Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/6.1.1/11 Szczecin, 28 września 2011 r. Spotkanie współfinansowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/6.1.1/11 Szczecin, 28 września 2011 r. Spotkanie współfinansowane."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/6.1.1/11 Szczecin, 28 września 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.07.2011 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopień wykorzystania alokacji 2007-2013 *Stan na dzień 31.07.2011 r. r.

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/6.1.1/11

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najważniejsze informacje : Konkurs zamknięty Alokacja: 4 000 000,00 zł Termin ogłoszenia konkursu: 26.09.2011 r. Nabór wniosków: 26.09.- 25.10.2011 r.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m. in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie; 2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych; 3. Wsparcie psychologiczno- doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy;

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów c.d.: 4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: a) pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe; b) staże/praktyki zawodowe; c)szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych; d) subsydiowanie zatrudnienia. 5. Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m. in. poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza;

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów c.d.: 6. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m. in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania; 7.Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna); 8.Wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu, prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe);

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów c.d.: 9. Jednorazowe dodatki relokacyjne (mobilnościowe) dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania; 10. Organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy; 11. Opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wymagania odnośnie grupy docelowej Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: 1. osób pozostających bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne), w szczególności osoby należące do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych: -osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; -kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci); -osoby do 25 roku życia; -osoby po 45 roku życia; -osoby pozostające bez zatrudnienia w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą; -osoby niepełnosprawne (bez względu na fakt pobierania świadczeń rentowych).

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. (Stosuje się do wszystkich typów projektów). 2.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. (Stosuje się do typów projektów nr 1-11). 3.Projekt jest skierowany w 100% do osób niepełnosprawnych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).(Stosuje się do typów projektów nr 1-11).

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne) c.d.: 4.Projekt przewiduje realizację łącznie co najmniej 3 typów projektu w odniesieniu do każdego uczestnika projektu, gwarantujących kompleksowość wsparcia (np. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m. in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie + wsparcie psychologiczno – doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy + realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: staże/praktyki zawodowe). (Stosuje się do typów projektów nr 1-6, 8-9).

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne) c.d.: 5.Działania podejmowane w ramach kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych upowszechniających elastyczne formy zatrudnienia, mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, mogą obejmować jedynie teren województwa zachodniopomorskiego). (Stosuje się do typów projektów nr 7, 10-11). 6.Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 30%. (Stosuje się do typów projektów nr 1-6, 8-9).

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): 1. Co najmniej 60% uczestników projektu zostanie objętych IPD. (Stosuje się do typów projektów 1-6, 8-9) Waga punktowa: 25 pkt. 2. Co najmniej 40% środków w ramach cross-financingu jest przeznaczonych na adaptację infrastruktury dla osób niepełnosprawnych (Stosuje się do typów projektów 1-6, 8-9) Waga punktowa: 10 pkt.

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym. 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym. 3.Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów. Uwaga! Jeśli projekt nie jest zgodny ze standardem minimum, nie oznacza to automatycznie, że jest niezgodny z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi. A zatem pytania: Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn ? oraz Czy projekt jest zgodny z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym polityką równości szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju)? zawarte w Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu składanego w trybie konkursowym traktowane są rozłącznie.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie O czym należy pamiętać: GWA 6.4; Dokumentacja konkursowa; Ważne dokumenty;

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Generator Wniosków Aplikacyjnych - wersja 6.4

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.2 Grupy docelowe

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.3 Zadania

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.5 Oddziaływanie projektu

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkty 3.6 i 3.7

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Konsultacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 91 42 56 163/164 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl www.pokl.wup.pl oraz Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl www.pokl.wup.pl SKYPE: WUP_SZCZECIN

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Św. Ducha 2 70-223 Szczecin tel. 91 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 94 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/6.1.1/11 Szczecin, 28 września 2011 r. Spotkanie współfinansowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google