Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pro Humanum Dyskryminacja Nierówne, niesprawiedliwe, gorsze traktowanie kogoś z przyczyn, które są od niego niezależne, jeśli takiego traktowania nie można.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pro Humanum Dyskryminacja Nierówne, niesprawiedliwe, gorsze traktowanie kogoś z przyczyn, które są od niego niezależne, jeśli takiego traktowania nie można."— Zapis prezentacji:

1 Pro Humanum Dyskryminacja Nierówne, niesprawiedliwe, gorsze traktowanie kogoś z przyczyn, które są od niego niezależne, jeśli takiego traktowania nie można usprawiedliwić.

2 Pro Humanum Dyskryminacja łacińskie discriminatio Dwa znaczenia słowa dyskryminacja: 1. rozróżniać 2. dyskryminować (wykluczanie, piętnowanie)

3 Pro Humanum Dyskryminacja Bezpośrednia Z powodu m. in. płci, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, religii, koloru skóry, pochodzenia etnicznego, rasy, przynależności związkowej, poglądów politycznych lub innych cech, ktoś jest traktowany mniej korzystnie, niż inna osoba znajdująca się w podobnej sytuacji jest traktowana w danej chwili, była kiedyś lub będzie traktowana w przyszłości.

4 Pro Humanum Dyskryminacja Pośrednia Przepis, kryterium lub praktyka, które z pozoru są neutralne, w rzeczywistości jednak stawiają osoby o określonym kolorze skóry, pochodzeniu etnicznym, rasie, płci, niepełnosprawności, religii, lub innych cechach, w szczególnie niekorzystnej sytuacji.

5 Pro Humanum Dyskryminacja ze względu na płeć Molestowanie – zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub upokorzenie pracownika; Molestowanie seksualne - każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym, lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika; zachowanie to może zawierać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy; Przemoc wobec kobiet; Zasada gender mainstreaming jako przeciwdziałanie dyskryminacji.

6 Pro Humanum Dyskryminacja pozytywna Działania pozytywne Środki podjęte czasowo służące uprzywilejowaniu pewnych grup społecznych w celu wyrównania ich sytuacji i przeciwdziałania faktycznej dyskryminacji, której bez zastosowania tych środków by doświadczały.

7 Pro Humanum Ochrona prawna prawo chroni przed dyskryminacją Art. 13 TWE umożliwia Wspólnocie podjęcie środków niezbędnych do zwalczania dyskryminacji z przyczyn płci, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, przekonań, wieku, niepełnosprawności i orientacji seksualnej; Art. 141 TWE ustanawia zasadę równej płacy za równa pracę oraz pracę równej wartości, określa czym jest wynagrodzenie i zobowiązuje Rade do przyjmowania środków zmierzających do zapewnienia stosowania zasady równości szans i równości traktowania kobiet i mężczyzn Na mocy tego przepisu przyjęto kilkanaście dyrektyw równościowych dotyczących zwłaszcza zatrudnienia. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej zakazuje jakiejkolwiek dyskryminacji z takich powodów, jak płeć, rasa, kolor skóry, pochodzenie etniczne i społeczne, cechy genetyczne, język, religia lub przekonania, poglądy polityczne lub inne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientacja seksualna; Dyrektywa Rady 2002/73/UE z 23.09. 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, szkoleń zawodowych i awansów oraz w zakresie warunków pracy; Dyrektywa Rady 2000/43/WE z 29.06.2000 r. wprowadza w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na rasę lub pochodzenie etniczne; Dyrektywa Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawia warunki ramowe dotyczące równego traktowania w zakresie pracy i zatrudnienia.

8 Pro Humanum Działania prawne prawo chroni przed dyskryminacją Konstytucja RP: zakazuje istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swych programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, (art. 13); wprowadza zakaz dyskryminacji rasowej stanowiąc, że wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do jednakowego traktowania przez władze publiczne oraz że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32); zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury, a także gwarantuje im prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej (art. 35).

