Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opieka długoterminowa Zdrowie dla Pomorzan

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opieka długoterminowa Zdrowie dla Pomorzan"— Zapis prezentacji:

1 Opieka długoterminowa Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013
DEPARTAMENT ZDROWIA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Opieka długoterminowa Zdrowie dla Pomorzan kwiecień r.

2 Skład grupy roboczej ds. opieki długoterminowej
Imię i nazwisko Instytucja Ryszard Karpiński Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Prof. dr med. Zbigniew Zdrojewski Uniwersyteckie Centrum Medyczne Dr med. Wiesława Nyka Iwona Plewako Bożena Glicz Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ Katarzyna Nowicka -Sauer Małgorzata Kalkowska Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia Lidia Małolepsza - do grudnia 2009 r. Aleksandra Sarnowska Urząd Statystyczny w Gdańsku Aleksandra Kuczkowska Konwent Starostów

3 Skład grupy roboczej ds. opieki długoterminowej
Współpracujący z grupą roboczą ds. opieki długoterminowej: Imię i nazwisko Instytucja Irena Samson Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych Juliusz Zielonka Konwent Starostów

4 Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.
Cel zwiększenie liczby łóżek opieki długoterminowej, rozwinięcie form opieki długoterminowej, dostępność do różnych form tej opieki zgodna z oceną epidemiologiczną ludności, strukturą populacji i zapotrzebowaniem. Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

5 Efekty Osiągnięte rezultaty będą miały bezpośredni wpływ
na skrócenie drogiego pobytu leczenia pacjentów w szpitalach, na oddziałach opieki krótkoterminowej (śr. czas pobytu do 18 dni), a rozwój tej formy opieki będzie korzystny dla pacjentów, przynosząc jednocześnie wymierne efekty ekonomiczne jednostkom ochrony zdrowia. Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

6 Efekty Poprzez rozwój opieki długoterminowej można
o 10% zmniejszyć zapotrzebowanie na hospitalizację, skrócić czas pobytu pacjentów przewlekle chorych i zwiększyć liczbę przyjęć w ramach opieki krótkoterminowej oraz zmniejszyć kolejki osób oczekujących na hospitalizację bądź diagnostykę. Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

7 Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.
Podstawy prawne Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U z późn zm.) Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

8 Świadczenia gwarantowane są realizowane
Podstawy prawne Świadczenia gwarantowane są realizowane w warunkach: stacjonarnych hospicjum stacjonarne, oddział medycyny paliatywnej, ZOL/ZPO, Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

9 Świadczenia gwarantowane są realizowane
Podstawy prawne Świadczenia gwarantowane są realizowane w warunkach: domowych zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych i dzieci wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowe dla dorosłych lub dla dzieci pielęgniarska opieka długoterminowa domowa. Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

10 Demografia Ludność województwa pomorskiego w dni 30.06.2009r.
liczyła 2  osoby . W analogicznym okresie 2008r. – 2  Liczba ludności wzrosła o osoby. Stopa przyrostu rzeczywistego była dodatnia i wynosiła 2 662 osoby. Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

11 Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.
Demografia Ludność województwa pomorskiego według powiatów i płci – stan w dn r. Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

12 Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.
Demografia Ludność według grup biologicznych w dniu r.- woj. pomorskie Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

13 Demografia Trendy współczynnika przyrostu naturalnego na 1000 ludności
woj. pomorskiego. Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

14 Demografia Prognozowane przeciętne dalsze trwanie życia wzrośnie
mężczyzn od poziomu 71 lat w 2007 r. do 77,1 w 2035 r., kobiet o niewiele ponad 3 lata tj. do 82,9 w 2035 r. Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

15 Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.
Demografia Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

16 Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.
Demografia Prognoza demograficzna starzenia się ludności wg. grup biologicznych w latach. Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

17 Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.
Epidemiologia Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

18 Przedłużone hospitalizacje w oddziałach krótkoterminowych
Hospitalizacja w dniach Liczba osób 31-60 dni 1 470 61-90 dni 200 dni 66 powyżej 180 dni 7 1 743 Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

19 Opieka długoterminowa
Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

20 Opieka długoterminowa
W 2006 r. Ministerstwo Zdrowia podało założenia do opracowania optymalnych wskaźników dostępu do świadczeń stacjonarnej opieki zdrowotnej, jako odcelowych do osiągnięcia, do 2012 r. Wskaźnik dostępu/ nasycenia dla opieki długoterminowej wynosi 4,1/10 tys. ludności przy 85% obłożenia łóżek. Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

