Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki"— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Dane Semestr : I Rok szkolny: 2009/2010
Imię i nazwisko opiekuna uczniowskiej gr. projektowej: Ewa Łangowska Miejsce realizacji projektu: ZSP Czarna Woda Adres miejsca realizacji: ul. Mickiewicza 5; Czarna Woda ID grupy: 96/86_MP_G1 ID szkoły: 96/86 Kompetencja: matematyka i przyroda Realizowany temat projektowy: Budowa Cząsteczkowa Materii

3 Budowa cząsteczkowa materii
Historia i naukowcy w budowie materii Doświadczenia w zakresie właściwości i różnorodności cząsteczek Mieszaniny Budowa geologiczna Ziemi Model cząsteczki Podsumowanie

4 Historia i naukowcy w budowie materii
W nowożytności, swoja teorię o budowie materii ogłosił John Dalton. Zapoczątkował on zainteresowanie budową atomów, tzn. po nim inni naukowcy sprawdzali jego teorie dzięki czemu odkryli oni prawidłową budowę materii. Odkrył prawo ciśnień cząstkowych, prawo stosunków wielokrotnych, opisał wadę wzroku nazywaną później daltonizmem. Na jego cześć jednostkę masy atomowej nazwano Daltonem (Da). John Dalton

5 Tablica pierwiastków Daltona
Dalton sporządził własną tablice pierwiastków. Oto ona:

6 Teoria Daltona Teoria Daltona głosiła, iż: - najmniejszą cząstką materii jest atom - atomów nie można podzielić - nie można zamienić jednego atomu w drugi - wszystkie atomy jednego pierwiastka mają jednakową masę - atomy są niezniszczalne i nie podlegają przemianom podczas reakcji chemicznych, zmienia się tylko ich wzajemne ułożenie i powiązanie

7 Daltonizm Deuteranopia, daltonizm – wada wzroku, odmiana ślepoty barw, polegająca na nierozpoznawaniu barwy zielonej (lub myleniu jej z barwą czerwoną). Wada ta dotyczy około 1% mężczyzn oraz 0,9% kobiet. Jest wynikiem braku czopków reagujących na barwę zieloną. Kolory tęczy postrzegane przez osobę cierpiącą na deuteranopię Kolory tęczy widziane przez osobę bez zaburzeń postrzegania kolorów.

8 Historia cząsteczek W 1811 roku A. Avogadro wprowadził pojęcie gramoatomu i gramocząsteczki - czyli pojęcie mola. W 1833 roku M. Faraday, odkrywając zjawisko elektrolizy, wykazał, że atomy posiadają ładunki elektryczne, a w 1869 roku Dymitr Mendelejew opracował układ okresowy pierwiastków, który ostatecznie potwierdza cząsteczkową teorię budowy materii.

9 Dyfuzja DYFUZJA-proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek lub energii będący konsekwencją chaotycznych zdarzeń cząsteczek dyfundującej substancji między sobą lub z cząsteczkami otaczającego go ośrodka.

10 Zasady działania dyfuzji
Dyfuzja Zachodzi w: gazach cieczach ciałach stałych Zasady działania dyfuzji

11 Doświadczenia o dyfuzji
Doświadczenie modelowe Do menzurki wsypaliśmy 20 g grochu i 20 g ryżu. Po zmieszaniu mieszanina zmniejszyła objętość. Koleżanki podczas wykonywania doświadczenia Model doświadczenia

12 Doświadczenia o dyfuzji
Do szklanki pełnej gorącej wody włożyliśmy zieloną farbę. Woda zaczęła zabarwiać się na jasno zielono. Proces dyfuzji na podstawie szklanki wody i farby

13 Doświadczenia o dyfuzji
Do menzurki o pojemności 100 cm 3 nalaliśmy 50 cm 3 wody. Następnie za pomocą mieszadełka wlaliśmy tyle samo denaturatu. Na początku denaturat nie łączył się z wodą. Lecz po pewnym czasie płyny połączyły się. Koledzy podczas doświadczenia

14 Mieszaniny Mieszanina to układ dwóch lub więcej pierwiastków albo związków chemicznych zmieszanych ze sobą w dowolnym stosunku. odróżnia się dwa rodzaje mieszanin: jednorodne oraz niejednorodne.

15 Rodzaje mieszanin Jednorodne -mają jednakowe właściwości w całej rozciągłości, tzn. gołym okiem lub za pomocą lupy czy mikroskopu nie można rozróżnić jej składników. Mieszaniny jednorodne noszą nazwę roztworów. Niejednorodne - składają się z części o różnych właściwościach, w których można gołym okiem lub za pomocą lupy czy mikroskopu rozróżnić przynajmniej jeden składnik.

16 Przykłady mieszanin : Jednorodne : cukier + woda sól kuchenna + woda
alkohol + gliceryna mleko + kakao powietrze Niejednorodne : piasek + woda kreda + olej olej + woda ryż + mąka piasek + mak

17 Budowa geologiczna Ziemi
Warstwy atmosfery to: Troposfera charakteryzuje ją ciągły spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości. Stratosfera występowanie ozonosfery. Mezosfera spadek temperatury wraz z wysokością. Termosfera jest warstwą zjonizowanego gazu, w której wyróżnia się jonosferę i kilka mniejszych warstw. Egzosfera stale uciekają z niej gazy.

