Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Portal SZOI – Rejestracja potencjału świadczeniodawcy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Portal SZOI – Rejestracja potencjału świadczeniodawcy"— Zapis prezentacji:

1 Portal SZOI – Rejestracja potencjału świadczeniodawcy
Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT Artur Pyrek Renata Bondka Klaudiusz Lyska

2 Agenda: 11:00 Omówienie projektu Portal Świadczeniodawcy
12:00     Przerwa na kawę 12:15     Prezentacja systemu 13:30     Lunch 14:00     Ćwiczenia z zakresu obsługi systemu „Portal Świadczeniodawcy” 16:00     Zakończenie spotkania

3 Proces kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem portalu świadczeniodawcy został przygotowany w oparciu o: Akty prawa krajowego: Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz. U. Nr 273 poz. 2719); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. Nr 274 poz. 2728); Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 198, poz. 1643). 2. Regulacje wewnętrzne i inne dokumenty.

4 Poniższa prezentacja obejmuje:
Omówienie roli Portalu SZOI w procesie składania ofert oraz dokumentacji aktualizujących przez świadczeniodawców na rok 2008 Rejestrację struktury organizacyjnej oraz struktury fizycznej Rejestrację zasobów świadczeniodawcy Rejestrację umów / promes o podwykonawstwo

5 OGÓLNY ZARYS FUNKCJONALNOŚCI PORTALU SZOI

6 SZOI czyli System zarządzania obiegiem informacji, jest aplikacją internetową stanowiącą element systemu informatycznego NFZ. Podstawową funkcją realizowaną przez Portal SZOI jest obsługa procesu wymiany dokumentów związanych z procesem rozliczeń świadczeń i leków.

7 Oddział Wojewódzki NFZ
Rola Portalu SZOI w procesie kontraktowania świadczeń medycznych Oddział Wojewódzki NFZ Oferent Wniosek o rejestracje w systemie Dodanie nowych kontrahentów Generowanie kont dostępowych Udostępnienie konta dostępowego nowym oferentom Logowanie do Portalu SZOI Uzupełnienie struktury potencjału świadczeniodawcy Generowanie zapytań ofertowych Import potencjału świadczeniodawcy do aplikacji ofertowej Przygotowanie postępowań Moduł do przygotowania oferty Ogłaszanie postępowań i udostępnianie plików zapytań ofertowych Uzupełnienie oferty Pobieranie plików zapytań ofertowych Sprawdzenie I zatwierdzenie oferty Rejestracja faktu wpłynięcia oferty Przekazanie oferty do BOKO

8 Aby pracować w SZOI należy posiadać:
Komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową i z dostępem do Internetu PIN i hasło umożliwiające zalogowanie się do systemu.

9 Udostępnianie miejsca
Mapa uzupełniania informacji o potencjalne podwykonawcy 3 Profile medyczne 5 Jednostka org. 2 Komórka org. Miejsca udzielania świadczeń 1 5 4 Podwykonawca Lokalizacje 6a Sprzęt medyczny 6 Zasoby 6b 7 Środki transportu Umowa o podwykonawstwo 8 Udostępnianie miejsca do podwykonawstwa 8 7 Świadczeniodawca

10 Mapa uzupełniania informacji o potencjalne oferenta
3 Profile medyczne 1 Jednostka org. 2 Komórka org. 5 Miejsca udzielania świadczeń 4 Świadczeniodawca Lokalizacje 5 6a Sprzęt medyczny 6 Zasoby 6b Środki transportu System zatwierdzania umów identyczny jak w przypadku podwykonawcy

11 Portal SZOI - DANE ŚWIADCZENIODAWCY
11

12 W obszarze Dane Świadczeniodawcy można przejrzeć własne dane zapisane w kartotece świadczeniodawców OW NFZ. Informacja została pogrupowana w celu poprawy czytelności.

