Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

B UDOWANIE Z ESPOŁU Jesteśmy tym, co powtarzamy. Więc perfekcja nie jest czynem, lecz przyzwyczajeniem. Arystoteles Anna Hejka Dyrektor Zarządzający H.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "B UDOWANIE Z ESPOŁU Jesteśmy tym, co powtarzamy. Więc perfekcja nie jest czynem, lecz przyzwyczajeniem. Arystoteles Anna Hejka Dyrektor Zarządzający H."— Zapis prezentacji:

1 B UDOWANIE Z ESPOŁU Jesteśmy tym, co powtarzamy. Więc perfekcja nie jest czynem, lecz przyzwyczajeniem. Arystoteles Anna Hejka Dyrektor Zarządzający H EYKA C APITAL M ARKETS G ROUP twórczej destrukcji

2 H EYKA C APITAL M ARKETS G ROUP 2 Pierwszy bank inwestycyjny koncentrujący się na Europie Centralnej i Polsce Usługi: finansowanie przedsiębiorstw od pomysłu po liderów dominujących swoje sektory; fuzje, przejęcia i sprzedaż firm; prywatyzacje; zarządzanie funduszami PE; restrukturyzacje (cyzelowanie modelu biznesowego, zarządzanie tymczasowe, coaching); doradztwo strategiczne; wyceny. Silne strony: Doświadczenie od 1991 roku w złożonych transakcjach międzynarodowych Udokumentowane budowanie wartości spółek Kreatywność w strukturyzowaniu transakcji Rygor w ich przeprowadzaniu bez względu na warunki Stawianie interesu klienta na pierwszym miejscu Zaangażowanie poprzez inwestycje własnego kapitału Niezależność Międzynarodowe kontakty na wszystkich kontynentach Przyjazna kultura korporacyjna

3 W ARTOŚĆ D ODANA HCM G ROUP 3 Due diligence (buyer/vendor), budżetowanie, projekcje, wyceny Wewn. audyt modelu biznesowego optymalizacja, restrukturyzacja Planowanie strategiczne i rozwój Zarządzanie tymczasowe, nadzór na poziomie zarządów i RN Finansowanie: prywatne i publiczne (IPO/SPO): kapitał, mezzanine, pożyczki inwestycyjne i kapitał obrotowy, opcje call i put, warranty Wizja/zarządzanie/motywacja: systemy wynagradzania, plany opcyjne Corporate governance, najlepsze praktyki & standardy finansowe Marketing/komunikacja/PR/Investor Relations, Networking, Coaching Fuzje, przejęcia, alianse strategiczne, sprzedaż firm Doradztwo, strategie wyjścia dla właścicieli

4 P ORTFEL HCM G ROUP 4

5 A NNA H EJKA - B IOGRAFIA 5 Global Leader for Tomorrow - World Economic Forum w Davos Business Angel of 2009 – European Business Angel Association He y ka Capital Markets Group, Założyciel i Prezes He y ka Capital Markets Group, banku inwest., firmy maklerskiej w USA, 2 funduszy Private Equity i firm doradczych Członek Zarządu ABC Data (dystrybucja ICT w CE - 300 osób) odpowiedzialna za strategię, optymalizację, finansowanie, M&A, IPO i IR Członek Zarządu i Partner MCI – zakupiła i zarządzała 80% portfela Założyciel, Prezes i Przewodnicząca Rady Nadzorczej CEF, Inc. (300) Założyciel i Dyrektor Zarządzający Poland Growth Funds LLC zebrała >50 mln $ od inwestorów z USA, Japonii, Australii, Hong Kongu i Europy Wiceprezes Security Pacific odpowiedzialna za usługi maklerskie Doradca inwestycyjny i makler Salomon Brothers, wtedy najpotężniejszego banku inwestycyjnego na świecie - USA Oficer Bankowy JPMorgan Chase i analityk Cargill - Hiszpania

6 Z ESPÓŁ Z ARZĄDZAJĄCY F IRMĄ 6 Spis treści: 1.Czynniki Sukcesu Przedsiębiorcy 2. Zarządzanie Zespołem w Ujęciu Projektowym 3. Podstawy Budowy Zespołu 4. Kryteria Tworzenia Zespołu 5. Cechy Zespołu Odnoszącego Sukces

