Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jelenia Góra, 27 kwietnia 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jelenia Góra, 27 kwietnia 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Jelenia Góra, 27 kwietnia 2011 r.
Konferencja dla dyrektorów szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej i osób prowadzących szkoły Jelenia Góra, 27 kwietnia 2011 r. Wrocław, 28 kwietnia 2011 r.

2 Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi

3 Szkoły i placówki publiczne i niepubliczne w województwie dolnośląskim

4 Zestawienia szkół i placówek z podziałem na publiczne i niepubliczne w województwie dolnośląskim

5 Przedszkola i szkoły według typów publiczne i niepubliczne w województwie dolnośląskim

6 Publiczne i niepubliczne szkoły młodzieżowe i dla dorosłych w województwie dolnośląskim

7 Szkoły dla dorosłych publiczne i niepubliczne według typów w województwie dolnośląskim

8 Szkoły dla młodzieży publiczne i niepubliczne według typów w województwie dolnośląskim

9 Placówki publiczne i niepubliczne według rodzajów w województwie dolnośląskim

10 Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) Art Kurator oświaty (…), w szczególności: 1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oraz placówkami doskonalenia nauczycieli, w tym nad niepublicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, które znajdują się na obszarze danego województwa; Art. 89. Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi sprawują właściwi kuratorzy oświaty, a w przypadku szkół i placówek artystycznych oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych - również minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Przepisy art. 33 stosuje się odpowiednio.

11 § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi w rozporządzeniu MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 2) szkole - należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły; 3) placówce - należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne placówki wymienione w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10 ustawy, a także publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli;

12 Cele nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty
dostarczanie szkołom i placówkom informacji na temat poziomu spełnienia wymagań ustalonych przez państwo ocenianie stanu przestrzegania przepisów prawa inspirowanie i intensyfikowanie w szkołach i placówkach procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy

13 Formy nadzoru pedagogicznego realizowane przez kuratora oświaty w odniesieniu do szkół i placówek niepublicznych Ewaluacja Kontrola Wspomaganie

14 działań planowych działań doraźnych
Zadania i czynności nadzoru pedagogicznego określone w art. 33 ustawy o systemie oświaty są realizowane w trybie: działań planowych działań doraźnych

15 Ewaluacja zewnętrzna całościowa problemowa wewnętrzna

16 Raport z ewaluacji zewnętrznej zawiera:
wyniki ewaluacji określenie poziomu spełniania wymagań wnioski z ewaluacji

17 Poziom spełniania przez szkołę lub placówkę poszczególnych wymagań w badanych obszarach
Poziom bardzo wysoki B Poziom wysoki C Poziom średni D Poziom podstawowy E Poziom niski

18 wdrożenie działań naprawczych
Uzyskanie niskiego poziomu (E) spełnienia wymagania przez szkołę lub placówkę niepubliczną skutkuje: Obszar Skutek efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki wydanie przez kuratora oświaty poleceń osobie prowadzącej procesy zachodzące w szkole lub placówce wdrożenie działań naprawczych funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów zarządzanie szkołą lub placówką

19 Ewaluacje przeprowadzono w szkołach i przedszkolach publicznych.
Ewaluacje przeprowadzone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od stycznia 2010 r. do połowy kwietnia 2011 r. Ewaluacje przeprowadzono w szkołach i przedszkolach publicznych. Ogółem przeprowadzono 64 ewaluacje, w tym: 52 ewaluacje problemowe, 12 ewaluacji całościowych.

20 Ewaluacja zewnętrzna – czynności przygotowawcze:
szkoły do badania wybierane są w sposób losowy; kurator oświaty określa czy w danej szkole zostanie przeprowadzona ewaluacja całościowa czy problemowa; termin przeprowadzenia badania jest ustalany z dyrektorem szkoły, tak aby nie zakłócać pracy szkoły; dyrektor szkoły o przeprowadzeniu badania zawiadamiany jest pismem z 30 – dniowym wyprzedzeniem; dyrektor otrzymuje dostęp do platformy System Ewaluacji Oświaty (SEO).

21 Organizacja ewaluacji zewnętrznej:
ustalenie harmonogramu ewaluacji z dyrektorem szkoły; przedstawienie radzie pedagogicznej zakresu i harmonogramu ewaluacji; przeprowadzenie badania w szkole przez zespół wizytatorów wskazany przez kuratora oświaty (nie dłużej niż 5 dni roboczych w ciągu kolejnych 2 tygodni); przedstawienie radzie pedagogicznej wyników i wniosków z ewaluacji w terminie 7 dni od dnia jej zakończenia; przekazanie raportu dyrektorowi szkoły i osobie prowadzącej szkołę.

22 Narzędzia badawcze wykorzystanie podczas ewaluacji zewnętrznej:
ankiety on-line dla nauczycieli i uczniów ankiety dla rodziców w formie tradycyjnej lub on-line, wywiady z dyrektorem, nauczycielami, rodzicami, uczniami, partnerami szkoły i pracownikami niepedagogicznymi, obserwacja wybranych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz funkcjonowania uczniów w szkole, analiza dokumentów szkolnych przedstawionych przez dyrektora.

23 Z raportami z ewaluacji zewnętrznej wszystkich badanych szkół w Polsce można zapoznać się na stronie internetowej

24 Dyrektor szkoły lub placówki niepublicznej
Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

25 Kontrole przeprowadzone od 1.02.2010 do 31.03.2011
Rok szkolny Liczba kontroli planowych doraźnych Razem 2009/2010 698 73 771 2010/2011 807 180 987 1505 253 1758

26 Kontrole doraźne rok szkolny rok szkolny 2010/2011 2009/2010 42
w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności w szkołach, które uzyskały uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności art. 85 ust 2 ustawy o systemie oświaty 1 szkoły ubiegające się o nadanie uprawnień szkoły publicznej w trakcie działalności art. 85 ust 3 ustawy o systemie oświaty 14 szkoły, w których wprowadzono zmiany po wpisie do ewidencji art. 82 ust 2a w zw. z art. 82 ust. 5 ustawy o systemie oświaty 43 24

27 Problematyka zaleceń wydanych po kontrolach doraźnych w szkołach niepublicznych w roku szkolnym 2009/2010

28 Realizowane przez DKO zadania z zakresu wspomagania szkół i placówek niepublicznych od stycznia 2010 r. Organizacja konferencji dla dyrektorów szkół i placówek niepublicznych nt. nadzoru pedagogicznego, w tym promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. Zamieszczanie na stronie internetowej KO przykładów dobrych praktyk. Udostępnienie dyrektorom szkół i placówek niepublicznych platformy e-learningowej. Umieszczenie na stronie internetowej KO materiałów pomocniczych dla osób zakładających szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkoły publicznej. Opracowanie kart kontroli spełniania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

29 Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi
29


Pobierz ppt "Jelenia Góra, 27 kwietnia 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google