Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opieka długoterminowa Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013 kwiecień 2010 r. DEPARTAMENT ZDROWIA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opieka długoterminowa Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013 kwiecień 2010 r. DEPARTAMENT ZDROWIA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 Opieka długoterminowa Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013 kwiecień 2010 r. DEPARTAMENT ZDROWIA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

2 Skład grupy roboczej ds. opieki długoterminowej Imię i nazwiskoInstytucja Ryszard Karpiński Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Prof. dr med. Zbigniew Zdrojewski Uniwersyteckie Centrum Medyczne Dr med. Wiesława Nyka Uniwersyteckie Centrum Medyczne Iwona Plewako Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Bożena Glicz Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ Katarzyna Nowicka -Sauer Uniwersyteckie Centrum Medyczne Małgorzata Kalkowska Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia Lidia Małolepsza - do grudnia 2009 r. Aleksandra Sarnowska Urząd Statystyczny w Gdańsku Aleksandra Kuczkowska Konwent Starostów

3 Skład grupy roboczej ds. opieki długoterminowej Imię i nazwiskoInstytucja Irena Samson Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych Juliusz Zielonka Konwent Starostów Współpracujący z grupą roboczą ds. opieki długoterminowej:

4 Cel zwiększenie liczby łóżek opieki długoterminowej, rozwinięcie form opieki długoterminowej, dostępność do różnych form tej opieki zgodna z oceną epidemiologiczną ludności, strukturą populacji i zapotrzebowaniem. Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

5 Efekty Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r. Osiągnięte rezultaty będą miały bezpośredni wpływ na skrócenie drogiego pobytu leczenia pacjentów w szpitalach, na oddziałach opieki krótkoterminowej (śr. czas pobytu do 18 dni), a rozwój tej formy opieki będzie korzystny dla pacjentów, przynosząc jednocześnie wymierne efekty ekonomiczne jednostkom ochrony zdrowia.

6 Poprzez rozwój opieki długoterminowej można o 10% zmniejszyć zapotrzebowanie na hospitalizację, skrócić czas pobytu pacjentów przewlekle chorych i zwiększyć liczbę przyjęć w ramach opieki krótkoterminowej oraz zmniejszyć kolejki osób oczekujących na hospitalizację bądź diagnostykę. Efekty Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

7 Podstawy prawne Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. 2009.140.1147 z późn zm.)

8 Podstawy prawne Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r. Świadczenia gwarantowane są realizowane w warunkach: 1)stacjonarnych o hospicjum stacjonarne, o oddział medycyny paliatywnej, o ZOL/ZPO,

9 Podstawy prawne Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r. Świadczenia gwarantowane są realizowane w warunkach: 2)domowych o zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych i dzieci wentylowanych mechanicznie, o hospicjum domowe dla dorosłych lub dla dzieci o pielęgniarska opieka długoterminowa domowa.

10 Demografia Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r. Ludność województwa pomorskiego w dni 30.06.2009r. liczyła 2 224 942 osoby. W analogicznym okresie 2008r. – 2 215 100. Liczba ludności wzrosła o 9 842 osoby. Stopa przyrostu rzeczywistego była dodatnia i wynosiła 2 662 osoby.

11 Demografia Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r. Ludność województwa pomorskiego według powiatów i płci – stan w dn. 30.06.2009 r.

12 Demografia Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r. Ludność według grup biologicznych w dniu 30.06.2009 r.- woj. pomorskie

13 Demografia Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r. Trendy współczynnika przyrostu naturalnego na 1000 ludności woj. pomorskiego.

14 Demografia Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r. Prognozowane przeciętne dalsze trwanie życia wzrośnie mężczyzn od poziomu 71 lat w 2007 r. do 77,1 w 2035 r., kobiet o niewiele ponad 3 lata tj. do 82,9 w 2035 r.

15 Demografia Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

16 Demografia Prognoza demograficzna starzenia się ludności wg. grup biologicznych w latach. Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

17 Epidemiologia Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

18 Przedłużone hospitalizacje w oddziałach krótkoterminowych Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r. Hospitalizacja w dniachLiczba osób 31-60 dni1 470 61-90 dni200 91-180 dni66 powyżej 180 dni7 1 743

19 Opieka długoterminowa Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

20 Opieka długoterminowa Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r. W 2006 r. Ministerstwo Zdrowia podało założenia do opracowania optymalnych wskaźników dostępu do świadczeń stacjonarnej opieki zdrowotnej, jako odcelowych do osiągnięcia, do 2012 r. Wskaźnik dostępu/ nasycenia dla opieki długoterminowej wynosi 4,1/10 tys. ludności przy 85% obłożenia łóżek.

