Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Człowiek – najlepsza inwestycja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Człowiek – najlepsza inwestycja"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Człowiek – najlepsza inwestycja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

2 Poznań, 27 września 2012

3 O roli Internetu w Projekcie
Agnieszka Cieszyńska Rafał Bajaczyk Małgotzata Miranowicz Poznań, 27 września 2012

4 Gospodarka oparta na wiedzy
Strategia Lizbońska 2000 Gospodarka oparta na wiedzy Strategia lizbońska - plan rozwoju przyjęty dla Unii Europejskiej przez Radę Europejską na posiedzeniu w Lizbonie w roku 2000. Celem planu przyjętego na okres 10 lat było uczynienie Europy najbardziej dynamicznym i konkurencyjnym regionem gospodarczym na świecie, rozwijającym się szybciej niż Stany Zjednoczone. Strategia opiera się przede wszystkim na założeniu, że gospodarka krajów europejskich wykorzysta do maksimum innowacyjność opartą na szeroko zakrojonych badaniach naukowych, zwłaszcza w nowoczesnych dziedzinach wiedzy, co miało się stać głównym motorem rozwoju Strategia Lizbońska postawiła za cel krajom członkowskim Unii Europejskiej stworzenie do 2010 r. najbardziej konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Na założeniach Strategii zostały oparte plany działań eEurope 2002 oraz eEurope 2005, dotyczące budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w krajach Unii Europejskiej. Kształcenie ustawiczne LifeLong Learning

5 Kształcenie ustawiczne czy też kształcenie przez całe życie to „proces ciągłego doskonalenia zasobu wykształcenia i kwalifikacji oraz ciągłej adaptacji intelektualnej, psychicznej i profesjonalnej do przyspieszonego rytmu zmienności, który jest znamieniem współczesnej cywilizacji” Koncepcja ta mieści w sobie zarówno kształcenie w formie szkolnej, jak i pozaszkolnej (w ramach kursów, szkoleń, seminariów i konferencji), a także incydentalnej (nieformalnej), tj. w procesie zdobywania informacji na podstawie codziennych doświadczeń poprzez kontakt z ludźmi, pracę zawodową, przeglądanie materiałów drukowanych, internetu itp. Konieczność rozwoju kształcenia ustawicznego pojawiła się w wyniku postępu technologicznego, który wymaga od jednostek umiejętności szybkiego przysto- sowywania się do zmian, także w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności. Powolna reakcja zasobów pracy na zmiany technologiczne oraz zbyt niski po- ziom jej kwalifikacji zaowocowały wzrostem bezrobocia strukturalnego. Przekłada się to na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego oraz niską konkuren- cyjność gospodarki. Dodatkowo w Europie mamy do czynienia z postępującym procesem starzenia się ludności. Sprawia to, że potrzeba stałego aktualizowania kwalifikacji zasobów pracy staje się coraz pilniejsza. Jednocześnie UE w Strategii Lizbońskiej wyznacza sobie cel przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu ma być budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Wydaje się zatem, że kształcenie usta- wiczne jest środkiem niezbędnym do realizacji tego celu.

6 Skąd taki pomysł, taka potrzeba?
I dlaczego my tutaj, o tym?

7 Ponieważ nasz świat pędzi!
- Liczba ludności rośnie Poziom produktu globalnego rośnie Produkcja energii rośnie Zużycie paliwa rośnie Zużycie papieru rośnie Liczba pasażerów linii lotniczych rośnie Tylko liczba miejsc pracy maleje…

8 Rzućmy okiem na historię…
I Rewolucja przemysłowa – XVIII, Wielka Brytania, pojawiły się maszyny w przemyśle tekstylnym. Odejście od manufaktury wiązało się ze zwiększeniem produktywności wraz ze wzrostem liczby miejsc pracy. Kończy się ten etap w XIXw, wraz z wynalezieniem maszyn parowych i elektryczności

9 Rzućmy okiem na historię…
II Rewolucja przemysłowa przypada na początek wieku XX, kiedy to wynaleziono taśmę produkcyjną i na szeroką skalę rozwinięto przemysł. To jest czas kiedy wynaleziono silnik gazowy, żarówkę, telefon… Liczba miejsc pracy rosła.

10 Rzućmy okiem na historię…
III Rewolucja przemysłowa – rozpoczęła się po II Wojnie, a apogeum osiągnęła w ostatniej dekadzie XX wieku. Nazywana jest rewolucją wysokich technologii i charakteryzuje się automatyzacja i robotyzacją produkcji.

