Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja dla dyrektorów szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej i osób prowadzących szkoły Jelenia Góra, 27 kwietnia 2011 r. Wrocław,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja dla dyrektorów szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej i osób prowadzących szkoły Jelenia Góra, 27 kwietnia 2011 r. Wrocław,"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja dla dyrektorów szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej i osób prowadzących szkoły Jelenia Góra, 27 kwietnia 2011 r. Wrocław, 28 kwietnia 2011 r.

2 Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi

3 Szkoły i placówki publiczne i niepubliczne w województwie dolnośląskim

4 Zestawienia szkół i placówek z podziałem na publiczne i niepubliczne w województwie dolnośląskim

5 Przedszkola i szkoły według typów publiczne i niepubliczne w województwie dolnośląskim

6 Publiczne i niepubliczne szkoły młodzieżowe i dla dorosłych w województwie dolnośląskim

7 Szkoły dla dorosłych publiczne i niepubliczne według typów w województwie dolnośląskim

8 Szkoły dla młodzieży publiczne i niepubliczne według typów w województwie dolnośląskim

9 Placówki publiczne i niepubliczne według rodzajów w województwie dolnośląskim

10 Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Art. 31. 1. Kurator oświaty (…), w szczególności: 1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oraz placówkami doskonalenia nauczycieli, w tym nad niepublicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, które znajdują się na obszarze danego województwa; Art. 89. Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi sprawują właściwi kuratorzy oświaty, a w przypadku szkół i placówek artystycznych oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych - również minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Przepisy art. 33 stosuje się odpowiednio.

11 Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi w rozporządzeniu MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 2) szkole - należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły; 3) placówce - należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne placówki wymienione w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10 ustawy, a także publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli;

12 Cele nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty dostarczanie szkołom i placówkom informacji na temat poziomu spełnienia wymagań ustalonych przez państwo ocenianie stanu przestrzegania przepisów prawa inspirowanie i intensyfikowanie w szkołach i placówkach procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy 12

13 Formy nadzoru pedagogicznego realizowane przez kuratora oświaty w odniesieniu do szkół i placówek niepublicznych Ewaluacja Kontrola Wspomaganie 13

14 Zadania i czynności nadzoru pedagogicznego określone w art. 33 ustawy o systemie oświaty są realizowane w trybie: działań planowychdziałań doraźnych 14

15 Ewaluacja zewnętrzna całościowaproblemowawewnętrzna 15

16 Raport z ewaluacji zewnętrznej zawiera: wyniki ewaluacji określenie poziomu spełniania wymagań wnioski z ewaluacji 16

17 Poziom spełniania przez szkołę lub placówkę poszczególnych wymagań w badanych obszarach Poziom bardzo wysoki A Poziom wysoki B Poziom średni C Poziom podstawowy D Poziom niski E 17

18 Uzyskanie niskiego poziomu (E) spełnienia wymagania przez szkołę lub placówkę niepubliczną skutkuje: ObszarSkutek efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki wydanie przez kuratora oświaty poleceń osobie prowadzącej procesy zachodzące w szkole lub placówce wdrożenie działań naprawczych funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów zarządzanie szkołą lub placówką

19 Ewaluacje przeprowadzone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od stycznia 2010 r. do połowy kwietnia 2011 r. Ewaluacje przeprowadzono w szkołach i przedszkolach publicznych. Ogółem przeprowadzono 64 ewaluacje, w tym: –52 ewaluacje problemowe, –12 ewaluacji całościowych.

20 Ewaluacja zewnętrzna – czynności przygotowawcze: szkoły do badania wybierane są w sposób losowy; kurator oświaty określa czy w danej szkole zostanie przeprowadzona ewaluacja całościowa czy problemowa; termin przeprowadzenia badania jest ustalany z dyrektorem szkoły, tak aby nie zakłócać pracy szkoły; dyrektor szkoły o przeprowadzeniu badania zawiadamiany jest pismem z 30 – dniowym wyprzedzeniem; dyrektor otrzymuje dostęp do platformy System Ewaluacji Oświaty (SEO). 20

21 Organizacja ewaluacji zewnętrznej: ustalenie harmonogramu ewaluacji z dyrektorem szkoły; przedstawienie radzie pedagogicznej zakresu i harmonogramu ewaluacji; przeprowadzenie badania w szkole przez zespół wizytatorów wskazany przez kuratora oświaty (nie dłużej niż 5 dni roboczych w ciągu kolejnych 2 tygodni); przedstawienie radzie pedagogicznej wyników i wniosków z ewaluacji w terminie 7 dni od dnia jej zakończenia; przekazanie raportu dyrektorowi szkoły i osobie prowadzącej szkołę. 21

22 Narzędzia badawcze wykorzystanie podczas ewaluacji zewnętrznej: – ankiety on-line dla nauczycieli i uczniów – ankiety dla rodziców w formie tradycyjnej lub on-line, – wywiady z dyrektorem, nauczycielami, rodzicami, uczniami, partnerami szkoły i pracownikami niepedagogicznymi, – obserwacja wybranych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz funkcjonowania uczniów w szkole, – analiza dokumentów szkolnych przedstawionych przez dyrektora. 22

23 Z raportami z ewaluacji zewnętrznej wszystkich badanych szkół w Polsce można zapoznać się na stronie internetowej www.nadzorpedagogiczny.edu.pl 23

24 Dyrektor szkoły lub placówki niepublicznej Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego 24

25 Kontrole przeprowadzone od 1.02.2010 do 31.03.2011 Rok szkolny Liczba kontroli planowychdoraźnychRazem 2009/201069873771 2010/2011807180987 Razem15052531758 25

26 Kontrole doraźne rok szkolny 2009/2010 w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności w szkołach, które uzyskały uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności art. 85 ust 2 ustawy o systemie oświaty 42 szkoły ubiegające się o nadanie uprawnień szkoły publicznej w trakcie działalności art. 85 ust 3 ustawy o systemie oświaty 1 szkoły, w których wprowadzono zmiany po wpisie do ewidencji art. 82 ust 2a w zw. z art. 82 ust. 5 ustawy o systemie oświaty 14 rok szkolny 2010/2011 43 024 26

27 Problematyka zaleceń wydanych po kontrolach doraźnych w szkołach niepublicznych w roku szkolnym 2009/2010 27

28 Realizowane przez DKO zadania z zakresu wspomagania szkół i placówek niepublicznych od stycznia 2010 r. Organizacja konferencji dla dyrektorów szkół i placówek niepublicznych nt. nadzoru pedagogicznego, w tym promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. Zamieszczanie na stronie internetowej KO przykładów dobrych praktyk. Udostępnienie dyrektorom szkół i placówek niepublicznych platformy e-learningowej. Umieszczenie na stronie internetowej KO materiałów pomocniczych dla osób zakładających szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkoły publicznej. Opracowanie kart kontroli spełniania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. 28

29 Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi


Pobierz ppt "Konferencja dla dyrektorów szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej i osób prowadzących szkoły Jelenia Góra, 27 kwietnia 2011 r. Wrocław,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google