Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O czym rozpoczynając kolejny rok szkolny powinniśmy pamiętać…..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O czym rozpoczynając kolejny rok szkolny powinniśmy pamiętać….."— Zapis prezentacji:

1

2 O czym rozpoczynając kolejny rok szkolny powinniśmy pamiętać…..
Akty prawne normujące funkcjonowanie szkoły Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (Dz.U. nr 139, poz.814, z późn.zm) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17),

3 Akty prawne…… Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. 2012, poz. 204) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.nr 15 z 2002 r., poz. 142), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. Nr 228, poz. 1490), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz. 400, z późn.zm.),

4 Akty prawne….. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. Nr 214, poz z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1993 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz.U. Nr 57, poz. 361),

5 Akty prawne….. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. Nr 67, poz. 756 z późn. zm.),

6 Akty prawne….. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139, poz. 1132), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. Nr 175, poz. 1042),

7 Akty prawne….. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 139, poz. 1131), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125)., Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U.nr 56, poz.506, z późn.zm),

8 Akty prawne….. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego ( Dz.U nr 126, poz.1078, z późn. zm) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ( Dz.U nr 23 poz. 133), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia roku w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz.U nr 244 poz.1626), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U nr 6 z 2003 roku, poz.69, z późn. zm),

9 Akty prawne….. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. nr 135, poz.1042), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. nr 23, poz. 225, z późn. zm), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja roku w sprawie śwaidectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. nr 97, poz 624, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem ( Dz.U. nr 26 poz, 226)

10 Akty prawne….. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. nr 3, poz.28), Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 czerwca 2005 roku w sprawie stypendiów Prezesa rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. nr 106, poz.890), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 listopada roku w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniajacego (Dz.U. nr 98, poz.1066),

11 Akty prawne….. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U nr.131, poz.1078), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1grudnia roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. nr 260, poz. 2593, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. nr 168, poz. 1324), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2012 r. poz. 184),

12 Harmonogram wdrażania zmian - MEN
Rok szkolny Zreformowane nauczanie w klasach 2009/2010 I SP I Gimnazjum 2010/2011 II SP II Gimnazjum 2011/2012 III SP III Gimnazjum egzamin gimnazjalny dostosowany do nowej podstawy programowej 2012/2013 IVSP I L I T I ZSZ 2013/2014 V SP II L II T II ZSZ 2014/2015 VI SP sprawdzian dostosowany do nowej podstawy programowej III L matura dostosowana do nowej podstawy programowej III T III ZSZ 2015/2016 IV T

13 Elementy rozporządzeń istotne dla zmian
Podstawa programowa: cele kształcenia, wynikające z nich zadania, wiadomości i umiejętności, jakie na każdym etapie edukacyjnym powinien zdobyć uczeń; treści nauczania zapisane w języku efektów - dlatego jest punktem odniesienia dla przygotowywania egzaminów zewnętrznych; nauczyciel musi zapoznać się nie tylko z podstawą programową dla danego etapu edukacji, ale także z tym co jest określone dla wcześniejszego i następnego okresu kształcenia; ważne informacje, zawarte są także w zalecanych warunkach i sposobach realizacji - wskazania dotyczące metod i form pracy, gospodarowania czasem, przestrzenią w szkole.

14 Elementy rozporządzeń istotne dla zmian
Ramówki z 2012 - nie będą określane liczby godzin tygodniowo w cyklu kształcenia przeznaczone na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne; w to miejsce określono minimalne ogólne liczby godzin przeznaczone na realizację podstawy programowej z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w całym cyklu kształcenia; dyrektor szkoły odpowiada za to, aby łączne sumy godzin w ciągu lat zajęć z danego przedmiotu były nie mniejsze niż wymienione w ramowym planie nauczania. Ramowe plany nauczania określone w tej ramówce stosować się będzie począwszy od dnia 1 września 2012 r. : w klasach I i IV szkół podstawowych w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w pozostałych klasach do zakończenia danego etapu edukacyjnego stosuje się dotychczasowe ramowe plany nauczania.

15 Elementy rozporządzeń istotne dla zmian
Ramówki dla szkół podstawowych II etap edukacyjny W klasach IV-VI (z wyjątkiem klas w szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym) wprowadzono zmiany nazw niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: w miejsce techniki – zajęcia techniczne, w miejsce informatyki – zajęcia komputerowe. Zmieniona została zasada podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach: a) komputerowych (dotyczy klas IV-VI) – mogą się one odbywać w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych, w których liczba uczniów nie może być wyższa niż 24 i nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej, b) z języków obcych i wychowania fizycznego nie określono dolnej granicy liczebności grupy, górna granica nie została zmieniona (języki obce do 24 uczniów, wychowanie fizyczne do 26 uczniów).

