Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przekraczamy bariery możliwości System KS-SWD_XML Proces przygotowania wniosków do zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2007 roku w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przekraczamy bariery możliwości System KS-SWD_XML Proces przygotowania wniosków do zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2007 roku w."— Zapis prezentacji:

1 Przekraczamy bariery możliwości System KS-SWD_XML Proces przygotowania wniosków do zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2007 roku w rodzaju: zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

2 Przekraczamy bariery możliwości Proces składania ofert do zapytań ofertowych Harmonogram prezentacji 1.Aktualizacja aplikacji KS-SWD_XML do wersji obsługującej procedurę kontraktowania świadczeń medycznych na 2007 rok. 2.Wyszukiwanie i pobieranie plików zapytań ofertowych na stronie OW NFZ 3.Import zapytań ofertowych do aplikacji KS-SWD 4.Uzupełnienie danych w ofercie wprowadzenie nagłówka oferty uzupełnienie pozycji oferty: pakiet świadczeń (oferta handlowa) personel ankiety dołączone do pozycji godziny pracy poradni / oddziału 5. Sprawdzenie i zatwierdzenie oferty 6. Wydruk i eksport pliku oferty do OW NFZ

3 Przekraczamy bariery możliwości Proces składania wniosków do zapytań ofertowych Proces kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w systemie informatycznym został przygotowany w oparciu o: 1.Procedurę wyboru ofert do zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert / rokowań oraz w trybie artykułu 159 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 2.Akty prawa krajowego: Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 raku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm), Rozporządzenie MZ z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz.U. Nr 273 poz. 2719); Rozporządzenie MZ z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie wzoru ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 274 poz.2728); Rozporządzenie MZ z dnia 6 października 2005 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 198, poz. 1643) 3.Regulacje wewnętrzne Narodowego Funduszu Zdrowia

4 Przekraczamy bariery możliwości AKTUALIZACJA APLIKACJI KS-SWD

5 Przekraczamy bariery możliwości Aktualizacja aplikacji - uwagi W celu wykonania aktualizacji niezbędne jest: pobranie plików aktualizacji aplikacji KSSWD_XML ustalenie lokalizacji instalacji oprogramowania na komputerze lokalnym. Pobranie plików aktualizacji aplikacji KSSWD_XML Aktualizacja oprogramowania udostępniona zostanie na stronie internetowej Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz-warszawa.pl Ustalenie lokalizacji instalacji oprogramowania KS-SWD na komputerze lokalnym Ze względu na fakt, że wielu świadczeniodawców posiada na stacjach roboczych wiele instalacji aplikacji KS-SWD, prosimy o sprawdzenie przed aktualizacją, która instalacja jest właściwa. Czynność tą najprościej jest wykonać sprawdzając tzw. ścieżkę dostępu do aplikacji, przypisaną do skrótu, za pomocą którego użytkownik uruchamia aplikację.

6 Przekraczamy bariery możliwości Sprawdzenie lokalizacji instalacji oprogramowania KS-SWD na komputerze lokalnym Jeżeli jesteś użytkownikiem uruchamiającym KSSWD za pomocą skrótu umieszczonego na pulpicie, proszę sprawdź ścieżkę dostępu do swojego programu. Kliknij prawym przyciskiem myszy w ikonę skrótu do KSSWD umieszczoną na pulpicie. Czynność ta spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego. Z menu wybierz opcję Właściwości.

7 Przekraczamy bariery możliwości Sprawdzenie lokalizacji instalacji oprogramowania KS-SWD na komputerze lokalnym Wybór opcji właściwości spowoduje wyświetlenie okna Właściwości Skrót do KSSWD. W polu Element docelowy wyświetlana jest ścieżka dostępu do miejsca, w którym zainstalowane jest Twoje KSSWD. Proszę zapamiętaj ścieżkę dostępu do swojego programu, a następnie zamknij okno Właściwości, za pomocą opcji Anuluj. C:\KSSWD_XML4\ksswd.exe Mój program jest zainstalowany na dysku C w katalogu KSSWD_XML4

8 Przekraczamy bariery możliwości Sprawdzenie lokalizacji instalacji oprogramowania KS-SWD na komputerze lokalnym Teraz odszukaj na swoim dysku katalog z pobraną aktualizacją systemu lub włóż do napędu CD-ROM płytę zawierającą aktualizację. Kliknij dwukrotnie w plik InstalujSWD_XML Czynność spowoduje uruchomienie okna Aktualizacji.

