Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady premiowania w Biurze Usług Finansowych. 2 Dokumenty regulujące zasady premiowania Regulamin premiowania pracowników ppup Poczta Polska Regulamin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady premiowania w Biurze Usług Finansowych. 2 Dokumenty regulujące zasady premiowania Regulamin premiowania pracowników ppup Poczta Polska Regulamin."— Zapis prezentacji:

1 Zasady premiowania w Biurze Usług Finansowych

2 2 Dokumenty regulujące zasady premiowania Regulamin premiowania pracowników ppup Poczta Polska Regulamin premiowania pracowników ppup Poczta Polska z dnia 24.11.2008 r. Aneks nr 1/2009 Aneks nr 1/2009 z dnia 08.10.2009 r. do Regulaminu premiowania pracowników ppup Poczta Polska Aneks nr 2/2010 Aneks nr 2/2010 z dnia 29.06.2010 r. do Regulaminu premiowania pracowników Poczta Polska S.A.

3 3 Premia Zadaniowa premia zadaniowa kwartalna całkowicie uzależniona od realizacji zadań. Premią obowiązującą pracowników BUF jest premia zadaniowa – jest to premia kwartalna całkowicie uzależniona od realizacji zadań. Ustanawia to zapis Aneksu Nr 2/2012 do Regulaminu premiowania §2 pkt. 6 : w Centrali Spółki Premia zadaniowa obowiązuje pracowników Spółki zatrudnionych: w Centrali Spółki i centralach jednostek organizacyjnych pełniących funkcje centrali w jednostkach organizacyjnych o ogólnopolskim zasięgu działania, które w swej strukturze nie mają wyodrębnionej centrali; bezpośredniego przełożonego Od ich realizacji w całości zależy wysokość premii zadaniowej Zadania premiowe w premii zadaniowej ustalane są przez bezpośredniego przełożonego na poszczególne kwartały. Od ich realizacji w całości zależy wysokość premii zadaniowej

4 4 Etapy wyznaczania celów kwartalnych Cele i wagi obowiązujące w kolejnym kwartale są przesyłane przez centralę BUF przed jego rozpoczęciem Przesłane cele i wagi są kaskadowo przekazywane w dół począwszy od stanowiska Dyrektora Regionu Dyrektor Regionu jest zobowiązany do dopilnowania przedstawienia i podpisania IKC przez wszystkich pracowników regionu BUF Cele i odpowiadające im wagi są wyznaczane w formie Indywidualnej Karty Celów IKC z regionu jest podpisywana i archiwizowana przez Z-cę / IKC Dyrektorów są przesyłane do Centrali BUF Skany podpisanych IKC z każdego regionu przed rozpoczęciem kwartału są przesyłane do DZS BUF przez Z-cę (MUF/KS), Dyrektora (Z-ca)

5 5 IKC – Cele na kwartał Zgodnie z regulaminem zadania wyznaczone w IKC muszą służyć realizacji: Zadań określonych w regulaminie organizacyjnym jednostki lub komórki Zadań określonych w programie działania jednostki lub komórki organizacyjnej Zadań wynikających z realizacji planów i projektów rozwojowych Zadania muszą ponadto: Mieć charakter wartościowy, ilościowy lub jakościowy Być sformułowane w formie pisemnej Być określone przed rozpoczęciem kwartału, w którym obowiązują W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest ustalenie dodatkowych indywidualnych zadań premiowych w trakcie kwartału.