7 S ZCZYPTA T EORII Zespół Dwie lub więcej osób podejmujących wspólnie działania w celu realizacji wspólnych celów. Grupa ludzi nie oznacza Zespołu!!! Zespół rozwija produkty/usługi, które są efektem wspólnych prac Zespołu i synergii. (Synergia występuje w wyniku wspólnych prac poszczególnych członków zespołu). Budowanie Zespołu Proces zbierania właściwych osób gotowych do realizacji zadań, które przyniosą wspólne korzyści całemu projektowi. Zarządzanie Zespołem Kierunek działań skierowanych do grupy jednostek pracujących jako jedność. Efektywnie pracujący Zespół jest zorientowany na rezultaty i zaangażowany w realizację wspólnych celów strategicznych. Zadanie Zakres odpowiedzialności, który może być realizowany przez jedną lub kilka osób oraz Zespół. 7

8 8 C ZYNNIKI S UKCESU P RZEDSIĘBIORCY Optymista gotowy do podjęcia inicjatyw Zdecydowany i proaktywny Innowacyjny, pomysłowy, twórczy Dynamiczny, aktywny Podejmujący umiarkowane ryzyko, odporny na stres Przedsiębiorcy posiadają silną potrzebę osiągnięcia i kontrolowania swojego przeznaczenia, dlatego też zainteresowani są zarządzaniem własną firmą. Skłonność do ryzyka to cecha przedsiębiorców, jednak dyskusyjnym jest czy ryzyko to jest wysokie, umiarkowane czy skalkulowane. Zdolny do adaptacji, elastyczny Zdolny do identyfikowania pomysłów Zdeterminowany, wytrwały, finalizujący rozpoczęte działania Zdeterminowany, wytrwały, finalizujący rozpoczęte działania Odpowiedzialny i pewny siebie Tolerujący niejednoznaczność, rozpoznający zmiany jako szanse Tolerujący niejednoznaczność, rozpoznający zmiany jako szanse Cechy

9 9 C ZYNNIKI S UKCESU P RZEDSIĘBIORCY One-man-show Wszystkie przedsiębiorstwa, których działalność lub technologia uzależniona jest od jednej osoby może okazać się niepowodzeniem na skutek jej choroby lub niedyspozycji, bądź też zbyt wysokiego ryzyka. Biznesy rodzinne Doświadczenie wskazuje, że fundusze VC oraz Aniołowie Biznesu unikają transakcji z firmami rodzinnymi, ze względu na ich złożone relacje wewnętrzne i wynikające z tego problemy. Dwie kategorie przedsiębiorstw, którym nie ufają inwestorzy: aniołowie biznesu czy fundusze.

10 10 C ZYNNIKI S UKCESU P RZEDSIĘBIORCY Źródłem sukcesu jest odpowiedni Zespół, który może, a nawet powinien różnić się w zależności od rodzaju działalności. Jednak w każdym rozwijającym się biznesie powinni znaleźć się tacy kluczowi członkowie Zespołu jak: Niekompletny zespół Dyrektor finansowy (początkowo, może być zatrudniony czasowo): Utrzymuje ścisłą kontrolę nad finansami przedsiębiorstwa, Efektywne zarządza kapitałem w celu ograniczenia wydatkowania gotówki i uniknięcia niepowodzenia, Zapewnia okresowy dostęp do informacji służącej zarządzającym celem monitorowania oraz kontrolowania inwestycji, Zapewnia komfort psychiczny inwestorom zewnętrznym. Dyrektor Marketingowy/Dyrektor Sprzedaży/ Handlowcy: Zapewnienie wzrostu poprzez rozpoznanie klientów oraz rozpoczęcie współpracy, Przeciętny pomysł i dobry dział sprzedaży przyniesie > zyski niż dobry pomysł i przeciętny dział sprzedaży. Cechy osobiste nie są jedynym czynnikiem zapewniającym sukces przedsiębiorstwa. Braki w wiedzy, umiejętności, doświadczenia, wiedzy eksperckiej Nieodpowiednie, nieefektywne i błędnie podejmowane decyzje