9 Pro Humanum Działania prawne prawo chroni przed tzw. przestępstwami z nienawiści Kodeks karny: Zakazuje ludobójstwa – wyniszczenia grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie (art. 118); Zakazuje stosowania przemocy lub groźby bezprawnej z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub ze względu na bezwyznaniowość (art. 119); Zakazuje propagowania faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256); Zakazuje znieważania i naruszania nietykalności cielesnej z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości (art. 257).

10 Pro Humanum Działania prawne prawo chroni przed dyskryminacją Ustawa o Policji stanowi, że Policja może pobierać, przetwarzać i wykorzystywać informacje, w tym dane osobowe, ujawniające rasę lub pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne itd.; Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zakazuje dyskryminacji z przyczyn rasy i narodowości; Ustawa Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP przewiduje zwolnienie komitetów wyborczych utworzonych przez organizacje mniejszości narodowych z wymogu przekroczenia 5 % progu wyborczego; Ustawa o języku polskim stanowi, że zawarte w niej przepisy nie naruszają praw mniejszości narodowych i etnicznych;

11 Pro Humanum Działania prawne prawo chroni przed dyskryminacją Ustawa o systemie oświaty umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka i w języku ojczystym oraz naukę własnej historii i kultury; Ustawa o radiofonii i telewizji stanowi, że programy publicznej radiofonii i telewizji powinny uwzględniać potrzeby mniejszości narodowych i grup etnicznych; Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania zakazuje dyskryminacji z powodu przekonań religijnych; Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym zakazuje dyskryminacji z powodu przynależności do mniejszości.

12 Pro Humanum Ochrona prawna prawo chroni przed dyskryminacją Prawo pracy: zakazuje jakiejkolwiek dyskryminacji bezpośredniej lub pośredniej w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, religię, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną; zakazuje takich przejawów dyskryminowania jak: zachęcanie do dyskryminowania oraz molestowanie, także seksualne; przewiduje, że istniejące przepisy prawne, postanowienia układów zbiorowych, regulaminów przedsiębiorstw lub umów pracowniczych mające charakter dyskryminacyjny, są nieważne.

13 Pro Humanum Ochrona prawna prawo chroni przed dyskryminacją Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu dotyczy: - warunków dostępu do zatrudnienia pracowniczego, pracy na własny rachunek, uprawiania zawodu – włączając kryteria selekcji i warunków rekrutacji niezależnie od rodzaju działalności i na wszelkich szczeblach hierarchii zawodowej; - członkostwa i uczestnictwa w organizacjach pracowników lub pracodawców; - dostępu do wszelkiego rodzaju i szczebli poradnictwa zawodowego, kształcenia, doskonalenia, przekwalifikowywania; - warunków nawiązania, rozwiązania stosunku pracy oraz wynagrodzenia; - kobiet w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego, osób w okresie urlopu rodzicielskiego; - zatrudnienia w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy; - zatrudnienia na czas określony i nie określony.

14 Pro Humanum Dochodzenie roszczeń prawo chroni przed dyskryminacją dostępność odpowiednich postępowań nawet po zwolnieniu się pracownika z pracy; postępowanie przed sądem zwolnione od kosztów sądowych; możliwość wszczynania postępowania na rzecz konkretnej osoby przez związki zawodowe lub stowarzyszenia; ciężar dowodu w sprawach o dyskryminację spoczywa na pracodawcy; zakaz wiktymizacji; prawo do odszkodowania nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę, bez określenia górnej granicy, przy czym pracownik, czy też dyskryminowany kandydat na pracownika, nie musi udowadniać, że w związku z dyskryminacją doznał szkody.

15 Pro Humanum Dochodzenie roszczeń w praktyce W przypadku dyskryminacji ofiara/ świadek może zgłosić sprawę: związkom zawodowym, które maja określone uprawnienia (także pojednawcze); Państwowej Inspekcji Pracy; sądowi rejonowemu – sądowi pracy; sądowi okręgowemu z powództwa o naruszenie dóbr osobistych; w niektórych przypadkach prokuraturze; Rzecznikowi Praw Obywatelskich; organizacjom pozarządowym; MSWiA lub MRR.

