Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady premiowania w Biurze Usług Finansowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady premiowania w Biurze Usług Finansowych"— Zapis prezentacji:

1 Zasady premiowania w Biurze Usług Finansowych

2 Dokumenty regulujące zasady premiowania
Regulamin premiowania pracowników ppup Poczta Polska z dnia r. Aneks nr 1/2009 z dnia r. do Regulaminu premiowania pracowników ppup Poczta Polska Aneks nr 2/2010 z dnia r. do Regulaminu premiowania pracowników Poczta Polska S.A.

3 Premia Zadaniowa Premią obowiązującą pracowników BUF jest premia zadaniowa – jest to premia kwartalna całkowicie uzależniona od realizacji zadań. Ustanawia to zapis Aneksu Nr 2/2012 do Regulaminu premiowania §2 pkt. 6 : Premia zadaniowa obowiązuje pracowników Spółki zatrudnionych: w Centrali Spółki i centralach jednostek organizacyjnych pełniących funkcje centrali w jednostkach organizacyjnych o ogólnopolskim zasięgu działania, które w swej strukturze nie mają wyodrębnionej centrali; Zadania premiowe w premii zadaniowej ustalane są przez bezpośredniego przełożonego na poszczególne kwartały. Od ich realizacji w całości zależy wysokość premii zadaniowej

4 Etapy wyznaczania celów kwartalnych
Cele i wagi obowiązujące w kolejnym kwartale są przesyłane przez centralę BUF przed jego rozpoczęciem Cele i odpowiadające im wagi są wyznaczane w formie Indywidualnej Karty Celów IKC z regionu jest podpisywana i archiwizowana przez Z-cę / IKC Dyrektorów są przesyłane do Centrali BUF Skany podpisanych IKC z każdego regionu przed rozpoczęciem kwartału są przesyłane do DZS BUF przez Z-cę (MUF/KS), Dyrektora (Z-ca) Przesłane cele i wagi są kaskadowo przekazywane w dół począwszy od stanowiska Dyrektora Regionu Dyrektor Regionu jest zobowiązany do dopilnowania przedstawienia i podpisania IKC przez wszystkich pracowników regionu BUF

5 IKC – Cele na kwartał Zgodnie z regulaminem zadania wyznaczone w IKC muszą służyć realizacji: Zadań określonych w regulaminie organizacyjnym jednostki lub komórki Zadań określonych w programie działania jednostki lub komórki organizacyjnej Zadań wynikających z realizacji planów i projektów rozwojowych Zadania muszą ponadto: Mieć charakter wartościowy, ilościowy lub jakościowy Być sformułowane w formie pisemnej Być określone przed rozpoczęciem kwartału, w którym obowiązują W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest ustalenie dodatkowych indywidualnych zadań premiowych w trakcie kwartału.

6 cele na kwartał wagi każdego celu IKC – Cele na kwartał kwota premii
Indywidualna Karta Celów (IKC) na III kwartał 2012 roku (miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień) Imię i nazwisko: Stanowisko: Data zatrudnienia (nowy pracownik) lub data przeniesienia do innej komórki: Jednostka: Lp. Cele Miernik 100% Okres Waga Realizacja w tys.zł/szt. Realizacja w % Ważony stopień realizacji Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zadania premiowe 1. realizacja sprzedaży produktów ubezpieczeniowych procentowa realizacja planu 50% 60,0% 1,00 kwartał 120,0% 2. realizacja sprzedaży rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych 20% 20,4% 102,0% 3. realizacja sprzedaży kredytów gotówkowych 30% 28,5% 95,0% Oczekiwany wskaźnik premiowy: 100% Stopień realizacji: 108,9% Wysokość premii naliczonej: Proponowana wyskość premii przyznanej po rozliczeniu zadań: sporządził (data i podpis bezp. Przłożonego) zapoznał się (data i podpis pracownika) przy nadawaniu zadań przy rozliczaniu zadań kwota premii miejsce na podpisy realizacja celu ważona realizacja Średnia ważona – [(% realizacji zadania 1 (8) * waga zadania (6)) + (% realizacji zadania 2 (8) * wagę zadania (6))+ (% realizacji zadania 3 (8) * wagę zadania (6))]/ sumę wag, czyli 100

7 IKC MUF i KS jest rozliczana przez Zastępcę Dyrektora Regionu
Etapy rozliczania IKC IKC Dyrektora Regionu rozliczana jest przez Centralę BUF, Dyrektor Regionu rozlicza IKC dla podwładnego Z-cy Rozliczenie na podstawie raportów sprzedaży przesłanych przez DZS BUF Dyrektorzy Regionu i Zastępcy uzupełniają pliki premiowe wygenerowane przez CZZL (przesłane przez centralę BUF) i przesyłają je celem sprawdzenia do DZS BUF DZS BUF przesyła pliki do CZZL celem wypłaty premii kwartalnej Realizacja celu zaliczana jest do średniej ważonej jeśli przekroczyła poziom 90% IKC MUF i KS jest rozliczana przez Zastępcę Dyrektora Regionu

8 Plik premiowy CZZL Wynagrodzenie należne za kwartał
Ilość absencji ogółem w tym: ilość dni absencji uprawniającej do wynagrodzenia chorobowego w kwartale w tym : ilość dni absencji uprawniającej do zasiłku ZUS w kwartale Zmniejszenie premii w związku z art. 52 KP w kwartale % Zmniejszenia podstawy premii z tytułu absencji w tym: % zmniejszenia podstawy premii od absencji uprawniającej do zasiłku ZUS Kwota zmniejszenia podstawy premii z tytułu absencji uprawniającej do zasiłku ZUS Fundusz pozostający ze zmniejszenia podstawy premii z tytułu absencji uprawniającej do zasiłku ZUS % Podstawy premii Podstawa premii Procent premii Ogółem kwota premii naliczonej za kwartał Potrącenia z premii naliczonej zadaniowej Zwiększenie premii Wypłacone zaliczki premii kwartalnej Do wypłaty premia zadaniowa za kwartał 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 8900 5 5,55% 0,00% 0,00 94,45% 8504,44 12,00% 1020,53 8000 30 33,33% 8,89% 711,11 85,33 66,67% 5333,33 640,00 56,96 696,96

9 Plik premiowy CZZL Zasady naliczania podstawy premii: podstawą do obliczenia jest wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynikające z umowy o pracę w danym okresie premiowania, pomniejszone o 1/90 w przypadku premii zadaniowej za każdy dzień: Niezdolności do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, w których pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia Niezdolności do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, a także inne okresy niewykonywania pracy, w których pracownik otrzymuje świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego (zasiłek chorobowy, opiekuńczy, macierzyński) Innej nieobecności usprawiedliwionej niepłatnej i nieusprawiedliwionej

10 Dlaczego 12%? § 2 ust 4 Aneksu Nr 2/2012 do Regulaminu premiowania reguluje wysokość funduszu premii zadaniowej który nie może być niższy niż 12% i nie wyższy niż 30% wynagrodzeń zasadniczych wynikających z umowy o pracę pracowników uprawnionych do premiowania.

11 Odwołania Premia wypłacana jest 10 dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, za który jest przyznawana. Odwołania można składać , w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wypłaty premii. Czas rozpatrywania odwołania to 14 dni kalendarzowych.


Pobierz ppt "Zasady premiowania w Biurze Usług Finansowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google