Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SSI FONS Enterprise Nowy i kompleksowy szpitalny system informatyczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SSI FONS Enterprise Nowy i kompleksowy szpitalny system informatyczny."— Zapis prezentacji:

1 Nowe podejście do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej

2 SSI FONS Enterprise Nowy i kompleksowy szpitalny system informatyczny.
Zbudowany w oparciu o nowoczesne technologie. Stworzony przez zespół z 20-letnim doświadczeniem w informatyce medycznej. Sprawdzony w praktyce w Czechach i na Słowacji. Dostosowany na rynek polski i UE. Szpitalny System Informacyjny - FONS Enterprise przynosi nowe spojrzenie na prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. SSI FE jest nowym SSI, który stworzyliśmy na dziewiczym terenie w ciągu ostatnich 6-ciu lat. Został zbudowany na współczesnych nowoczesnych technologiach, które stanowią gwarancję wydajności i stabilności, a także długotrwałego rozwoju. Twórcami aplikacji są ludzie o wieloletnim doświadczeniu w pracy z SSI. Został sprawdzony w praktyce w kilkuset wdrożeniach w Republice Czeskiej, na Słowacji i Litwie. SSI FE jest przeznaczony przede wszystkim na rynki zagraniczne i został stworzony z uwzględnieniem tego wymogu. W Polsce system został przygotowany we współpracy z informatykami firmy HDN Group z uwzględnieniem uwag polskich lekarzy.

3 Prowadzenie dokumentacji
Dokumentacja medyczna w formie czysto elektronicznej. Bezpieczny podpis elektroniczny. Sprawdzony w praktyce w czeskich szpitalach. Ponadto: Zorientowany proceduralnie => optymalizacja procedur. SSI FE umożliwia prowadzenie dokumentacji medycznej w formie czysto elektronicznej. Firma Stapro była pierwszym dostawcą, który w praktyce wprowadził w czeskich szpitalach obsługę pacjenta bez użycia papieru. Do systemu Fons wprowadzony został bezpieczny podpis elektroniczny. Dzięki temu STAPRO posiada także doświadczenie w rozwiązywaniu kwestii prawnych, technologicznych i organizacyjnych związanych z wprowadzeniem dokumentacji w formie czysto elektronicznej. SSI FE jest nowoczesnym systemem posiadającym kilka innych ważnych charakterystycznych możliwości mających w dzisiejszych czasach znaczenie dla pracy placówek medycznych: Jest to system proceduralny. W systemie można odwzorować rzeczywiste procedury, dokonywać ich oceny i przekazywać informacje mające znaczenie dla optymalizacji opieki nad pacjentem. Jest to system otwarty. Otwartość można rozumieć na 3 sposoby: Może to być albo otwartość w stosunku do otoczenia – interoperacyjność – możliwość przekazywania informacji na zewnątrz Otwartość w sensie eksploracji danych (wszystko, co zostanie wprowadzone do systemu można w prosty sposób uwzględnić w ocenie statystycznej) A także otwarty w znaczeniu elastyczności ustawień – FE można dostosować do indywidualnych potrzeb konkretnej placówki) W praktyce sprawdziliśmy, że jeżeli SSI nie zostanie pozytywnie przyjęty przez użytkownika końcowego, jego użytkowanie nie przynosi oczekiwanych korzyści => w SSI FE skupiliśmy się na tym, aby sterowanie było łatwe, intuicyjne oraz aby interfejs użytkownika w prosty sposób udostępniał użytkownikowi końcowemu wszystkie potrzebne informacje, których potrzebuje on w swojej pracy. Na kolejnych slajdach spróbuję zaprezentować praktyczne przykłady tych ogólnych właściwości. Otwarty => interoperacyjność. Nacisk na interfejs użytkownika => zadowolony użytkownik.

