Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki"— Zapis prezentacji:

1 Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
„OPERACYJNy PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYKI BIZNESOWEJ, UZDROWISKOWEJ, AGROTURYSTYKI ORAZ TURYSTYKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM” SPOTKANIE WARSZTATOWE - TURYSTYKA DZIECI I MŁODZIEŻY Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Kielce, 18 września 2009 r.

2 Wspólna droga do … produktu, czyli warsztaty
AGENDA SPOTKANIA Co, gdzie, kiedy, po co i jak, czyli podstawowe informacje o projekcie. Metodologiczny punkt wyjścia, czyli przypomnienie podstawowych założeń do kreowania produktów turystycznych Wspólna droga do … produktu, czyli warsztaty

3 CO, GDZIE, KIEDY, PO CO I JAK, CZYLI PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

4 Podstawowe informacje o projekcie
Zawartość merytoryczna projektu: kreacja produktów turystyki biznesowej, uzdrowiskowej, agroturystyki, turystyki dzieci i młodzieży Obszar projektu: województwo świętokrzyskie Termin realizacji: czerwiec – listopad 2009 r. Koordynator projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego Finansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

5 CELE projektu Program operacyjny rozwoju produktów biznesowej, uzdrowiskowej, agroturystyki i turystyki dla dzieci i młodzieży ma być średniookresowym dokumentem planistycznym, uszczegóławiającym zapisy „Strategii rozwoju turystyki dla województwa świętokrzyskiego” w obszarze priorytetowym „PRODUKT”. Podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej regionu poprzez systemowy, zintegrowany rozwój produktów turystycznych. Stworzenie produktów innowacyjnych, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju poprzez powiązanie inicjatyw lokalnych z analizami rynku konsumentów. Skuteczne różnicowanie Województwa na rynku ofert turystycznych. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Województwa Rozwój gospodarczy wynikający z napływu środków od turystów i zwiększenia ruchu turystycznego. Szybki rozwój infrastruktury turystycznej i paraturystycznej. Aktywizacja partnerów społecznych i partnerów gospodarczych na rzecz rozwoju turystyki w Województwie.

6 Cele projektu ROZWÓJ LOKALNY CEL GŁÓWNY
Określenie długofalowego scenariusza działań na rzecz rozwoju produktu turystycznego Cele społeczne: powstanie nowych miejsc pracy oraz utrzymanie istniejących przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji aktywizacja społeczności lokalnych integrowanie społeczności lokalnych wokół turystyki Cele gospodarcze: wzrost wpływów z PKB rozwój przedsiębiorczości wzrost atrakcyjności inwestycyjnej = inwestycje wzrost dochodów podatkowych samorządów podniesienie jakości usług Cele kulturalne: wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej zachowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego wymiana idei, kształtowanie tolerancji Cele turystyczne: zwiększenie liczby turystów rozwój funkcji turystycznych rozwój produktów turystycznych towarzyszących wykreowanie marki turystycznej produktu ROZWÓJ LOKALNY

7 ZAŁOŻENIA projektu ZAŁOŻENIE GŁÓWNE: Turystyka jest interdyscyplinarną i międzysektorową gałęzią gospodarki, stymulującą rozwój ekonomiczny i społeczny na poziomie lokalnym. Gospodarka turystyczna stanowi integralną całość, rozwój której warunkuje rozwój w kilku sferach tj.: produkt turystyczny, zasoby ludzkie, przestrzeń turystyczna, sfera instytucjonalna. Końcowym efektem aktywności turystycznej obszaru jest jego pozycjonowanie, zajęcie na rynku pożądanej pozycji, co skutkuje wzrostem ilości turystów, uruchamiających korzystne efekty synergiczne. Wykorzystanie istniejącego potencjału obszaru (położenie geograficzne, walory naturalne, walory antropogeniczne, zagospodarowanie przestrzenne). Produkt turystyczny przełożony na konkretną ofertę głównym stymulatorem rozwoju turystyki obszaru. Współpraca w układzie pionowym i poziomym, współpraca trójsektorowa w celu realizacji głównych założeń projektu. PRODUKT TURYSTYCZNY MA CHARAKTER WIELOWYMIAROWY

8 Etapy realizacji projektu
ETAP I PRZYGOTOWAWCZY Powołanie przy ROTWŚ zespołu programowego ds. opracowania programu rozwoju produktów turystyki biznesowej, uzdrowiskowej, agroturystyki i turystyki dla dzieci i młodzieży. Wybór zespołu ekspertów opracowujących program. Przeprowadzenie konsultacji co do pomysłów i rozwiązań dotyczących wdrażania produktów turystycznych. Analiza zasobów produktowych oraz analiza pierwotnej rynku turystycznego pod kątem segmentacji rynku i oczekiwań klientów w odniesieniu do najważniejszych turystycznie ośrodków województwa świętokrzyskiego, zaangażowanych w rozwój produktu turystycznego. Opracowanie wzoru fiszki produktowej oraz następnie zbioru inicjatyw produktowych w formie fiszek projektowych do dalszej realizacji.

