Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Konkurs ofert 2012 Utworzona na podstawie prezentacji KAMSOFT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Konkurs ofert 2012 Utworzona na podstawie prezentacji KAMSOFT."— Zapis prezentacji:

1 1 Konkurs ofert 2012 Utworzona na podstawie prezentacji KAMSOFT.

2 2 W związku z planowanymi postępowaniami w sprawie zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych od 1 stycznia 2012 roku (konkurs ofert w rodzaju leczenie szpitalne, aneksowanie umów wieloletnich w pozostałych rodzajach świadczeń) oraz składanie wniosków w rodzaju POZ i ZPO należy zwrócić szczególną uwagę na:

3 3 1.Ustalanie warunków finansowych dla umów wieloletnich niewygasających 31 grudnia 2011 roku : - pobierać zapytania ofertowe ze strony zamieszczone w komunikatach - przygotować dokumentacje aktualizującą obejmującą wszystkie zakresy zgodne z aktualnymi umowami (jedna koperta na jeden rodzaj, czyli na jedną umowę)www.nfz-bydgoszcz.pl

4 - uwzględnić w wartościach oferowanych aplikacji NFZ-KO propozycje przesłane przez Dyrektora OW NFZ - umieścić w jednej kopercie: 1)wydruk oferty obejmujący wszystkie zakresy w aktualnej umowie świadczeniodawcy 2)wersje elektroniczną oferty 3)jeden egzemplarz propozycji finansowych na 2012 rok 4)oświadczenie zgodne z treścią komunikatu 5)wniosek w sprawie konta bankowego

5 Konkurs ofert / rokowania oferty muszą być przygotowane zgodnie z Zarz. Nr 46/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 września 2011 w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze zmiana określoną w Zarządzeniu Nr 53/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 września 2011

6 6 Aby współpraca w zakresie obsługi konkursu ofert była możliwa, świadczeniodawca musi zostać zarejestrowany w systemie Funduszu i otrzymać unikalny kod, który będzie go w jednoznaczny sposób identyfikować. W związku z tym oferent musi przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji Ofertowej NFZ-KO uzyskać konto dostępowe do Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI), z którego pobierze Profil świadczeniodawcy. W tym celu należy wejść na stronę z menu wybrać SZOI.www.nfz-bydgoszcz.pl/

7 7

8 8

9 9 Dokumenty po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać do Kujawsko - Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. W celu przyspieszenia uzyskania kodu dostępu można dodatkowo wysłać dokumenty faxem, na nr tel: Konta dostępowe są zakładane przez pracowników NFZ oraz generowany jest unikalny PIN i hasło, które wysyłane są na adres podany przez świadczeniodawcę podczas rejestracji.

10 10 W systemie SZOI wprowadzamy podstawowe dane oferenta, informacje o strukturze jednostki oraz posiadanych zasobach. Świadczeniodawcy /oferenci/ również wcześniej zarejestrowani zobowiązania są do uzupełnienia danych wynikającej z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (proces jednorazowy). Nie będzie możliwe wygenerowanie profilu do aplikacji ofertowej bez wpisania tych danych.

11 11 Portal SZOI Dane świadczeniodawcy Aby uzupełnić zakładkę Podmiot prowadzący działalność należy kliknąć przycisk Edytuj

12 12 Interpretacje informacji dotyczących określenia podmiotu leczniczego przedstawi mecenas Cezary Szymański

13 13 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2011 r.)

14 14 Portal SZOI Dane świadczeniodawcy

15 15 Portal SZOI Dane świadczeniodawcy

16 16 Portal SZOI Dane świadczeniodawcy

17 17 Portal SZOI Dane świadczeniodawcy

18 18 Portal SZOI Dane świadczeniodawcy

19 19 Dokładne informacje na temat obsługi Portalu SZOI zostały umieszczone w instrukcji użytkownika portalu, która dostępna jest na stronie z komunikatami SZOI. Po zakończeniu wprowadzania potencjału, należy pobrać plik Profilu świadczeniodawcy wymagany do pracy z NFZ-KO (plik o rozszerzeniu *.sps).

20 20 Portal SZOI Generacja wersji profilu świadczeniodawcy Aby wygenerować wersję profilu świadczeniodawcy należy wybrać menu Świadczeniodawca/Wersje profilu świadczeniodawcy

21 21 Portal SZOI Generacja wersji profilu świadczeniodawcy Do generacji wersji służy przycisk Dodawanie nowej wersji

22 22 Portal SZOI Generacja wersji profilu świadczeniodawcy Kolejnym krokiem jest potwierdzenie generacji wersji-przycisk Zatwierdź

23 23 Portal SZOI Generacja wersji profilu świadczeniodawcy Po poprawnym wygenerowaniu wersji należy pobrać plik z profilem świadczeniodawcy (plik *.sps)

24 24 Uwagi do potencjału świadczeniodawcy - Profil świadczeniodawcy przekazywany do NFZ- KO zawiera pełny potencjał oferenta. - W ofercie (dokumentacji aktualizacyjnej) można wskazać część potencjału lub cały potencjał przewidywany do realizacji świadczeń w miejscu wykonywania świadczeń. - Informacje zawarte w potencjale – wskazane w ofercie (dokumentacji aktualizacyjnej) powinny odpowiadać stanowi faktycznemu oraz aktualnym dokumentom oferenta.

