Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Dane Semestr : I Rok szkolny: 2009/2010 Imię i nazwisko opiekuna uczniowskiej gr. projektowej: Ewa Łangowska Miejsce realizacji projektu: ZSP Czarna Woda Adres miejsca realizacji: ul. Mickiewicza 5; 83-262 Czarna Woda ID grupy: 96/86_MP_G1 ID szkoły: 96/86 Kompetencja: matematyka i przyroda Realizowany temat projektowy: Budowa Cząsteczkowa Materii

3 Historia i naukowcy w budowie materii Do ś wiadczenia w zakresie w ł a ś ciwo ś ci i ró ż norodno ś ci cz ą steczek Mieszaniny Budowa geologiczna Ziemi Model cz ą steczki Podsumowanie

4 Historia i naukowcy w budowie materii W nowożytności, swoja teorię o budowie materii ogłosił John Dalton. Zapoczątkował on zainteresowanie budową atomów, tzn. po nim inni naukowcy sprawdzali jego teorie dzięki czemu odkryli oni prawidłową budowę materii. Odkrył prawo ciśnień cząstkowych, prawo stosunków wielokrotnych, opisał wadę wzroku nazywaną później daltonizmem. Na jego cześć jednostkę masy atomowej nazwano Daltonem (Da). John Dalton

5 Tablica pierwiastków Daltona Dalton sporządził własną tablice pierwiastków. Oto ona:

6 Teoria Daltona Teoria Daltona głosiła, iż: - najmniejszą cząstką materii jest atom - atomów nie można podzielić - nie można zamienić jednego atomu w drugi - wszystkie atomy jednego pierwiastka mają jednakową masę - atomy są niezniszczalne i nie podlegają przemianom podczas reakcji chemicznych, zmienia się tylko ich wzajemne ułożenie i powiązanie

7 Daltonizm Deuteranopia, daltonizm – wada wzroku, odmiana ślepoty barw, polegająca na nierozpoznawaniu barwy zielonej (lub myleniu jej z barwą czerwoną). Wada ta dotyczy około 1% mężczyzn oraz 0,9% kobiet. Jest wynikiem braku czopków reagujących na barwę zieloną. Kolory tęczy widziane przez osobę bez zaburzeń postrzegania kolorów. Kolory tęczy postrzegane przez osobę cierpiącą na deuteranopię

8 Historia cząsteczek W 1811 roku A. Avogadro wprowadził pojęcie gramoatomu i gramocząsteczki - czyli pojęcie mola. W 1833 roku M. Faraday, odkrywając zjawisko elektrolizy, wykazał, że atomy posiadają ładunki elektryczne, a w 1869 roku Dymitr Mendelejew opracował układ okresowy pierwiastków, który ostatecznie potwierdza cząsteczkową teorię budowy materii.

9 Dyfuzja DYFUZJA-proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek lub energii będący konsekwencją chaotycznych zdarzeń cząsteczek dyfundującej substancji między sobą lub z cząsteczkami otaczającego go ośrodka.

10 Dyfuzja Zachodzi w: gazach cieczach ciałach stałych Zasady działania dyfuzji

11 Doświadczenia o dyfuzji Doświadczenie modelowe Do menzurki wsypaliśmy 20 g grochu i 20 g ryżu. Po zmieszaniu mieszanina zmniejszyła objętość. Model doświadczenia Koleżanki podczas wykonywania doświadczenia

12 Doświadczenia o dyfuzji Do szklanki pełnej gorącej wody włożyliśmy zieloną farbę. Woda zaczęła zabarwiać się na jasno zielono. Proces dyfuzji na podstawie szklanki wody i farby

13 Doświadczenia o dyfuzji Do menzurki o pojemności 100 cm 3 nalaliśmy 50 cm 3 wody. Następnie za pomocą mieszadełka wlaliśmy tyle samo denaturatu. Na początku denaturat nie łączył się z wodą. Lecz po pewnym czasie płyny połączyły się. Koledzy podczas doświadczenia

14 Mieszaniny Mieszanina to układ dwóch lub więcej pierwiastków albo związków chemicznych zmieszanych ze sobą w dowolnym stosunku. odróżnia się dwa rodzaje mieszanin: jednorodne oraz niejednorodne.

15 Rodzaje mieszanin Jednorodne -mają jednakowe właściwości w całej rozciągłości, tzn. gołym okiem lub za pomocą lupy czy mikroskopu nie można rozróżnić jej składników. Mieszaniny jednorodne noszą nazwę roztworów. Niejednorodne - składają się z części o różnych właściwościach, w których można gołym okiem lub za pomocą lupy czy mikroskopu rozróżnić przynajmniej jeden składnik.

16 Przykłady mieszanin : Jednorodne : cukier + woda sól kuchenna + woda alkohol + gliceryna mleko + kakao powietrze Niejednorodne : piasek + woda kreda + olej olej + woda ryż + mąka piasek + mak

17 Budowa geologiczna Ziemi Warstwy atmosfery to: Troposfera charakteryzuje ją ciągły spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości. Stratosfera występowanie ozonosfery. Mezosfera spadek temperatury wraz z wysokością. Termosfera jest warstwą zjonizowanego gazu, w której wyróżnia się jonosferę i kilka mniejszych warstw. Egzosfera stale uciekają z niej gazy.

18 SKŁAD POWIETRZA RodzajObjętość powietrza w % Azot78 Tlen20,6 Argon0,93 Dwutlenek węgla0,38 Pozostałe0,1 Atmosfera składa się z mieszaniny gazów zwanych powietrzem.