11 11 C ZYNNIKI S UKCESU P RZEDSIĘBIORCY Nieskuteczne zarządzanie rolami i zadaniami Nieskuteczne zarządzanie rolami i zadaniami Niezdolność kontrolowania informacji finansowych Niezdolność kontrolowania informacji finansowych Niezdolność wdrażania strategii Niezdolność wdrażania strategii Brak zdolności osiągania celów Brak zdolności osiągania celów Brak świadomości dotyczącej poprawnej strategii marketingowej Brak świadomości dotyczącej poprawnej strategii marketingowej Niedotrzymywanie terminów Niedotrzymywanie terminów Niekompletny Zespół w młodych firmach stanowi duże zagrożenie dla funkcjonowania firmy. Ryzyka związane z niekompletnym Zespołem

12 12 U JĘCIE P ROJEKTOWE Zarządzanie jest proste, należy tylko dobrać odpowiednich ludzi, postawić im ambitne zadania i nie przeszkadzać im w realizacji tych zadań. T. Roosevelt If You lead, You dont need to manage. Jack Welch

13 13 K LUCZOWE Z ASADY Z ARZĄDZANIA

14 14 Źródło: George Pitagorsky, PMP K LUCZOWE Z ASADY Z ARZĄDZANIA

15 15 K LUCZOWE Z ASADY Z ARZĄDZANIA

16 16 Wymaga uwzględnienia realiów projektu, jego tematyki, założeń harmonogramowych, oczekiwanych rezultatów oraz trybu realizacji. Trudno wskazać jeden uniwersalny typ menedżera projektu, który zapewni sukces każdemu przedsięwzięciu. Odpowiedni dobór Zespołu oraz osoby zarządzającej. Wymaga dostosowania do danego przedsięwzięcia. Konieczna jest znajomość zalet i wad poszczególnych stylów zarządzania i umiejętnego ich doboru: Directing Coaching Supporting Delegating Dobór kierownika Analogiczne zasady można przypisać przedsięwzięciom biznesowym Klucz do sukcesu U JĘCIE P ROJEKTOWE

17 Każdy Zespół jest żywą i dynamicznie rozwijającą się jednostką, która niezależnie od natury Zespołu oraz zadań przed nim stojących przechodzi od fazy rozwoju do fazy dojrzałości. Formowanie: Faza inicjacji grupy. Zespół nie jest jeszcze świadomy, czym będzie się zajmował. Członkowie zespołu nie znają się dobrze i nie mają pewności, na jakiej zasadzie będą funkcjonować. Faza kończy się w chwili poczucia członkowstwa w grupie. Storming: Faza, w której wyjaśnia się miejsce każdego z członków w grupie. Członkowie Zespołu zaczynają czuć się swobodnie, uaktywniają się, stawiają wymagania i opiniują działania i wskazówki lidera Zespołu. Niektórzy mogą odczuwać brak satysfakcji i kwestionować zadania zespołu, sposób ich realizacji oraz role lidera i styl zarządzania grupą. Na tym etapie pojawiają się pierwsze konflikty wewnątrz grupy. Norming: Członkowie Zespołu zaczynają wykorzystywać swoje doświadczenie do rozwiązywania problemów Zespołu, co pobudza jego współdziałanie oraz wzmacnia jedność. Faza ta powinna zakończyć się wytworzeniem podejścia do rozwiązywania konfliktów oraz metod wspomagających realizację prowadzonych działań. Performing: Zespół osiąga harmonię, definiuje swoje zadania, wypracowuje relacje, co skutkuje konkretnymi rezultatami w działaniach. Liderami Zespołu zostają członkowie najlepiej przygotowani do pełnienia tej funkcji. Członkowie nauczyli się współpracować ze sobą, rozwiązywać konflikty oraz odpowiednio wykorzystywać zasoby grupy, aby realizować jej cele. Rozwiązanie lub reorganizacja. 17 F AZY R OZWOJU Z ESPOŁU

18 18 P ODSTAWY B UDOWANIA Z ESPOŁU Wiedzą branżową Uzupełniającymi się umiejętnościami Przedsiębior- czością Kompetencjami operacyjnymi Etyką i uczciwością Pasją Doświadczeniem i osiągnięciami Zespół zarządzający powinien wiedzieć, czym się zajmuje oraz jak zamierza osiągać zyski.

