych dla państwowych zakładów Ochrona rodzimych miejsc pracy poprzez wykorzystanie funduszy europejskich Stworzenie przyzakładowych przychodni lekarskich Odpowiednie ubezpieczenia od wypadków na miejscu pracy w tym urlopy chorobowe i współfinansowanie rehabilitacji i leczenia. Częściowe pokrywanie kosztów dojazdu do pracy Bony żywnościowe i prezenty świąteczne Budowa przyzakładowych osiedli mieszkaniowych

19 Zaplecze socjalne i zdrowotne po przejściu na emeryturę
Urlopy macierzyńskie dla obojga rodziców i zapomogi dla samotnie wychowujących dzieci Premiowanie zakładów zatrudniających młode, niedoświadczone osoby Kursy przygotowujące do zawodu i doskonalące umiejętności, nabywanie kwalifikacji Prywatyzacja majątku tylko z zabezpieczeniem ze strony państwa Gwarancja poręczenia ze strony państwa w razie upadku przedsiębiorstw Większy wpływ zakładowych związków zawodowych na decyzje dotyczące przedsiębiorstwa

20 Instrumenty służące realizacji celów
Strajki, protesty, pikiety, kampanie społeczne Wpływ na opinię publiczną Inicjatywa ustawodawcza Odwoływanie się do organów sądowych lub Międzynarodowej Organizacji Pracy Uprawnienia wynikające z Ustawy o związkach zawodowych i współpraca z Państwową Inspekcją Pracy Udział w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych Działanie jako grupa interesu, forum dialogu społecznego by osiągnąć i zachować pokój społeczny Przedstawianie propozycji w zakresie wynagrodzeń w gospodarce narodowej, wysokości emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Zajmowanie stanowiska w sprawie ustawy budżetowej na rok następny

21 Korzyści z osiągnięcia celu
Zwiększenie PKB, mniejsze wydatki na zasiłki czy zapomogi Uspokojenie opinii publicznej Nie marnotrawienie czasu Poprawienie stanu materialnego społeczeństwa i jego zadowolenia Większa chęć do podjęcia pracy i uzyskiwania dobrych wyników Przychylność wobec władzy która wyraża chęć współpracy Poprawa warunków bytowych, przeciwdziałanie szerzeniu się patologii społecznych


Pobierz ppt "Wahania koniunkturalne jako przedmiot interwencji państwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google