Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU – prawo w funkcjonowaniu organizacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU – prawo w funkcjonowaniu organizacji"— Zapis prezentacji:

1 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU – prawo w funkcjonowaniu organizacji
Podkarpacka Akademia Rozwoju Ngo’s Projekt realizowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009

2 Władze stowarzyszenia
W stowarzyszeniu są trzy obowiązkowe organy: walne zebranie (najwyższa władza, tworzą je wszyscy członkowie stowarzyszenia), zarząd, komisja rewizyjna.

3 Zakres działania Zarządu
reprezentuje organizację na zewnątrz, decyduje o kontaktach z partnerami (mediami, administracją publiczną, dostawcami usług czy sponsorami), pozyskuje pieniądze na działalność, zarządza nimi, odpowiada za pracę organizacji.

4 Komisja rewizyjna organ kontroli wewnętrznej i nadzoru,
dokonuje bieżącej kontroli działalności zarządu, wnioskuje o udzielanie mu (lub nie) absolutorium, działała w razie bezczynności zarządu.

5 Zarząd i komisja rewizyjna - sposób powołania - jednoosobowy Zarząd

6 Odpowiedzialność Zarządu
Za zobowiązania podatkowe zarząd odpowiada solidarnie własnym majątkiem; Szkoda powstała z winy umyślnej, nieumyślnej, Odpowiedzialność cywilna, Odpowiedzialność karna, Odpowiedzialność karno – skarbowa.

7 Prezes fundacji – bez porozumienia z pozostałymi członkami zarządu organizacji – wziął samochód, który należał do fundacji i pojechał nim z rodziną na wakacje. W czasie wyprawy doszło do wypadku. Samochód został uszkodzony w takim stopniu, że uniemożliwiło to fundacji wykonywanie jej statutowych zadań – pracownik organizacji nie mógł dowozić ciepłych posiłków dla dzieci w wiejskich przedszkolach. Fundacja musiała wynająć zastępczy pojazd. Spowodowało to też, że organizacja miała problemy z rozliczeniem dotacji, jaką dostała na akcję dożywiania dzieci od władz swojego województwa.

8 Odpowiedzialność członków organów przed organizacją
Walne zgromadzenie – Zarząd; Walne zgromadzenie – Komisja rewizyjna;

9 Członkowie władz - pracownikami organizacji
Członkowie Zarządu; Członkowie Komisji rewizyjnej;

10 Obowiązki wobec urzędów (stowarzyszenie – pracodawcą)
Obowiązki wobec urzędu skarbowego: Obowiązki organizacji związane z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych pojawiają się z chwilą: zatrudnienia pracowników, wypłaty należności z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło, innych należności wypłacanych osobom fizycznym (np. z tytułu praw autorskich), w związku z którymi organizacja zobowiązana jest do naliczania i odprowadzenia zaliczki z tytułu podatku dochodowego.

11 Obowiązki wobec urzędu skarbowego
Pracodawca po każdym miesiącu, w którym zatrudniał pracowników i płacił im wynagrodzenia dokonuje wpłaty należnej zaliczki na podatek dochodowy od zatrudnionych osób. Ma na to czas do 20 dnia kolejnego miesiąca. Po zakończeniu roku pracodawca składa za cały rok deklarację PIT-4R – do końca stycznia. Na koniec roku kalendarzowego dla każdej z zatrudnionych osób pracodawca sporządza także deklaracje roczne. PIT-11 dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, PIT-8B dla pozostałych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, PIT-8A dla osób rozliczających podatki za granicą.

12 Obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Zgłoszenie płatnika; Zgłoszenie ubezpieczonego; Zgłoszenie wyrejestrowania; Zgłoszenie zmiany danych;

13 Formularze konieczne do złożenia
Przy zatrudnieniu nowego pracownika na etacie: ZUA. Przy zatrudnieniu nowego pracownika na zlecenie: ZUA – w przypadku naliczania wszystkich składek, ewentualnie oprócz ubezpieczenia chorobowego, które jest dobrowolne, np. dla pracownika, który nie jest studentem, nigdzie nie pracuje, nie jest emerytem, ZZA – w przypadku, gdy zatrudniany na zlecenie pracownik jest zatrudniony w innym miejscu, gdzie jego wynagrodzenie przewyższa najniższe wynagrodzenie krajowe i pracodawca odprowadza od tego wynagrodzenia składki ZUS. Przy zgłoszeniu do ubezpieczenia członków rodziny składa się odpowiednio deklarację ZCNA lub ZCZA Przy zmianach danych identyfikacyjnych pracownika na etacie/na zlecenie: ZIUA Przy zakończeniu umowy o pracę/ umowy zlecenia – wyrejestrowania pracownika należy dokonać składając deklarację ZWUA.

