Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDOWA ROWU MELIORACYJNEGO cz. 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDOWA ROWU MELIORACYJNEGO cz. 1"— Zapis prezentacji:

1 BUDOWA ROWU MELIORACYJNEGO cz. 1
Wykonanie rowu melioracyjnego „OLESIEŃKA 0-1” km – 3+044, miejsc. Olesno, gmina Olesno, powiat Dąbrowa Tarnowska

2 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Część ogólna 1.1 Nazwa zamówienia 1.2 Inwestor
1.3 Projektant 2. Przedmiot i zakres robót 3. Wyszczególnienie robót tymczasowych 4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane 5. Zestawienie CPV Wspólnego słownika Zamówień publicznych 6. Definicje, pojęcia i określenia podstawowe zawarte w opracowaniu 7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich transportem, składowaniem, przechowywaniem oraz Kontrolą jakości 8 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót 9 Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy 10 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 10.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 10.2 Zasady kontroli jakości 11 Dokumenty na budowie 11.1 Dziennik budowy 11.2 Rejestr obmiarów ( Księga obmiarów) 11.3 Obmiar robót 12 Odbiór robót 12.1 Rodzaje odbiorów robót

3 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1. Część ogólna 1.1 Nazwa zadania
Wykonanie rowu melioracyjnego OLESIEŃKA 0-1” km – miejsc. Olesno , gmina Olesno pow. Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie

4 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1.2 Inwestor .
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Kraków ul. Szlak 73

5 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1.3 Projektant.
Biuro Studiów i Projektów Wodnych Melioracji Kraków, ul. Stachowicza

6 2. Przedmiot i zakres robót.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rowu melioracyjnego „OLESIEŃKA 0- 1 w km – wraz z ubezpieczeniem elementami betonowymi.

7 3. Wyszczególnienie robót tymczasowych i towarzyszących.
roboty towarzyszące: organizacja placu budowy (wynajęcie, urządzenie, likwidacja, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona przed działaniem wód w trakcie realizacji robot, transport materiałów do miejsca wbudowania, dokumentacja fotograficzna wykonywanych robót, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru końcowego próbek użytych materiałów, dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

8 3. Wyszczególnienie robót tymczasowych i towarzyszących.
3.1. Drogi tymczasowe Komunikacja pomiędzy drogą publiczną a miejscem wykonywania robót powinna odbywać się po ustalonej z Inwestorem trasie. W miejscach słabonośnego gruntu należy po zdjęciu warstwy gleby ułożyć tymczasową drogę z płyt betonowych. Szerokość Drogi winna wynosić min 3,0 m. Drogi po zrealizowaniu zadania należy zlikwidować, a teren przywrócić do pierwotnego stanu.

9 4. Informacja o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane.
4.1 Przygotowanie terenu budowy Przed przystąpieniem do wykonania robot budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: a/ ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżeniu niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robot osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,5 m b/ wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdów drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się. c/ wyrównać stosownie do potrzeby z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia. d/ osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach. W przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowite jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzić zaplecze budowy tj. miejsca składowania materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i napraw pomocniczych.

10 4. Informacja o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane.
4.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń odpowiednie zezwolenie w związku z prowadzonymi pracami. Za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie realizacji robót, związane z tymi robotami, ponosi odpowiedzialność wykonawca na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

11 4. Informacja o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane.
4.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące środowiska naturalnego. W okresie trwania kontraktu Wykonawca będzie: podejmować ć kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół prowadzonych robot oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na : lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed; a/ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi b/ zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami c/ możliwością powstania pożaru Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

12 4. Informacja o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane.
4.4 Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy między innymi w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca powinien pod kierunkiem odpowiednich służb albo samodzielnie, na własny koszt, wygasić pożar wywołany bezpośrednio lub pośrednio jako rezultat robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

13 4. Informacja o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane.
4.5 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy prowadzonych robotach oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

14 4. Informacja o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane.
4.6. Informacje o uzbrojeniu terenu W miejscowości Olesno w pobliżu drogi gminnej rurociąg wodociągowy z PCW śr. 110 mm.

15 4. Informacja o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane.
4.7 Najbliższe dostępne media Na dołączonej do projektu mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 1000 uzbrojenia terenu brak. W związku z powyższym w razie wystąpienia konieczności należy przewidzieć pobór mocy z agregatu prądotwórczego.

16 4. Informacja o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane.
4.8 Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych a/ Przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotować sieć układu pomiarowego dla każdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty pomiarowe. b/ Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystać przez cały okres budowy, trwale i zabezpieczone przez Wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych, wykonane przez służby techniczne Inwestora i przekazane Wykonawcy robót. Z przejścia punktów pomiarowych przez Wykonawcę należy sporządzić odpowiedni protokół, a fakt przejęcia punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy naniesione w sposób trwały na plan sytuacyjno-wysokościowy budowy.