16 Pro Humanum Mobbing jako szczególny rodzaj dyskryminacji Mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników.

17 Pro Humanum Mobbing problem o charakterze międzynarodowym Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje mobbing jako obraźliwe zachowanie poprzez mściwe, okrutne, złośliwe lub upokarzające usiłowanie zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników (...), którzy stają się przedmiotem psychicznego dręczenia. - zachowania zagrażające statusowi zawodowemu (m.in. pomniejszanie opinii, publiczne ośmieszanie, oskarżanie o nieefektywną pracę) - izolowanie (izolowanie fizyczne lub społeczne, utrudnianie dostępu do środków i materiałów, zatajanie ważnych informacji) - umyślne doprowadzanie do przeciążenia pracą (silna presja, niewykonalne terminy, dodatkowe zadania, przeszkadzanie w wykonywaniu pracy) - destabilizacja zawodowa (przydzielanie nieistotnych zadań do realizacji, ciągłe upominanie, odebranie zadań wymagających odpowiedzialności) (Cowie i wsp., 1999)

18 Pro Humanum Ochrona prawna prawo pracy chroni przed mobbingiem pracodawca odpowiedzialny jest za dopuszczenie mobbingu w zakładzie pracy niezależnie od tego, kto jest jego sprawcą, a kto ofiarą. Sprawcą mobbingu, czyli mobberem może być zarówno przełożony, jak i współpracownik, a nawet podwładny ofiary; Pracownik, który ucierpiał wskutek mobbingu może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia oraz żądać od pracodawcy odszkodowania, którego górna wysokość nie jest ograniczona; Ciężar przedstawienia dowodów w sprawie mobbingu spoczywa na pracowniku; Pomimo to, że sprawcami mogą być również osoby spoza kierownictwa, pracodawca będzie odpowiedzialny za wystąpienie mobbingu, ponieważ odpowiada za to, co dzieje się w zakładzie pracy. Jednak, jeżeli pracodawca będzie mógł się wykazać działaniami skierowanymi na zapobieganie temu zjawisku (bądź natychmiastową reakcją na zaistniały już problem), można mówić o zmniejszeniu odpowiedzialności (albo w pewnych przypadkach także o jej braku).

19 Pro Humanum Działania instytucjonalne Instytucje zajmujące się problematyką przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji z przyczyn rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, religii i wyznania: Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Zespół ds. Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii oraz Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w MSWiA Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców Rada do Spraw Uchodźców Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Dziecka

20 Pro Humanum Działania instytucjonalne Prawo wspólnotowe nakłada na państwa członkowskie obowiązek wskazania instytucji która odpowiedzialna będzie m. in. za: zapewnienie ofiarom dyskryminacji indywidualnej pomocy w dochodzeniu ich roszczeń dotyczących dyskryminacji, przeprowadzanie niezależnych badań dotyczących dyskryminacji, publikowanie niezależnych raportów i formułowanie rekomendacji na tematy dotyczące dyskryminacji.

21 Pro Humanum Działania instytucjonalne Niektóre polskie organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji z przyczyn rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, religii lub wyznania: - Helsińska Fundacja Praw Człowieka www.hfhrpol.waw.plwww.hfhrpol.waw.pl - Amnesty International www.amnesty.org.plwww.amnesty.org.pl - Związek Biur Porad Obywatelskich www.zbpo.org.plwww.zbpo.org.pl - Nigdy Więcej www.free.ngo.pl/nwwww.free.ngo.pl/nw - Otwarta Rzeczpospolita www.or.icm.edu.plwww.or.icm.edu.pl - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych WARIANT www.wariant.org.pl www.wariant.org.pl - PROXENIA www.proxenia.org.plwww.proxenia.org.pl

22 Pro Humanum Działania programowe Wspólnotowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji 2001 – 2006 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

23 Pro Humanum Kampanie społeczne Za różnorodnością. Przeciwko dyskryminacji.


Pobierz ppt "Pro Humanum Dyskryminacja Nierówne, niesprawiedliwe, gorsze traktowanie kogoś z przyczyn, które są od niego niezależne, jeśli takiego traktowania nie można."

Podobne prezentacje


Reklamy Google