4 Kompleksowy system szpitalny
FE jest kompleksowym systemem, którego elementem jest oprócz placówki, która zaspokaja potrzeby wszystkich specjalizacji, również radiologia w połączeniu z PACS, rozwiązania dla patologii, elementem systemu są także magazyny kliniczne. STAPRO jest także dostawcą kompleksowego laboratoryjnego systemu informatycznego OpenLIMS, który zajmuje się problematyką wszystkich specjalizacji laboratoryjnych. Klinika połączona jest z tym laboratoryjnym systemem informatycznym poprzez specjalny konektor, który umożliwia wymianę danych (ServiceBroker). WebDziennik jest produktem, który umożliwia rejestrowanie pacjentów na badanie za pośrednictwem Internetu. Komunikacja z systemami zewnętrznymi prowadzona jest poprzez HL7. Dzięki poszczególnym modułom, które mogą być dodawane do FE jest on kompleksowym systemem szpitalnym.

5 Kompleksowy system szpitalny
Dzięki poszczególnym modułom, które mogą być dodawane do FE jest on kompleksowym systemem szpitalnym.

6 Nowoczesny interfejs - dashboard
Praca z elektroniczną dokumentacją pacjenta powinna być dla personelu medycznego prosta i efektywna!!! Konfiguracja obszaru roboczego zgodnie z potrzebami użytkownika. Obszar roboczy podzielony na okna. Maksymalna przejrzystość. Łatwa zmiana rozdzielczości, wielkości i ilości okien. Nacisk na interfejs użytkownika, prosta nawigacja, indywidualne ustawienia poszczególnych obszarów roboczych. Praca z elektroniczną dokumentacją pacjenta powinna być dla lekarza i pielęgniarki prosta i efektywna: W SSI FONS Enterprise obszar roboczy tworzy tzw. dashboard. Można go skonfigurować zgodnie z potrzebami użytkownika. Tak, aby widział na niej zawsze to, czego potrzebuje do danego działania, oraz aby informacje były maksymalnie przejrzyste. Zastosowano różne elementy graficzne. Można zmienić rozdzielczość – zwiększać i zmniejszać litery, można wybrać dowolną liczbę okien. Zawsze trzeba uwzględnić monitor wykorzystywany podczas pracy. Elementy graficzne.

7 Nowoczesny interfejs - dashboard
Przykład ustawienia dashboard’u w przychodni – wykaz pacjentów w kartotece, poczekalnia, zadania oczekujące na wykonanie przez zalogowanego użytkownika.

8 Nowoczesny interfejs - dashboard
Przykład bardziej złożonego dasboard’u, na którym oprócz wykazu pacjentów w kartotece i poczekalni znajduje się także wykaz skierowań na konsultację oraz dziennik, w którym można w prosty sposób wprowadzać zlecenia badań pacjentów.

9 Nowoczesny interfejs - dashboard
Tu widzimy szczegóły dziennika. Poszczególne typy badań mogą być rozróżnione kolorami i mogą mieć wstępnie zdefiniowaną długość. Najechanie myszą na zlecenie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o pacjencie i danym zleceniu. W bardzo prosty sposób możemy zobaczyć co się dzieje w naszej placówce.

10 Zdarzenie medyczne Dokumentacja pacjenta oparta jest na zdarzeniu medycznym. Prowadzona w ustrukturyzowany sposób dokumentacja => możliwość dokonania oceny statystycznej. Dołączenie obrazów, dźwięków i nagrań wideo. Jednoczesne dodawanie większej liczby zdarzeń medycznych. Elektroniczna dokumentacja medyczna jest prowadzona w formie tzw. zdarzeń medycznych. Spróbuję wyjaśnić, czym jest zdarzenie medyczne na przykładzie badania RTG. Kiedy pacjent otrzymał skierowanie na badanie RTG, do zdarzenia medycznego dodaje się zlecenie o RTG, przyjęcie pacjenta w pracowni RTG, wykonanie zdjęcia, zdarzenie medyczne jest powiązane z obrazem PACS, który można otworzyć ze zdarzenia medycznego. W tym miejscu jest też wpisana diagnoza, pokazane są właściwe wyniki, wprowadzone urządzenie za pomocą, którego zdjęcie zostało wykonane, materiał, ekspozycja. Zatem w takim zdarzeniu medycznym zapisane jest wszystko od początku do końca. Zdarzenia medyczne można prowadzić w ustrukturyzowany sposób, można do nich dołączać obrazy, nagrania wideo, dźwięki… Użytkownik ma możliwość wyszukiwania pełno-tekstowego w danym zdarzeniu medycznym oraz tworzenia dokumentacji, np. na cele różnego rodzaju prac naukowych. Użytkownik może mieć jednocześnie większą liczbę otwartych i edytowanych zdarzeń medycznych i może kopiować informacje pomiędzy nimi, co bardzo podnosi efektywność jego pracy. Proste kopiowanie danych. Wyszukiwanie pełno-tekstowe.