11 III rewolucja przemysłowa trwa!
W ciągu 100 lat produkcja przemysłowa wzrosła, liczba zatrudnionych kilkukrotnie zmalała. Przepowiadana jest też IV rewolucja….

12 Taki hipotetyczny moment w rozwoju cywilizacji, w którym postęp technologiczny stanie się tak szybki, że ludzie utracą możliwość przewidywania jego skutków. Głównym punktem tej rewolucji będzie rozwój sztucznej inteligencji, przewyższającej inteligencję człowieka.

13 Zmiana struktury zatrudnienia wynikająca z rozwoju przemysłu pozbawiła pracy kilkaset milionów ludzi. Katastrofy społecznej udało się uniknąć dzięki EDUKACJI. Tu są korzenie Life Long Learning, idei kształcenia przez całe życie.

14 To kształcenie może przybierać różne formy:
- Zorganizowana w szkołach Edukacja Formalna - Ukończona dyplomem - Z programem - Kursy korespondencyjne/kształcenie na odległość - Kursy tzw. edukacji otwartej Edukacja Nieformalna Samokształcenie - Suma doświadczeń życiowych Edukacja Pozaformalna - Związana z życiem - Spontaniczna „Looking again at non-formal and informal education - towards a new paradigm”, the encyclopaedia of informal education, Alan Rogers, 2004

15 Samokształcenie a Internet – bogactwo zasobów!!!!
Arts (2261) Business (1286) Humanities (7815) Mathematics and Statistics (9142) Science and Technology (19530) Social Sciences (6903)

16

17 Dostęp do treści kształcenia
E-learning B-learning M-learning

18 Czym jest e-learning? Definicja Komisji Europejskiej ds. Nauki
Wykorzystanie nowych technologii multimedialnych i Internetu w celu zwiększenia jakości nauczania poprzez ułatwienie dostępu do zasobów i usług oraz przez zdalną wymianę danych i współpracę

19 Co oznacza “e” w learningu?
Economical Engaging Electronic Extended Executive Everywhere Easy Effective

20 Platformy Kształcenia Zdalnego
Content Management System (system zarządzania treścią) Learning Management System (system zarządzania nauczaniem)

21 E-learning jako proces
Treści Czego nauczamy? Metody Jak nauczamy? Środki Czym nauczamy? Organizacja Kiedy nauczamy? Ocenianie i ewaluacja Czy nauczamy? A zatem coś bardzo podobnego, do tego co w klasie…

22 E-learning - nowe środowisko nauczania
pedagogika kultura preferencje interakcje społeczne Czynniki ludzkie obsługa zgłoszeń śledzenie i raportowanie wsparcie i pomoc Proces multimedia materiały instruktażowe projektowanie interakcje Treści e-learning infrastruktura informatyczna repozytoria treści portale Technologie

23 Zarządzanie Treści Komunikacja Sposób wyrażania siebie
Ocena i kontrola Aktywność, indywidualizacja, interakcja Współpraca Zarządzanie procesem

24 Komunikacja Student Nauczyciel Instruktor Ekspert Guru asynchroniczna

25 Testy & Quizy Ankiety Samoocena Kontrola i ocena

26 Aktywność, indywidualizacja, interakcja
Prezentacje Interaktywne Tutoriale Symulacje Interakcje

27 Współpraca Virtual WorkPlaces Virtual Blackboards Mapy mentalne

28 Edukacja z Internetem kursy bez kontekstu Internetowego
szkolenia tradycyjne kursy uzupełnione Internetowo szkolenia prowadzone tradycyjnie, których element stanowią materiały internetowe kursy ulepszone Internetowo tradycyjne szkolenia uzupełnione elementami kursów typu „Web based” i w ten sposób zmniejszona może być liczba spotkań kursy umieszczone w środowisku Internetowym, w których komunikacja i transfer materiałów odbywa się wyłącznie w środowisku sieci Internet. kursy ustawione Internetowo

29 Sposoby kształcenia e-learning
Praca samodzielna – nie ma kontaktu z nauczycielem, Nauczanie asynchroniczne – brak jedności miejsca i czasu aby proces nauczania prowadzić, kontakt z nauczycielem poprzez czat , forum lub pocztę elektroniczną, Nauczanie synchroniczne – kontakt w czasie rzeczywistym umożliwiający interakcję, Nauczanie mieszane – blended learning, hybrid learning, mixtured learning, nauczanie komplementarne