14 Obowiązki wobec urzędu pracy
przed zatrudnieniem osoby lub powierzeniem jej innej pracy zarobkowej należy uzyskać od niej pisemne oświadczenie o pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy; Należy zawiadomić pisemnie (w okresie do 5 dni) właściwy PUP o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej; Pracodawcy są też obowiązani na bieżąco informować właściwe sobie powiatowe urzędy pracy o wolnych miejscach zatrudnienia lub miejscach przygotowania zawodowego.

15 SKŁADKI CZŁONKOWSKIE Czy składki są obowiązkowe?
Fundacja a składki członkowie, Ustalenie wysokości składek, Czy zbieranie składek jest obowiązkowe?

16 TERMINY ROCZNE

17 15 stycznia urząd miasta: złożenie deklaracji i odprowadzenie podatku od nieruchomości z tytułu posiadania nieruchomości lub od części lokalu wynajmowanego od urzędu (deklaracja zerowa w przypadku wynajmu lokalu na działalność statutową OPP).

18 31 stycznia urzędu skarbowego PIT-4R – deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy osób fizycznych (pracowników organizacji). deklaracja PIT-4R do urzędu skarbowego: informacja o należnych miesięcznych zaliczkach podatku dochodowego osób fizycznych; składana za cały rok, dotyczy wszystkich osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło. PIT-4AR – deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym osób fizycznych. deklarację ZUS IWA. Dotyczy to organizacji, które zatrudniają 10 lub więcej pracowników (lub osób, co do których jest obowiązek płacenia składek na ubezpieczenie wypadkowe). marszałek województwa: przesłanie sprawozdania przez organizacje mające status agencji pośrednictwa pracy i zatrudnienia.

19 28/29 lutego Do końca lutego informacje podane w deklaracji PIT-4R organizacja-pracodawca musi przygotować w formie informacji dla każdego zatrudnionego – sporządza to w deklaracjach PIT-11 (zatrudnieni na umowę o pracę) i PIT-8B (zatrudnieni na umowę zlecenie i o dzieło). Zawarte są w nich informa­cje o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oryginały tych dokumentów muszą być przekazane pracownikom (listem poleconym lub za poświadczeniem) oraz wysłane ich urzędom skarbowym (listem poleconym). Dla zatrudnianych osób z zagranicy sporządzamy imienne deklaracje IFT-1R, informujące o podatku zapłaconym od dochodów, uzyskanych w naszym kraju, z których osoba ta musi się rozliczyć w swoim zeznaniu podatkowym.

20 1 marca Urząd Zamówień Publicznych:
sprawozdanie z przeprowadzonych przez organizację postępowań o zamówienie publiczne w 2008 r. (są do tego zobowiązane organizacje korzystające ze środków publicznych, które muszą przestrzegać ustawy o zamówieniach publicznych).

21 31 marca sprawozdanie finansowe, a więc: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową. do urzędu skarbowego deklarację CIT-8 wraz załącznikiem CIT-8/0. Do tej deklaracji należy załączyć sprawozdanie finansowe. Również do końca marca organizacje pożytku publicznego muszą wysłać sprawozdanie z działalności (merytoryczne i finansowe). Opp - zamieścić je na stronie internetowej MPiPS w części tematycz­nej „Organizacje pozarządowe”, również do 31 marca. Do końca marca należy złożyć również sprawozdanie do Urzędu Zamówień Pu­blicznych, jeśli organizacja przeprowadziła postępowanie przetargowe w 2008 roku.