16 Elementy rozporządzeń istotne dla zmian
Zmiany wprowadzone w ramowych planach nauczania Zmiany w stosunku do obowiązujących przepisów dotyczą: liczby godzin na zajęcia obowiązkowe i dodatkowe; organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej; organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie oraz nauki religii i etyki; organizacji zajęć wf, informatyki, języka obcego; godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, w szkołach ponadgimnazjalnych Edukacja dla bezpieczeństwa zastąpi „przysposobienie obronne” a Informatyka zastąpi „technologię informacyjną”.

17 Elementy rozporządzeń istotne dla zmian
Stopniowość zmian – równoczesność „starej” i „nowej” siatki Nowa podstawa programowa i nowe ramowe plany nauczania wchodzą do szkół stopniowo - jeszcze przez najbliższe lata obowiązywać będą dwie podstawy programowe i dwa rozporządzenia o ramowych planach nauczania. Wymaga to od dyrektorów i nauczycieli myślenia o całych etapach edukacyjnych, planowania na trzy/ cztery lata szkolne. Cykl edukacyjny warunkuje wybór (lub opracowanie przez nauczyciela) odpowiedniego programu nauczania, który obejmie opisane w podstawie programowej treści, będzie możliwy do zrealizowania z danym zespołem uczniów w ramach minimalnej liczby godzin określonych w ramowym planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego.

18 Elementy rozporządzeń istotne dla zmian
Minimalny wymiar godzin zajęć edukacyjnych Dotychczas obowiązkowe godziny zajęć edukacyjnych obejmowały tygodniowy wymiar godzin dla jednego etapu edukacyjnego. Obecnie jest to minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w toku których odbywa się edukacja, nauczanie przedmiotów, bloków przedmiotowych prowadzenie zajęć praktycznych i praktycznej nauki zawodu. Nie mamy podanej tygodniowej liczby godzin na poszczególne zajęcia, a łączną ich liczbę, która musi być zrealizowana w ciągu cyklu nauczania. Taki zapis rodzi konieczność czuwania nad realizacją tych godzin i dbania, by możliwe było zrealizowanie odpowiedniej liczby godzin. Monitorowanie ich realizacji jest konieczne, ale żaden zapis nie reguluje sposobu, w jaki należy to robić, co oznacza, że każda ze szkół może przyjąć wybrany przez siebie i dostosowany do warunków sposób.

19 Liczba minimalna godzin zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych
I etap edukacyjny – klasy I-III zrealizowanie niżej wymienionych obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej w wymiarze: 1) edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna i zajęcia techniczne – łącznie 1150 godzin (podziału godzin na poszczególne zajęcia dokonuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia), 2) język obcy nowożytny – 190 godzin, 3) edukacja muzyczna – 95 godzin, 4) edukacja plastyczna – 95 godzin, 5) zajęcia komputerowe – 95 godzin, 6) wychowanie fizyczne – 290 godzin. Minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych wynosi: 1) w oddziale specjalnym – 1150 godzin na oddział, 2) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – 190 godzin na ucznia.

20 II etap edukacyjny – klasy IV-VI zrealizowanie niżej wymienionych obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej w wymiarze: 1) język polski – 510 godzin, 2) język obcy nowożytny – 290 godzin, 3) muzyka – 95 godzin, 4) plastyka – 95 godzin, 5) historia i społeczeństwo – 130 godzin, 6) przyroda – 290 godzin, 7) matematyka – 385 godzin, 8) zajęcia komputerowe – 95 godzin, 9) zajęcia techniczne – 95 godzin, 10) wychowanie fizyczne – 385 godzin, 11) zajęcia z wychowawcą – 95 godzin. Minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych wynosi: 1) w oddziale specjalnym – 1150 godzin na oddział, 2) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – 190 godzin na ucznia.

21 Czas obowiązywania dwóch podstaw programowych
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Szkoła Podstawowa V, VI VI I, II, III, IV I, II, III, IV, V I, II, III, IV, V, VI Gimnazjum I, II, III Liceum II, III III I I, II Technikum II, III, IV III, IV IV ZSZ

22 Szkolny plan nauczania dla I i II etapu edukacyjnego
przedmiot Minimalna liczba godzin Liczba tygodni z podstawy programowej średnia liczba wynikająca z podziału Liczba godzin w zaokrągleniu Edukacje zintegrowane 1150 32 35,94 36 Język obcy 190 5,94 6 Edukacja plastyczna 95 2,97 3 Edukacja muzyczna Zajęcia komputerowe Wychowanie fizyczne 290 9,06 9 razem 59,85 60

23 Historia i społeczeństwo 130 4,06 4 przyroda 9,06 matematyka 385 12,03
przedmiot Minimalna liczba godzin Liczba tygodni z podstawy programowej średnia liczba wynikająca z podziału Liczba godzin w zaokrągleniu j.polski 510 32 15,94 16 j.obcy 290 9,96 9 muzyka 95 2,97 3 plastyka Historia i społeczeństwo 130 4,06 4 przyroda 9,06 matematyka 385 12,03 12 Zajęcia komputerowe Zajęcia techniczne Wychowanie fizyczne Godziny z wychowawcą razem 77,03 77