30 Blended learning Like many learning terms, blended learning has the illusion of being a concrete concept. In practice it is a flexible term that means different things to different people. Donald Clark

31 Blended learning An approach to the design of learning interventions witch mixes learning media and methods appropriately, to archive solutions which are both effective and efficient. Clive Shepherd

32 Blended learning A method of educating at a distance that uses technology combined with traditional education or training. BL is the effective combination of different modes of delivery, models of teaching and styles of learning Chris Procter

33 Dlaczego o tym mówimy w kontekście pracy nauczyciela przyrody i biologii?

34 Ile razy na lekcji zabrakło czasu na odpowiedzi na uczniowskie pytania
Ile razy, nie udało się zrealizować tematów wykraczających poza program, choć była taka potrzeba? Czy zawsze udaje się pochylić nad każdym uczniem, który tej nauczycielskiej uwagi się domaga? Ile razy dzwonek przerwał lekcje w najciekawszym momencie

35 Moodle lekarstwem na całe zło???
Nie ma takich leków niestety….

36 Ale… Łatwy dostęp nauczyciela do uczniów i uczniów do nauczyciela
Możliwość dyskusji nieograniczonej dzwonkiem Możliwość pracy indywidualnej i grupowej Elastyczne operowanie czasem na wykonanie zadania Możliwość omówienia treści na które zabrakło czasu, albo które wykraczają poza program

37 Ale czy dla nauczyciela to nie jest zbyt uciążliwe?
GG KTO NIE CHCE, SZUKA POWODU, KTO CHCE SZUKA SPOSOBU…. I dlatego my korzystamy z platformy 

38 Strefa bieżących informacji
Zawartość Witryny Strefa opisu OPIS PROJEKTU INFORMACJE O ZESPOLE HARMONOGRAM PRAKTYK STUDENCKICH HARMONOGRAM KONFERENCJI I WARSZTATÓW Strefa bieżących informacji PROGRAMY KONFERENCJI I WARSZATÓW SPRAWOZDANIA Z PRZEBIEGU PROJEKTU TABLICA OGŁOSZEŃ Oprócz informacji o Projekcie, harmonogramach zajęć oraz aktualności (strefy opisu i informacji) znalazły się na niej narzędzia umożliwiające stały kontakt, wymianę doświadczeń i materiałów dydaktycznych (strefa interaktywna). Integralną częścią witryny jest platforma Moodle, dzięki której osoby uczestniczące w Projekcie będą mogły zapoznać się z możliwościami zdalnego nauczania (e-learningu). Strefa interaktywna DYSKUSJE MAREIAŁY DYDAKTYCZNE NARZĘDZIA EWALUACYJNE MODUŁ PYTAŃ DO EKSPERTA BAZA STRON INTERNETOWYCH

39 Strefa opisu www.siup.amu.edu.pl
Znajdziecie w niej Państwo opis Projektu, skład zespołu, harmonogramy konferencji i warsztatów oraz charakterystykę zadań poszczególnych uczestników Projektu. Zawartość stron ze strefy opisu nie ulega zmianie. W razie konieczności modyfikacji harmonogramów lub treści zadań informacje o tym zamieszczone zostaną w strefie informacji bieżących

40 Strefa bieżących informacji
W tej zakładce znajdziecie Państwo wykaz zadań (wraz ze szczegółowym opisem), które powinny zostać wykonane w ramach Projektu. Sprawozdania z realizacji każdego z zadań powinny zostać opisane przy pomocy narzędzi ewaluacyjnych dostępnych w strefie interaktywnej witryny internetowej.

41 Strefa bieżących informacji: Aktualności
Na stronie aktualności umieszczane będą informacje związane z Projektem np. o nadchodzących terminach praktyk, nieprzewidzianych zmianach w harmonogramie Projektu itp. Znajdą się tu również informacje o ciekawych wydarzeniach mających bezpośredni lub pośredni związek z tematyką Projektu. Strona ta może pełnić również funkcję Tablicy Ogłoszeń, dostępnej dla wszystkich uczestników Projektu. To tutaj możecie Państwo poinformować o interesujących wydarzeniach w Waszej szkole, o konferencjach na które się wybieracie itp. Powinny to być jednak informacje, które mogą się okazać przydatne lub interesujące dla pozostałych uczestników Projektu.