13 Portal SZOI – jednostki organizacyjne

14 Dostępne Jednostki organizacyjne
W celu przejścia do przeglądania Jednostek organizacyjnych należy wybrać z menu: Świadczeniodawca -> Struktura organizacyjna Aby dodać nową jednostkę należy wcisnąć dodawanie jednostki

15 Etap I dodawania jednostki organizacyjnej – podstawowe dane
W przypadku podmiotów wpisanych do RZOZ kod powinien odpowiadać V cz. kodu resortowego. Dla podmiotów nie wpisanych do RZOZ jako kod jednostki należy podawać kolejny numer począwszy od 001 W pole Nazwa należy wpisać nazwę jednostki zgodną ze statutem Z kalendarza należy wybrać Datę rozpoczęcia działalności

16 Etap II dodawania jednostki organizacyjnej – adres
Z słownika należy wybrać miejscowość, w której znajduje się jednostka Przycisk Zatwierdź powoduje zaakceptowanie adresu

17 Etap III dodawania jednostki organizacyjnej – dane kierownika
Przycisk Zatwierdź powoduje zaakceptowanie danych o kierowniku Użytkownik musi wypełnić wszystkie trzy pola (oznaczenie *)

18 Etap IV dodawania jednostki organizacyjnej – dane kontaktowe
Przejście do następnego etapu

19 Etap V dodawania jednostki organizacyjnej – rodzaje jednostki organizacyjnej
Kliknięcie przycisku dodawanie spowoduje otworzenie słownika rodzajów jednostek organizacyjnych utworzonego na podstawie słownika VI części kodu resortowego. Do słownika dodano ponadto pozycję dedykowaną dla zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

20 W słowniku możemy wyszukiwać pozycji wg kodu bądź nazwy
Etap V dodawania jednostki organizacyjnej – rodzaje jednostki organizacyjnej W słowniku możemy wyszukiwać pozycji wg kodu bądź nazwy Słownik rodzajów jednostek organizacyjnych utworzony został w oparciu o VI część kodu resortowego. Dla zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dodano do słownika dedykowaną pozycję

21 Etap V dodawania jednostki organizacyjnej – rodzaje lokalizacji
Kliknięcie przycisku usuwanie spowoduje usunięcie zaznaczonej jednostki organizacyjnej. W celu przejścia do kolejnego menu należy wcisnąć dalej

22 Etap VI dodawania jednostki organizacyjnej – podsumowanie
Aby zaakceptować nowo dodaną jednostkę należy wcisnąć przycisk zatwierdź

23 Jednostki organizacyjne
Dzięki linkowi podgląd można przeglądać wprowadzone dane

24 Podgląd jednostki organizacyjnej
Wciskając Powrót do jednostek organizacyjnych wrócimy do poprzedniego menu

25 Edycja i dezaktywacja jednostki organizacyjnej
Dzięki linkowi edytuj możemy zmieniać poszczególne dane które są widoczne w podglądzie. Funkcja ta przebiega analogicznie jak dodawanie jednostki, z tą różnicą, że kod jednostki jest nieedytowalny Dzięki linkowi dezaktywuj można usuwać jednostki. Proces dezaktywacji jest nieodwracalny. Funkcja Komórki – umożliwia przejście do okna Struktura organizacyjna -> komórki organizacyjne.

26 Portal SZOI – komórki organizacyjne
Przed rozpoczęciem wprowadzania komórki organizacyjnej należy najpierw dodać co najmniej jedną jednostkę organizacyjną oraz harmonogram wzorcowy.

27 Komórki organizacyjne
Przycisk ten umożliwia dodanie komórki organizacyjnej

28 Etap I Dodawania komórki organizacyjnej
W przypadku podmiotów wpisanych do RZOZ kod powinien odpowiadać VII cz. kodu resortowego. Dla podmiotów nie wpisanych do RZOZ jako kod jednostki należy podawać kolejny numer począwszy od 001 W tym miejscu należy podać nazwę zgodną ze statusem Ze słownika użytkownik musi wybrać specjalność (VIII część kodu resortowego) Kalendarz służy do wybrania odpowiedniej daty Kliknięcie dalej spowoduje przejście do następnego etapu

29 Etap II Dodawania harmonogramu pracy
Dalej spowoduje przejście do następnego etapu W tym etapie należy wybrać odpowiedni harmonogram

30 Etap III Dodawanie danych kontaktowych
Aby przejść do następnego etapu należy wcisnąć zatwierdź Należy wypełnić telefon do informacji oraz do rejestracji

