Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Odolanowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Odolanowie"— Zapis prezentacji:

1

2 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Odolanowie
Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Odolanowie ID grupy: 98/34_P_G1 Opiekun: Katarzyna Langwińska Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Znaczenie środków masowego przekazu Semestr/rok szkolny: 3/

3 Znaczenie środków masowego przekazu

4 Środki masowego przekazu (mass media, publikatory)
środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, czyli prasa, radio, telewizja, Internet, a w szerszym znaczeniu także książka, film, plakat, kino. Środki masowego przekazu to element kultury masowej.

5

6 Historia Początki prasy sięgają IV wieku – pierwszym wydawcą był chiński dwór cesarski. Pierwsza drukowana gazeta ukazała się ok. roku 700 w Pekinie. Ponownie prasę zaczęto wydawać w XVI/XVII w. Pomysł ten szybko przyjął się w całej Europie. Pierwszą gazetą wydawaną w języku polskim były Nowinki z Konstantynopola, a pierwszą polską gazetą był Merkuriusz Polski Ordynaryjny, drukowany między styczniem a majem w 1661 w ilości 41 wydań w Krakowie, a później od maja do lipca w Warszawie. Blisko 300 lat później ten sam tytuł wznowił w Warszawie redaktor Władysław Zambrzycki. Pierwsze regularne programy radiowe nadane zostały w 1920 roku. Kroniki filmowe wyświetlano od Telewizja w Polsce narodziła się w 1937 roku, ale prawdziwą popularność zyskała w latach czterdziestych i pięćdziesiątych. W 1971 roku pojawiła się kolorowa telewizja.

7

8 Funkcje mass mediów

9 Gospodarcza Polityczna Funkcje mass mediów Społeczna

10 Powołaliśmy trzy zespoły do opracowania zadań cząstkowych

11 Zespół do spraw ekonomicznych (gospodarczych)
Dominika Hęciak Anastazja Cieślak Karolina Kolany

12 Zespół do spraw społecznych
Dominika Pawlak Martyna Szulc Natalia Chmielecka Piotr Rudnicki

13 Zespół do spraw politycznych
Szymon Kraska Dominik Szymański Grzegorz Kaczmarek

14 Podstawowe pojęcia z marketingu i ekonomii

15 Działalność gospodarcza
Podstawowa aktywność przedsiębiorstw na rynku. Może polegać ona na świadczeniu usług, wytwarzaniu dóbr w celu prowadzenia wymiany handlowej i zaspokojenia potrzeb klientów. W procesie produkcji wykorzystuje się czynniki ziemi, kapitały i pracy.

16 Dobra to w nauce ekonomii wszystkie środki, które mogą być wykorzystane, bezpośrednio lub pośrednio, do zaspokojenia potrzeb ludzkich. Dzieli się je na dobra konsumpcyjne, inwestycyjne, publiczne i prywatne.

17 Wymiana Handlowa ma na celu zaspokojenie potrzeb. Należy do niej transakcje kupna/sprzedaży towarów i usług. Towarem jest także pieniądz.

18 Rynek można zdefiniować w wieloraki sposób. Jest to miejsce spotkania się kupujących i sprzedających, całokształt transakcji i mechanizmów oraz zbiorowość podmiotów uczestniczących w wymianie.

19 Gospodarka także jest wieloznacznym pojęciem. Można rozumieć ją jako działania społeczeństwa związane z wymianą handlową, całokształt działalności gospodarczej na danym rejonie. Polega ona na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług na które występuje zapotrzebowanie na rynku.

20 Popyt ilość dóbr, jakie przedsiębiorstwa zaoferują na rynku przy danym poziomie cen.

21 Podaż to ilość dóbr i usług na które istnieje zapotrzebowanie na rynku przy danym poziomie cen.

22 Prawo podaży przy wzroście cen podaż rośnie i odwrotnie, przy zachowaniu innych czynników niezmienionych.

23 Prawo Popytu przy wzroście cen popyt spada i odwrotnie, przy zachowaniu innych czynników niezmienionych.

24 NBP Narodowy Bank Polski, na jego czele stoi Prezes, jego celem jest zapewnienie stabilności cen i złotówki, jest bankiem banków i bankiem państwa. Jako jedyny podmiot może emitować pieniądze.

25 Konkurencja współzawodnictwo pomiędzy podmiotami na rynku.

26 Giełda papierów wartościowych
rynek, na którym maklerzy dokonują w imieniu klientów transakcji kupna/sprzedaży akcji, obligacji i innych papierów wartościowych.