9 Przekraczamy bariery możliwości Sprawdzenie lokalizacji instalacji oprogramowania KS-SWD na komputerze lokalnym W przypadku, gdy system KSSWD_XML był zainstalowany w domyślnej lokalizacji, tzn.: C:\KSSWD_XML\ aplikacja automatycznie rozpozna katalog bazy systemu. W przypadku, gdy lokalizacja programu jest niestandardowa, należy wskazać ścieżkę dostępu do bazy. W przedstawionym przypadku skorzystam ze ścieżki dostępu, która wcześniej została ustalona na podstawie skrótu, czyli C:\KSSWD_XML4\ oraz dodatkowo wskażę katalog \BAZY. Poprawnie wybrana ścieżka spowoduje wyświetlenie informacji o wersji aktualizowanej Bazy. Wybór opcji Aktualizuj rozpocznie wykonanie aktualizacji.

10 Przekraczamy bariery możliwości Sprawdzenie lokalizacji instalacji oprogramowania KS-SWD na komputerze lokalnym Po zakończeniu kopiowania plików aktualizacji, niezbędne jest uruchomienie aplikacji KSSWD. Czynność ta spowoduje zakończenie procesu aktualizacji. W wyniku przeprowadzonych operacji zmianie ulegnie wersja oprogramowania.

11 Przekraczamy bariery możliwości OBIEG DOKUMNETÓW

12 Przekraczamy bariery możliwości 1. Pobranie postępowań z aplikacji internetowej https://moro.nfz-warszawa.pl/ap-pubpst/ Proces składania ofert do zapytań ofertowych Proces składania ofert należy rozpocząć od pobrania plików postępowań z serwera OW NFZ. Wszystkie pliki zapytań ofertowych dostępne będą na stronie internetowej https://moro.nfz-warszawa.pl/ap-pubpst/

13 Przekraczamy bariery możliwości 1. Pobranie postępowań z aplikacji internetowej https://moro.nfz-warszawa.pl/ap-pubpst/ Proces składania ofert do zapytań ofertowych 2. Import plików zapytań ofertowych do KS SWD Pobrane pliki zapytań ofertowych *.ZPO należy zaimportować do systemu KSSWD_XML. Import pliku wykonuje się z menu: Konkurs ofert-Zapytania ofertowe, za pomocą funkcji ShF5-Import

14 Przekraczamy bariery możliwości 1. Pobranie postępowań z aplikacji internetowej https://moro.nfz-warszawa.pl/ap-pubpst/ 3. Przygotowanie ofert w KS SWD Proces składania ofert do zapytań ofertowych 2. Import plików zapytań ofertowych do KS SWD Po wykonaniu importu należy przystąpić do przygotowania oferty. W celu dodania nowej oferty należy skorzystać z funkcji dostępnych za pośrednictwem menu: Konkurs ofert – Oferty, Funkcja: F2 Dodaj

15 Przekraczamy bariery możliwości 1. Pobranie postępowań z aplikacji internetowej https://moro.nfz-warszawa.pl/ap-pubpst/ 3. Przygotowanie ofert w KS SWD 2. Import plików zapytań ofertowych do KS SWD a. Przeglądanie informacji o pakietach świadczeń / Przygotowanie informacji o realizacji zaopatrzenia ortopedycznego b. Uzupełnienie listy personelu medycznego wraz z harmonogramem czasu pracy c. Wypełnienie przekazanych wzorów ankiet dołączonych do pozycji zapytania ofertowego d. Uzupełnienie harmonogramu czasu pracy zakładu W zależności od rodzaju wykonywanych świadczeń oferent będzie zobowiązany do uzupełnienia ściśle określonych w zapytaniu ofertowym danych. Proces składania ofert do zapytań ofertowych