25 25 - Odpowiedzi ankietowe powinny być zgodne z wykazanym potencjałem. - Potencjał zmieniony po utworzeniu oferty nie jest uwzględniany w ofercie –może stanowić podstawę do zmiany potencjału po podpisaniu umowy. - W datach obowiązywania zatrudnienia i harmonogramów – uwzględnić rok Przed wygenerowaniem profilu należy sprawdzić potencjał (analiza wymagań MZ, NFZ (Rozpo- rządzenia, Zarządzenia (zał.3), pytania ankiet.) - Unikać wielokrotnego generowania profilu. (ograniczenia SZOI)

26 26 Aplikacja Ofertowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert. Program NFZ-KO oraz szczegółowa instrukcja są dostępne na stronie internetowej.

27 27 Po ściągnięciu i zapisaniu na swoim komputerze pliku: Instalacja_NFZ-KO_ exe klikamy myszką na tym pliku i uruchamiamy kreator Instalacji NFZ-KO:

28 28 Po zakończeniu instalacji ściągamy jeszcze plik aktualizacji NFZ-KO: NFZ-KO_2011_10_0_5_short. exe klikamy myszką na tym pliku i uruchamiamy kreator aktualizaji NFZ-KO

29 29 Program NFZ-KO przystosowany został do pracy w środowisku graficznym i może być użytkowany na systemach operacyjnych Windows 95,98,NT,XP,Vista, 7. Do jego użytkowania wystarcza dowolny komputer, na którym zainstalowany jest jeden z wymienionych wyżej systemów operacyjnych oraz karta grafiki z możliwością pracy w trybie HiColor.

30 Podczas pierwszego uruchomienia wpisujemy hasło: a 30 Po uruchomieniu programu należy się zalogować. Logowanie do programu

31 Import profilu świadczeniodawcy Po zalogowaniu się do programu należy wczytać profil świadczeniodawcy zawierający podstawowe dane o jednostce

32 32 Import profilu świadczeniodawcy Profil świadczeniodawcy w postaci pliku *.sps należy pobrać z portalu SZOI i zaimportować do NFZ-KO

33 33 Import profilu świadczeniodawcy Import profilu pozwala na rejestrację oferenta

34 34 Import profilu świadczeniodawcy -wybór opcji TAK spowoduje, że dane podstawowe zostaną uzupełnione (w przypadku ich braku) lub nadpisane z pliku (w przypadku już wprowadzonych danych) -wybór opcji NIE spowoduje, że dane podstawowe pozostaną takie jak wprowadzono w programie Podczas importu profilu użytkownik określa czy dane podstawowe mają być przepisane do programu z pliku *.sps

35 Przeglądanie wersji profilu świadczeniodawcy 35 Informacje na temat zaimportowanych wersji profilu świadczeniodawcy znajdują się w menu Portal SZOI

36 Przeglądanie wersji profilu świadczeniodawcy 36 W przypadku konieczności ponownego importu profilu świadczeniodawcy (np. po modyfikacji informacji w Portalu SZOI) należy wczytać nowo wygenerowaną wersję pliku *.sps w celu aktualizacji danych W górnej części okna znajdują się informacje na temat Oddziału NFZ, w którym zarejestrowano oferenta.

37 37 Publikator postępowań Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert i rokowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: Serwis "Przeglądarka postępowań" - publikacje wszystkich ogłoszeń i zapytań ofertowych. Serwis "Przeglądarka postępowań" - publikacje wszystkich ogłoszeń i zapytań ofertowych.

38 38 Uwaga! Na rok 2012 będą prowadzone wspólne postępowania konkursowe i rokowania dla wszystkich podmiotów leczniczych, zarówno cywilnych jak i tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

39 Publikacja postępowań 39 Wszystkie postępowania ogłoszone przez OW NFZ wyświetlane są w aplikacji WEB, tzw. publikatorze informacji o postępowaniach W celu wyświetlenia listy zatwierdzonych / opublikowanych postępowań należy wybrać opcję Lista postępowań.

40 Publikacja postępowań 40 W górnej części okna Listy postępowań udostępnione zostały filtry pozwalające na zmniejszenie liczby wyświetlanych pozycji. Najważniejsze: rok, przedmiot postępowania, obszar umożliwiają wyświetlenie postępowań ważnych z punktu widzenia świadczeniodawcy.

41 Publikacja postępowań 41 Dane zostaną wyświetlone na liście po wybraniu opcji: Szukaj.

42 Publikacja postępowań 42 Wybierz opcję ogłoszenia, zapytania ofertowe aby pobrać pliki do przygotowania oferty.

43 Publikacja postępowań 43 w części ogłoszenie postępowania świadczeniodawca może pobrać wzór ogłoszenia postępowania zgodnie z zał. nr 3; w części plik zpo do postępowania świadczeniodawca może pobrać plik zapytania ofertowego do zaimportowania w aplikacji konkursowej.