27 Podstawowe pojęcia z socjologii

28 Na powstanie odrębnej, samodzielnej nauki, której przedmiotem miało być dokonywanie analizy życia społecznego - czyli socjologii, wpływ przede wszystkim miały następujące czynniki: - czynniki ekonomiczne, czyli powstanie i rozwój kapitalizmu, migracje ludzi ze wsi do miast, procesy urbanizacji i masowej produkcji - czynniki polityczne, a więc przed wszystkim wielka rewolucja francuska mająca miejsce w latach - filozoficzno - intelektualny prąd oświeceniowy, który zapoczątkował rozwój zaniedbywanych dotąd nauk takich jak matematyka czy biologia

29 Kumulacja tych różnorodnych zjawisk i procesów sprawiła, iż pewna grupa ludzi zaczęła się zastanawiać nad konsekwencjami zachodzących zamian, co zrodziło myśl powstania nauki, zajmującej się właśnie tymi zagadnieniami. Prekursorem socjologii, jako królowej nauk, był August Comte. Do podstawowych pojęć socjologii zaliczyć można następujące:

30 Socjalizacja jest to proces wzrastania jednostki w społeczeństwo i jego kulturę poprzez internalizację wyznawanych w nim norm oraz wartości

31 Struktura społeczna są to pewne wzory relacji pomiędzy jednostkami i grupami - życie społeczne jest unormowane, u wzorowane, ustrukturalizowane

32 Kultura jest to całokształt wytworów człowieka, zarówno tych materialnych jak i niematerialnych

33 Internalizacja przyswajanie kodów kulturowych.

34 Rola społeczna jest to zbiór funkcji oraz zadań jednostki wynikających z jej przynależności do określonej grupy społecznej.

35 Grupa społeczna w najszerszym ujęciu jest to zbiór jednostek pozostających ze sobą w pewnych stosunkach

36 Potrzeba jest to subiektywnie odczuwalny stan braku czegoś; na potrzeby mają wpływ czynniki jednostkowe.

37 Postawa jest to względnie stały stosunek jednostki do otaczających ją przedmiotów, który wyraża się pozytywnych, negatywnych bądź neutralnych kategoriach; postawy kształtowane są przez role społeczne i potrzeby

38 Podstawowe pojęcia z politologii

39 Politologia albo nauki polityczne
to jedna z nauk społecznych, zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu społecznym, teorią jej organizacji, funkcjami i charakterem państwa i międzynarodowych organizacji politycznych.

40 Władza polityczna sprawowana przez klasę panującą, stanowiąca państwowo-prawną gwarancję określonego układu stosunków społeczno-ekonomicznych, wyrażająca się w rządzeniu, tzn. podejmowaniu decyzji przez rząd oraz egzekwowaniu ich wykonania przez wyspecjalizowane organy.

41 Państwo to zgodnie z prawem międzynarodowym taka jednostka podziału politycznego świata, której przysługuje pełna suwerenność, tj. nie podlega żadnej innej jednostce politycznej. Definicja ta nie uwzględnia jednak relacji państw z organizacjami międzynarodowymi takimi jak ONZ lub Unia Europejska, czy z silniejszymi państwami (np. w bloku państw socjalistycznych podległych ZSRR).

42 Polityka jest to całość regulacji powiązanych ze sprawowaniem władzy w państwie. Jest to pojęcie niezwykle szerokie. Obejmuje zarówno całokształt działań instytucji państwowych (stosowanie prawa) jak i sztukę zdobywania i utrzymania władzy. Jeśli te dwa główne elementy stoją na wysokim poziomie rozwoju, to mówimy o uczestniczącej kulturze politycznej. Sama kultura polityczna to sfera zachowań jednostek i ich nastawienie odnośnie polityki.

43 Prawo a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.

44 Środki masowego przekazu (mass media, publikatory)
środki społecznego komunikowania w szerokim zasięgu, czyli prasa, radio, telewizja, Internet, a w szerszym znaczeniu także książka, film, plakat, kino.

45 Prasa określenie dzienników, czasopism i "środków masowego przekazywana powstałych w wyniku postępu technicznego" o charakterze informacyjnym, wydawanych periodycznie nie rzadziej niż raz do roku, wyróżniających się stałym tytułem i kolejnym numerem.