17 5. Zestawienie CPV Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych
Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty ubezpieczeniowe Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty montażowe sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych

18 6. Definicje pojęcia i określenia podstawowe zawarte w opracowaniu
6.1 Rów – otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę 6.2 Darnina – płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności trawiastej 6.3 Darniowanie – pokrycie darniną skarpy w taki sposób, aby darnina w sposób trwały związała się z podłożem systemem korzeniowym. Darniowanie kożuchowe wykonuje się na płask pasami poziomymi, układanymi w rzędach równoległych z przewiązaniem szczelin pomiędzy poszczególnymi płatami. 6.4 Ziemia urodzajna (humus) – ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 6.5 Prefabrykat – element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie stanowi element rowu lub ścieku

19 6. Definicje pojęcia i określenia podstawowe zawarte w opracowaniu
6.6 Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 6.7 Dziennik budowy- dziennik , stanowiący dokument przebiegu wykonywanych robót. 6.8 Inspektor nadzoru – w imieniu Inwestora pełni rolę kontrolną nad kierownikiem budowy, może mu wydawać polecenia, które są odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma także prawo żądać dokonania stosownych poprawek od kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych. 6.9 Kierownik robot – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 6.10 Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnię.

20 6. Definicje pojęcia i określenia podstawowe zawarte w opracowaniu
6.11 Konstrukcja nawierzchni- układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 6.12 Rejestr obmiarów- zaakceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami (księga obmiaru) stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 6.13 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 6.14 Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

21 7. Wymagania dot. wyrobów budowlanych
7.1 Materiały W terminie uzgodnionym z Inżynierem (co najmniej dwa tygodnie) przed rozpoczęciem robot, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanych materiałów i odpowiednie świadectwa bada laboratoryjnych, a w razie potrzeby próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 7.1.1Materiały nie odpowiadające wymaganiom Każdy rodzaj robót , w którym znajduje się nie zbadane lub nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z możliwością jego nie przyjęcia i niezapłacenia. 7.1.2 Wariantowe stosowanie materiałów Jeśli rysunki lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego zastosowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o takim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem robót z użyciem tych materiałów, albo wcześniej jeśli Inżynier wymaga testowania materiału. Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inżyniera.

22 7. Wymagania dot. wyrobów budowlanych
7.2 Odbiór materiałów z dostaw transportem samochodowym Odbiór materiałów (ilościowy i jakościowy) może być dokonywany przez pracowników służby transportowej przedsiębiorstwa lub pracowników innej upoważnionej do tego komórki organizacyjnej (np. magazynu, budowy) albo przewoźnika któremu zlecono czynności spedycyjne. Wszystkie materiały dostarczone do magazynu na budowie powinny być kontrolowane pod względem ilości i jakości, niezależnie od tego, kto jest ich dostawcą. Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez: a/ policzenie, zważenie lub zmierzenie odbieranej partii materiałów b/ porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów, c/ sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz porównanie z danymi zawartym w dokumentach dostawy Odbiór danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien dokonywać pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje. Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu budowy powinien zapewnić skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratą właściwości technicznych (użytkowych) wskutek oddziaływania wpływów atmosferycznych lub innych przyczyn.

23 8. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Dobór sprzętu do wykonania robót, jego liczba i wydajność, powinna gwarantować jakość określoną w Kontrakcie, w SST i w wskazaniach Inżyniera oraz zapewnić wykonywanie zadań w terminie przewidzianym w umowie. Dobór sprzętu Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Inżynierowi.

24 9. Wymagania dotyczące środków transportu na placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów i na jakość wykonywanych robót. Dobór rodzajów środków transportu i jego liczba powinna gwarantować wykonanie zadań przewidzianych w terminie w umowie. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do odcinków, gdzie prowadzone będą roboty.

25 10. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakowość stosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z wymaganiami SST, projektem organizacji ruchu i poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót i zgodnie z wymaganiami SST i poleconymi przez Inżyniera. Sprawdzenie przez Inżyniera wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy za ich dokładność. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w terminie przez niego wyznaczonym.

26 10. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
10.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedłożenie do akceptacji Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z SST oraz poleceniami Inżyniera. Program Zapewnienia Jakości winien zawierać: - organizację wykonywania robót, terminy i sposoby prowadzenia robót - oznakowanie robót (dostosowane do różnych rodzajów robót) - wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie - wykaz osób odpowiedzialnych za jakości terminowość wykonania robót - system kontroli jakości wykonywanych robót - sposób gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów oraz proponowany sposób i formę przekazywania tych wyników Inżynierowi. - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie do poszczególnych asortymentów robót - rodzaje i ilości środków transportu i załadunku materiałów - sposób postępowania z robotami nie odpowiadającymi wymaganiom - zasady BHP

27 10. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
10.2 Zasady kontroli jakości robót Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót i jakość materiałów Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót, aby roboty zostały wykonanie zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST i poleceniami Inżyniera. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca robót.