31 Zatwierdź - powoduje zaakceptowanie nowo wprowadzonej komórki
Etap IV Podsumowanie Zatwierdź - powoduje zaakceptowanie nowo wprowadzonej komórki

32 Komórki organizacyjne
Dezaktywuj - funkcja ta powoduję usunięcie komórki organizacyjnej. W kolumnie „Status” pojawia się wartość „nieaktywna”. Proces dezaktywacji jest procesem jednorazowym i jest procesem nieodwracalnym Dzięki linkowi edytuj możemy zmieniać poszczególne dane które są widoczne w podglądzie Harmonogram - umożliwia wyświetlenie harmonogramu jaki został przydzielony podczas dodawania komórki organizacyjnej Profile – służą do wprowadzania profili działalności komórki organizacyjnej

33 Profile działalności komórki organizacyjnej
Profile podobnie jak komórki i jednostki organizacyjne można: przeglądać, edytować, dezaktywować oraz sprawdzać ich harmonogram. Każda komórka organizacyjna musi posiadać przynajmniej jeden profil działalności. Profil działalności definiowany jest poprzez wybór funkcji ochrony zdrowia z dziedziną medyczną (IX i X cześć kodu resort).

34 Etap I Dodawanie profilu
Ze słownika należy wybrać odpowiednią funkcje ochrony zdrowia. Ze słownika należy wybrać dziedzinę medyczną.

35 Etap II Dodanie profilu cdn.
Aby przejść do kolejnego okna należy wcisnąć dalej

36 Etap III Dodawanie profilu – harmonogram pracy
Kolejnym krokiem jest wybranie wcześniej zdefiniowanego harmonogram oraz zatwierdzenie go poprzez wciśnięcie przycisku dalej

37 Etap IV Zatwierdzenie dodanego profilu - podsumowanie
Po wprowadzeniu wszystkich danych profil powinien zostać zatwierdzony.

38 Portal SZOI – lokalizacje

39 Aby dodać lokalizację należy wcisnąć:
Lokalizacje Aby dodać lokalizację należy wcisnąć:

40 Etap I dodawanie lokalizacji - adres
Należy wprowadzić kod pocztowy oraz pocztę W celu wprowadzenia miejscowości należy posłużyć się słownikiem

41 Etap II dodawanie lokalizacji – adres cdn.
Jeżeli wszystkie dane zostały zweryfikowane należy wcisnąć zatwierdź

42 Etap III dodawanie lokalizacji - cechy
Aby przejść do kolejnego okna należy wcisnąć: Konieczne jest wprowadzenie nazwy lokalizacji

43 Etap IV dodawanie lokalizacji – cechy dodatkowe
W tym etapie należy wprowadzić wszystkie dodatkowe cechy które nie były zawarte we wcześniejszych etapach: Przycisk dalej umożliwia operatorowi przejście do następnej części

44 Etap V dodawanie lokalizacji – podsumowanie
Jeżeli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie należy zatwierdzić lokalizacje

45 Lokalizacje – podgląd i edycja
Lokalizacje można także edytować Dzięki linkowi podgląd można przeglądać wprowadzone dane Można dezaktywować lokalizację Jest to proces jednorazowy i nieodwracalny.

46 Portal SZOI – miejsca udzielania ŚwiadczeŃ
Przed rozpoczęciem wprowadzania nowego miejsca należy wypełnić komórki organizacyjne oraz lokalizacje.

47 Miejsca udzielania świadczeń
Opcja dodawanie umożliwia dodanie nowej lokalizacji

48 Etap I – dodawanie miejsca udzielania świadczeń – dane podstawowe
Ze słownika komórek należy wybrać odpowiednią nazwę komórki W celu dodania lokalizacji należy skorzystać ze słownika

49 Etap I – dodawanie miejsca udzielania świadczeń – dane podstawowe cdn.

50 Etap II – dodawanie miejsca udzielania świadczeń – cechy zależne
Cechy zależne są automatycznie powiązane z wcześniej podanym rodzajem komórki organizacyjnej. W zależności od specjalności komórki portal automatycznie generuje cechy które użytkownik musi wypełnić.