24 Tygodniowe wymiary godzin
Klasa 1 2 3 4 5 6 Stara ramówka -obowiązkowe zajęcia edukacyjne +dodatkowe zajęcia edukacyjne+ religia/etyka 23 28 Znowelizowana ramówka –obowiązkowe zajęcia edukacyjne +dodatkowe zajęcia edukacyjne+ religia/etyka 24 Nowa ramówka – tylko obowiązkowe zajęcia edukacyjne * 20 21 25 26 *dodatkowo należy doliczyć godziny rewalidacji dla uczniów niepełnosprawnych

25 Tygodniowa liczba godzin w gimnazjum
przedmiot Minimalna liczba godzin w cyklu kształcenia Tygodniowa liczba godzin w cyklu kształcenia Tygodniowa liczba w oddziale dwujęzycznym polski 450 14 dwa języki 14 + 6 muzyka 30 1 plastyka historia 190 6 wos 65 2 geografia 130 4 biologia chemia Fizyka matematyka 385 12 informatyka wf Edukacja dla bezpieczeńst Zajęcia artystyczne Zajęcia techniczne Godziny z wychowawcą 95 3

26 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów poszczególnych klas
Klasa Liceum zwykła/ dwujęzyczna Technikum Zasadnicza Pierwsza 30/ 33 33/35 27 Druga 32/ 35 35/36 29 Trzecia 29/ 32 34/35 30 Czwarta 31/33

27 Ponadgimnazjalne maturalne
Przedmioty, dla których określono zakres podstawowy i rozszerzony Podstawowy Historia Wiedza o społ Geografia Biologia Chemia Fizyka Informatyka Rozszerzony Historia Wiedza o społ Geografia Biologia Chemia Fizyka Informatyka

28 Ponadgimnazjalne maturalne
Przedmioty realizowane w zakresie podstawowym, które nie mają zakresu rozszerzonego: wiedza o kulturze 1 – 30 podstawy przedsiębiorczości 2 – 60 wychowanie fizyczne 9 – 270 edukacja dla bezpieczeństwa godzina z wychowawcą 3 – 90 Przedmioty, w których zakres podstawowy i rozszerzony realizowane są jednocześnie: zakres podstawowy zakres rozszerzony 360 – 12 język polski 8 – – 15 dwa języki obce – jeden język 6 – – 10 matematyka

29 Ponadgimnazjalne maturalne
Przedmioty, które mają określony tylko zakres rozszerzony: historia muzyki historii sztuki język łaciński i kultura antyczna filozofia Przedmioty uzupełniające:

30 Ramowy plan nauczania dla ZSZ
poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze: język polski – 160 godzin, język obcy nowożytny – 130 godzin, historia – 60 godzin, wiedza o społeczeństwie – 30 godzin, podstawy przedsiębiorczości – 60 godzin, geografia – 30 godzin, biologia – 30 godzin, chemia – 30 godzin, fizyka – 30 godzin, matematyka – 130 godzin, informatyka – 30 godzin, wychowanie fizyczne – 290 godzin, edukacja dla bezpieczeństwa – 30 godzin, zajęcia z wychowawcą – 95 godzin, kształcenie zawodowe teoretyczne – 630 godzin, kształcenie zawodowe praktyczne – 970 godzin; Slajdy 16-32 Omawiają zapisy dotyczące zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej zawarte w nowym rozporządzeniu MEN z dnia ….w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Slajdy 16-19 Omawiają zapisy zawarte w zał. nr 6 - Ramowy plan nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej. Slajd 16 Proszę zwrócić uwagę na sformułowanie: „..obowiązkowe zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze..” Proszę przeczytać wymiar godzin. s.30 30

31 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń ; symbol podbudowa programowa: gimnazjum3-letni okres nauczania 32 tygodnie w roku szkolnym L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tyg. w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania I II III Przedmioty ogólnokształcące 1 język polski 2 5 160 język obcy nowożytny 4 130 3 historia 64 wiedza o społeczeństwie 32 podstawy przedsiębiorczości 6 geografia 7 biologia 8 chemia 9 fizyka 10 matematyka 11 informatyka 12 wychowanie fizyczne 300 13 edukacja dla bezpieczeństwa 14 zajęcia z wychowawcą 96 Łączna liczba godzin 36 1158

32 Kształcenie w zawodach
Zmieniona została definicja podstawy programowej kształcenia w zawodach, która zawiera obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisane w formie oczekiwanych efektów kształcenia: - wiedzy, umiejętności zawodowych, kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach. Opisuje efekty kształcenia dla kwalifikacji wyodrębnionych w poszczególnych zawodach – więc określa równocześnie standard wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych kwalifikacji wyodrębnionych w ramach zawodu i skutkuje zniesieniem odrębnych standardów wymagań egzaminacyjnych w egzaminie zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