28 11. Dokumenty na budowie 11. 1 Dziennik budowy
Jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania terenu robót do końca okresu odpowiedzialności za usterki. Odpowiedzialność za założenie i prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą prowadzone na bieżąco dotyczyć będą przebiegu i postępu robót, pracy sprzętu, technicznej i gospodarczej strony budowy oraz stanu bezpieczeństwa ruchu ludzi i mienia. Każdy zapis w tym dzienniku winien być opatrzony datą jego dokonania podpisem osoby dokonującej wpis, z podaniem imienia i nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy powinny być prowadzone w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy inne dokumenty winny zostać odpowiednio ponumerowane i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

29 11. Dokumenty na budowie Do dziennika należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy dokumentacji ternu budowy - uzgodnienia (zaakceptowania) przez Inżyniera PZJ i harmonogramu robót - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót. - przebieg robot, okresy i przyczyny przerw w robotach oraz trudności i przeszkody w ich prowadzeniu. - polecenia i uwagi Inżyniera - daty i powód zarządzenia wstrzymania robót - zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających, zakryciu ostatecznego odbioru robót - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy - stan pogody, temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót - opis napotkanych warunków geotechnicznych, - dane o czynnościach geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych w trakcie realizacji robót - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał - inne istotne informacje o przebiegu robót - szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robot w tym dostarczonych i zużytych dostaw.

30 11. Dokumenty na budowie Uwagi i wyjaśnienia wpisane do dziennika budowy winny być przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak uprawniony do wydawania poleceń Wykonawcy.

31 11. Dokumenty na budowie 11.2 Rejestr obmiarów (księga obmiarów)
Rejestr (księga ) obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie wykonanych faktycznie elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w SST lub kosztorysie ofertowym.

32 11. Dokumenty na budowie 11.3 Pozostałe dokumenty
- Protokoły przekazania terenu i robót - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne - protokoły odbioru robót - dokumenty laboratoryjne - protokoły z narad i ustaleń - korespondencja prowadzona na budowie Dokumenty robót powinny być przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty związane z wykonaniem robót ustalonych kontraktem, winny być dostępne dla Inżyniera. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów robót winno zostać pilnie odtworzone w formie zgodnej z prawem.

33 11. Dokumenty na budowie 11.4 Obmiar robot
Obmiar robót winien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym (lub SST). Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, który winien pisemnie powiadomić Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie jego prowadzenia, co najmniej na 2 dni przed tym terminem. Obmiar odbywać się winien w obecności Inżyniera i podlega jego akceptacji. Wyniki obmiaru należy wpisać do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie czy opuszczenie w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym ( przez Zamawiającego) nie zwalnia Wykonawcy od ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione zgodnie z instrukcją Inżyniera na piśmie. Urządzenia i sprzęt pomiarowy winien dostarczy Wykonawca.

34 12. Odbiór robót 12.1 Rodzaje odbiorów robót
a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu winien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt, poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inżynier. Wykonawca gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór zostanie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika bieżącego utrzymania i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. b/ odbiór częściowy Odbioru częściowego robót dokonuje się według tych samych zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inżynier. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

35 12. Odbiór robót c/ odbiór ostateczny
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego winna być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera . Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i stwierdzenia kompletności dokumentów do odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny robót zostanie dokonany przez Inżyniera w obecności Wykonawcy. Odbierający roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST i poleceniami. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, Inżynier przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Termin wykonania robót poprawkowych lub uzupełniających wyznaczy Inżynier.

36 12. Odbiór robót Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem koniecznym do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca powinien przygotować następujące dokumenty 1/ Rysunki, SST 2/ polecenia i uwagi Inżyniera, zwłaszcza z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie ich wykonania 3/ recepty i ustalenia technologiczne 4/ dziennik budowy i księgi obmiarów 5/ wyniki pomiarów i badań kontrolnych, zgodnie z SST 6/ atesty jakościowe wbudowanych materiałów, zgodnie z SST 7/ sprawozdanie techniczne zawierające: - zakres i lokalizację wykonywanych robót - datę rozpoczęcia i zakończenia robót - uwagi dotyczące realizacji robót 8/ inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

37 12. Odbiór robót d/ odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.


Pobierz ppt "BUDOWA ROWU MELIORACYJNEGO cz. 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google