51 Etap III – dodawanie miejsca udzielania świadczeń – zatwierdzanie
Jeżeli wszystkie dane zostały zweryfikowane należy wcisnąć zatwierdź

52 Miejsca udzielania świadczeń
Istnieje możliwość edycji oraz dezaktywacji a także podglądu Opcja sprzęt umożliwia przeglądanie sprzętu medycznego

53 Do przeglądania informacji o sprzęcie używamy opcji podgląd
Sprzęt medyczny W kolejnych zakładkach można przeglądać miejsca udostępnienia poszczególnego sprzętu Do przeglądania informacji o sprzęcie używamy opcji podgląd Użytkownik ma do dyspozycji trzy zakładki: Dostępny w miejscu – tu wypisany jest sprzęt który znajduje się w miejscu udzielania świadczeń. Dostępny w lokalizacji – znajduje się w tej samej lokalizacji co wybrane miejsce i został udostępniony dla innych Dostępny poza lokalizacją – sprzęt, który jest poza lokalizacją co wybrane miejsce i został udostępniony dla innych

54 Portal SZOI – sprzĘt medyczny

55 Aby dodać nowy sprzęt należy wcisnąć przycisk dodawanie sprzętu
Sprzęt medyczny Aby dodać nowy sprzęt należy wcisnąć przycisk dodawanie sprzętu

56 Etap I dodawanie nowego sprzętu
Ze słownika należy wybrać nazwę sprzętu Opcjonalnie istnieje możliwość kod wg klasyfikacji UMDNS

57 Etap II dodawanie sprzętu
W celu wybrania miejsca stacjonowania należy skorzystać ze słownika Trzeba również wypełnić podstawowe informacje

58 Etap III dodawanie sprzętu – dodatkowe cechy
W zależności od wybranego rodzaju sprzętu, operator może dodać dodatkową cechę ze słownika klikając na przycisk dodawanie

59 Etap IV dodawanie sprzętu - zatwierdzanie
W celu zaakceptowania nowo dodanego sprzętu należy wcisnąć zatwierdź

60 Portal SZOI – umowy / promesy o podwykonawstwo
Przed rozpoczęciem wprowadzania nowej umowy / promesy należy wypełnić miejsca udzielania świadczeń

61 Umowy / promesy o podwykonawstwo
Aby dodać umowę należy posłużyć się opcją dodawanie umowy

62 Etap I dodawanie umowy / promesy
Aby wpisać datę trzeba wybrać ją z kalendarza Aby wybrać świadczeniodawcę należy posłużyć się słownikiem

63 Etap II dodawanie umowy / promesy - zatwierdzanie
Po zdefiniowaniu umowy / promesy powinno się zatwierdzić.

64 Umowy / promesy o podwykonawstwo
Jeżeli umowa nie została jeszcze ostatecznie zatwierdzona można dodawać przeglądać miejsca które zostaną zawarte w umowie

65 Miejsca udostępnione do podwykonawstwa
Opcja dodawane udostępnienia umożliwia dodanie miejsca które będzie zawarte w umowie Do każdego nowego miejsca można sprawdzić, jaki sprzęt zostanie tam udostępniony

66 Dodawanie miejsca udzielania świadczeń
Ze słownika użytkownik musi wybrać odpowiednie miejsce oraz zatwierdzić operację Dodawać miejsca może tylko podwykonawca pod warunkiem że cała umowa nie została zatwierdzona ( w głównym oknie umów ma ona status wprowadzona a nie zatwierdzona). Gdy to nastąpi nie będzie można dodawać miejsc ani edytować. Można wtedy tylko przeglądać umowę.