11 Zdarzenie medyczne W centralnej części jest edytowany raport ambulatoryjny, po prawej wcześniejsze badanie ambulatoryjne. Użytkownik może kopiować tekst z innych części dokumentacji. Do tekstu badania ambulatoryjnego można także załączyć obraz – por. rys. 2: na rysunku można wprowadzić oznaczenia i opisać je sobie oraz załączyć do zdarzenia medycznego.

12 Zdarzenie medyczne Do tekstu badania ambulatoryjnego można także załączyć obraz; na rysunku można wprowadzić oznaczenia i opisać je sobie oraz załączyć do zdarzenia klinicznego.

13 Zdarzenie medyczne Przykład protokołu operacji, w którym znajduje się kompleksowy opis operacji wraz z czasem operacji, zespołem operacyjnym, salą, tekstem, wynikami, urządzeniami, zużytym materiałem…

14 Zdarzenie medyczne Przykład ustrukturyzowanego zdarzenia klinicznego – jest to ocena NIHSS

15 Tabele, wykresy, osie czasu
Informacje można wyświetlić w formie tabeli. Z wartości cyfrowych można tworzyć wykresy i sprawdzać stan pacjenta w określonym czasie. Przejrzyste ukazanie wszystkich danych pacjenta na osi czasu (od współczesności do historii). Możliwości graficzne systemu FONS Enterprise prezentujemy na kolejnych praktycznych przykładach. Dla lekarzy i pielęgniarek istotne jest kompleksowe spojrzenie na pacjenta, pokazanie w prosty sposób, jak rozwijały się niektóre wartości u pacjentów w czasie, możliwość porównania wyników itp.

16 Tabele, wykresy, osie czasu
Tu znajduje się tu skumulowana diagnoza pacjenta, w ramach której zostały w przejrzysty sposób uszeregowane w czasie wyniki laboratoryjne i inne mierzone wartości. Patologie (uzależnienia) są oznaczone kolorem, aby były widoczne na pierwszy rzut oka.

17 Tabele, wykresy, osie czasu
Z wartości tabelarycznych można utworzyć prezentację graficzną – zob. rys. 2. Tutaj widoczny jest rozwój konkretnych metod w czasie

18 Tabele, wykresy, osie czasu
Na jednym ekranie można wyświetlić większą liczbę obserwowanych danych – np. u góry widoczna jest historia pacjenta w szpitalu – wszystkie badania ambulatoryjne oraz hospitalizacja. Kolejny dział ukazuje wprowadzoną dokumentację, którą użytkownik może wyświetlić, klikając bezpośrednio na znaczek, poniżej zaś widoczne są leki, które zostały podane pacjentowi podczas hospitalizacji.