33 Kształcenie w zawodach
Istotne zmiany nastąpiły w katalogu typów szkół ponadgimnazjalnych – zniesiono licea profilowane, uzupełniające licea ogólnokształcące, technika uzupełniające, technika dla dorosłych i zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych. Poczynając od roku szkolnego 2012/2013 nastąpi stopniowe wygaszenie funkcjonujących obecnie liceów profilowanych, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, poprzez odstąpienie od rekrutacji do klasy pierwszej, z równoczesnym zagwarantowaniem możliwości ukończenia szkoły uczniom (słuchaczom) klas drugich i trzecich.

34 Kształcenie w zawodach
Wygaszanie technikum uzupełniającego dla dorosłych rozpocznie się od roku szkolnego 2013/2014, aby absolwentom zasadniczych szkół zawodowych zagwarantować możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych także w sytuacji wystąpienia koniecznych dostosowań w przygotowaniu oferty kształcenia zawodowego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. W terminie od dnia 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2015 r organy prowadzące wygaszane szkoły mogą przekształcić je na licea dla dorosłych. 

35 Kształcenie w zawodach
W przypadku zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży ujednolicono długość okresu nauczania, który będzie wynosić 3 lata. Organy prowadzące, które dokonały przekształcenia istniejących szkół zawodowych nadały im nowe statuty. Szkoły nieprzekształcone zakończą swoje istnienie w roku szkolnym 2012/13 ( przy 2 letnim cyklu kształcenia) lub 2013/14 (przy 2,5 letnim cyklu kształcenia). Nowelizacja umożliwia absolwentom szkół zawodowych kontynuowanie nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (z możliwością przyjmowania od razu do klasy drugiej tego liceum). Zagwarantowana jest także możliwość uzupełniania przez nich wykształcenia zawodowego do poziomu technika na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po zdaniu egzaminu przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną.

36 Kształcenie w zawodach
Ustawa wprowadza także podstawy do tworzenia centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego w drodze łączenia szkół prowadzących kształcenie zawodowe i placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego lub ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz szkół dla dorosłych, przy czym w skład centrum powinna wchodzić co najmniej jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe. Zadaniem centrów jest prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz podejmowanie działań w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.

37 Kształcenie w zawodach
Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą prowadzić: - szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe, - publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, - instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno- szkoleniową, - podmioty prowadzące działalność oświatową jako działalność gospodarczą.

38 Obowiązek nauki po ukończeniu gimnazjum
Od 1 września 2012 r. obowiązek nauki po ukończeniu gimnazjum można spełniać wyłącznie przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej albo przez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy. Oznacza to, że uczeń nie może już uczęszczać na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych w placówkach publicznych i niepublicznych posiadających akredytację kuratora ani uczęszczać na zajęcia realizowane w ramach działalności oświatowej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne jako działalność gospodarcza, dla której osoby te uzyskały akredytację kuratora.

39 Zmiana w ustawie Karta Nauczyciela
Nauczyciel w ramach zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły (tj. bez odrębnego wynagrodzenia) jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu nowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i dotychczasowego (przeprowadzanego jeszcze przez pewien czas) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

40 Zmiana w ustawie o rzemiośle
Podstawę przeprowadzania egzaminów w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego stanowią wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach; minister właściwy ds. gospodarki w porozumieniu z MEN wyda rozporządzenie określające wzory suplementów do świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich (Europass) wystawiany jako załącznik do świadectw - co ułatwi polskim obywatelom potwierdzanie kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej.

41 Zmiana w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Program praktycznej nauki zawodu dorosłych będzie uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach lub, tak jak dotychczas, standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu czeladniczego. Uczestnik praktycznej nauki zawodu dorosłych będzie mógł przystąpić:  1) do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - przeprowadzanych przez OKE ze świadectwem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie lub dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, jeśli uczestnik praktycznej nauki zawodu dorosłych posiada wymagany dla danego zawodu poziom wykształcenia. 2) do egzaminu czeladniczego- przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych ze świadectwem czeladniczym.

