Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY POSTĘPOWANIA Z OBCOKRAJOWCAMI KORZYSTAJĄCYMI ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE W CZASIE TURNIEJU FINAŁOWEGO UEFA EURO 2012 ŁOW NFZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY POSTĘPOWANIA Z OBCOKRAJOWCAMI KORZYSTAJĄCYMI ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE W CZASIE TURNIEJU FINAŁOWEGO UEFA EURO 2012 ŁOW NFZ."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY POSTĘPOWANIA Z OBCOKRAJOWCAMI KORZYSTAJĄCYMI ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE W CZASIE TURNIEJU FINAŁOWEGO UEFA EURO 2012 ŁOW NFZ

2 DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE OBCOKRAJOWCÓW 1. Obywatele z krajów UE/EFTA Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - potwierdza prawo jej posiadacza do bezpłatnego leczenia na terytorium Polski w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. 2. Obywatele spoza krajów UE/EFTA ( koszty świadczeń zdrowotnych nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ).

3 POLISH PASS – prywatna polisa zawierająca ubezpieczenie zdrowotne PZU na okres podróży od 1 maja 2012 roku do 31 sierpnia 2012 roku. Inne ubezpieczenie komercyjne - pokrycie kosztów leczenia medycznego zgodnie z zawartą umową. Obywatele Albanii, Rosji, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry, Chorwacji korzystają z bezpłatnej opieki medycznej w nagłych przypadkach – w stanie zagrożenia życia lub zdrowia - na podstawie umów i porozumień dwustronnych zawartych przez RP.

4 ŚWIADCZENIA ROZLICZANE NA PODSTAWIE KARTY EKUZ Pacjent ma prawo skorzystać z Karty EKUZ w sytuacji zagrożenia życia lub pogorszenia stanu zdrowia (np. skaleczenia, złamania, udaru, oparzenia, paraliżu, infekcji, zatrucia pokarmowego). Lekarz decyduje, czy leczenie pacjenta jest niezbędne (w razie potrzeby wypisuje recepty na leki i niezbędny sprzęt ortopedyczny). Świadczenia rozliczane na podstawie karty EKUZ powinny umożliwić ubezpieczonemu kontynuowanie pobytu w warunkach bezpiecznych dla zdrowia. EKUZ nie uprawnia ubezpieczonego do planowego leczenia.

5 EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Dane zawarte na Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego: – nazwisko i imię posiadacza karty, – osobisty numer identyfikacyjny posiadacza karty, – datę urodzenia posiadacza karty, – datę ważności karty, – kod ISO państwa członkowskiego UE/EFTA wydającego kartę, – numer identyfikacyjny i akronim instytucji właściwej, – numer logiczny karty.

6 WZÓR EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

7 BRAK KARTY EKUZ Certyfikat Zastępczy – dokument papierowy działający na takich samych zasadach jak karta EKUZ. Osoba zainteresowana, jej rodzina, placówka medyczna bądź Oddział NFZ mogą wystąpić do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej celem jego uzyskania. Brak dokumentu – pacjent sam pokrywa koszty leczenia. Wystawienie faktury umożliwi pacjentowi zwrot poniesionych kosztów po powrocie do kraju.

8 CERTYFIKAT

9 ROZLICZANIE RZECZOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia zdrowotne udzielone na rzecz osób uprawnionych z państw członkowskich UE/EFTA są: przekazanie w postaci elektronicznej danych zawartych w rachunku (REF), rachunek lub faktura w formie papierowej sporządzona indywidualnie dla każdego pacjenta, załącznik do faktury lub rachunku wraz z kodem kreskowym (wydruk z Portalu Świadczeniodawcy), sprawozdanie sporządzone w systemie informatycznym, zestawienia świadczeń rozliczanych na podstawie przepisów o koordynacji (wydruk dostępny po zatwierdzeniu sprawozdania w systemie informatycznym), karta informacyjna o świadczeniach udzielonych osobie uprawnionej do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji, kopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie osoby uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji ważna w okresie udzielonego świadczenia zdrowotnego (w uzasadnionych przypadkach – odpis dokumentu).

10 ŚWIADCZENIA REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (RTM) Świadczeniodawca przekazuje do Oddziału następującą informację bez konieczności wystawiania rachunku/faktury: szczegółową kalkulację kosztów rzeczywistych, czytelną kserokopię lub odręczny odpis danych dokumentu uprawniającego do świadczeń określonych w treści § 23 ust. 5 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wypełnioną przez lekarza kartę informacyjną o świadczeniach udzielonych osobie uprawnionej do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji, sprawozdanie w systemie informatycznym.

11 ROZLICZENIA KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANYCH W POLSCE OBYWATELOM PAŃSTW INNYCH, NIŻ KRAJE UE/EFTA Koszty świadczeń zdrowotnych są zwracane polskim świadczeniodawcom przez ministra właściwego ds. zdrowia. Korespondencję w sprawie sfinansowania kosztów leczenia cudzoziemca na mocy umowy międzynarodowej/porozumienia dwustronnego należy kierować do: Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

12 W celu uzyskania zwrotu kosztów od Ministerstwa Zdrowia należy przesłać następujące dokumenty: Kopię dokumentu potwierdzającego dane osobowe pacjenta (kopię paszportu wraz z wizą Schengen, w przypadku dyplomatów - kopia legitymacji dyplomatycznej). Fakturę VAT wystawioną na Ministerstwo Zdrowa, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, NIP 525-19-18-554. Kartę informacyjną leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Tabelaryczne zestawienie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy umów/porozumień międzynarodowych Oświadczenie Dyrektora placówki medycznej, potwierdzające, że cena za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej zawarta w zestawieniu jest zgodna z umową zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia

13 KONTAKT w sprawie informacji, rozliczeń świadczeń medycznych dla obywateli z krajów UE/EFTA: Wydział Współpracy Międzynarodowej ŁOW NFZ ul. Kopcińskiego 69/71, pokój nr 115 tel. 42 275 49 40 90-032 Łódź e-mail: dwm@nfz-lodz.pldwm@nfz-lodz.pl http://www.nfz-lodz.pl/index.php/dlaswiadczeniodawcow/rozliczenia

14 www.ekuz.nfz.gov.pl

15 Koszty leczenia - 150.000 pln. Suma ubezpieczenia na jeden wypadek ubezpieczeniowy w okresie objętym ubezpieczeniem Leczenie stomatologiczne - 1.000 pln. Limit dla wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie objętym ubezpieczeniem Koszy leczenia dotyczące ciąży i porodu - 6.000 pln. http://www.polishpass.org/ubezpieczenie/ UBEZPIECZENIE W RAMACH POLISH PASS

16 Telefon Bezpieczeństwa W czasie trwania UEFA EURO 2012 będzie można skorzystać ze specjalnego numeru bezpieczeństwa, adresowanego do zagranicznych turystów. Uzyska się pod nim informacje i pomoc w nagłych sytuacjach kryzysowych, takich jak m.in. kłopoty ze zdrowiem. Od 1 czerwca do 3 lipca infolinia będzie czynna przez całą dobę, a informacja udzielana będzie w pięciu językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim i włoskim.


Pobierz ppt "ZASADY POSTĘPOWANIA Z OBCOKRAJOWCAMI KORZYSTAJĄCYMI ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE W CZASIE TURNIEJU FINAŁOWEGO UEFA EURO 2012 ŁOW NFZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google