46 Do masowego rozwoju prasy przyczyniły się:
wynalezienie telefonu przez Grahama Bella udoskonalenie prasy walcowej użycie elektrycznej maszyny drukarskiej i kolorowego druku bardziej efektywna i tańsza produkcja papieru

47 Radio dziedzina techniki zajmująca się przekazywaniem informacji na odległość za pomocą fal elektromagnetycznych.

48 Telewizja Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz oraz dźwięk na odległość. W jednym miejscu za pomocą kamery telewizyjnej i mikrofonu rejestruje się sygnał, który następnie jest transmitowany do dowolnego miejsca w zasięgu transmisji, Sygnał odbieramy jest przez odbiornik telewizyjny i przetwarzany na obraz i dźwięk.

49 Niektóre telewizje publiczne:
RUV - Islandia BBC - Wielka Brytania TVE - Hiszpania ARD/ZDF - Niemcy TVP - Polska LRT - Litwa CT - Czechy STV - Słowacja SVT - Szwecja

50 ogólnoświatowa sieć komputerowa, która jest logicznie połączona w jednolitą sieć adresową opartą na protokole IP. Sieć ta dostarcza lub wykorzystuje usługi wyższego poziomu, które oparte są na funkcjonowaniu telekomunikacji i związanej z nią infrastrukturze. Początki Internetu wiążą się z powstaniem internetu ARPANET i sięgają końca lat 60. XX wieku, gdy amerykańska firma RAND Corporation prowadziła badania studyjne nad możliwościami dowodzenia i łączności w warunkach wojny nuklearnej. Internet

51 Mass Media – dar czy przekleństwo?

52 Mass Media są nieodłącznym elementem naszego życia
Mass Media są nieodłącznym elementem naszego życia. Rano wstajemy obudzeni przez wcześniej ustawiony budzik, kontaktujemy się ze znajomymi za pomocą telefonu komórkowego, sprawdzamy najświeższe wiadomości ze świata i kraju na popularnych serwisach internetowych. Internet bardzo zmienił dotychczasowe życie człowieka. Z wielu jego plusów tj. z możliwości szybkiego sprawdzenia ważnych informacji, prognozy pogody, z kontaktu ze znajomymi, wyłania się też dużo minusów. Powoli stajemy się jednostkami aspołecznymi, które coraz mniej rozmawiają ze sobą w świecie rzeczywistym. Komputer, a wraz z nim Internet zabierają nam bardzo dużo czasu, który moglibyśmy spędzić zupełnie inaczej.

53 Rola środków masowego przekazu w życiu społecznym

54 Gazety społeczne: Fakt Super Express Gazeta wyborcza Z życia wzięte Sukcesy i porażki Strony Internetowe: Programy społeczne: Magazyn Expressu Reporterów Celownik Sprawa dla reportera Interwencja 997 Stacje radiowe: Polskie Radio RMF FM Radio Zet

55

56 Bardzo często słyszymy o niesieniu pomocy innym ludziom w programach telewizyjnych, tj. Celownik, Magazyn Expressu Reporterów czy Sprawa dla reportera. W programach tych ukazywane są ciężkie losy ludzi, a także problemy, z którymi muszą borykać się każdego dnia. Za sprawą Internetu lub telefonu komórkowego widzowie mogą komentować każdy, jak i zaoferować swoją pomoc. Media społeczne przeciwdziałają też przestępczości. Choćby taki program, jak 997 ukazuje poszukiwanych morderców, gwałcicieli itp.: poprzez tworzenie portretów pamięciowych. A więc każdy, kto obejrzał program i widział podejrzanego może to zgłosić na policje. W ten właśnie sposób można nawet uratować komuś życie. W programach telewizyjnych nie rzadko pojawiają się informacje o zaginięciu jakiejś osoby. Są to dzieci, jak i osoby dorosłe. Pewnego dnia wychodzą z domu i już nie wracają. A programy tj.: Celownik, Magazyn Expressu Reporterów i jeszcze masa innych pomagają nam te osoby odnaleźć.

57 Najczęściej pokazują zdjęcia zaginionych i apelują, aby każdy kto widział lub wie, gdzie może taka osoba przebywać poinformował o tym konsultantów pełniących dyżur w programie. W wielu programach przestrzegają, aby nie jeździć z nadmierną prędkością. Każdy z nas na pewno dobrze wie, do czego może to doprowadzić. Bardzo często słyszymy, że została potrącona jakaś osoba ze skutkiem śmiertelnym, a najczęstszą  przyczyną takich oto wypadków jest zbyt duża prędkość. Program "STOP DROGÓWKA" został stworzony w celu pokazania tego, co dzieje się na polskich drogach. Policjanci są bezlitośni w stosunku do kierowców, którzy łamią zasady, dlatego bez żadnych skrupułów wypisują mandaty. A wszystko po to by można było bezpieczniej poruszać się po drogach.