67 Zatwierdzanie umowy / promesy
Opcja zatwierdź powoduje ostateczne zatwierdzenie umowy.

68 Portal SZOI – harmonogramy wzorcowe

69 Harmonogramy wzorcowe
Operator może dodawać nowy harmonogram Opcja pozycje jest równoznaczna z funkcją edytuj

70 Etap I dodawanie harmonogramu
W pierwszej kolejności należy podać nazwę harmonogramu Przycisk zatwierdź powoduje przejście do następnego okna

71 Etap II dodawanie harmonogramu – pozycje harmonogramu
Opcja dodawanie pozwala na wprowadzanie pozycji łącznie z godzinami Można także edytować lub usuwać konkretny dzień tygodnia

72 Import profilu Świadczeniodawcy
KSSWD-KO Import profilu Świadczeniodawcy Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

73 Po uruchomieniu programu należy się zalogować.
Logowanie do programu Po uruchomieniu programu należy się zalogować. Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

74 Import profilu świadczeniodawcy
Po zalogowaniu się do programu należy wczytać profil świadczeniodawcy zawierający podstawowe dane o jednostce

75 Import profilu świadczeniodawcy
Profil świadczeniodawcy w postaci pliku *.sps należy pobrać z portalu SZOI i zaimportować do KSSWD-KO Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

76 Import profilu świadczeniodawcy
Import profilu pozwala na rejestrację oferenta Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

77 Import profilu świadczeniodawcy
Podczas importu profilu użytkownik określa czy dane podstawowe mają być przepisane do programu z pliku *.sps -wybór opcji TAK spowoduje, że dane podstawowe zostaną uzupełnione (w przypadku ich braku) lub nadpisane z pliku (w przypadku już wprowadzonych danych) -wybór opcji NIE spowoduje, że dane podstawowe pozostaną takie jak wprowadzono w programie Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

78 Przeglądanie wersji profilu świadczeniodawcy
Informacje na temat zaimportowanych wersji profilu świadczeniodawcy znajdują się w menu Portal SZOI Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

79 Przeglądanie wersji profilu świadczeniodawcy
W górnej części okna znajdują się informacje na temat Oddziału NFZ, w którym zarejestrowano oferenta. W przypadku konieczności ponownego importu profilu świadczeniodawcy (np. po modyfikacji informacji w Portalu SZOI) należy wczytać nowo wygenerowaną wersję pliku *.sps w celu aktualizacji danych Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

80 Struktura potencjaŁu Świadczeniodawcy
KSSWD-KO Struktura potencjaŁu Świadczeniodawcy Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

81 Struktura potencjału świadczeniodawcy
Z poziomu menu Struktura potencjału świadczeniodawcy można przeglądać dane zaimportowane z portalu SZOI. W programie należy jedynie uzupełnić informacje o personelu medycznym (dane te nie są wprowadzane w portalu SZOI) Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

82 Dane świadczeniodawcy
Po wybraniu menu Dane świadczeniodawcy można przeglądać podstawowe informacje o świadczeniodawcy. Jeżeli podczas importu profilu świadczeniodawcy wybrano opcję aby nie nadpisywać danych, wówczas w tym miejscu znajdą się dane wprowadzone przez użytkownika w programie Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

83 Dane świadczeniodawcy-Podstawowe
Na zakładce Podstawowe znajdują się ogólne informacje o jednostce Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

84 Dane świadczeniodawcy-Dane adresowe
Na zakładce Dane podstawowe znajdują się adresy jednostki oraz dane kontaktowe Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

85 Dane świadczeniodawcy-Organ założycielski
Na zakładce Organ założycielski znajdują się podstawowe informacje o organie założycielskim Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

86 Dane świadczeniodawcy-Wpisy do rejestrów
Na zakładce Wpisy do rejestrów znajduje się lista posiadanych wpisów do rejestru Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

87 Dane świadczeniodawcy-Certyfikaty
Na zakładce Certyfikaty znajduje się lista posiadanych certyfikatów Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

88 Umowy o podwykonawstwo
Po wybraniu menu Umowy o podwykonawstwo można przeglądać informacje o posiadanych umowach o podwykonawstwo Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

89 Umowy o podwykonawstwo
Na liście umów o podwykonawstwo można przeglądać zawarte przez oferenta umowy i promesy o podwykonawstwo. Znajdujący się w górnej części okna filtr Podwykonawca pozwala na wyświetlenie umów wybranego podwykonawcy Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

90 Miejsca udzielania świadczeń
Po wybraniu menu Miejsca udzielania świadczeń można przeglądać dane miejsc wykonywania świadczeń Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

91 Miejsca udzielania świadczeń
Lista miejsc zawiera miejsca wykonywania własne oraz obce (miejsca podwykonawców) Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