19 Występowanie Wody Woda jest na Ziemi bardzo rozpowszechniona. Występuje głównie w oceanach które pokrywają 70,8% jej powierzchni, także w rzekach, jeziorach i w postaci stałej w lodowcach. Część wody znajduje się pod powierzchnią ziemi (wody podziemne) lub w atmosferze (chmury). Woda występująca w przyrodzie jest roztworem soli i gazów.

20 Woda Tlenek wodoru potocznie zwany wodą, występuje w warunkach standardowych w stanie ciekłym. Słowo woda może się odnosić do każdego stanu skupienia. Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych. Większość występującej w przyrodzie wody jest "słona" (około 97,38%), tzn. zawiera dużo rozpuszczonych soli, głównie chlorku sodu. W naturalnej wodzie rozpuszczone są gazy atmosferyczne, z których w największym stężeniu znajduje się dwutlenek węgla. Budowa cząsteczki wody. (Tlen i wodór)

21 Trzy stany skupienia Woda Para Wodna Lód

22 Skały i minerały Minerały to występujące w przyrodzie nieograniczone ciało stałe o określonym składzie chemicznym i uporządkowanym układzie atomów. Skały są to naturalne zespoły jednego lub wielu różnych minerałów, powstałych w wyniku określonych procesów geologicznych lub kosmologicznych.

23 Skały magmowe Bazalt Granit Andezyt

24 Skały osadowe Sól kamiennaPiaskowiecWęgiel kamienny

25 Skały przeobrażone Marmur Gnejs Kwarcyt

26 Skamieniałości przewodnie Trylobit Amonity Jeżowiec

27 Ruchy górotwórcze Ruchy górotwórcze to ruchy, które polegają na fałdowaniu skał i tworzeniu się płaszczowin. Zachodziły w erach: paleozoicznej i kenozoicznej. Ruchy górotwórcze kaledońskie wystąpiły w sylurze, hercyńskie w karbonie, alpejskie w kredzie oraz w trzeciorzędzie. Skutkiem tego są: Kordyliery w Ameryce Północnej, Andy w Ameryce Południowej, Himalaje w Azji oraz Alpy w Europie.

28 Kordyliery w Ameryce Północnej Andy w Ameryce Południowej Himalaje w Azji Alpy w Europie

29 Słowo "Pangea" pochodzi z greki i w wolnym tłumaczeniu znaczy "Wszechziemia". Pangea nie była pierwszym superkontynentem w dziejach Ziemi, ale niewątpliwie najbardziej znanym. Pangea uformowała się w karbonie, na skutek zamknięcia się paleozoicznego oceanu. Przeszłość Ziemi

30 Zlodowacenia – to okresy zimne: rytmiczne zmiany klimatu, wyrażające się w zmianach temperatury i ilości opadów. Na całej kuli ziemskiej prowadziły do wielokrotnego rozwoju czasz lądolodów. W czasie zlodowaceń występowały okresy cieplejsze – interstadiały. Dzieliły się one na stadiały. Interglacjały – okresy ciepłe...(zanik lądolodu) Zlodowacenia w Polsce

31 Cofanie się zlodowacenia

32 Zasięg lądolodu Przybliżony zasięg lądolodu podczas zlodowacenia północnopolskiego (Würm), naniesiony na współczesne zdjęcie satelitarne Google Maps. Prostokątem zaznaczono obszar na którym obecnie znajduje się Puszcza Białowieska.

33 Ślady lodowca Materiał skalny po przejściu lodowca

34 Mapa geologiczna Ziemi Czarna Woda znajduje się na platformie wschodnioeuropejskiej

35 Wszechświat Wszechświat ma około 14miliardów lat. Obecna średnia gęstość wszechświata wynosi około 9,9 × 10 30 gramów na Cm 3. We Wszechświecie znajdują się przeróżne galaktyki i układy, między innymi Układ Słoneczny. Należy także pamiętać,że znajdują Się tam także czarne dziury, planety, gwiazdy, meteoryty, oraz satelity i wiele innych rzeczy. Planety: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun.

36 Galeria planet Układu Słonecznego Merkury WenusZiemia Mars Jowisz Saturn Uran Neptun

37 Modele atomów Animacja przedstawia atom helu. Wokół jądra krążą 2 elektrony, a w jądrze znajdują się 2 protony oraz 2 neutrony.

38 Model cząsteczki Cząsteczka, inaczej molekuła.Jest złożona z więcej niż jednego atomu, które są ze sobą trwale połączone wiązaniami chemicznymi. Model dwutlenku krzemu

39 Modele szkieletowo-kulkowe Modele szkieletowo-kulkowe – w których promienie chmur elektronowych atomów są w stosunku do siebie proporcjonalne. Model chlorku sodu

40 Model wypełniony Model "wypełniony" jest najbardziej realistyczny. W modelach tych nie widać samego szkieletu wiązań, ale za to lepiej obrazują one ogólny kształt cząsteczki. Model glukozy

41 Podsumowanie Prezentacja przedstawia w skrócie Cząsteczkową budowę materii. Najmniejszą cząstką materii jest atom, który znajduje się wszędzie. Zarówno w cieczach, gazach i ciałach stałych. Bez atomu nie było by niczego, począwszy od Wszechświata do kropli wody.

42 Literatura www.wikipedia.pl www.bionotatki.pl/mikroskop,optyczny,x.html www.oen.dydaktyka.agh.edu.pl www.kurshtml.boo.pl www.eioba.pl

43 Projekt realizowany przez Uniwersytet w Białymstoku w partnerstwie z CombidataPoland sp. z o.o. w ramach umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia –projekty konkursowe Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google