42 Zmiana w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie będzie mogło kończyć się również przyuczenie do pracy dorosłych (jeżeli program przyuczenia będzie uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach), będzie je przeprowadzała OKE, dadzą świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

43 Zmiany w ustawie o systemie informacji oświatowej
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz – nowelizowana dwukrotnie) zawiera regulacje dotyczące funkcjonowania SIO. Po nowelizacjach wśród informacji przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej znajdą się także informacje o kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego. Uwzględniono też nowy rodzaj egzaminów – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Zapewniono anonimowość danych o osobach korzystających ze wsparcia w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

44 Rozp. MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204) - ramowe plany nauczania dla klas IV-VI szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych, -zrezygnowano z określenia tygodniowej liczby godzin, w trzyletnim (lub czteroletnim - w przypadku techników) okresie nauczania, przeznaczonych na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, -określają jedynie minimalną liczbę godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w całym cyklu kształcenia, - pozwala dyrektorowi na wystąpienie do organu prowadzącego z wnioskiem o przyznanie szkole dodatkowych godzin (do trzech tygodniowo na oddział) na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć dodatkowych,

45 - nie zawiera odrębnego ramowego planu nauczania dla liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi i klasą wstępną, pozwala na zapewnienie niezbędnego czasu na zorganizowanie w wybranych gimnazjach nauczania w języku obcym rzadziej wybieranym, -licea ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi, do roku szkolnego 2014/2015 włącznie, będą mogły prowadzić nauczanie w klasie wstępnej (za zgodą organu prowadzącego), -określa minimalny oraz tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym w oddziałach typowych i specjalnych, nie zróżnicowaną w zależności od typu szkoły, - przepisy dostosowano do nowych zasad przedłużania nauki uczniom niepełnosprawnym oraz uczniom szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, pozwalają na przedłużenie cyklu kształcenia o jeden rok, przy proporcjonalnym zwiększeniu liczby godzin zajęć -decyzję w tej sprawie podejmie rada pedagogiczna po uzgodnieniu z rodzicami ucznia i po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu nauczycieli i specjalistów, nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki w danym typie szkoły,

46 - w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej) przedmioty obowiązkowe mogą być nauczane w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym, -uczeń liceum ogólnokształcącego ma obowiązek wyboru od dwóch do czterech przedmiotów (słuchacz – dwóch przedmiotów) w zakresie rozszerzonym, przy czym co najmniej jednym z nich musi być fizyka, historia, biologia, geografia lub chemia, -w technikum uczeń ma obowiązek wyboru dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym, związanych z kształceniem w danym zawodzie,

47 „wychowanie do życia w rodzinie”
Rozp. MEN z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. poz. 300) - „wychowanie do życia w rodzinie” nie będzie już realizowane z puli godzin do dyspozycji dyrektora, gdyż godziny do dyspozycji dyrektora mogą być przeznaczone wyłącznie na zajęcia obowiązkowe lub na takie, które realizują zainteresowania uczniów. Nie zmieni się wymiar godzin przeznaczonych na realizację, tak jak dotychczas  14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców; wprowadzono możliwość organizowania zajęć również w  grupach międzyoddziałowych liczących nie więcej niż 28 uczniów.

48 „tożsamość narodowa” Rozp. MEN z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. poz. 393) - - zgłoszenie ucznia na naukę języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego jest równoznaczne z zaliczeniem języka do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia, oceny z tego przedmiotu będą wliczane do średniej ocen i umieszczane na świadectwie w miejscu przeznaczonym na oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oceny te będą miały także wpływ na promocję ucznia i ukończenie szkoły. - zajęcia nauki własnej historii i kultury będą zaliczane do dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia i chociaż będą wliczać się do średniej ocen nie będą miały wpływu na promocję,

49 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Rozp. MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7) - klasyfikacja jest ściśle powiązana z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy określaną przez ministra właściwego ds. pracy, opartej na Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08, - obejmuje zawody, typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie, określa okres kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej oraz wskazuje ministrów, na których wniosek zawody zostały wprowadzone do klasyfikacji, wyodrębniono w ramach danych zawodów określone kwalifikacje, z których każda obejmuje określony zasób wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych, opisanych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

50 Podstawa programowa kształcenia w zawodach
Rozp. MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. Poz. 184) - opisy kształcenia we wszystkich zawodach ujętych w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego, określono efekty kształcenia w ujęciu kwalifikacyjnym, co umożliwi łatwiejsze przechodzenie od kształcenia do zatrudnienia.

51 Egzaminy eksternistyczne
Rozp. MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 188) - określa warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, tj. przede wszystkim: wysokość pobieranych za nie opłat, warunki wynagradzania egzaminatorów oraz unieważniania egzaminów, - począwszy od sesji zimowej 2013 r. wprowadza dwa nowe rodzaje egzaminów eksternistycznych: a) egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej - dopuszczona zostanie do niego osoba, która ukończyła gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową, b) egzamin eksternistyczny zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie - dopuszczona zostanie do niego osoba, która ukończyła gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową, a ponadto musi wykazać że dwa lata kształciła się lub pracowała w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację.