16 Przekraczamy bariery możliwości 1. Pobranie postępowań z aplikacji internetowej https://moro.nfz-warszawa.pl/ap-pubpst/ 3. Przygotowanie ofert w KS SWD 2. Import plików zapytań ofertowych do KS SWD 4. Sprawdzenie / Zatwierdzenie oferty Uzupełnioną ofertę należy Sprawdzić i Zatwierdzić Proces składania ofert do zapytań ofertowych a. Przeglądanie informacji o pakietach świadczeń / Przygotowanie informacji o realizacji zaopatrzenia ortopedycznego b. Uzupełnienie listy personelu medycznego wraz z harmonogramem czasu pracy c. Wypełnienie przekazanych wzorów ankiet dołączonych do pozycji zapytania ofertowego d. Uzupełnienie harmonogramu czasu pracy zakładu

17 Przekraczamy bariery możliwości 1. Pobranie postępowań z aplikacji internetowej https://moro.nfz-warszawa.pl/ap-pubpst/ 3. Przygotowanie ofert w KS SWD 2. Import plików zapytań ofertowych do KS SWD 5. Wydruk i eksport ofert do pliku 4. Sprawdzenie / Zatwierdzenie oferty … a następnie wyeksportować do pliku i wydrukować. Proces składania ofert do zapytań ofertowych a. Przeglądanie informacji o pakietach świadczeń / Przygotowanie informacji o realizacji zaopatrzenia ortopedycznego b. Uzupełnienie listy personelu medycznego wraz z harmonogramem czasu pracy c. Wypełnienie przekazanych wzorów ankiet dołączonych do pozycji zapytania ofertowego d. Uzupełnienie harmonogramu czasu pracy zakładu

18 Przekraczamy bariery możliwości POBIERANIE ZAPYTA Ń OFERTOWYCH

19 Przekraczamy bariery możliwości Wyszukiwanie zapytań ofertowych za pomocą Przeglądarki postępowań W celu pobrania zapytań ofertowych należy.połączyć się ze stroną internetową: https://moro.nfz-warszawa.pl/ap-pubpst/ lub skorzystać z linku udostępnionego na stronie Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Wprowadzenie adresu strony spowoduje wyświetlenie okna powitalnego przeglądarki zapytań ofertowych. Aby przejść do trybu przeglądania należy wybrać opcję Lista postępowań.

20 Przekraczamy bariery możliwości Lista postępowań zawiera wszystkie ogłoszone, rozstrzygnięte i unieważnione postępowania udostępnione w Oddziale Wojewódzkim NFZ. W celu wyszukania zapytań ofertowych dotyczących oferenta najprościej jest skorzystać z bloku filtrów umieszczonego w górnej części okna przeglądarki. Dostępne filtry umożliwiają zawężenie listy wyświetlanych postępowań. Wyszukiwanie zapytań ofertowych za pomocą Przeglądarki postępowań

21 Przekraczamy bariery możliwości Jakie filtry dostępne są na Liście postępowań? filtr rok umożliwia zawężenie wyświetlanej listy postępowań, do tych postępowań, które zostały ogłoszone na wprowadzony rok kalendarzowy; Wyszukiwanie zapytań ofertowych za pomocą Przeglądarki postępowań filtr bieżący status umożliwia zawężenie wyświetlanej listy postępowań, do tych postępowań, które: zostały ogłoszone, zostały odwołane, zostały rozstrzygnięte, zostały unieważnione. filtr data ogłoszenia umożliwia zawężenie wyświetlanej listy postępowań, do tych postępowań, które zostały ogłoszone w podanym okresie (ograniczenie czasowe należy uzupełnić w formacie rrrr-mm-dd lub wybrać datę początku i końca publikacji za pomocą opcji wybierz);

22 Przekraczamy bariery możliwości Jakie filtry dostępne są na Liście postępowań? filtr przedmiot postępowania umożliwia zawężenie wyświetlanej listy postępowań, do tych postępowań, które zostały ogłoszone na wybrany rodzaj świadczeń / typ umowy / zakres świadczeń (sposób określenia przedmiotu postępowania wybierany jest z listy rozwijalnej, natomiast interesujący oferenta rodzaj, typ umowy lub zakres należy wskazać za pomocą opcji wybierz) Wyszukiwanie zapytań ofertowych za pomocą Przeglądarki postępowań filtr obejmujący obszar umożliwia zawężenie wyświetlanej listy postępowań, do tych postępowań, które: zostały ogłoszone na wybranym przez oferenta obszarze (w obrębie województwa, powiatu, gminy, grupy powiatów, grupy gmin, rejonu operacyjnego – dla ratownictwa medycznego lub dzielnicy – dla dużych miast: Warszawy, Łodzi, Krakowa.. itd. filtr oferenci umożliwia zawężenie wyświetlanej listy postępowań, do tych postępowań, które zostały ogłoszone dla wybranych oferentów: dla podmiotów niemundurowych dla podmiotów mundurowych

