Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty dla beneficjentów działań 4.1.2, 4.1.3 Programu Operacyjnego Ryby 2007- 2013 Lokalnych Grup Rybackich Obra-Warta, 7 Ryb i Nadnotecka Grupa Rybacka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty dla beneficjentów działań 4.1.2, 4.1.3 Programu Operacyjnego Ryby 2007- 2013 Lokalnych Grup Rybackich Obra-Warta, 7 Ryb i Nadnotecka Grupa Rybacka."— Zapis prezentacji:

1 Warsztaty dla beneficjentów działań 4.1.2, Programu Operacyjnego Ryby Lokalnych Grup Rybackich Obra-Warta, 7 Ryb i Nadnotecka Grupa Rybacka Piła, r. Ewa Kaźmierczak

2 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra - Warta Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa Aktywizowanie lokalnych społeczności Realizacja lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich Złagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim Wspieranie jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego

3 Kształtowanie konkurencyjnego i innowacyjnego obszaru w myśl zasad rozwoju zrównoważonego Wzrost konkurencyjności gospodarczej na obszarze działania LGR Obra - Warta Poprawa jakości życia mieszkańców oraz warunków rozwoju turystyki na obszarze działania LGR Obra - Warta Promocja obszaru, edukacja i aktywizacja lokalnych społeczności na obszarze działania LGR Obra – Warta oraz zapewnienie funkcjonowania LGROW

4 Wzrost konkurencyjności gospodarczej na obszarze działania LGR Obra - Warta Wsparcie przedsięwzięć związanych z gospodarką rybacką lub umożliwiających odejście od sektora rybackiego Wsparcie przedsięwzięć podnoszących atrakcyjność inwestycyjną Poprawa jakości życia mieszkańców oraz warunków rozwoju turystyki na obszarze działania LGR Obra - Warta Wsparcie przedsięwzięć związanych z poprawą stanu i ochroną środowiska przyrodniczego Wsparcie rozwoju usług na rzecz mieszkańców i turystów (w tym innowacyjnych) Wsparcie przedsięwzięć na rzecz utrzymania i poprawy atrakcyjności turystycznej Promocja obszaru, edukacja i aktywizacja lokalnych społeczności na obszarze działania LGR Obra – Warta oraz zapewnienie funkcjonowania LGR Obra - Warta Działania promocyjne związane z rozwojem społeczno gospodarczym Organizacja kursów i szkoleń aktywizujących lokalną społeczność ( w tym związanych z rybactwem) Funkcjonowanie LGR Obra – Warta Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa LGR Cele szczegółowe

5 Ze względu na uwarunkowania przyrodnicze, istniejącą infrastrukturę, a także lokalizację w niewielkiej odległości od dużych ośrodków miejskich, obszar działania LGR, cechuje znaczący potencjał korzystny dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, w tym wywodzących się z sektora turystycznego – będzie to skutkowało dużą szansą powodzenia przedsięwzięcia dla osób podejmujących i rozwijających działalność gospodarczą, szczególnie w branżach deficytowych. Wsparcie dla działań podnoszących atrakcyjność inwestycyjną terenu działania LGR, zabezpieczenie i poprawa stanu środowiska naturalnego oraz ciągły rozwój sieci infrastruktury technicznej i społecznej to pożądana droga kształtowania dobrobytu ekonomicznego wśród mieszkańców i budowania stabilnego wzrostu społecznego. Istotne jest podjęcie działań promocyjnych i kampanii reklamowych, które przyczynią się do utrwalenia wizerunku 11 gmin należących do Stowarzyszenia, jako terenu atrakcyjnego turystycznie i inwestycyjnie oraz odznaczającego się wysoką jakością życia. Wnioski w oparciu o analizę SWOT

6 Ze względu na wyjątkowe uwarunkowania przyrodnicze na obszarze działania LGR znajduje się kilkanaście form ochrony przyrody. Niezbędne podjęcie działań związanych z zabezpieczeniem licznych akwenów, dla których potencjalne zagrożenia wynikają m.in. z: zaniku bioróżnorodności i wypierania rodzimej flory i fauny; niedostatecznego rozwoju sieci infrastrukturalnych, przede wszystkim sanitarnych oraz intensywnej gospodarki rolnej. Ze względu na uwarunkowania przyrodnicze, istniejącą infrastrukturę a także lokalizację w niewielkiej odległości od dużych ośrodków miejskich, obszar działania LGR, cechuje znaczący potencjał korzystny dla rozwoju sektora turystycznego. Również w wymiarze niematerialnym m.in. dziedzictwa kulturowego i historycznego: Kraina Stu Jezior, Region Kozła 11 gmin tworzących Stowarzyszenie powinno podjąć działania aktywizujące ten kierunek. Wnioski w oparciu o analizę SWOT