44 Publikacja postępowań 44 Przy pobieraniu należy zaznaczyć opcję Zapisz plik oraz wskazać lokalizację zapisu pliku. Uwaga! Niektóre przeglądarki pobierając plik zapytania ofertowego zapisują plik z rozszerzeniem ZIP. W takiej sytuacji, przed zaimportowaniem pliku do aplikacji ofertowej należy zmienić nazwę pliku i nadać mu rozszerzenie ZPO.

45 45 NFZ-KO Zapytania ofertowe oferty

46 Zapytania ofertowe 46 Aby utworzyć ofertę należy pobrać z przeglądarki postępowań zapytanie ofertowe i zaimportować je do programu. W tym celu należy wybrać z menu opcję Zapytania ofertowe.

47 Zapytania ofertowe 47 Do importu zapytania służy przycisk ShF5Import. Po poprawnym wczytaniu pliku w dolnej części okna widoczna będzie specyfikacja zapytania.

48 Oferta 48 Po imporcie zapytania można utworzyć ofertę. W tym celu należy wybrać opcję Oferty.

49 Oferta – dodanie nagłówka 49 Przycisk Dodaj umożliwia dodanie nagłówka nowej oferty lub dokumentacji aktualizacyjnej. Wszyscy świadczeniodawcy, których umowy nie kończą się z dniem wybierają opcję Dokumentacja aktualizacyjna. Natomiast nowi oferenci oraz świadczeniodawcy, którym skończy się okres obowiązywania umowy z dniem wybierają opcje Oferta. Podczas dodawania oferty należy wskazać zapytanie ofertowe, na podstawie którego będzie tworzona oferta. Uwaga!Uwaga! Uwaga!Uwaga!

50 50 Oferta – dodanie pozycji oferty Po utworzeniu nagłówka oferty można wprowadzać specyfikację (pozycje)oferty poprzez funkcję F2Dodaj.

51 Dodawanie pozycji oferty-Wartości oferowane 51 Na zakładce Wartości oferowane należy uzupełnić wartości oferowane oraz cenę jednostkową. W górnej części okna należy wybrać miejsce wykonywania, profil medyczny komórki organizacyjnej oraz zakres świadczeń. Dopiero po określeniu tych informacji można wprowadzać dane na poniższych zakładkach.

52 Dodawanie pozycji oferty-Pakiet świadczeń 52 W zakładce Miejsce – godziny pracy mamy możliwość skopiowania harmonogramu pracy z profilu medycznego.

53 Dodawanie pozycji oferty-Personel medyczny 53 Na zakładce Personel należy wprowadzić osoby personelu przypisane do wybranej pozycji oferty.

54 54 Dodawanie pozycji oferty-Personel medyczny Dodanie personelu jest możliwe poprzez użycie przycisku F2Dodaj i wybór osoby z listy pracowników medycznych lub przycisku Dodaj wszystkich

55 Dodawanie pozycji oferty-Zasoby 55 Na zakładce Zasoby należy wprowadzić sprzęt lub środki transportu. Dodanie jest możliwe poprzez użycie przycisku F2Dodaj i wybór sprzętu z bazy lub przycisku Dodaj cały sprzęt dostępny w miejscu

56 56 Dodawanie pozycji oferty-Umowy o podwykonawstwo Jeżeli oferent posiada umowy o podwykonawstwo wprowadza je na zakładce Umowy o podwykonawstwo. Dodanie umowy następuje poprzez użycie funkcji F2Dodaj i wybór umowy z listy umów o podwykonawstwo lub Dodaj wszystkie.

57 57 Dodawanie pozycji oferty-Ankiety Ankiety dołączone do pozycji specyfikacji oferty widoczne są w zakładce Ankiety Aby wypełnić ankietę należy podświetlić ją na liście i użyć przycisku F4 Popraw

58 Oferta-Sprawdzenie i zatwierdzenie 58 Po uzupełnieniu oferty należy ją sprawdzić (przycisk Rej.spraw), a następnie zatwierdzić (przycisk Rej.zatw). Jeżeli nie wprowadzono wszystkich wymaganych danych wówczas przy sprawdzaniu oferty wyświetlany jest komunikat o konieczności uzupełnienia danych

59 Oferta-Eksport pliku oferty 59 Przycisk ShF6Eksport umożliwia utworzenie pliku z ofertą (*.ofe), który jest przekazywany do NFZ

60 Oferta-wydruk 60 Gotową ofertę należy wydrukować.

61 Oferta-wydruk 61 Następnie należy wydrukować jedną stronę oznaczenia oferty z kodem kreskowym, nakleić na kopertę i przekazać wraz z plikiem do NFZ.

62 Oferta-oznaczenie oferty

63 Dziękuję za uwagę. Pytania prosimy kierować na adresy Prawnik:


Pobierz ppt "1 Konkurs ofert 2012 Utworzona na podstawie prezentacji KAMSOFT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google