19 Przebieg choroby, leczenie, karta gorączkowa
Leczenie jest prowadzone w czysto ustrukturyzowanej formie => ocena statystyczna. System ewidencjonuje kto kiedy zapisał/edytował lek => bezpieczeństwo danych. Monitorowanie on-line interakcji leków => zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta. Po podaniu leku można jednocześnie on-line usuwać leki ze stanów, np. apteczki oddziałowej => obniżenie kosztów. W kolejnych praktycznych koncentrujemy się na prowadzeniu bieżącej dokumentacji – przebiegu choroby, leczenia – podawania leków (jest to najważniejsza część dokumentacji na łóżkach, ponieważ z nią użytkownik końcowy pracuje codziennie) Tu najwięcej zależy od tego, aby praca z taką dokumentacją była ergonomiczna, nie wymagała dużych nakładów czasu. Leczenie jest prowadzona w sposób ciągły. Jest prowadzona w formie czysto ustrukturyzowanej (z wykazu są zapisywane leki, podanie, dawkowanie). System ewidencjonuje, który użytkownik i kiedy lek przepisał, podał, odstawił itp. Dzięki temu, że wszystkie informacje są wpisywane z wykazu, można przy podaniu leków jednocześnie usunąć lek w dokładnej ilości z zasobów, np. apteki oddziałowej. To zapewnia dokładną ewidencję zużycia leków na konkretnego pacjenta – wszystko odbywa się automatycznie, nie dokłada to dodatkowej pracy pielęgniarce (zapisuje ona wyłącznie, że podała lek, usunięcie ze stanu np. apteki oddziałowej następuje automatycznie). Ważnym dokumentem prowadzonym powszechnie we wszystkich placówkach jest karta gorączkowa. W przypadku realizacji elektronicznej staraliśmy się, aby przypominała ona jak najbardziej formę papierową, do której lekarze i pielęgniarki się przyzwyczaili. Dawkowanie i inne mierzone wartości można w przejrzysty sposób wyświetlić na osi czasu na elektronicznej karcie gorączkowej.

20 Przebieg choroby, leczenie, karta gorączkowa
Tu widoczna jest historia leczenia. Wszystko, co dotyczy leków znajduje się w jednym miejscu. W zakładkach znajduje się aktualna informacja o lekach, receptach, itp. W dolnej części okna widoczny jest szczegół wprowadzanego leku (wszystko w ustrukturyzowany sposób). Na kolejne dni przepisane leki zostaną przeniesione automatycznie, lekarz nie musi niczego przepisywać, a jedynie wprowadza zmiany.

21 Przebieg choroby, leczenie, karta gorączkowa
Elektroniczna karta gorączkowa– wybieralna liczba pokazywanych dni + wybieralna treść, można wyświetlić w formie cyfr, a także w formie graficznej… Można przystosować do standardów oddziałów oraz OIOM.

22 System proceduralny Ustawienie systemu zgodnie z realnymi procedurami.
Zwiększenie efektywności pracy użytkownika. Ustalanie zadań, monitorowanie terminów. Ocena odchyleń, dokumentacja na cele optymalizacji. SSI FE jest systemem proceduralnym. Umożliwia ustawienie systemu zgodnie z rzeczywistymi procedurami odbywającymi się w placówce. To powoduje zwiększenie efektywności pracy użytkownika końcowego – nie musi on manualnie uruchamiać poszczególnych funkcji i myśleć o tym, aby np. podczas przyjęcia nie zapomnieć czegoś zrobić, a system robi to za niego sam – otwiera stopniowo poszczególne ekrany i przeprowadza użytkownika przez wykonanie wszystkich zadań. Jednocześnie potrafi wysyłać zadania poszczególnym użytkownikom (np. lekarz ma w zadaniach, że powinien uzyskać od pacjenta świadomą zgodę, utworzyć protokół przyjęcia itp., ordynator, że czeka na niego 5 wypisów, które ma zatwierdzić itp.). System monitoruje terminy – można zatem zapewnić, by nie następowały opóźnienia np. ze sporządzeniem jakiejś dokumentacji. System potrafi oceniać odchylenia rzeczywistości od planu i udostępnia także dokumentację na cele optymalizacji procedur mających miejsce w szpitalu.

23 System proceduralny Przykład prostej procedury mającej miejsce podczas przyjęcia pacjenta. Procedura składa się z poszczególnych kroków, które użytkownik po kolei realizuje. Czasami ma miejsce rozgałęzienie procedur – system sam ocenia, którą gałąź będzie kontynuować lub przejscie do kolenjnego stanu nastąpi na podstawie decyzji użytkownika.

24 System proceduralny Na tym rysunku widoczne jest po prawej stronie na dole okno z zadaniami użytkownika – użytkownik może rozwinąć zadania, klikając na nie, i je wykonać.

