Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Partnerska współpraca – nowe perspektywy”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Partnerska współpraca – nowe perspektywy”"— Zapis prezentacji:

1 „Partnerska współpraca – nowe perspektywy”
KONFERENCJA „Partnerska współpraca – nowe perspektywy” 20 listopad 2013r.

2 PROGRAM KONFERENCJI: 10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników konferencji
10.30 – 10.45 Otwarcie konferencji i powitanie przybyłych gości 10.45 – 11.05 Przedstawienie informacji o sytuacji na rynku pracy w powiecie sokólskim – Dyrektor PUP w Sokółce 11.05 – 11.35 Efekty realizacji przez PUP w Sokółce projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2013 roku - Przedstawiciel PUP w Sokółce 11.35 – 11.55 Promocja projektu pn. „Wspólne działanie – jeden projekt” realizowanego w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku w ramach PO KL Priorytet VI. Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – przedstawiciel PUP w Sokółce 11.55 – 12.10 Prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej wśród lokalnych przedsiębiorców nt. klimatu prowadzenia biznesu w powiecie sokólskim - przedstawiciel PUP w Sokółce 12.10 – 12.30 Wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników – przedstawienie założeń konkursowych w ramach Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw PO KL – przedstawiciel WUP w Białymstoku 12.30 – 12.50 Popytowe podejście do finansowania potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w okresie programowania 2014 – 2020 – przedstawiciel WUP w Białymstoku 12.50 – 13.10 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji 13.10 Poczęstunek

3 MISJA Pełne i skuteczne rozpoznawanie, przewidywanie oraz zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów.

4 POWIATOWY URZĄD PRACY W SOKÓŁCE - zasięg działania
Obszar 2054 km2 Liczba mieszkańców osób Liczba osób bezrobotnych (w tys.) oraz stopa bezrobocia (w %) stan na r. Wyszczególnienie Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych (tys.) Stopa bezrobocia % 2012r. 2013r. POLSKA 1964,7 2083,1 12,4 13,0 WOJ. PODLASKIE 65,0 60,08 13,9 14,6 POW. SOKÓŁKA 4,7 4,9 16,5 17,3

5 STOPA BEZROBOCIA w woj. podlaskim stan na 30.09.2013r.
RP ,0% woj. podlaskie ,6% powiat sokólski - 17,3%

6 STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG WOJEWÓDZTW stan na 30.09.2013r.

7 SOKÓLSKI RYNEK PRACY stan na 31.12.2012r.
Na terenie powiatu sokólskiego działalność gospodarczą prowadziły: 3 760 podmioty gospodarcze, z tego: 3576 (95,1%) sektor małych przedsiębiorstw, zatrudniający do 9 osób, 149 (4% ) sektor średnich przedsiębiorstw, zatrudniających osób 35 (0,9%) sektor dużych przedsiębiorstw zatrudniający > 50 osób Nastąpił: przyrost liczby podmiotów gospodarczych o 325 w latach 2005 – 2012 wzrost o 107 w 2012r. (w stosunku do roku 2011)

8 STRUKTURA PODMIOTÓW działających na terenie powiatu sokólskiego według sekcji – struktura w %
Stan na 31.XII.2012

9 LICZBA BEZROBOTNYCH ogółem w latach 2005 - 2013

10 NAPŁYW I ODPŁYW OSÓB BEZROBOTNYCH

11 STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg miejsca zamieszkania i płci
Stan na 31.X.2013

12 STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg wieku i płci
Stan na 31.X.2013

13 STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg wykształcenia
(423) (1241) (680) (1283) (1178) Stan na 31.X.2013

14 STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
(4,6%) (6,6%) (2,5%) (22%) (65,9%) (26,5%) (24,7%) (50,3%) (37,9%) Stan na 31.X.2013