52 Egzaminy eksternistyczne
-uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie danej kwalifikacji skutkować będzie otrzymaniem przez zdającego świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wydanego przez OKE, - osoba, która otrzyma świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie oraz legitymuje się poziomem wykształcenia, odpowiednio: zasadniczego zawodowego lub średniego, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE, -harmonogram egzaminów oraz informator zawierającym opis zakresu egzaminu, kryteria oceniania oraz przykładowe zadania ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna.

53 Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
Rozp. MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 186) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych - określa warunki, organizację i tryb prowadzenia tego rodzaju kształcenia, zasady organizowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz sposoby potwierdzania efektów kształcenia. -wykazem pozaszkolnych form kształcenia objęto trzy rodzaje kursów: a) kursy prowadzone w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach, tj.: kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych oraz turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, b) kursy z zakresu zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, w tym także prowadzone we współpracy z urzędami pracy, c) oraz kursy kompetencji ogólnych, prowadzone według programu nauczania uwzględniającego wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego;

54 Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
- regulacje odnoszą się do kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, do placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcenia i doskonalenia zawodowego, a nawet do podmiotów spoza systemu oświaty prowadzących działalność edukacyjno- szkoleniową oraz osób prawnych i fizycznych prowadzące działalność oświatową, -zawiera przepis przejściowy pozwalający podmiotom prowadzącym w dniu jego wejścia w życie kształcenie w formach pozaszkolnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki 3 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 216), na kontynuowanie kształcenia na dotychczasowych zasadach do 31 grudnia 2012 r.

55 Dopuszczanie w szkole programów i podręczników
Rozp. MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r. poz. 752) - głównym celem jest unikanie dopuszczania do użytku szkolnego nowych wydań podręcznika, które nie wprowadzają w treści żadnych merytorycznych zmian, a tylko szatę graficzną i układ strony, - ograniczenie możliwości składania wniosku o dopuszczenie książki do użytku szkolnego, zmiana w podręczniku musi przekroczyć 20 proc. treści, -do procedury dopuszczania podręcznika do użytku wprowadzono obowiązek uzyskania dodatkowej, końcowej opinii językowej, w przypadku gdy opinia merytoryczno-dydaktyczna dopuszczenie podręcznika uzależnia od wprowadzenia odpowiednich poprawek, doprecyzowano wymogi, jakie powinny spełniać podręczniki w wersji elektronicznej.

56 - program nauczania dla zawodu powinien uwzględniać oczekiwane efekty określone w podstawie programowej, zawierać programy nauczania poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego ustalonych przez dyrektora szkoły w szkolnym planie nauczania, -podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie powinien zawierać treści nauczania w trzech możliwych wariantach, w zależności od przyjętej koncepcji: a) w zakresie całego zawodu, b) w zakresie danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, c) w zakresie jednej z części danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie zrezygnowano z dopuszczania do użytku podręczników wspomagających edukację, przeznaczonych do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i etnicznych posługujących się językiem regionalnym, - podręczniki przeznaczone do nauki przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo w szkole ponadgimnazjalnej obowiązkowo muszą uwzględniać blok tematyczny - "Ojczysty Panteon i ojczyste spory",

57 Pomoc materialna - podręczniki
Rozp. Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2012 r. poz. 706) - określa szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna" ustanowionym uchwałą nr 93/2012 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna". -pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w: klasach I–IV szkoły podstawowej, klasach I–IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego, klasie I lub VII ogólnokształcącej szkoły baletowej,

58 -pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, jest udzielana uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wcześniej wymieniona, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, - pomoc obejmuje uczniów spełniających kryterium dochodowe przewidziane w ustawie o pomocy społecznej. Jeśli uczeń nie spełnia kryterium dochodowego, ale w ostatnim czasie w rodzinie zaszły sytuacje materialnie trudne, dyrektor ma prawo wystąpić do organu prowadzącego o pomoc w formie podręczników.

59 Kwalifikacje nauczycieli
Rozp. MEN z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2012 r. poz. 426): -kwalifikacje do nauczania historii i społeczeństwa jako przedmiotu uzupełniającego w szkołach ponadgimnazjalnych posiada osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne do nauczania historii, -kwalifikacje do nauczania przyrody jako przedmiotu uzupełniającego w szkołach ponadgimnazjalnych posiada osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne do nauczania w liceum biologii, geografii, fizyki lub chemii, zajęcia te będzie mógł prowadzić każdy z nauczycieli ww. przedmiotów,

60 -zajęcia z przedmiotów uzupełniających w szkołach ponadgimnazjalnych będą mogły być prowadzone również przez zespół dwóch lub więcej osób; w takim przypadku w zespole prowadzącym zajęcia z historii i społeczeństwa będzie musiała znaleźć się jedna osoba posiadająca kwalifikacje do nauczania historii, a pozostałe osoby wchodzące w skład zespołu muszą posiadać kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, filologii klasycznej lub filozofii; przyroda. może być prowadzona przez zespół dwóch lub więcej osób posiadających kwalifikacje do nauczania biologii, geografii, fizyki lub chemii, -dopuszcza się zatrudnianie w bibliotekach szkolnych osób, które posiadają wykształcenie na poziomie wymaganym do pracy w szkole danego typu, a w zakresie bibliotekarstwa ukończyły studia pierwszego stopnia lub zakład kształcenia nauczycieli,

