Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku"— Zapis prezentacji:

1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku
GMINA DRAWSKO Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku

2 Realizując zadania państwa w sprawie wykorzystywania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku przystąpił do działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i podpisał umowę na realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”’ Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

3 Celem tych działań jest aktywizacja osób długotrwale pozostających bez pracy, klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku poprzez m.in.  - podwyższenie kwalifikacji zawodowych - wzmocnienie własnej aktywności na rynku pracy - zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne możliwości Projekt stwarza również szanse na usamodzielnienie się beneficjentów pomocy społecznej poprzez rozszerzanie nowych form pracy socjalnej przez pracowników socjalnych. Projektowi nadano tytuł: „Aktywna integracja w Gminie Drawsko”  działania zaplanowano na lata

4 Społeczeństwo dotyka dynamiczny proces starzenia się ludności
Społeczeństwo dotyka dynamiczny proces starzenia się ludności. Polega on na zwiększaniu się udziału liczby osób starych w stosunku do populacji ogółem Rodzi to wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze. Gmina Drawsko ma w tej dziedzinie spory deficyt. Brak jest punktów świadczących usługi opiekuńcze, brak wykwalifikowanych osób do pracy w tym zawodzie Słabo wykształciła się pomoc sąsiedzka. Na bazie posiadanej dokumentacji oraz rozeznania lokalnego środowiska, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku skierowali swoje działania na wykwalifikowanie 8 bezrobotnych kobiet w zakresie opieki nad osobą chorą i niepełnosprawną. Dzięki planowanemu szkoleniu bezrobotne osoby uzyskają nowe kwalifikacje zawodowe, zdobędą fachową wiedzę , prestiż w lokalnym środowisku jak i szanse na znalezienie zatrudnienia.

5 Wiosną 2008 pracownicy socjalni GOPS zajęli się rekrutacją uczestników projektu, udzielaniem pełnej informacji o planowanych działaniach. Projekt realizowano w oparciu o kontrakty socjalne czyli pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym.

6 Przystąpienie do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to również zobowiązanie się do przestrzegania wytycznych . Jedną z głównych jest używanie oficjalnego oznakowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Na drzwiach do biura GOPS pojawiły się tabliczki informujące.

7 Zakupiona została tablica informująca

8 W „Biuletynie Informacyjnym Gminy Drawsko” nr 1/2008 zamieszczone zostały informacje o planowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działaniach

9 Spośród zebranych ofert firm szkoleniowych GOPS w Drawsku nawiązał współpracę z Ośrodkiem Szkolenia Kursowego „KLEMSZKOL” w Pile. Ustalone zostały etapy szkolenia, kadra szkoląca oraz inne warunki obowiązujące Strony umowy. Uzgodniono część teoretyczną szkolenia - zakres wiedzy o funkcjonowaniu człowieka chorego w środowisku i rodzinie, działalności opiekuńczej, świadczenia pomocy osobie chorej lub niepełnosprawnej. Część praktyczną zorganizowano w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance. Praktyka pozwoli na pogłębienie wiedzy teoretycznej i poznanie podstawowych czynności pielęgnacyjnych. W czasie szkolenia zaplanowano uczestniczkom poczęstunek, zaopatrzenie w materiały dydaktyczne , środki pomocnicze, bezpłatny dowóz uczestniczek a także ubezpieczenie w trakcie dojazdów.

10 Wreszcie, po wielu staraniach, dnia 24 listopada 2008r w nieodpłatnie użyczanej nam sali narad Urzędu Gminy w Drawsku, rozpoczęły się pierwsze zajęcia. Podczas uroczystego rozpoczęcia obecni byli: Wójt Gminy , Dyrektor Ośrodka Szkoleniowego „KLEMSZKOL”, kadra szkoląca oraz pracownicy GOPS

11 Rozpoczęcie szkolenia zbiegło się z dniem w którym pracownicy socjalni obchodzą swoje święto. Korzystając z okazji Wójt Gminy podziękował pracownikom GOPS za zaangażowanie w trudnej pracy, złożył życzenia satysfakcji z pracy a w dowód uznania przekazał kwiaty na ręce Kierownika GOPS Dziękujemy za miły gest.