22 Kwiecień – czerwiec W czasie od kwietnia do czerwca należy przeprowadzić badanie finansowe, czyli audyt obowiązek ten mają organizacje, które w roku poprzednim spełniały, co najmniej dwa z następujących kryteriów: zatrudniały w przelicze­niu na pełne etaty co najmniej 50 osób; suma aktywów bilansu o wartości co najmniej 2,5 mln euro; przychód netto o wartości co najmniej 5 mln euro. Także niektóre organizacje pożytku publicznego mają obowiązek przeprowadzenia audytu. Dotyczy to tych stowarzyszeń i fundacji, które spełniały łącznie trzy kryteria: realizowały zadania publiczne zle­cone, jako powierzone do wykonywania lub do wspierania zadania publiczne­go; otrzymały w poprzednim roku dota­cje na realizację tych zadań w wysokości łącznie co najmniej 50 tys. zł; osiągnęły w poprzednim roku przychody w wyso­kości co najmniej 3 mln zł.

23 30 czerwca W ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego – czyli od 31 grudnia roku poprzedniego – powinno nastąpić zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. Odpowiedzialność kierownika jednostki ((to członek zarządu lub innej władzy zarządzającej, a jeżeli organ jest kilkuosobowy, to wszyscy jego członkowie) oraz organu nadzoru (np. komisji rewizyjnej, rady fundatorów) za sporządzenie i publikację sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności zgodnie z ustawą o rachunkowości.

24 10 lipca W ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający or­ganizacji oryginał sprawozdania (lub urzędowo poświadczona kopia) powinien być przesłany do urzędu skarbowego wraz z uchwałą organu zatwierdzającego o podziale ewentualnej nadwyżki przychodów nad kosztami i przeznaczeniu jej na cele statutowe. Jeśli sprawozdanie finansowe będzie zatwierdzone w ostatnim możliwym dniu, czyli 30 czerwca (licząc 6 miesięcy od dnia bilansowego 31 grudnia), to termin jego wysłania do urzędu skarbowego mija 10 lipca.

25 15 lipca 15 lipca jest ostatecznym terminem dla organizacji pożytku publicznego do przekazania sprawozdania meryto­rycznego i finansowego do KRS (muszą to zrobić w ciągu 15 dni od zatwierdze­nia sprawozdania). Należy do niego dołączyć uchwałę zatwierdzającą przyjęcie sprawozdania przez właściwy w orga­nizacji organ (np. zarząd, walne zgromadzenie) oraz wypełniony formularz KRS-Z30 (jeżeli składane jest tylko sprawozdanie i uchwała) lub KRS-Z20 i KRS-ZN (jeśli organizacja oprócz sprawozda­nia zgłasza jakieś zmiany). Zgłoszenie sprawozdania do KRS oznacza jego ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospo­darczym (MSiG).

26 31 grudnia Fundacje – sprawozdanie z działalności do odpowiedniego ministerstwa

27 TERMINY MIESIĘCZNE Do 15 stycznia organizacje zatrudniające pracowników na etat lub na zlecenie muszą odprowadzić należne za grudzień składki na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne do ZUS. Do 20 stycznia rozliczamy się z US. Odprowadzamy: zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych (uwzględniające podatek zarówno od umów o pracę, jak i umów zleceń oraz umów o dzieło); wpłaty zryczałtowanego podatku od osób fizycznych (dotyczy to np. osób mieszkających na stałe za granicą zatrudnionych w organizacji); zaliczki na podatek dochodowy osób prawnych (dotyczy to organizacji, które miały w grudniu dochody niepodlegające zwolnieniu podatkowemu i muszą naliczyć od nich 19% podatku dochodowego). Do 25 stycznia VAT-owcy składają do urzędu skarbowego: deklarację VAT-7 za grudzień i ewentualną zapłatę podatku VAT oraz wniosek o zwrot podatku od zakupów, jeśli zostały one dokonane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

28 Dziękuję za uwagę Kontakt Agnieszka Pieniążek
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” Rzeszów Ul. Gałęzowskiego 6/319 Tel./fax. (017) Mail:


Pobierz ppt "ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU – prawo w funkcjonowaniu organizacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google