92 Sprzęt medyczny/środki transportu
Po wybraniu menu Sprzęt medyczny/środki transportu można przeglądać informacje o posiadanym sprzęcie medycznym Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

93 Sprzęt medyczny Funkcja F4Podgląd pozwala na przeglądanie szczegółowych informacji o wybranym sprzęcie lub środku transportu Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

94 Sprzęt medyczny-dane podstawowe
Zakładka Dane podstawowe zawiera ogólne informacje o sprzęcie/środku transportu Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

95 Sprzęt medyczny-cechy dodatkowe
Zakładka Cechy dodatkowe zawiera dodatkowe informacje o sprzęcie/środku transportu (jeżeli sprzęt/środek posiada takie cechy) Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

96 Sprzęt medyczny-opis dodatkowy
Zakładka Opis dodatkowy zawiera dodatkowe informacje o sprzęcie/środku transportu Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

97 Personel medyczny Po wybraniu menu Personel medyczny można wprowadzać i edytować dane pracowników medycznych Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

98 Personel medyczny Wprowadzanie danych personelu medycznego umożliwia funkcja F2-Dodaj (F2) Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

99 Personel medyczny Na zakładce Podstawowe należy uzupełnić informacje o danych osobowych, wykształceniu i zatrudnieniu Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

100 Personel medyczny Na zakładce Uprawnienia zawodowe należy wprowadzić dane o uprawnieniach. Funkcje w dolnej części okna umożliwiają dodawanie, edycję i usuwanie uprawnień Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

101 Personel medyczny Na zakładce Zawody medyczne należy wprowadzić dane o zawodzie i specjalności osoby. Funkcje w dolnej części okna umożliwiają dodawanie, edycję i usuwanie zawodu Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

102 Personel medyczny Na zakładce Kompetencje/umiejętności należy wprowadzić dane o kompetencjach pracownika Funkcje w dolnej części okna umożliwiają dodawanie, edycję i usuwanie kompetencji Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

103 Personel medyczny Na zakładce Doświadczenia zawodowe należy wprowadzić dane o doświadczeniu pracownika Funkcje w dolnej części okna umożliwiają dodawanie, edycję i usuwanie doświadczeń Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

104 Personel medyczny Dane nowo wprowadzonego personelu można poprawiać (F4Popraw) oraz usuwać(F8Usuń). Modyfikacja danych personelu znajdującego się w niezatwierdzonej ofercie powoduje aktualizację tych danych w ofercie. Po zatwierdzeniu oferty modyfikacja personelu nie wpływa na dane personelu zawarte w ofercie. Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

105 KSSWD-KO Zapytania ofertowe oferty
Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

106 Zapytania ofertowe Aby utworzyć ofertę należy pobrać z przeglądarki postępowań zapytanie ofertowe i zaimportować je do programu . W tym celu należy wybrać z menu opcję Zapytania ofertowe Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

107 Zapytania ofertowe Do importu zapytania służy przycisk ShF5Import. Po poprawnym wczytaniu pliku w dolnej części okna widoczna będzie specyfikacja zapytania Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

108 Oferta Po imporcie zapytania można utworzyć ofertę. W tym celu należy wybrać opcję Oferty Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

109 Oferta – dodanie nagłówka
Przycisk Dodaj umożliwia dodanie nagłówka nowej oferty. Podczas dodawania oferty należy wskazać zapytanie ofertowe, na podstawie którego będzie tworzona oferta Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

110 Oferta – dodanie pozycji oferty
Po utworzeniu nagłówka oferty można wprowadzać specyfikację (pozycje)oferty poprzez funkcję F2Dodaj Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

111 Dodawanie pozycji oferty
W górnej części okna należy wybrać miejsce wykonywania, profil medyczny komórki organizacyjnej oraz zakres świadczeń. Dopiero po określeniu tych informacji można wprowadzać dane na zakładkach. Ilość zakładek wyświetlanych w ramach pozycji zależy od ustawionego przez NFZ (w zapytaniu ofertowym) zakresu danych jaki ma być przekazany w ofercie Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

112 Dodawanie pozycji oferty-Wartości oferowane
Na zakładce Wartości oferowane należy uzupełnić wartości oferowane oraz cenę jednostkową Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