61 kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mają też osoby, które ukończyły studia wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej, oraz osoby, które ukończyły studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna, a ponadto ukończyły studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy o ile spełniają pozostałe wymagania kwalifikacyjne, tj. posiadają przygotowanie pedagogiczne, kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach poza nauczycielami wskazanymi w dotychczasowych przepisach posiadają również osoby mające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której prowadzone są świetlica szkolna lub internat, tj. nauczyciele języków obcych, bibliotekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, nauczyciele szkolnictwa specjalnego.

62 Wynagrodzenia Rozp.MEN z dnia 3 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 790). Według jego zapisów minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od września mają wynosić: - dla nauczyciela stażysty: zł (83 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej); - dla nauczyciela kontraktowego: zł (85 zł więcej); - dla nauczyciela mianowanego: zł (97 zł więcej); - dla nauczyciela dyplomowanego: zł (114 zł więcej).

63 Przyjmowanie do szkół dla dorosłych
Rozp. MEN z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z r. poz. 262) -rozszerzono katalog osób, które mogą przystąpić do egzaminu zawodowego, dopuszczono także możliwość przeprowadzania takiego egzaminu - w trakcie nauki - dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe; osoby, które ukończyły pozaszkolne formy kształcenia, w tym kwalifikacyjne kursy zawodowe, oraz osoby nabywające kwalifikacje zawodowe w systemie nieformalnym mogą uzyskać potwierdzenie nabytych umiejętności w systemie egzaminów organizowanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, -egzamin w nowej formie będzie składał się z testu pisemnego i testu praktycznego, część praktyczna zostanie ujednolicona dla wszystkich szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez wprowadzenie formy testu praktycznego dla wszystkich kwalifikacji kształconych w zawodach,

64 -test pisemny będzie mógł
-test pisemny będzie mógł. przeprowadzić go pracodawca, zdający wypełni test w formie elektronicznej, logując się do systemu elektronicznego przeprowadzania egzaminu w określonym przez OKE terminie. -po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie.

65 Kształcenie niepełnosprawnych
Rozp. MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1489) - wchodzi w życie § 2 ust od 1 września 2012 r. oddziałów specjalnych dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym nie organizuje się w szkołach ogólnodostępnych, - uczniowie niedostosowani społecznie i zagrożeni niedostosowaniem społecznym, jeżeli nie wymagają umieszczenia odpowiednio w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii, powinni mieć zapewnioną specjalną organizację nauki, metod i form pracy w szkołach ogólnodostępnych, zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

66 Szkoły artystyczne Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 142, poz. 831)- wchodzą w życie  § 1 pkt 1 i 5 -o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 8 lat,  a w przypadku podjęcia decyzji o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły - kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat albo 5 lat.

67 System Informacji Oświatowej
Zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 139, poz. 814 z późn. zm.) w okresie od dnia wejścia w życie tej ustawy (30 kwietnia r.) do dnia 1 marca 2014 r. funkcjonuje system informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463 z późn. zm.), zgodnie z organizacją i na zasadach działania określonych w art Organy prowadzące i rejestrowe w okresie wakacyjnym zgłaszały przez się po upoważnienia i loginy dostępowe by zacząć wprowadzać dane o szkołach. Dyrektorzy, w terminach i w sposób podany przez organy prowadzące i rejestrowe, występują o upoważnienie i login dla siebie by wprowadzać dane o szkołach, nauczycielach i uczniach.

68 System Informacji Oświatowej
Szkoły i placówki oświatowe prowadzą bazy danych obejmujące zbiory danych: 1) o szkole lub placówce oświatowej, 2)o uczniach, słuchaczach, wychowankach oraz absolwentach, 3) o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach). Nie należy ich mylić z Rejestrem Szkół i Placówek Oświatowych, który ma zaprowadzić organ prowadzący lub rejestrowy.

69 Zbiór danych o szkole Zbiór danych o szkole lub placówce oświatowej zawiera zbiory danych o: 1) powierzchni nieruchomości gruntowej, w tym terenów sportowych i terenów zielonych, oraz obiektach budowlanych pozostających w dyspozycji szkoły lub placówki oświatowej; 2) liczbie, rodzaju i powierzchni pomieszczeń szkoły lub placówki oświatowej; 3) wyposażeniu szkoły lub placówki oświatowej; 4) kosztach prowadzenia szkoły, z wyszczególnieniem: a) wydatków majątkowych, b) wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, c) wydatków na remonty, d) zobowiązań.