21 Opieka długoterminowa

22 Opieka długoterminowa
W 2008 r. dokonano weryfikacji posiadanych zasobów. Zakłady opiekuńczo-lecznicze lub pielęgnacyjno-opiekuńcze oferujące turnusy rehabilitacyjne dwu/trzytygodniowe nie są ujmowane w zasobach opieki długoterminowej województwa pomorskiego, mimo, że w nazwa zakładu sugeruje świadczenie usług w tym zakresie. Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

23 Opieka długoterminowa
Ogólna liczba zakładów i łóżek opieki długoterminowej wg formy opieki – stan w dniu r. Rodzaje placówek Liczba placówek Liczba łóżek Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy/ZPO 1 28 ↕ Zakład opiekuńczo-leczniczy/ZOL 20 ↑ o 2 zakłady 651 ↑ o 77 łóżek Zakład opiekuńczo-leczniczy/ZOL dla Dzieci 60 ↓ o 15 łóżek Zakład opiekuńczo-leczniczy/ZOL psychiatryczny 6 179 ↑ o 38 łóżka Hospicjum stacjonarne 12 ↑ o 1 hospicjum 118 ↓ o 13 łóżek Hospicjum domowe 22 - Zespół opieki domowej pielęgniarskiej 29 Ogółem województwo pomorskie 91 1036 ↑ o 87 łóżek Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

24 Opieka długoterminowa
Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

25 Opieka długoterminowa
Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

26 Opieka długoterminowa
Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

27 Opieka długoterminowa
Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

28 Opieka długoterminowa
Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

29 Opieka długoterminowa
Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

30 Opieka długoterminowa
Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

31 Opieka długoterminowa
Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

32 Opieka długoterminowa
Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

33 Opieka długoterminowa
Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

34 Opieka długoterminowa
Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

35 Opieka długoterminowa

36 Opieka długoterminowa
Tryb przyjęcia do publicznych zakładów opieki długoterminowej współfinansowanych przez NFZ. Zaświadczenie wystawiane przez lekarza POZ/AOS/Szpital Opinia pisemna lekarza wyznaczonego przez Zarząd organu założycielskiego Decyzja zarządu o przyjęciu pacjenta Informacja do Zarządu – skierowanie pacjenta Wpisanie pacjenta na listę oczekujących Informacja do pacjenta o terminie przyjęcia Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

37 Opieka długoterminowa
Tryb przyjęcia do niepublicznych zakładów opieki długoterminowej współfinansowanych przez NFZ. Skierowanie pacjenta wystawione przez lekarza Wpisanie pacjenta na listę oczekujących Informacja do pacjenta o terminie przyjęcia Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

38 Opieka długoterminowa
Zasady finansowania pobytu w zakładach opieki długoterminowej ZLO/ZPO Pełna odpłatność: 100% - finansowania przez świadczeniobiorcę (renta, emerytura, rodzina) Współfinansowanie: Cena osobodnia - środki uzyskiwane z NFZ,  70% - dopłaty z otrzymywanego świadczenia emerytalno-rentowego, samorząd (pomoc społeczna) Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

39 Opieka długoterminowa
Skierowania do zakładów opieki długoterminowej Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

40 Opieka długoterminowa
Realizacja świadczeń z zakresu opieki długoterminowej: 1) w 2006 r. wykonano świadczenia zdrowotne na kwotę zł, 2) w 2007 r. wykonano świadczenia zdrowotne na kwotę zł, 3) w 2008 r. wykonano świadczenia zdrowotne na kwotę zł. Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

41 Opieka długoterminowa
Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

42 Opieka długoterminowa
Analiza nakładów finansowych na realizację świadczeń w zakresie ZOL/ZPO Rok Wartość zawartych umów % wzrost nakładów w stosunku do roku poprzedniego 2008 rok 22 686 270,55 x 2009 rok 28 060 870,06 23,68% Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

43 Opieka długoterminowa
Analiza porównawcza nakładów finansowych na realizację w zakresie ZOL psychiatryczny Rok Wartość zawartych umów % wzrost nakładów w stosunku do roku poprzedniego 2008 rok ,00 x 2009 rok ,00 91,38% 2010 rok ,00 40,97% Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

44 Opieka długoterminowa
Problemy występujące na linii świadczeniodawcy – NFZ zbyt niski, zdaniem oferentów, poziomu finansowania świadczeń, przekraczania przez świadczeniodawców limitów przewidzianych w umowach z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne. Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