113 Dodawanie pozycji oferty-Pakiet świadczeń
Zakładka Pakiet świadczeń umożliwia przeglądanie pakietu usług dołączonych do wybranego zakresu świadczeń Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

114 Dodawanie pozycji oferty-Personel medyczny
Na zakładce Personel należy wprowadzić osoby personelu przypisane do wybranej pozycji oferty. Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

115 Dodawanie pozycji oferty-Personel medyczny
Krok 1Dodanie personelu jest możliwe poprzez użycie przycisku F2Dodaj i wybór osoby z listy pracowników medycznych Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

116 Dodawanie pozycji oferty-Personel medyczny
Krok2 Po wybraniu personelu należy określić tygodniowy wymiar czasu pracy osoby... …lub wprowadzić godzinowy harmonogram pracy (w zależności od ustawień w zapytaniu ofertowym) Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

117 Dodawanie pozycji oferty-Sprzęt medyczny/środki transportu
Na zakładce Sprzęt/środki transportu należy wprowadzić sprzęt lub środki transportu. Dodanie jest możliwe poprzez użycie przycisku F2Dodaj i wybór sprzętu z bazy Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

118 Dodawanie pozycji oferty-Umowy o podwykonawstwo
Jeżeli oferent posiada podpisane umowy o podwykonawstwo wprowadza je na zakładce Umowy o podwykonawstwo Dodanie umowy następuje poprzez użycie funkcji F2Dodaj i wybór umowy z listy umów o podwykonawstwo Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

119 Dodawanie pozycji oferty-Plan turnusów (uzdrowiska)
W przypadku uzdrowisk należy uzupełnić zakładkę Plan turnusów. Oferent definiuje harmonogram turnusów oraz liczbę skierowań w turnusie. Wówczas liczba jednostek rozl. na zakłądce Wartości oferowane jest uzupełniana na podstawie planu turnusów W dolnej części okna należy też określić profile leczenia uzdrowiskowego Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

120 Dodawanie pozycji oferty-POZ
W przypadku świadczeniodawców świadczących usługi w ramach POZ należy uzupełnić informacje o zadeklarowanej liczbie pacjentów na zakładce POZ Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

121 Dodawanie pozycji oferty-Miejsce: godziny pracy
Na zakładce Miejsce-godziny pracy należy uzupełnić harmonogram pracy miejsca udzielania świadczeń. Harmonogram ten można skopiować z harmonogramu profilu medycznego lub wprowadzić ręcznie wykorzystując przycisk F2Dodaj Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

122 Dodawanie pozycji oferty-Miejsce: wizyty domowe
Na zakładce Miejsce-wizyty domowe należy uzupełnić harmonogram wizyt domowych wykorzystując przycisk F2Dodaj Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

123 Dodawanie pozycji oferty-Ankiety
Na zakładce Ankiety należy wypełnić dołączoną do pozycji oferty ankietę. W tym celu należy użyć funkcji F4Popraw Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

124 Dodawanie pozycji oferty-Ankiety
Po wyświetleniu struktury ankiety należy uzupełnić informacje i zatwierdzić klawiszem OK Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

125 Dodawanie pozycji oferty-Ankiety
Po uzupełnieniu ankiety należy ją zatwierdzić przyciskiem Zatwierdź Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

126 Oferta-Sprawdzenie i zatwierdzenie
Po wprowadzeniu oferty należy ją sprawdzić (przycisk Rej.spraw), a następnie zatwierdzić (przycisk Rej.zatw). Jeżeli nie wprowadzono wszystkich wymaganych danych wówczas przy sprawdzaniu oferty wyświetlany jest komunikat o konieczności uzupełnienia danych Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

127 Oferta-Eksport pliku oferty
Przycisk ShF6Eksport umożliwia utworzenie pliku z ofertą (*.ofe), który jest przekazywany do NFZ Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

128 Gotową ofertę należy wydrukować i przekazać wraz z plikiem do NFZ
Oferta-wydruk Gotową ofertę należy wydrukować i przekazać wraz z plikiem do NFZ Portal SZOI - Rejestracja potencjału świadczeniodawcyPortal - struktura świadczeniodawcy

129 DziĘkujĘ za uwagĘ


Pobierz ppt "Portal SZOI – Rejestracja potencjału świadczeniodawcy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google