7 Ze względu na funkcjonowanie w warunkach konkurencji rynkowej, zarówno przez podmioty gospodarcze, ale również poszczególne obszary kraju, istotne jest podjęcie zorganizowanych, systemowych działań związanych z podnoszeniem jakości produkcji, edukacją, akcjami promocyjnymi oraz kształtowaniem właściwych postaw żywieniowych może stać się silnym bodźcem dla rozwoju sektora. Potencjalne korzyści będą dotyczyły zarówno poprawy sytuacji ekonomicznej funkcjonujących na terenie działania LGR podmiotów rybackich, ale również jakości oferowanych produktów. W dalszej mierze wzrost spożycia ryb może wpłynąć korzystnie na stan zdrowia społeczeństwa. Wskutek zdiagnozowanej słabej organizacji sektora rybackiego oraz w świetle istniejącego potencjału przyrodniczego, infrastrukturalnego, kadrowego, edukacyjnego i tradycji rybackich utworzenie Lokalnej Grupy Rybackiej Obra-Warta jest ważnym działaniem, które pozwoli zrealizować cele 4 Osi Priorytetowej PO RYBY. Jest to także odpowiedź na postulaty mieszkańców związanych z sektorem rybackim i szansa dla obszaru na wsparcie rozwoju zrównoważonego. Wnioski w oparciu o analizę SWOT

8 Obszar działania LGR – atrakcyjne miejsce do mieszkania, pracy i wypoczynku o uznanej marce w kraju i Europie; Kształtowanie konkurencyjnego i innowacyjnego obszaru w myśl zasad rozwoju zrównoważonego. Misja i wizja LGR Obra-Warta

9 BUDŻET a) planowana liczba operacji: 36, b) preferowany poziom dofinansowania na poziomie operacji: do ,00 zł, c) szacowany przeciętny koszt całkowity pojedynczej operacji: ,89 zł, d) szacowany przeciętny poziom dofinansowania dla pojedynczej operacji: ,06 zł. e) nakłady planowane do poniesienia w latach: ,00 zł ,00 zł ,00 zł Razem: ,00 zł Środek 4.1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.

10 a) planowana liczba operacji: 32 b) preferowany poziom dofinansowania na poziomie operacji: do ,00 zł, c) szacowany przeciętny koszt całkowity pojedynczej operacji: ,50 zł, d) szacowany przeciętny poziom dofinansowania dla pojedynczej operacji: ,50 zł. e) nakłady planowane do poniesienia w latach: ,00 zł ,00 zł ,00 zł Razem: ,00 zł BUDŻET Środek 4.1 Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

11 a) planowana liczba operacji: 88, b) preferowany poziom dofinansowania na poziomie operacji: do ,00 zł, c) szacowany przeciętny koszt całkowity pojedynczej operacji: ,05 zł, d) szacowany przeciętny poziom dofinansowania dla pojedynczej operacji: ,23 zł. e) nakłady planowane do poniesienia w latach: ,00 zł ,00 zł ,00 zł Razem: ,00 zł BUDŻET Środek 4.1. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.

12 a) planowana liczba operacji: 32, b) preferowany poziom dofinansowania na poziomie operacji: do ,00 zł, c) szacowany przeciętny koszt całkowity pojedynczej operacji: ,25 zł, d) szacowany przeciętny poziom dofinansowania dla pojedynczej operacji: ,25 zł. e) nakłady planowane do poniesienia w latach: – ,00 zł ,09 zł ,00 zł Razem: ,00 zł BUDŻET Środek 4.1. Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

13 BUDŻET Środek 4.1. Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności a) planowana liczba operacji: 51, b) nakłady planowane do poniesienia w latach 2010 – 2015: ,00 zł.

14 BUDŻET Środek 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej a) planowana liczba operacji: 8, b) nakłady planowane do poniesienia w latach 2010 – 2015: ,00 zł.

15 Terminy ogłaszania konkursów

16 Dziękuję za uwagę Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta ul. Rynek Pszczew ul. Wroniecka Sieraków


Pobierz ppt "Warsztaty dla beneficjentów działań 4.1.2, 4.1.3 Programu Operacyjnego Ryby 2007- 2013 Lokalnych Grup Rybackich Obra-Warta, 7 Ryb i Nadnotecka Grupa Rybacka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google