42 Strefa bieżących informacji: Aktualności
mariola W tej zakładce pojawiać się będą typowe aktualności – informacje zamieszczane przez zespół koordynatorów projektu. Należy więc tu zaglądać aby być na bieżąco. Ta strona docelowo pojawiać się będzie jako strona startowa witryny. Możliwe jest przesyłanie wiadomości które się tu pojawiają na Państwa adres – w tym celu należy: Wybrać opcję ‘Chcę być powiadamiany o nowych ogłoszeniach’ (Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych ogłoszeniach ‘kliknij’). Podać swój adres . Ta strona może również pełnić rolę Tablicy Ogłoszeń. Każdy z Państwa może tutaj zamieścić swoje ogłoszenie np.: Wszelkiego rodzaju zaproszenia np. na lekcje pokazowe, spotkania, inauguracje itp.. Informacje o konferencjach, warsztatach Osiągnięciach, wyróżnieniach… Tresc ogloszeń powinna być zwiazana z zalozeniami Projektu. Nie powinny zawierac ofert handlowych, gróźb i tresc ogolnie uznawanych za nienadajace się do publikacji  Ogloszenia będą widoczne dla wszystkich osob odwiedzajacych witryne Projektu – możecie wiec Panstwo dotrzec z nimi również do osob które nie mogą zalogowac się i obejrzec zawartości strefy interaktywnej (np. Forum). Aby dodac ogloszenie należy wybrac opcje ‘dodaj ogloszenie’ (pomaranczowa ramka u gory). Zalogowac się podajac login i haslo (otrzymacie Panstwo indywidualne hasla których nie wolno udostepniac osobom trzecim). *****

43 Strefa bieżących informacji: Aktualności
Lekcja pokazowa Zapraszam wszystkich serdecznie na lekcję pokazową… Po zalogowaniu należy wpisac tresc i temat ogloszenia oraz wybrac kategorie do jakiej ogloszenie ma zostac przypisane (np….). Do ogłoszeń można dołączyć dodatkowe załączniki np. pliki pdf, glerie zdjęć, filmy wideo, nagrania dzwiekowe i mapy. Po wysłaniu ogłoszenie jest sprawdzane pod względem merytorycznym (ew. edytowane) a nastepnie zamieszczane na stronie Aktualnosci. Proces ten nie powinien trwac dluzej niż 24 godziny.

44 Strefa interaktywna Dla nauczycieli Dla studentów Ogólne
Dla nauczycieli Dla studentów Ogólne Jednym z celów Projektu jest nawiązanie i utrzymanie stałego kontaktu pomiędzy nauczycielami i studentami. Chcemy stworzyć obu tym grupom możliwość porozumiewania się ze sobą także w okresach, w których nie odbywają się praktyki. W tym celu przygotowaliśmy 3 fora: studenckie, nauczycielskie i ogólne. Są to miejsca, w których będzie można porozmawiać, zamieścić wypracowane materiały z prośbą o konsultację, podzielić się opinią na różne tematy itp. CHAT to miejsce rozmów synchronicznych, odbywających się w czasie rzeczywistym. Dla wszystkich, którzy chcą prowadzić „szybką rozmowę” została stworzona możliwość otwierania „pokoi” i korzystania z nich w celach komunikacyjnych. To miejsce, w którym znajdą się wybrane materiały dydaktyczne będące efektem pracy w ramach Projektu. Będą to m.in.: najciekawsze scenariusze zajęć, autorskie pomoce dydaktyczne (filmy, plansze, prezentacje, itp.), ciekawe eseje, analizy przypadków i inne. Liczymy na twórczą współpracę z Państwem! Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do monitoringu i ewaluacji przebiegu praktyk. Posłużą do tego udostępnione w tej zakładce narzędzia ewaluacyjne, przeznaczone dla nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz studentów, którzy są zobligowani do stałego monitoringu działań własnych oraz działań innych uczestników Projektu. Zbiór adresów internetowych przydatnych dla uczestników Projektu. Mamy nadzieję, że z Państwa pomocą uda nam się zbudować jedną z lepszych baz adresów stron internetowych poświęconych dydaktyce. Zapraszamy do rozbudowy tej zakładki!!!

45 Proszę o przesłanie materiałów…
Kontakt Szanowna Pani, Proszę o przesłanie materiałów…


Pobierz ppt "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Człowiek – najlepsza inwestycja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google