Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY POSTĘPOWANIA Z OBCOKRAJOWCAMI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY POSTĘPOWANIA Z OBCOKRAJOWCAMI"— Zapis prezentacji:

1 ZASADY POSTĘPOWANIA Z OBCOKRAJOWCAMI
KORZYSTAJĄCYMI ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE W CZASIE TURNIEJU FINAŁOWEGO UEFA EURO 2012  ŁOW NFZ

2 DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE OBCOKRAJOWCÓW
1. Obywatele z krajów UE/EFTA Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - potwierdza prawo jej posiadacza do bezpłatnego leczenia na terytorium Polski w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. 2. Obywatele spoza krajów UE/EFTA ( koszty świadczeń zdrowotnych nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ).

3 POLISH PASS – prywatna polisa zawierająca ubezpieczenie zdrowotne PZU na okres podróży od 1 maja 2012 roku do 31 sierpnia 2012 roku. Inne ubezpieczenie komercyjne - pokrycie kosztów leczenia medycznego zgodnie z zawartą umową. Obywatele Albanii, Rosji, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry, Chorwacji korzystają z bezpłatnej opieki medycznej w nagłych przypadkach – w stanie zagrożenia życia lub zdrowia - na podstawie umów i porozumień dwustronnych zawartych przez RP.

4 ŚWIADCZENIA ROZLICZANE NA PODSTAWIE KARTY EKUZ
Pacjent ma prawo skorzystać z Karty EKUZ w sytuacji zagrożenia życia lub pogorszenia stanu zdrowia (np. skaleczenia, złamania, udaru, oparzenia, paraliżu, infekcji, zatrucia pokarmowego). Lekarz decyduje, czy leczenie pacjenta jest niezbędne (w razie potrzeby wypisuje recepty na leki i niezbędny sprzęt ortopedyczny). Świadczenia rozliczane na podstawie karty EKUZ powinny umożliwić ubezpieczonemu kontynuowanie pobytu w warunkach bezpiecznych dla zdrowia. EKUZ nie uprawnia ubezpieczonego do planowego leczenia.

5 EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
Dane zawarte na Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego: – nazwisko i imię posiadacza karty, – osobisty numer identyfikacyjny posiadacza karty, – datę urodzenia posiadacza karty, – datę ważności karty, – kod ISO państwa członkowskiego UE/EFTA wydającego kartę, – numer identyfikacyjny i akronim instytucji właściwej, – numer logiczny karty.

6 WZÓR EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

7 BRAK KARTY EKUZ Certyfikat Zastępczy – dokument papierowy działający na takich samych zasadach jak karta EKUZ. Osoba zainteresowana, jej rodzina, placówka medyczna bądź Oddział NFZ mogą wystąpić do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej celem jego uzyskania. Brak dokumentu – pacjent sam pokrywa koszty leczenia. Wystawienie faktury umożliwi pacjentowi zwrot poniesionych kosztów po powrocie do kraju.

8 CERTYFIKAT

9 ROZLICZANIE RZECZOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia zdrowotne udzielone na rzecz osób uprawnionych z państw członkowskich UE/EFTA są:  przekazanie w postaci elektronicznej danych zawartych w rachunku (REF), rachunek lub faktura w formie papierowej sporządzona indywidualnie dla każdego pacjenta, załącznik do faktury lub rachunku wraz z kodem kreskowym (wydruk z Portalu Świadczeniodawcy), sprawozdanie sporządzone w systemie informatycznym, zestawienia świadczeń rozliczanych na podstawie przepisów o koordynacji (wydruk dostępny po zatwierdzeniu sprawozdania w systemie informatycznym), karta informacyjna o świadczeniach udzielonych osobie uprawnionej do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji,  kopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie osoby uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji ważna w okresie udzielonego świadczenia zdrowotnego (w uzasadnionych przypadkach – odpis dokumentu).    

10 ŚWIADCZENIA REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (RTM)
Świadczeniodawca przekazuje do Oddziału następującą informację bez konieczności wystawiania rachunku/faktury:  szczegółową kalkulację kosztów rzeczywistych, czytelną kserokopię lub odręczny odpis danych dokumentu uprawniającego do świadczeń określonych w treści § 23 ust. 5 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,  wypełnioną przez lekarza kartę informacyjną o świadczeniach udzielonych osobie uprawnionej do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji,  sprawozdanie w systemie informatycznym.

11 Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia
ROZLICZENIA KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANYCH W POLSCE OBYWATELOM PAŃSTW INNYCH, NIŻ KRAJE UE/EFTA Koszty świadczeń zdrowotnych są zwracane polskim świadczeniodawcom przez ministra właściwego ds. zdrowia. Korespondencję w sprawie sfinansowania kosztów leczenia cudzoziemca na mocy umowy międzynarodowej/porozumienia dwustronnego należy kierować do: Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia ul. Miodowa 15, Warszawa.

12 W celu uzyskania zwrotu kosztów od Ministerstwa Zdrowia należy przesłać następujące dokumenty:
Kopię dokumentu potwierdzającego dane osobowe pacjenta (kopię paszportu wraz z wizą Schengen, w przypadku dyplomatów - kopia legitymacji dyplomatycznej). Fakturę VAT wystawioną na Ministerstwo Zdrowa, ul. Miodowa 15, Warszawa, NIP Kartę informacyjną leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Tabelaryczne zestawienie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy umów/porozumień międzynarodowych Oświadczenie Dyrektora placówki medycznej, potwierdzające, że cena za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej zawarta w zestawieniu jest zgodna z umową zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia

13 Wydział Współpracy Międzynarodowej ŁOW NFZ
KONTAKT w sprawie informacji, rozliczeń świadczeń medycznych dla obywateli z krajów UE/EFTA: Wydział Współpracy Międzynarodowej ŁOW NFZ ul. Kopcińskiego 69/71, pokój nr 115 tel Łódź

14

15 UBEZPIECZENIE W RAMACH POLISH PASS
Koszty leczenia pln. Suma ubezpieczenia na jeden wypadek ubezpieczeniowy w okresie objętym ubezpieczeniem Leczenie stomatologiczne pln. Limit dla wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie objętym ubezpieczeniem Koszy leczenia dotyczące ciąży i porodu pln.

16 Telefon  Bezpieczeństwa W czasie trwania UEFA EURO 2012™ będzie można skorzystać ze specjalnego numeru bezpieczeństwa, adresowanego do zagranicznych turystów. Uzyska się pod nim informacje i pomoc w nagłych sytuacjach kryzysowych, takich jak m.in. kłopoty ze zdrowiem. Od 1 czerwca do 3 lipca infolinia będzie czynna przez całą dobę, a informacja udzielana będzie w pięciu językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim i włoskim.


Pobierz ppt "ZASADY POSTĘPOWANIA Z OBCOKRAJOWCAMI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google