21 Opieka długoterminowa

22 Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r. W 2008 r. dokonano weryfikacji posiadanych zasobów. Zakłady opiekuńczo-lecznicze lub pielęgnacyjno-opiekuńcze oferujące turnusy rehabilitacyjne dwu/trzytygodniowe nie są ujmowane w zasobach opieki długoterminowej województwa pomorskiego, mimo, że w nazwa zakładu sugeruje świadczenie usług w tym zakresie.

23 Opieka długoterminowa Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r. Rodzaje placówekLiczba placówekLiczba łóżek Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy/ZPO128 Zakład opiekuńczo-leczniczy/ZOL 20 o 2 zakłady 651 o 77 łóżek Zakład opiekuńczo-leczniczy/ZOL dla Dzieci160 o 15 łóżek Zakład opiekuńczo-leczniczy/ZOL psychiatryczny 6 o 2 zakłady 179 o 38 łóżka Hospicjum stacjonarne12 o 1 hospicjum118 o 13 łóżek Hospicjum domowe22- Zespół opieki domowej pielęgniarskiej29- Ogółem województwo pomorskie911036 o 87 łóżek Ogólna liczba zakładów i łóżek opieki długoterminowej wg formy opieki – stan w dniu 31.12.2009 r.

24 Opieka długoterminowa Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

25 Opieka długoterminowa Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

26 Opieka długoterminowa Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

27 Opieka długoterminowa Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

28 Opieka długoterminowa Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

29 Opieka długoterminowa Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

30 Opieka długoterminowa Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

31 Opieka długoterminowa Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

32 Opieka długoterminowa Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

33 Opieka długoterminowa Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

34 Opieka długoterminowa Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

35 Opieka długoterminowa

36 Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r. Tryb przyjęcia do publicznych zakładów opieki długoterminowej współfinansowanych przez NFZ. Zaświadczenie wystawiane przez lekarza POZ/AOS/Szpital Opinia pisemna lekarza wyznaczonego przez Zarząd organu założycielskiego Decyzja zarządu o przyjęciu pacjenta Informacja do Zarządu – skierowanie pacjenta Wpisanie pacjenta na listę oczekujących Informacja do pacjenta o terminie przyjęcia

37 Opieka długoterminowa Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r. Tryb przyjęcia do niepublicznych zakładów opieki długoterminowej współfinansowanych przez NFZ. Skierowanie pacjenta wystawione przez lekarza Wpisanie pacjenta na listę oczekujących Informacja do pacjenta o terminie przyjęcia

38 Opieka długoterminowa Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r. Zasady finansowania pobytu w zakładach opieki długoterminowej ZLO/ZPO Pełna odpłatność: 100% - finansowania przez świadczeniobiorcę (renta, emerytura, rodzina) Współfinansowanie: Cena osobodnia - środki uzyskiwane z NFZ, 70% - dopłaty z otrzymywanego świadczenia emerytalno-rentowego, samorząd (pomoc społeczna)

39 Opieka długoterminowa Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r. Skierowania do zakładów opieki długoterminowej

40 Opieka długoterminowa Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r. Realizacja świadczeń z zakresu opieki długoterminowej: 1) w 2006 r. wykonano świadczenia zdrowotne na kwotę 578 042 770 zł, 2) w 2007 r. wykonano świadczenia zdrowotne na kwotę 702 290 880 zł, 3) w 2008 r. wykonano świadczenia zdrowotne na kwotę 911 956 070 zł.

41 Opieka długoterminowa Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

42 Opieka długoterminowa Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r. RokWartość zawartych umów % wzrost nakładów w stosunku do roku poprzedniego 2008 rok22 686 270,55x 2009 rok28 060 870,0623,68% Analiza nakładów finansowych na realizację świadczeń w zakresie ZOL/ZPO

43 Opieka długoterminowa Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r. RokWartość zawartych umów % wzrost nakładów w stosunku do roku poprzedniego 2008 rok2 402 785,00x 2009 rok4 598 652,0091,38% 2010 rok6 482 787,0040,97% Analiza porównawcza nakładów finansowych na realizację w zakresie ZOL psychiatryczny

44 Opieka długoterminowa Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r. Problemy występujące na linii świadczeniodawcy – NFZ o zbyt niski, zdaniem oferentów, poziomu finansowania świadczeń, o przekraczania przez świadczeniodawców limitów przewidzianych w umowach z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne.