45 Opieka długoterminowa
Docelowy model opieki długoterminowej w województwie pomorskim (1) Analiza oceny stanu rozwoju i dostępności opieki długoterminowej ujawniła niepokojącą obecność tzw. „białych plam”, czyli powiatów, w których nie ma żadnych form stacjonarnej opieki w tym sektorze. Do takich należą powiaty: gdański, lęborski i malborski. Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

46 Opieka długoterminowa
Docelowy model opieki długoterminowej w województwie pomorskim (2) Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

47 Opieka długoterminowa
Docelowy model opieki długoterminowej w województwie pomorskim (3) Docelowo powinniśmy dążyć, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World Health Organization ), do osiągnięcia wskaźnika 1 łóżko opieki paliatywnej/ 10 tys. mieszkańców. Oznacza to, że liczba łóżek w sektorze opieki paliatywnej (oddziały przewlekle chorych, hospicja), jaką dysponujemy w chwili obecnej- 145 łóżek- powinna być zwiększona o 100. Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

48 Opieka długoterminowa
Wnioski grupy roboczej opieki długoterminowej w województwie pomorskim. Deficyt łóżek, przy zastosowaniu współczynnika nasycenia 4,1/ na 10 tys. i 85% wykorzystania bazy wynosi w porównaniu z rokiem – 1 286 łóżek. Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

49 Opieka długoterminowa
Wnioski grupy roboczej opieki długoterminowej w województwie pomorskim. Wprowadzone zmiany w zasadach kontraktowania i finansowania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki długoterminowej spowodują kolejny, narastający deficyt łóżek długoterminowych i zmniejszenie liczby świadczeniodawców. Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

50 Opieka długoterminowa
Wnioski grupy roboczej opieki długoterminowej w województwie pomorskim. Powód: brak ograniczenia czasowego pobytu w ZOL-ach i ZPO, obniżenie granicy punktów w skali Barthel do 40 , jako podstawy do przyznawania pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Zmiany te skutkują przedłużaniem pobytu pacjentów w nieskończoność, w konsekwencji, zaleganie pacjentów w tych zakładach i brakiem chętnych do objęcia opieką pielęgniarską osób w bardzo ciężkich stanach, a przebywających w domach. Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

51 Opieka długoterminowa
Propozycja zwiększenia bazy łóżkowej w zakresie opieki długoterminowej w województwie pomorskim. Rodzaj opieki Liczba łóżek w RZOZ Liczba łóżek wykazywana w MZ-29 Zmiana zwiększenie/ obniżenie ZPO/ZOL 679 646 +1000 ZOL dla dzieci 60 45 ZOL psychiatryczny 179 193 +100 Hospicjum stacjonarne 118 Hospicjum stacjonarne dla dzieci Oddział dla przewlekle chorych 8 27 Zespół stacjonarnej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie +35 Miejsca dla pacjentów w stanie wegetatywnym/apalicznym +50 Suma 1044 1002 1285 Opieka długoterminowa kwiecień 2010 r.

52 Opieka długoterminowa
Analiza potrzeb w zakresie opieki długoterminowej na podstawie danych grup roboczych Programu „Zdrowie dla Pomorzan” Rodzaj opieki Grupa kardiologiczna neurologiczna Grupa onkologiczna* ZPO/ZOL z miejscami dla chorych 20 na stwardnienie zanikowe boczne ZOL z miejscami dla pacjentów w ciężkich stanach poudarowych 100 ZOL z miejscami dla chorych na Alzheimera, Parkinsonizm, stany otępienne naczyniopochodne Zespół stacjonarnej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie 5 30 Miejsca dla pacjentów w stanie wegetatywnym/apalicznym ze skrajną niewydolnością serca 35 50 Suma 70 300

53 Opieka długoterminowa
Analiza potrzeb w zakresie opieki długoterminowej na podstawie danych grup roboczych Programu „Zdrowie dla Pomorzan” Grupa robocza ds. onkologii w swoim opracowaniu, podała wskazówki dotyczące organizacji systemu opieki długoterminowej. Polegać ona ma na: Organizacji szkoleń w zakresie medycyny paliatywnej personelu POZ małych miast i wsi, Utworzeniu sieci poradni medycyny paliatywnej przy ośrodkach onkologicznych, Utworzeniu zespołów wspierających- konsultacje- w zakresie leczenia bólu i innych dolegliwości chorych w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej, którzy źle reagują na rutynowe leczenie.

54 Opieka długoterminowa
Dziękujemy za uwagę. Grupa robocza ds. opieki długoterminowej


Pobierz ppt "Opieka długoterminowa Zdrowie dla Pomorzan"

Podobne prezentacje


Reklamy Google