Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konstytucyjne gwarancje godnej pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konstytucyjne gwarancje godnej pracy"— Zapis prezentacji:

1 Konstytucyjne gwarancje godnej pracy
Art.12 – gwarancja wolności tworzenia i działania związków zawodowych oraz stowarzyszeń i dobrowolnych zrzeszeń, Art.20 – dialog i współpraca partnerów społecznych podstawą ustroju, Art.24 – szczególna ochrona pracy i jej warunków, Art.30 ­ gwarancja ochrony godności człowieka, Art.32 – zakaz dyskryminowania z jakiejkolwiek przyczyny, Art.33 ust.2 – zakaz dyskryminowania ze względu na płeć, Art.59 – wolności związkowe

2 Art.65 – ograniczenie zatrudnienia nieletnich
– regulacja minimalnego wynagrodzenia – postulat pełnego zatrudnienia Art.66 – prawo do b.h.p., prawo do urlopu, normy czasu pracy Art.67 – prawo do zabezpieczenia społecznego

3 Mobbing Regulacja prawa – art.94³ Kodeksu pracy Przesłanki mobbingu :
­uporczywe i długotrwałe nękanie, zastraszanie ­skutek w postaci poniżenia, zaniżenia samooceny, izolacji, ośmieszanie, ­zadośćuczynienie w przypadku rozstroju zdrowia, ­odszkodowanie gdy rozwiązał umowę o pracę z przyczyny mobbingu.

4 Podmiotem zobowiązanym do przeciwdziałania mobbingowi jest pracodawca.
Rola związków zawodowych polega na stałym monitorowaniu stosunków międzyludzkich w zakładzie pod kątem mobbingu. Negatywny aspekt konstrukcji prawnej art.94³ k.p. polega na przeniesieniu na pracownika obowiązku udowodnienia,że jest poddawany mobbingowi.

5 Sposoby obrony przed mobbingiem
I Możliwość dochodzenia przed Sądem Pracy zadośćuczynienia lub odszkodowania. II Możliwość dochodzenia odszkodowania przed Sądem Cywilnym. Wiele działań mobbingowych narusza dobra osobiste człowieka chronione art.23 i 24 kodeksu cywilnego. III Niektóre działania mobbingowe mogą wyczerpywać przesłanki odpowiedzialności karnej ­art.212 k.k.­pomówienie, ­art.216 k.k.­znieważenie, ­art.217 k.k.­naruszenie nietykalności cielesnej IV Interwencje związków zawodowych ­art.4 ustawy o związkach zawodowych V Interwencje organizacji społecznych VI Media­na płaszczyźnie wizualnej

6 Dyskryminacja w pracy Zakaz wszelkiej dyskryminacji naczelną zasadą prawa pracy­art.11³ Kodeksu pracy. Możliwe obszary dyskryminacji: ­zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, ­warunki pracy, ­awansowanie, ­szkolenie ­przywileje socjalne

7 Przyczyny dyskryminacji
Kodeks pracy wymienia je przykładowo co stanowi tzw. ”Katalog otwarty”. Najczęściej spotykane w praktyce to: ­płeć, ­wiek, ­przynależność związkowa ­zatrudnienie na czas określony Prawa pracownika reguluje art.18³ k.p. Dyskryminowanemu przysługuje odszkodowanie za szkodę jakiej doznał skutkiem dyskryminacyjnych praktyk pracodawcy.


Pobierz ppt "Konstytucyjne gwarancje godnej pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google