45 Opieka długoterminowa Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r. Docelowy model opieki długoterminowej w województwie pomorskim (1) Analiza oceny stanu rozwoju i dostępności opieki długoterminowej ujawniła niepokojącą obecność tzw. białych plam, czyli powiatów, w których nie ma żadnych form stacjonarnej opieki w tym sektorze. Do takich należą powiaty: gdański, lęborski i malborski.

46 Opieka długoterminowa Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r. Docelowy model opieki długoterminowej w województwie pomorskim (2)

47 Opieka długoterminowa Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r. Docelowy model opieki długoterminowej w województwie pomorskim (3) Docelowo powinniśmy dążyć, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World Health Organization ), do osiągnięcia wskaźnika 1 łóżko opieki paliatywnej/ 10 tys. mieszkańców. Oznacza to, że liczba łóżek w sektorze opieki paliatywnej (oddziały przewlekle chorych, hospicja), jaką dysponujemy w chwili obecnej- 145 łóżek- powinna być zwiększona o 100.

48 Opieka długoterminowa Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r. Wnioski grupy roboczej opieki długoterminowej w województwie pomorskim. Deficyt łóżek, przy zastosowaniu współczynnika nasycenia 4,1/ na 10 tys. i 85% wykorzystania bazy wynosi w porównaniu z rokiem 2008 – 1 286 łóżek.

49 Opieka długoterminowa Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r. Wnioski grupy roboczej opieki długoterminowej w województwie pomorskim. Wprowadzone zmiany w zasadach kontraktowania i finansowania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki długoterminowej spowodują kolejny, narastający deficyt łóżek długoterminowych i zmniejszenie liczby świadczeniodawców.

50 Opieka długoterminowa Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r. Wnioski grupy roboczej opieki długoterminowej w województwie pomorskim. Powód: o brak ograniczenia czasowego pobytu w ZOL-ach i ZPO, o obniżenie granicy punktów w skali Barthel do 40, jako podstawy do przyznawania pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Zmiany te skutkują przedłużaniem pobytu pacjentów w nieskończoność, w konsekwencji, zaleganie pacjentów w tych zakładach i brakiem chętnych do objęcia opieką pielęgniarską osób w bardzo ciężkich stanach, a przebywających w domach.

51 Opieka długoterminowa Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r. Propozycja zwiększenia bazy łóżkowej w zakresie opieki długoterminowej w województwie pomorskim. Rodzaj opieki Liczba łóżek w RZOZ Liczba łóżek wykazywana w MZ-29 Zmiana zwiększenie/ obniżenie ZPO/ZOL 679 646 +1000 ZOL dla dzieci 60 45 ZOL psychiatryczny 179 193 +100 Hospicjum stacjonarne 118 Hospicjum stacjonarne dla dzieci Oddział dla przewlekle chorych 8 27 0 27 +100 Zespół stacjonarnej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie +35 Miejsca dla pacjentów w stanie wegetatywnym/apalicznym +50 Suma 1044 1002 1285

52 Opieka długoterminowa Analiza potrzeb w zakresie opieki długoterminowej na podstawie danych grup roboczych Programu Zdrowie dla Pomorzan 2005-20 13 Rodzaj opieki Grupa kardiologiczna Grupa neurologiczna Grupa onkologiczna* ZPO/ZOL z miejscami dla chorych 20 na stwardnienie zanikowe boczne ZOL z miejscami dla pacjentów w ciężkich stanach poudarowych 100 ZOL z miejscami dla chorych na Alzheimera, Parkinsonizm, stany otępienne naczyniopochodne 100 Zespół stacjonarnej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie 5 30 Miejsca dla pacjentów w stanie wegetatywnym/apalicznym Miejsca dla pacjentów ze skrajną niewydolnością serca 35 30 50 Suma 70 300

53 Opieka długoterminowa Analiza potrzeb w zakresie opieki długoterminowej na podstawie danych grup roboczych Programu Zdrowie dla Pomorzan 2005-20 13 Grupa robocza ds. onkologii w swoim opracowaniu, podała wskazówki dotyczące organizacji systemu opieki długoterminowej. Polegać ona ma na: 1. Organizacji szkoleń w zakresie medycyny paliatywnej personelu POZ małych miast i wsi, 2. Utworzeniu sieci poradni medycyny paliatywnej przy ośrodkach onkologicznych, 3. Utworzeniu zespołów wspierających- konsultacje- w zakresie leczenia bólu i innych dolegliwości chorych w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej, którzy źle reagują na rutynowe leczenie.

54 Opieka długoterminowa Dziękujemy za uwagę. Grupa robocza ds. opieki długoterminowej


Pobierz ppt "Opieka długoterminowa Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013 kwiecień 2010 r. DEPARTAMENT ZDROWIA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google