23 Przekraczamy bariery możliwości Wszystkie wprowadzone filtry, w celu zastosowania na liście, należy potwierdzić wybierając opcję Szukaj. Wyszukiwanie zapytań ofertowych za pomocą Przeglądarki postępowań

24 Przekraczamy bariery możliwości Zastosowanie wybranych filtrów zawęzi listę ogłoszonych postępowań. W celu pobrania pliku wybranego zapytania ofertowego należy skorzystać z opcji materiały lub kliknąć w ikonę spinacza. Opcja zakresy świadczeń umożliwi użytkownikowi przejrzenie wszystkich zakresów świadczeń objętych postępowaniem. Wyszukiwanie zapytań ofertowych za pomocą Przeglądarki postępowań Opcje dostępne w kolumnie Obszar umożliwią przejrzenie listy terytoriów, na których powinny znajdować się miejsca udzielania świadczeń oferentów.

25 Przekraczamy bariery możliwości Wybór opcji materiały spowoduje wyświetlenie listy załączników (ogłoszenia postępowania oraz pliku ZPO postępowania), które mogą zostać pobrane przez oferenta. Klikając w link pokaż załączniki do pobrania… oferent uzyska dostęp do pobierania pliku zapytania ofertowego. Wyszukiwanie zapytań ofertowych za pomocą Przeglądarki postępowań

26 Przekraczamy bariery możliwości W aplikacji internetowej plik przeznaczony do pobrania zaznaczony jest dodatkową ikoną dyskietki. Kliknięcie w ikonę lub w nazwę pliku zapytania ofertowego uruchomi proces pobierania pliku na dysk komputera. Wyszukiwanie zapytań ofertowych za pomocą Przeglądarki postępowań

27 Przekraczamy bariery możliwości OPIS DZIA Ł ANIA SYSTEMU import zapyta ń ofertowych

28 Przekraczamy bariery możliwości Procedura wyboru ofert – import postępowań do KSSWD Wszystkie operacje związane z importem zapytań ofertowych oraz przeglądaniem zapytań wykonuje się z poziomu menu: Konkurs ofert – Zapytania ofertowe. Wybór funkcji umożliwi przejście do okna Listy zapytań ofertowych.

29 Przekraczamy bariery możliwości Procedura wyboru ofert – import postępowań do KSSWD Przy pierwszym uruchomieniu części Lista zapytań ofertowych, w oknie mogą nie być wyświetlane żadne zapytania. Import pobranego pliku zapytania ofertowego wykonuje się, po wybraniu opcji ShF5 Import. Wybór opcji spowoduje otwarcie okna Wyboru pliku.

30 Przekraczamy bariery możliwości Procedura wyboru ofert – import postępowań do KSSWD W trakcie wyboru plików zapytań ofertowych do importu, należy wskazać literę dysku oraz katalog, w którym zapisane są pobrane pliki zapytań. Z lewej strony okna wyboru, należy wskazać literę dysku i katalog, w którym zapisane są pliki zapytań ofertowych (ZPO) Z prawej strony okna wyboru, należy wskazać plik przeznaczony do zaimportowania. Import może być przeprowadzony dla kilku plików jednocześnie.

31 Przekraczamy bariery możliwości Procedura wyboru ofert – import postępowań do KSSWD Przebieg importu widoczny jest w oknie Importu dokumentu. Zakończenie importu oznajmione zostanie podsumowaniem oraz odpowiednim komunikatem. W przypadku, gdy w podsumowaniu wyświetlona zostanie informacja: Dokumentów importowanych: 1 Dokumentów zaimportowanych: 0 Dokumentów odrzuconych: 1 Import należy powtórzyć, po uprzednim zlokalizowaniu przyczyny wystąpienia problemu. W innych przypadkach, import został zakończony poprawnie i użytkownik ma możliwość przejrzeć wynik importu zapytania do systemu.