58

59

60

61 Rola środków masowego przekazu w życiu politycznym

62 Gazety polityczne: Gazeta Prawna Polityka Gazeta Wyborcza Superexpres Rzeczpospolita Strony Internetowe: Programy polityczne: Wydarzenia Fakty Polityka przy kawie Tomasz Lis na żywo Wiadomości Stacje radiowe: Polskie Radio RMF FM Radio Zet

63 Dzięki środkom masowego przekazu wiele informacji o sprawach dziejących się w kraju dociera do nas bardzo szybko. Niekiedy już po paru minutach wiemy co powiedział dany polityk, co premier sądzi o decyzji podjętej przez prezydenta i odwrotnie. Możemy także na bieżąco obserwować obrady sejmu, senatu. Środki masowego przekazu pomagają nam, a przede wszystkim rodzicom podjąć trafne decyzje podczas wyborów do sejmu, senatu, wyborów prezydenckich i samorządowych. Kandydaci i partie polityczne przedstawiają wtedy swoje programy i dzięki temu możemy zdecydować kto ma rządzić naszym krajem, powiatem, miastem. Uważamy, że w tym przypadku mass media prawidłowo nazywane są czwartą władzą. Środki masowego przekazu pomagają nam także w ocenie naszych stosunków międzynarodowych i relacji i w innymi krajami Europy i świata.

64

65 Rola środków masowego przekazu w życiu gospodarczym

66 Gazety gospodarcze: Fakt Gazeta Wyborcza Superexpres Rzeczpospolita Gazeta Prawna Strony Internetowe: Programy gospodarcze: Fakty Wiadomości Agrobiznes Biznes Biznes Informacje Stacje radiowe: Polskie Radio RMF FM Radio Zet

67

68 Mass media pomagają nam poznawaniu sytuacji gospodarczej w kraju
Mass media pomagają nam poznawaniu sytuacji gospodarczej w kraju. Służą temu gazety, np. Gazeta Wyborcza oraz programy gospodarcze, np. Agrobiznes. Dzięki niektórym audycją radiowym możemy dowiedzieć się czegoś o naszej gospodarce. W Internecie także możemy znaleźć ciekawe informacje na ten temat. Mass media pomagają nam w znalezieniu wymarzonej pracy. W gazetach znajduje się bardzo dużo ogłoszeń, jednak najwięcej jest ich w Internecie. Trzeba jednakże być bardzo ostrożnym, gdyż niektóre ogłoszenia tworzone są przez oszustów . Na dzień dzisiejszy zagadnienia z zakresu ekonomii są dla nas zbyt trudne i niezrozumiałe. Nie potrafimy rozszyfrować różnych wykresów, tabel dotyczących akcji, obligacji, spadków na giełdzie etc.

69 Wady i zalety telewizji

70 Zalety: źródło wiedzy- poszerzenie dotychczasowej wiedzy o nowe zagadnienia pobudzanie do refleksji- uświadomienia społeczeństwu istnienia globalnych problemów świata, jego zagrożeń, np. środowiskowych, rozmaitych nałogów itp. sprzyjanie rozwojowi intelektualnemu młodych ludzi wpływanie na rozwój zainteresowań inspirowanie do różnego rodzaju aktywności źródło przeżyć emocjonalnych źródło wrażeń estetycznych forma rozrywki

71 Wady: w zakresie zdrowia fizycznego: wada wzroku
w zakresie rozwoju moralnego oraz społeczno- emocjonalnego: możliwość przejmowania przez niektórych odbiorców wzorów zachowań społecznie nieaprobowanych- agresji, przemocy, nietolerancji, brutalności, bezczelności, wulgarnych zachowań seksualnych, itp. kreowanie i podtrzymywanie stereotypów ról płciowych u widza obniżanie zdolności odbiorcy do okazywania i odbierania uczuć oraz obniżenie progu wrażliwości na cierpienie innych możliwość wpływania na ograniczanie kontaktów interpersonalnych w życiu rodzinnym i rówieśniczym

72 Wady i zalety prasy

73 Zalety: duży wybór wiele ciekawostek
gazetę można wszędzie zabrać ze sobą pomagają w znalezieniu pracy

74 Wady: wysokie ceny malutkie literki
pojawia się później od innych mass mediów niektóre informacje są wyssane z palca

75 Wady i zalety radia

76 Zalety: profesjonalny serwis informacyjny nie tylko o ustalonych godzinach (news) ciekawi goście muzyka non stop nie absorbuje nas jak TV (można słuchać i np. sprzątać) rozwija wyobraźnię zawsze można je mieć ze sobą (samochód, telefon, plaża)