70 Zbiór danych o uczniach, słuchaczach, wychowankach oraz absolwentach
Zbiór danych o uczniach, słuchaczach, wychowankach oraz absolwentach zawiera zbiory danych o: 1) liczbie uczniów, słuchaczy, wychowanków oraz absolwentów z poprzedniego roku szkolnego, w tym niebędących obywatelami polskimi, według: a) płci, b) roku urodzenia, c) typów lub rodzajów szkół i placówek oświatowych, d) klas, e) oddziałów, f) profili kształcenia, g) zawodów,

71 h) specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z opinii lub orzeczeń, o których mowa ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo posiadania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, i) rodzaju zajęć, w których uczestniczą, j) wyników klasyfikowania i promowania oraz ukończenia nauki w szkole lub placówce oświatowej k) pozytywnych i negatywnych wyników egzaminu maturalnego, l) pozytywnych i negatywnych wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, m) spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i przyczyn jego niespełniania, n) spełniania obowiązku szkolnego i przyczyn jego niespełniania, o) rodzaju miejscowości, w której zamieszkują, p) odległości od miejsca zamieszkania do szkoły; r) udziale w kwalifikacyjnych kursach zawodowych;

72 2) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków, którzy:
a) ulegli wypadkom, b) są dowożeni lub otrzymują zwrot kosztów przejazdu z uwzględnieniem odległości od miejsca zamieszkania do szkoły lub placówki oświatowej, c) korzystają z poszczególnych form pomocy materialnej, d) korzystają z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, e) korzystają z wypoczynku w okresie ferii letnich i ferii zimowych, f) nie są obywatelami polskimi, g) są dziećmi repatriantów, h) ukończyli szkołę niższego szczebla w poprzednim roku szkolnym, i) uczęszczają do szkół dla dorosłych i są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), j) są młodocianymi pracownikami, k) uzyskali kartę rowerową lub motorowerową;

73 3) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków w dniu zakończenia poprzedniego roku szkolnego, z wyłączeniem wychowanków przedszkoli; 4) liczbie innych osób niż wymienione w pkt 1-3 korzystających z poszczególnych rodzajów usług placówek oświatowych należących do ich statutowego zakresu działania.

74 Zbiór danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach
Zbiór danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach zawiera zbiory danych o: 1)nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych, w tym niebędących obywatelami polskimi, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ustawie Karta Nauczyciela w tym określenie: a) numeru PESEL, b) płci, c) roku urodzenia, d) formy i wymiaru zatrudnienia, e) stopnia awansu zawodowego, f) wykształcenia, g) przygotowania pedagogicznego, h) form kształcenia i doskonalenia, i) sprawowanych funkcji i zajmowanych stanowisk,

75 j) rodzajów prowadzonych zajęć albo przyczyn nieprowadzenia zajęć,
k) stażu pracy, l) wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników, m) wysokości dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 KN; 2) łącznej wysokości odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy, o których mowa w art. 20 ust. 2 i art. 28 KN, odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę, wypłaconych i planowanych do wypłacenia do końca roku kalendarzowego oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród i dodatków motywacyjnych planowanych do wypłacenia do końca roku kalendarzowego nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym, o których mowa w pkt 1; 3) liczbie pracowników niebędących pracownikami pedagogicznymi, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i jednostkach obsługi oraz o łącznej wysokości ich wynagrodzenia i wymiaru zatrudnienia według rodzaju zajmowanych stanowisk, z wyłączeniem danych osobowych; 4) łącznej liczbie nauczycieli, z którymi w danym roku kalendarzowym rozwiązano lub planowane jest rozwiązanie stosunku pracy albo których stosunek pracy wygasł lub wygaśnie, według przyczyn rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

76 SIO W terminie do dnia 9 kwietnia 2013 r. (według stanu na dzień 31 marca 2013 r.) podmioty zobowiązane do przekazywania danych do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej przekażą do tej bazy danych: 1) dane dziedzinowe do zbiorów danych szkół i placówek oświatowych; 2) dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbiorów danych innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty; 3) dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbiorów danych uczniów i zbiorów danych nauczycieli, z zastrzeżeniem

77 Prośba do dyrektorów szkół zawodowych
W związku z koniecznością archiwizowania realizowanych w szkołach zawodowych przedmiotów zawodowych w poszczególnych latach cyklu nauczania dla sprawnego wydawania w przyszłości zaświadczeń i duplikatów świadectw szkolnych uruchomimy skrzynkę poczty Prosimy o przesyłanie na ten adres informacji o zatwierdzonych przez Wasze szkoły ramowych planów nauczania.

78 Dziękuję za cierpliwość i uwagę.


Pobierz ppt "O czym rozpoczynając kolejny rok szkolny powinniśmy pamiętać….."

Podobne prezentacje


Reklamy Google