32 Przekraczamy bariery możliwości Procedura wyboru ofert – import postępowań do KSSWD Zaimportowane zapytanie ofertowe, wyświetlane będzie po wybraniu filtru rok=2007 oraz wybraniu właściwego numeru Oddziału Wojewódzkiego lub pozostawieniu filtru OW NFZ – pustym. W górnej części okna wyświetlana będzie informacja o nagłówku zapytania, w tym termin składania ofert. Opcja F3Podgląd umożliwi operatorowi przejrzenie informacji o zapytaniu ofertowym. W dolnej części okna wyświetlana będzie informacja o pozycjach zapytania ofertowego. Opcja ShF3Podgląd umożliwi operatorowi podgląd pozycji zapytania ofertowego.

33 Przekraczamy bariery możliwości Procedura wyboru ofert – import postępowań do KSSWD Bardzo ważną informacją zawartą w nagłówku zapytania ofertowego jest obszar, którego dotyczy postępowanie. Przedstawiona ilustracja pokazuje zapytanie ogłoszone bez ograniczeń, więc ofertę można złożyć niezależnie od tego, w której części województwa znajduje się miejsce wykonywania świadczeń oferenta. W przypadku, gdy obszar dotyczy konkretnej gminy / powiatu / grupy miejsce wykonywania świadczeń oferenta MUSI znajdować się w wybranym obszarze.

34 Przekraczamy bariery możliwości Procedura wyboru ofert – import postępowań do KSSWD Bardzo ważną informacją zapisaną dla każdej pozycji zapytania ofertowego są wymagania OW NFZ w stosunku do oferenta. Informacja ma na celu umożliwić oferentowi przygotowanie do zebrania informacji niezbędnych przy tworzeniu oferty.

35 Przekraczamy bariery możliwości OPIS DZIA Ł ANIA SYSTEMU przygotowanie oferty

36 Przekraczamy bariery możliwości Przygotowanie oferty Wszystkie operacje związane z tworzeniem ofert wykonuje się z poziomu menu: Konkurs ofert – Oferty. Wybór funkcji umożliwi przejście do okna Listy ofert.

37 Przekraczamy bariery możliwości Przygotowanie oferty Przy pierwszym uruchomieniu, lista ofert może być pusta. W celu dodania nowej oferty na podstawie zaimportowanego zapytania ofertowego, należy wybrać opcję: Dodaj-Ofertę. Wybór opcji spowoduje, że system KSSWD, poprosi o wskazanie zapytania ofertowego, na którego postawie ma zostać utworzona oferta.

38 Przekraczamy bariery możliwości Przygotowanie oferty Wskazanie zapytania ofertowego, polega na podświetleniu nagłówka zapytania na podstawie którego będzie tworzona oferta i wybraniu opcji Ok. Czynność spowoduje pobranie informacji z zapytania do wprowadzanej oferty.

39 Przekraczamy bariery możliwości Przygotowanie oferty Poprawnie zakończony proces definiowania nagłówka oferty, spowoduje, że na liście ofert wyświetlony zostanie nagłówek oferty bez wprowadzonych pozycji. Zadaniem oferenta jest uzupełnienie informacji o zakresach świadczeń, które chciałby świadczyć w ramach kontraktu z OW NFZ. Dodawanie pozycji oferty wykonuje się wybierając opcję F2 Dodaj.

40 Przekraczamy bariery możliwości Przygotowanie oferty 1. W pierwszy kroku, wprowadzania pozycji oferty, należy wskazać miejsce wykonywania świadczeń. Ważne jest, aby wybrane miejsce miało zdefiniowany poprawnie kod komórki organizacyjnej odpowiedni dla oferowanego zakresu świadczeń.

41 Przekraczamy bariery możliwości Przygotowanie oferty 2. W drugim kroku, wprowadzania pozycji oferty, należy wybrać oferowany zakres świadczeń. Wybór zakresu świadczeń dokonywany jest zgodnie z listą zakresów świadczeń występujących w zapytaniu ofertowym. Wraz z wyborem zakresu świadczeń, do oferty przenoszone są informacje o wymaganiach względem oferenta, dotyczących sposobu przekazywania danych.