77 Wady: brak wizji zbyt częste reklamy

78 Wady i zalety internetu

79 Zalety: Komputer jest doskonałym narzędziem pomagającym w edukacji i rozwoju dziecka. Prawidłowy dobór programów edukacyjnych, może ułatwić dziecku zdobywanie wiedzy i kształtowanie wielu umiejętności takich jak logiczne myślenie, kojarzenie faktów, wytrwałość, cierpliwość, szybkie i celne podejmowanie decyzji. Odpowiednio dobrane programy pomagają rozwijać spostrzegawczość, zręczność, sprawność manualną, refleks oraz podzielność uwagi. Kontakt z komputerem mogą mieć już dzieci w wieku przedszkolnym. Można go wykorzystać jako doskonałe narzędzie kształcenia i rozwoju.

80 Dostęp do Internetu pozwoli na zdobywanie wiedzy w przyjemny sposób(surfowanie po stronach), może również poznać np. życie drogę do sławy swoich największych idoli. Powoli umiejętność obsługi komputera i posługiwania się podstawowym oprogramowaniem staje się na rynku pracy oczywistością. Dzięki komputerowi dziecko może się zrelaksować, uspokoić, za pomocą specjalnych gier programów dziecko miło spędza czas. Dzięki czemu jest później wesołe przez resztę dnia. Zaletą jest także, że dziecko znajduję się pod stałą opieką rodziców.

81 Wady: Spędzanie czasu przy komputerze nie powinno być podstawową formą spędzania wolnego czasu dla dziecko. Może to spowodować zerwanie więzi i kontaktu dziecka z rówieśnikami lub członkami rodziny. Jak także zaniechania nauki i obowiązków. Komputer może wywoływać w dziecku agresję i zachowania destrukcyjne spowodowane nieodpowiednimi dla niego grami, które sprowadzając się często do zabijania, strzelania, brutalnego bicia i bezmyślnego niszczenia. Jest to szczególnie niebezpieczne dla dopiero rozwijającej się i niedojrzałej osobowości. Zagrożenia wnikającej z niekontrolowanego dostępu do Internetu, który jest skarbnicą wszelkiej wiedzy i informacji może stać się zagrożeniem podatnej na manipulacje niedojrzałej psychiki dziecka. Mówię o stronach internetowych zawierające treści erotyczne, brutalne, nawołujące do rasizmu itd.

82 Środki masowego przekazu są wykorzystywane także w nieetycznych celach

83 Dostarczają wiele informacji, które są wykorzystywane w nieodpowiedni sposób. Często bywa tak, że wiele przestępców wykorzystuje informacje zawarte w reportażach dla swoich własnych celów, stają się one wtedy narzędziem zbrodni lub innych przestępstw.

84 W programach o tematyce politycznej rozmówcy często obrażają się i przerywają sobie nawzajem. Na pewno nie ma to nic wspólnego z tym co uczymy się a lekcji WOS-u, j. Polskiego i historii. Często jako młodzi ludzie nie rozumiemy o czym politycy mówią podczas dyskusji, gubią główny wątek oraz nie dochodzą do żadnych wniosków.

85 Prasa często pisze kłamliwe informacje o ludziach show-biznesu
Prasa często pisze kłamliwe informacje o ludziach show-biznesu. Plotka ma ogromną moc i potrafi skrzywdzić wiele osób. Należy pamiętać, że nie każda informacja zamieszczona w gazecie czy sieci jest prawdziwa, dlatego czasami powinniśmy zostać wierni własnym przekonaniom.

86 W Internecie są zamieszczane niestosowne dokumenty i filmy, do których mają dostęp niepełnoletni. Narażają one najmłodszych na duże niebezpieczeństwo. Zmanipulowane osoby (najczęściej nastolatki) padają ofiarami pedofilii.

87 Powiązania mass mediów z ekonomią i polityką

88 Mass media, a ekonomia Promowanie sklepów Reklama produktów
Zachęcanie do konsumpcji

89 Mass media, a polityka Programy wyborcze Obrady sejmu i senatu
Slogany wyborcze Debaty polityczne

90 Źródła

91 Koniec!

92 Dziękujemy za uwagę!

93


Pobierz ppt "Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Odolanowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google