25 Procedury medyczne Jasno opisana standardowa procedura opieki nad pacjentem z danym schorzeniem. Standaryzacja procedur medycznych. Możliwość planowania i kontrolowania kosztów leczenia danego schorzenia. Ocena odchyleń od standardu => optymalizacja opieki nad pacjentami. Podejście proceduralne SSI FE umożliwia pracę z wytycznymi praktyki medycznej. Wytyczne praktyki klinicznej to jasno opisana standardowa procedura opieki nad pacjentem z danym schorzeniem. Chodzi zatem o standaryzację leczenia, która dodatkowo umożliwia szpitalowi planowanie i kontrolowanie kosztów leczenia danego schorzenia. Ustawione wytyczne praktyki klinicznej nie wiążą lekarza i nie wykluczają zastosowania indywidualnego podejścia do pacjenta. System potrafi jednak oceniać różnice pomiędzy planem i rzeczywistym leczeniem i gromadzi dokumentację na cele optymalizacji opieki nad pacjentami w przyszłości. Jednocześnie upraszcza pracę użytkownika podczas dokumentowania leczenia pacjenta. Uproszczenie rutynowej pracy użytkownika.

26 Procedury medyczne Tak wygląda ustawiona procedura w przypadku wyrostka robaczkowego. Składa się z poszczególnych kroków, które są przeznaczone dla poszczególnych stanowisk (pielęgniarka, lekarz, pracownik administracyjny) i opisuje, co ma miejsce podczas badania w przychodni, następnie po przyjęciu na hospitalizację, w przypadku leczenia zachowawczego oraz podczas operacji…

27 Procedury medyczne To jest przykład tego, jaką procedurą medyczną pracuje użytkownik. W prawej części ma spisane poszczególne kroki, które ma wykonać. Kroki może bezpośrednio uruchomić (np. wprowadzić zlecenie na USG jamy brzusznej) lub zaznaczyć, że je wykonał.

28 Podsumowanie Korzyści: Oszczędność czasu personelu.
Zwiększenie jakości dokumentacji medycznej. Obniżenie kosztów opieki. Zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta. Ocena statystyczna. Warto podkreślić, że prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta w formie elektronicznej jest nie tylko możliwe, ale także stanowi na dzisiaj jedyne właściwe rozwiązanie! Poza tym niesie ze sobą mnóstwo korzyści: Oszczędność czasu personelu medycznego lekarza, pielęgniarki (możliwość kopiowania, wykluczenia dublowania, przepisywania tekstu z miejsca w miejsce, wszystkie potrzebne informacje można pokazać na jednym ekranie) Możliwość dokonania oceny statystycznej (dokumentacja jest prowadzona w sposób ustrukturyzowany, a wprowadzone w ustrukturyzowany sposób dane można w prosty sposób poddać ocenie statystycznej) Zwiększenie jakości dokumentacji (dokumentacja elektroniczna jest czytelna, zawiera wszystkie obowiązkowe pozycje) Zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta (dokumentacja jest czytelna, nie można niczego pominąć, system monitoruje limity, ostrzega o nieścisłościach, np. w przypadku elektronicznej medykacji monitoruje, czy danemu pacjentowi jest podawany właściwy lek itp.) Obniżenie kosztów opieki (np. monitoruje częstotliwość w przypadku żądanej opieki, umożliwia ocenę odchyleń leczenia pacjenta od standardów)

29 JESTEŚMY AUTORYZOWANYM PARTNEREM TECHNOLOGICZNYM
Białogard, Plac Wolności 5 tel tel tel W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt telefoniczny lub . Skontaktujemy się z Państwem w dogodnym terminie celem bezpośredniego omówienia zalet naszego systemu. Wówczas po analizie przedwdrożeniowej oszacujemy wstępnie koszty systemu dla Państwa placówki, które w każdym przypadku będą niższe od innych tego typu programów. Z uwagi na fakt, ze jest to system nowoczesny pracujący pod systemami Windows 7 i 8 dostosujemy Państwu infrastrukturę techniczną w oparciu o najlepszy sprzęt, oczywiście po najniższych cenach. HDN Group autoryzowany partner technologiczny STAPRO


Pobierz ppt "SSI FONS Enterprise Nowy i kompleksowy szpitalny system informatyczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google