18 SKŁAD POWIETRZA Atmosfera składa się z mieszaniny gazów zwanych powietrzem. Rodzaj Objętość powietrza w % Azot 78 Tlen 20,6 Argon 0,93 Dwutlenek węgla 0,38 Pozostałe 0,1

19 Występowanie Wody Woda jest na Ziemi bardzo rozpowszechniona. Występuje głównie w oceanach które pokrywają 70,8% jej powierzchni, także w rzekach, jeziorach i w postaci stałej w lodowcach. Część wody znajduje się pod powierzchnią ziemi (wody podziemne) lub w atmosferze (chmury). Woda występująca w przyrodzie jest roztworem soli i gazów.

20 Woda Tlenek wodoru potocznie zwany wodą, występuje w warunkach standardowych w stanie ciekłym. Słowo woda może się odnosić do każdego stanu skupienia. Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych. Większość występującej w przyrodzie wody jest "słona" (około 97,38%), tzn. zawiera dużo rozpuszczonych soli, głównie chlorku sodu . W naturalnej wodzie rozpuszczone są gazy atmosferyczne, z których w największym stężeniu znajduje się dwutlenek węgla. Budowa cząsteczki wody. (Tlen i wodór)

21 Trzy stany skupienia Woda Para Wodna Lód

22 Skały i minerały Minerały to występujące w przyrodzie nieograniczone ciało stałe o określonym składzie chemicznym i uporządkowanym układzie atomów. Skały są to naturalne zespoły jednego lub wielu różnych minerałów, powstałych w wyniku określonych procesów geologicznych lub kosmologicznych.

23 Skały magmowe Bazalt Granit Andezyt

24 Skały osadowe Sól kamienna Piaskowiec Węgiel kamienny

25 Skały przeobrażone Marmur Gnejs Kwarcyt

26 Skamieniałości przewodnie
Jeżowiec Trylobit Amonity

27 Ruchy górotwórcze Ruchy górotwórcze to ruchy, które polegają na fałdowaniu skał i tworzeniu się płaszczowin. Zachodziły w erach: paleozoicznej i kenozoicznej. Ruchy górotwórcze kaledońskie wystąpiły w sylurze, hercyńskie w karbonie, alpejskie w kredzie oraz w trzeciorzędzie. Skutkiem tego są: Kordyliery w Ameryce Północnej, Andy w Ameryce Południowej, Himalaje w Azji oraz Alpy w Europie.

28 Kordyliery w Ameryce Północnej
Andy w Ameryce Południowej Himalaje w Azji Alpy w Europie

29 Przeszłość Ziemi Słowo "Pangea" pochodzi z greki i w wolnym tłumaczeniu znaczy "Wszechziemia". Pangea nie była pierwszym superkontynentem w dziejach Ziemi, ale niewątpliwie najbardziej znanym. Pangea uformowała się w karbonie, na skutek zamknięcia się paleozoicznego oceanu.

30 Zlodowacenia w Polsce Zlodowacenia – to okresy zimne: rytmiczne zmiany klimatu, wyrażające się w zmianach temperatury i ilości opadów. Na całej kuli ziemskiej prowadziły do wielokrotnego rozwoju czasz lądolodów. W czasie zlodowaceń występowały okresy cieplejsze – interstadiały. Dzieliły się one na stadiały. Interglacjały – okresy ciepłe ...(zanik lądolodu)

31 Cofanie się zlodowacenia

32 Zasięg lądolodu Przybliżony zasięg lądolodu podczas zlodowacenia północnopolskiego (Würm), naniesiony na współczesne zdjęcie satelitarne Google Maps. Prostokątem zaznaczono obszar na którym obecnie znajduje się Puszcza Białowieska.

33 Ślady lodowca Materiał skalny po przejściu lodowca

34 Mapa geologiczna Ziemi
Czarna Woda znajduje się na platformie wschodnioeuropejskiej

35 Wszechświat Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun.
Wszechświat ma około 14miliardów lat . Obecna średnia gęstość wszechświata wynosi około 9,9 × 10−30 gramów na Cm3 . We Wszechświecie znajdują się przeróżne galaktyki i układy, między innymi Układ Słoneczny . Należy także pamiętać ,że znajdują Się tam także czarne dziury, planety, gwiazdy, meteoryty, oraz satelity i wiele innych rzeczy. Planety: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun.

36 Galeria planet Układu Słonecznego
Merkury Wenus Ziemia Mars Jowisz Saturn Neptun Uran

37 Modele atomów Animacja przedstawia atom helu. Wokół jądra krążą 2 elektrony, a w jądrze znajdują się 2 protony oraz 2 neutrony.

38 Model dwutlenku krzemu
Model cząsteczki Cząsteczka, inaczej molekuła .Jest złożona z więcej niż jednego atomu, które są ze sobą trwale połączone wiązaniami chemicznymi.   Model dwutlenku krzemu

39 Modele szkieletowo-kulkowe
w których promienie chmur elektronowych atomów są w stosunku do siebie proporcjonalne. Model chlorku sodu

40 Model wypełniony Model "wypełniony" jest najbardziej realistyczny. W modelach tych nie widać samego szkieletu wiązań, ale za to lepiej obrazują one ogólny kształt cząsteczki. Model glukozy

41 Podsumowanie Prezentacja przedstawia w skrócie „Cząsteczkową budowę materii”. Najmniejszą cząstką materii jest atom, który znajduje się wszędzie. Zarówno w cieczach, gazach i ciałach stałych. Bez atomu nie było by niczego, począwszy od Wszechświata do kropli wody.

42 Literatura www.wikipedia.pl

43 Projekt realizowany przez Uniwersytet w Białymstoku w partnerstwie z CombidataPoland sp. z o.o. w ramach umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3. „Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia –projekty konkursowe” Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google