12 Po godzinach teorii nastał czas na praktykę
Po godzinach teorii nastał czas na praktykę. Codzienne dojazdy do Domu Pomocy Społecznej w Trzciance zostały zorganizowane tak aby nie obciążać finansowo uczestniczek

13 Czas spędzony w DPS w Trzciance to zapoznanie się z codzienną opieką nad osobą chorą i niepełnosprawną. To czasem też zwykłe towarzyszenie chorej osobie, nawiązanie znajomości i serdeczne rozmowy z mieszkankami DPS-u.

14 Chwile przerwy w zajęciach pozwalały na wypicie kawy i drobne ploteczki.

15 Opiekę nad uczestniczkami szkolenia sprawowała wówczas sympatyczna pani Jola. Dziękujemy jej za współpracę, organizowanie ciekawych zajęć m.in. z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz za miłą i ciepłą atmosferę.

16 W międzyczasie w GOPS-ie trwały stałe prace przy projekcie
W międzyczasie w GOPS-ie trwały stałe prace przy projekcie. Mimo świątecznej już atmosfery nie można było pozwolić sobie na chwile odpoczynku.

17 Zakupiono nowy laptop, który jest dziś niezbędnym narzędziem pracy.

18 To urządzenie również okazało się bardzo pożyteczne przy przetwarzaniu i gromadzeniu dokumentacji projektu.

19 Skrupulatną pieczę nad częścią finansową projektu stale kontrolowała Główna Księgowa GOPS.

20 Po łącznie 130 godzinach szkolenia nastał czas na egzamin końcowy
Po łącznie 130 godzinach szkolenia nastał czas na egzamin końcowy. Pod czujnym okiem Dyrektora ‘’KLEMSZKOL-u” uczestniczki przystąpiły do pisania testu sprawdzającego zakres osiągniętej wiedzy.

21 Wszystkie zdające uzyskały pozytywne oceny, w tym nawet celujące
Wszystkie zdające uzyskały pozytywne oceny, w tym nawet celujące. Wiedza nabyta podczas szkolenia wykorzystana zostanie nie tylko na polu zawodowym ale również na co dzień, podczas sprawowania opieki nad rodzinami.

22 W ostatnim dniu szkolenia zorganizowano uczestniczkom spotkanie z doradcą zawodowym, która przybliżyła wszystkim wiadomości o funkcjonowaniu rynku pracy .

23 Jeszcze przed końcem roku wszyscy ponownie spotkaliśmy się w sali narad Urzędu Gminy w Drawsku aby uroczyście zakończyć szkolenie.

24 Wójt Gminy Drawsko wręczył uczestniczkom zaświadczenia o posiadaniu nowych kwalifikacji zawodowych jednocześnie gratulując i życząc wielu sukcesów.

25 Dyrektor „KLEMSZKOL-u” wyraził swoje zadowolenie z pracy całej grupy, podziękował za owocną współpracę i zapewnił że wynosi z Drawska same miłe wrażenia.

26 Na koniec uczestnicy, zaproszeni goście oraz pracownicy GOPS zasiedli wspólnie do ogromnego tortu, który był zwieńczeniem pracy dla wszystkich. Popijając kawę wspominaliśmy to co udało nam się osiągnąć i również to co można by ulepszyć. Dziękujemy wszystkim uczestniczkom za ich wkład współpracę oraz okazane nam zaufanie do nowej formy pomocy świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku

27 ZAKOŃCZENIE działania na tak szeroką skalę możliwe były dzięki pozyskaniu środków z EFS, wkład własny projektu wyniósł 10,5%. Projekty systemowe realizowane będą w GOPS Drawsko przez kolejne lata. Jeśli masz pomysł na próbę rozwiązania problemów społecznych w naszym środowisku, chcesz, możesz pomóc zapraszamy do współpracy. Koordynator projektu –Kierownik GOPS Wioletta Krysztofiak


Pobierz ppt "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google