42 Przekraczamy bariery możliwości Przygotowanie oferty W wybranym przypadku od oferenta wymaga się podania informacji o: - pakiecie świadczeń (oferta handlowa) - personelu medycznym - informacjach zawartych w ankiecie dołączonych do pozycji oferty - godzinach pracy poradni - posiadanym sprzęcie medycznym

43 Przekraczamy bariery możliwości Przygotowanie oferty Oferowany asortyment będący przedmiotem umowy – uzupełniany jest w zakładce Pakiet świadczeń.

44 Przekraczamy bariery możliwości Przygotowanie oferty Oferowany asortyment będący przedmiotem umowy – uzupełniany jest w zakładce Pakiet świadczeń.

45 Przekraczamy bariery możliwości Przygotowanie oferty Listę pracowników personelu medycznego wraz z harmonogramem czasu pracy należy uzupełnić zgodnie z przekazanymi instrukcjami dla poszczególnych grup personelu medycznego. Czynność wykazywania pracowników personelu należy zacząć od wykazania na liście personelu wykonującego wybrany zakres świadczeń. W celu dodania pracownika personelu medycznego do listy, należy skorzystać z opcji F2-Dodaj.

46 Przekraczamy bariery możliwości Przygotowanie oferty Listę ankiet dołączonych do pozycji ofert, wskazuje jakie ankiety powinien obligatoryjnie wypełnić oferent w celu przystąpienia do postępowania i wzięcia udziału w rankingu ofert. Czynność uzupełniania ankiet wykonuje się wybierając opcję F4 Popraw. Za jej pomocą otwarte zostanie okno edycji ankiety. Poprawnie wypełnioną ankietę należy Zatwierdzić.

47 Przekraczamy bariery możliwości Przygotowanie oferty Kolejna zakładka to Godziny pracy poradni. Uzupełnienie godzin pracy wykonuje się analogicznie jak w przypadku uzupełnienia godzinowego harmonogramu czasu pracy personelu medycznego.

48 Przekraczamy bariery możliwości Przygotowanie oferty Ostatnią zakładką wymagającą uzupełnienia dla tej oferty jest Wykaz sprzętu medycznego. Czynność dodawania sprzętu wykonuje się za pomocą opcji F2-Dodaj. W przypadku, gdy sprzęt był już rejestrowany dla wybranego miejsca wykonywania świadczeń, można go wybrać z listy sprzętu tego miejsca.

49 Przekraczamy bariery możliwości Przygotowanie oferty Wszystkie zdefiniowane w opisany sposób dane, należy zapisać korzystając z opcji OK. Niedokonanie potwierdzenia zapisu, spowoduje utratę wszystkich wprowadzonych informacji!

50 Przekraczamy bariery możliwości OPIS DZIA Ł ANIA SYSTEMU sprawdzenie i zatwierdzenie oferty

51 Przekraczamy bariery możliwości Przygotowanie oferty W przypadku, gdy w ofercie zostały uzupełnione wszystkie informacje, należy skorzystać z opcji Sprawdź, aby system mógł wskazać ewentualne braki w wersji elektronicznej dokumentu oferty. Wszelkie braki w ofercie zostaną oznajmione odpowiednim komunikatem. Oferta nie będzie mogła być zatwierdzona do momentu uzupełnienia występujących braków. Braki występujące w poszczególnych oferowanych zakresach świadczeń, należy uzupełnić korzystając z opcji F4-Popraw.

52 Przekraczamy bariery możliwości Przygotowanie oferty W przypadku, gdy oferta została sprawdzona i system nie wykazał żadnych braków, elektroniczna wersja dokumentu powinna zostać zatwierdzona. Zatwierdzenie dokumentu oferty spowoduje, że w ofercie nie będą mogły być wprowadzane żadne zmiany. Zatwierdzony dokument ofert należy: wydrukować wyeksportować do pliku (OFE) Przygotowane w w/w sposób dokumenty należy przekazać do OW NFZ w zaklejonej kopercie oznaczonej zgodnie z materiałami informacyjnymi.

53 Przekraczamy bariery możliwości Zakończenie prezentacji Pokaz praktyczny Przygotowanie ofert


Pobierz ppt "Przekraczamy bariery możliwości System KS-SWD_XML Proces przygotowania wniosków do zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2007 roku w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google