19 19 Posiadanie kompletnego i skutecznego Zespołu jest warunkiem zainteresowania Aniołów Biznesu Kadra menedżerska przedsiębiorstwa jest elementem, w który inwestują Aniołowie Głównym powodem odrzucenia inwestycji i niepowodzenia firmy jest przede wszystkim nieskuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem Dobór zwycięzców to inwestowanie w odpowiednich ludzi, czyli wybór przedsięwzięć opartych na zrównoważonej kadrze zarządzającej. Z punktu widzenia Aniołów Biznesu decyzja dotycząca inwestycji zawsze opiera się na zaufaniu do kadry zarządzającej Aniołowie biorą pod uwagę produkt, rynek i potencjał zysku na wyjściu, jednak to jakość kadry zarządzającej jest kluczowa przy podejmowaniu decyzji o inwestycji i negocjowaniu udanej transakcji Ludzie inwestują w Ludzi. P ODSTAWY B UDOWANIA Z ESPOŁU

20 20 Role i komunikacja w Zespole Każdy członek zespołu powinien: Posiadać ściśle określoną rolę oraz zakres obowiązków, Dążyć do osiągnięcia wspólnych celów i założeń. Komunikacja jest wobec tego najważniejsza dla skutecznego i efektywnego zespołu. Brak komunikacji może prowadzić do: Marnowania czasu i energii, Braku zaufania oraz nieporozumień, Niedotrzymywania terminów, Niezdolności osiągania założonych celów i wprowadzania zmian na lepsze, Niepowodzenia projektu/przedsięwzięcia. Skuteczna komunikacja: Zwiększa poczucie przynależności do zespołu, jego wartość i znaczenie, Prowadzi do wydajnej pracy zespołu, wymiany wiedzy, doświadczeń i wspólnych celów. P ODSTAWY B UDOWANIA Z ESPOŁU

21 21 Z ESPÓŁ O DNOSZĄCY S UKCES Ważnym jest, aby dla każdej roli w Zespole zostały przypisane niezbędne umiejętności oraz zadania do wykonania. Odpowiednie umiejętności decydują o szybkości działań – wejście na rynek jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o konkurencyjności. 1 2 3 Zarządzający powinni myśleć w sposób jasny oraz wyraźnie określić zadania do wykonania oraz strukturę Zespołu. Jak pomagają Aniołowie Biznesu? Aniołowie Biznesu mogą wykorzystać własną sieć powiązań w celu znalezienia i przekonania doświadczonych menedżerów do włączenia się w przedsięwzięcie. Odpowiedzialność za budowanie Zespołu ponoszą wspólnie przedsiębiorca, pozostali menedżerowie oraz inwestorzy. Aniołowie Biznesu posiadają również doświadczenie w asystowaniu przy wyborze odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych członków Zespołu. Jak zbudować zespół i jak poprawić jego wyniki?

22 22 K RYTERIA T WORZENIA Z ESPOŁU Skuteczność kierowania zespołem zależy od kadry zarządzającej, która powinna składać się z ludzi myślących strategicznie i posiadających zróżnicowane doświadczenie. Skuteczny zespół posiada zdolności przywódcze dzięki połączeniu wizji, intuicji i zaangażowania. Tworzenie nowego, skutecznego zespołu zawiera: Jasno sprecyzowane cele i założenia, Wyraźnie określone role w zespole, zakres obowiązków oraz uprawnień, Skuteczne kanały komunikacji i sposoby rozwiązywania konfliktów, Współudział w kierowaniu i odpowiedzialności, Stworzenie podejścia nastawionego na podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów, Ocenę funkcji i procesów.

23 23 P ODSUMOWANIE Skuteczny Zespół jest kluczowym elementem sukcesu firmy Komunikacja jest niezbędna dla sukcesu Zespołu Aniołowie inwestują w pomysł Zespołu Skuteczny Zespół to synergia osobowości, umiejętności, doświadczenia i wiedzy jego członków. Budowanie Zespołu

24 Dziękuję za uwagę Anna.Hejka@hcmgroup.pl www.hcmgroup.pl

25


Pobierz ppt "B UDOWANIE Z ESPOŁU Jesteśmy tym, co powtarzamy. Więc perfekcja nie jest czynem, lecz przyzwyczajeniem. Arystoteles Anna Hejka Dyrektor Zarządzający H."

Podobne prezentacje


Reklamy Google