6 6 IKC – Cele na kwartał Indywidualna Karta Celów (IKC) na III kwartał 2012 roku (miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień) Imię i nazwisko: Stanowisko: Data zatrudnienia (nowy pracownik) lub data przeniesienia do innej komórki: Jednostka: Lp.CeleMiernik100%OkresWaga Realizacja w tys.zł/szt. Realizacja w % Ważony stopień realizacji Uwagi 12345678 9 Zadania premiowe 1. realizacja sprzedaży produktów ubezpieczeniowych procentowa realizacja planu 50% 60,0% 1,00kwartał100%1,00120,0% 2. realizacja sprzedaży rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych procentowa realizacja planu 20% 20,4% 1,00kwartał100%1,00102,0% 3. realizacja sprzedaży kredytów gotówkowych procentowa realizacja planu 30% 28,5% 1,00kwartał100%1,0095,0% Oczekiwany wskaźnik premiowy: 100% Stopień realizacji:108,9% Wysokość premii naliczonej: Proponowana wyskość premii przyznanej po rozliczeniu zadań: sporządził (data i podpis bezp. Przłożonego) zapoznał się (data i podpis pracownika) przy nadawaniu zadań przy rozliczaniu zadań miejsce na podpisy cele na kwartał wagi każdego celu realizacja celu ważona realizacja kwota premii Średnia ważona – [(% realizacji zadania 1 (8) * waga zadania (6)) + (% realizacji zadania 2 (8) * wagę zadania (6))+ (% realizacji zadania 3 (8) * wagę zadania (6))]/ sumę wag, czyli 100

7 7 Etapy rozliczania IKC IKC Dyrektora Regionu rozliczana jest przez Centralę BUF, Dyrektor Regionu rozlicza IKC dla podwładnego Z-cy IKC MUF i KS jest rozliczana przez Zastępcę Dyrektora Regionu Rozliczenie na podstawie raportów sprzedaży przesłanych przez DZS BUF Dyrektorzy Regionu i Zastępcy uzupełniają pliki premiowe wygenerowane przez CZZL (przesłane przez centralę BUF) i przesyłają je celem sprawdzenia do DZS BUF DZS BUF przesyła pliki do CZZL celem wypłaty premii kwartalnej Realizacja celu zaliczana jest do średniej ważonej jeśli przekroczyła poziom 90%

8 8 Plik premiowy CZZL Wynagrodz enie należne za kwartał Ilość absencji ogółem w tym: ilość dni absencji uprawniaj ącej do wynagrod zenia chorobow ego w kwartale w tym : ilość dni absencji uprawniaj ącej do zasiłku ZUS w kwartale Zmniejsze nie premii w związku z art. 52 KP w kwartale % Zmniejsze nia podstawy premii z tytułu absencji w tym: % zmniejsze nia podstawy premii od absencji uprawniaj ącej do zasiłku ZUS Kwota zmniejsze nia podstawy premii z tytułu absencji uprawniaj ącej do zasiłku ZUS Fundusz pozostając y ze zmniejsze nia podstawy premii z tytułu absencji uprawniaj ącej do zasiłku ZUS % Podstawy premii Podstawa premii Procent premii Ogółem kwota premii naliczonej za kwartał Potrącenia z premii naliczonej zadaniowe j Zwiększen ie premii Wypłacon e zaliczki premii kwartalnej Do wypłaty premia zadaniowa za kwartał 7891011121314151617181921222324 8900550 5,55%0,00%0,00 94,45%8504,4412,00%1020,53 0,00 800030228 33,33%8,89%711,1185,3366,67%5333,3312,00%640,000,0056,960,00696,96

9 9 Plik premiowy CZZL Zasady naliczania podstawy premii Zasady naliczania podstawy premii: podstawą do obliczenia jest wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynikające z umowy o pracę w danym okresie premiowania, pomniejszone o 1/90 w przypadku premii zadaniowej za każdy dzień: Niezdolności do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, w których pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia Niezdolności do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, a także inne okresy niewykonywania pracy, w których pracownik otrzymuje świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego (zasiłek chorobowy, opiekuńczy, macierzyński) Innej nieobecności usprawiedliwionej niepłatnej i nieusprawiedliwionej

10 10 Dlaczego 12%? § 2 ust 4 Aneksu Nr 2/2012 do Regulaminu premiowania reguluje wysokość funduszu premii zadaniowej który nie może być niższy niż 12% i nie wyższy niż 30% wynagrodzeń zasadniczych wynikających z umowy o pracę pracowników uprawnionych do premiowania.

11 11 Odwołania Premia wypłacana jest 10 dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, za który jest przyznawana. Odwołania można składać, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wypłaty premii. Czas rozpatrywania odwołania to 14 dni kalendarzowych.


Pobierz ppt "Zasady premiowania w Biurze Usług Finansowych. 2 Dokumenty regulujące zasady premiowania Regulamin premiowania pracowników ppup Poczta Polska Regulamin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google