Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Redagowanie tekstów jednolitych rozporządzeń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Redagowanie tekstów jednolitych rozporządzeń"— Zapis prezentacji:

1 Redagowanie tekstów jednolitych rozporządzeń
Beata Jaszczyk Barbara Trojanowska – Wysocka Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Przykład 1: Odwołania w treści aktu do innych przepisów (odwołanie statyczne)
Załącznik nr 2 do rozporządzenia WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH, W KTÓRYCH MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE DO PROCEDURY WYWOZU TOWARY, CO DO KTÓRYCH SKŁADANY JEST WNIOSEK O REFUNDACJĘ WYWOZOWĄ (…) Objaśnienia: Miejsce uznane dla potrzeb załadunku, o którym mowa w rubryce 4, dotyczy miejsca uznanego dla potrzeb załadunku, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz zasad postępowania z tymi towarami w zakresie przewidzianym dla organów celnych (Dz. U. Nr 101, poz. 1031). rozporządzenie utraciło moc Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Przykład 2: Odwołania w treści aktu do innych przepisów (odwołanie statyczne) § 1. Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592), do spraw: rozporządzenie utraciło moc Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Przykład 3: Odwołania w treści aktu do innych przepisów (odwołanie statyczne)
Załącznik nr 2 (…) Objaśnienia: 1)(…) 2) Niesklasyfikowana na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674) jako substancja rakotwórcza. – rozporządzenie utraciło moc 3) (…) 4) (…) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Przykład 4: Nowelizacja odnośnika
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. Nr 293, poz. 1727) w załączniku nr 2 objaśnienie nr 11 otrzymuje brzmienie: „11 wyłącznie niegazowane napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz niegazowane napoje zawierające tłuszcz mlekowy”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Przykład 5: Nowelizacja załącznika w formie tabeli
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. Nr 104, poz. 866) w załączniku do rozporządzenia w lp. 6 w rubryce „Funkcja” po wyrazach „wizytator w sądzie okręgowym,” dodaje się następujące wyrazy: „pełnomocnik w sądzie apelacyjnym do spraw wdrożeń systemów informatycznych, pełnomocnik w sądzie okręgowym do spraw wdrożeń systemów informatycznych,”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Przykład 6: Nowelizacja załącznika w formie tabeli
Nowelizacja w 2010 r. (…)  2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia: (…) b) lp. III otrzymuje brzmienie: III Dyrektor Izby Celnej w Gdyni obszar województwa pomorskiego oraz morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morskie porty i przystanie od wschodniej granicy Państwa do południka 16°42'00" długości geograficznej wschodniej, z wyłączeniem wód Zalewu Wiślanego 1 Naczelnik Urzędu Celnego w Gdyni powiaty: kartuski, kościerski, pucki, wejherowski oraz miasta Gdynia i Sopot 2 w Gdańsku powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski oraz miasto Gdańsk 3 w Słupsku powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, lęborski, słupski oraz miasto Słupsk Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Dyrektor Izby Celnej w Gdyni
Nowelizacja w 2010 r. (…)  2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia: (…) b) lp. III otrzymuje brzmienie: III Dyrektor Izby Celnej w Gdyni obszar województwa pomorskiego, morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne oraz morskie porty i przystanie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego1)
Przykład 7: Przypis informujący o właściwości organu OBWIESZCZENIE Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego1) z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego 1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej szkolnictwo wyższe na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. Nr 248, poz. 1483) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Przykład 8: Przypis informujący o utracie mocy obowiązującej powołanego aktu
§ 8. Jeżeli w trakcie kontroli jest konieczne zapoznanie się z informacjami niejawnymi, informacje te udostępnia się wyłącznie kontrolującym, którzy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do takich informacji, uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 stycznia r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.3) ). 4) 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 171, poz oraz z 2009 r. Nr 178, poz 4) Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych utraciła moc na podstawie art ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U Nr 182, poz. 1228), która weszła w życie z dniem 2 stycznia 2011 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Redagowanie tekstów jednolitych rozporządzeń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google