15 STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg uprawnień do zasiłku
Stan na 31.X.2013

16 LICZBA OFERT PRACY będących w dyspozycji PUP w latach 2005 - 2013

17 STRUKTURA OFERT PRACY wg zawodów
Stan na 31.X.2013 2013r. – 1545 oferty

18 STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg zawodów
Stan na 31.X.2013

19 OFERTY PRACY w ramach pośrednictwa EURES w 2013 roku
2013r. – 417ofert (3302 stanowiska)

20 REJESTRACJA OŚWIADCZEŃ PRACODAWCÓW o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 2007 - 2013

21 Liczba zarejestrowanych oświadczeń
REJESTRACJA OŚWIADCZEŃ PRACODAWCÓW o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom Liczba zarejestrowanych oświadczeń 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem: 7 774 549 223 184 132 120 Białoruś 650 514 308 149 125 98 Ukraina - 123 34 24 3 16 Rosja 1 Mołdowa Gruzja 29 6

22 BEZROBOCIE SOKÓLSKIE na tle województwa podlaskiego
Lp. Wyszczególnienie Powiat sokólski % Województwo podlaskie 1. Osoby do 25 roku życia 24,7 20,5 2. osoby powyżej 50 roku życia 22 24,1 3. osoby długotrwale bezrobotne 65,9 57 4. mieszkańcy wsi 50,7 34,6 5. kobiety 43,7 46,8 6. osoby z wykształceniem wyższym 8,8 9,6 7. osoby bez kwalifikacji zawodowych 26,5 31,8 8. osoby bez doświadczenia zawodowego 37,9 30,4 9. osoby niepełnosprawne 4,6 5,8 10. liczba osób bezrobotnych przypadająca na 1 ofertę pracy 32 33 Stan na 31.X.2013

23 INSTRUMENTY RYNKU PRACY 2008 - 2013
Wyszczególnienie 2008rok tys. zł osób 2009 rok tys. zł osób 2010 rok tys. zł osób 2011 rok tys. zł osób 2012 rok tys. zł osób 2013 rok tys. zł osób Szkolenia 407 357 752,4 417 925 503 283,2 142 367,8 187 449,0 231 Prace interwencyjne 511,4 240 491,5 210 695,8 557,4 176 520,8 163 572,9 177 Roboty publiczne 625,1 99 792 101 1156,6 148 372,5 56 657,3 75 632,3 74 Staże 1993,9 530 3159,2 814 5267 1146 2589,5 526 3391,1 679 4602,1 852 Przygotowanie zawodowe 1363,6 379 601,1 131 - Wyposażenie, doposażenie stanowisk pracy 555,5 41 573,1 32 958,8 51 416,4 22 840,0 42 550,6 27 Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej 922 71 1111,2 63 1502,1 80 607,3 33 1261,2 964,2 48

24 INSTRUMENTY RYNKU PRACY 2008 - 2013 c.d.
Wyszczególnienie 2008rok tys. zł osób 2009 rok tys. zł osób 2010 rok tys. zł osób 2011 rok tys. zł osób 2012 rok 2013 rok tys. zł osób Zwrot kosztów przejazdu 85,3 (231) 97,1 (223) 134,4 (332) 24,5 (68) 7,7 18 46,2 (109) Refundacja opieki nad dzieckiem 0,6 (1) 0,2 - Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne 13,7 8 2,4 3 5,4 2 Prace społecznie użyteczne 49,1 62 65,8 70 61,9 57 42,4 37 41,6 45 60,7 52 Badania lekarskie 39,1 (629) 30,1 (443) 37,8 (489) 3,8 (50) 15,0 (159)* 14,8 (195) Finansowanie kosztów studiów podyplomowych/ promocja 3,1 1 0,1 5,7 Stypendium na kontynuowanie nauki 10,2 39,8 6 1,9 27,1 Składki na ubezpieczenia społeczne rolników 4,1 3,3 5 2,2 4 RAZEM: 6566,3 1787 (861) 7683,9 18476 (667) 10789 2241 (821) 4907,7 1001 (118) 7 104,700 1 258 (177) 7928,9 1467 (304)

25 ILOŚĆ OSÓB ZAKTYWIZOWANYCH I LIMIT ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY w latach 2008 - 2013

26 Dziękuję za uwagę! Mirosław Biernacki
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce r. Sokółka

27 „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”. Henry Ford


Pobierz ppt "„Partnerska współpraca – nowe perspektywy”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google