9 Etapy realizacji projektu
ETAP II REALIZACYJNY – OPRACOWANIE DOKUMENTU Przeprowadzenie warsztatów strategicznych: turystyka dzieci i młodzieży, turystyka biznesowa, agroturystyka, turystyka uzdrowiskowa Analiza przez zespół realizujący Program pozyskanych danych Opracowanie produktów turystycznych wg przyjętego wzoru Opracowanie harmonogramu i zasad wdrażania produktów oraz systemu monitoringu i ewaluacji Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej dla czterech obszarów produktowych

10 Etapy realizacji projektu
Etap III PROMOCJA a) wydanie publikacji „Produkty Turystyczne Województwa Świętokrzyskiego” - zbiorczego przewodnika po najatrakcyjniejszych produktach turystycznych w województwie świętokrzyskim. Publikacja zawierać będzie atrakcyjną prezentację produktów turystycznych regionu świętokrzyskiego – prezentacje zdjęciową, opis produktów w formie tabelarycznej oraz logo wraz z systemem identyfikacji wizualnej dla poszczególnych obszarów produktowych, m.in.: - „Delegacja wbrew regułom – dla obszaru produktów turystyki biznesowej” - „Klucz do zdrowia – dla obszaru produktów turystyki uzdrowiskowej” - „Swojskie klimaty – dla obszaru produktów agroturystyki” „Świętokrzyska zielona szkoła – dla obszaru produktów turystyki dla dzieci i młodzieży” b) przygotowanie prezentacji multimedialnej –„Produkty turystyki biznesowej, uzdrowiskowej, agroturystyki i turystyki dla dzieci i młodzieży w województwie świętokrzyskim”. Prezentacja zawierać będzie informację o 48 produktach (12 produktów turystyki biznesowej, 12 produktów turystyki uzdrowiskowej, 12 produktów agroturystyki oraz 12 produktów turystyki dla dzieci i młodzieży) c) konferencja podsumowująca - odbędzie się podczas wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki, planowanych na drugą połowę października Podczas konferencji efekty prac oraz plan dalszych działań przedstawione zostaną społeczności regionu świętokrzyskiego, zainteresowanej bezpośrednio rozwojem turystyki.

11 Etapy realizacji projektu
Etap III PROMOCJA d) konferencja prasowa – podczas konferencji, przedstawione zostaną dziennikarzom zainteresowanym bezpośrednio tematem turystyki, efekty projektu. Podczas konferencji przekazane zostaną informacje prasowe. e) audycje w telewizji (TVP3) – produkty turystyki biznesowej, uzdrowiskowej, agroturystyki i turystyki dla dzieci i młodzieży zostaną zaprezentowane w regionalnej TVP 3. Zaprezentowane zostaną najważniejsze efekty projektu. Szerokie grono odbiorców będzie miało okazję zapoznać się z projektem. f) promocja w Internecie - na stronach (portal turystyczny województwa świętokrzyskiego, prowadzony przez ROTWŚ) powiązana konektorem z narodowym portalem oraz (strona Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego) zaprezentowane zostaną szeroko wszystkie produkty wypracowane w ramach projektu. Zostaną wprowadzone także szczegółowe dane o imprezach, atrakcjach związanych z turystyką biznesową, uzdrowiskową, agroturystyka i turystyka dla dzieci i młodzieży. Przedstawione zostaną gotowe pakiety ofert, wypracowane przez tour operatorów w obszarze wszystkich czterech obszarów produktowych.

12 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Część I. Podstawy rozwoju produktów turystyki biznesowej, uzdrowiskowej, agroturystyki i turystyki dla dzieci i młodzieży w województwie świętokrzyskim 1. Produkt turystyczny w regionie, jego komponenty i specyfika 2. Program Rozwoju Produktów Turystyki Biznesowej, Uzdrowiskowej, Agroturystyki i Turystyki dla Dzieci i Młodzieży, jako strategiczne działanie na rzecz rozwoju turystyki w regionie 2.1. Umiejscowienie programu w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Świętokrzyskim na lata Program Rozwoju Produktów Turystyki Biznesowej, Uzdrowiskowej, Agroturystyki i Turystyki dla Dzieci i Młodzieży Województwa Świętokrzyskiego, a strategie i plany rozwoju turystyki na poziomie województwa i kraju.

13 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Część II. Założenia do wdrażania programu
4. Koncepcja rozwoju produktów turystyki biznesowej, uzdrowiskowej, agroturystyki i turystyki dla dzieci i młodzieży (poszczególne produkty zostaną opisane w następujący sposób: a) nazwa produktu, b) cel rozwoju produktu, c) wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za koordynację rozwoju produktu, d) określenie obszaru rozwoju produktu, e) opis koncepcji produktu, f) charakterystyka sposobów komercjalizacji produktu g) zestawienie podmiotów uczestniczących w realizacji produktu, 5. Wdrażanie programu, 6. System identyfikacji wizualnej dla czterech obszarów produktowych; - system identyfikacji wizualnej dla obszaru produktów turystyki biznesowej, - system identyfikacji wizualnej dla obszaru produktów turystyki uzdrowiskowej, - system identyfikacji wizualnej dla obszaru produktów agroturystyki, - system identyfikacji wizualnej dla obszaru produktów turystyki dla dzieci i młodzieży.

14 METODOLOGICZNY PUNKT WYJŚCIA, CZYLI PRZYPOMNIENIE PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ DO KREOWANIA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH

15 INTERDYSCYPLINARNOŚĆ TURYSTYKI
WIELOSEKTOROWE ODDZIAŁYWANIA TURYSTYKI Rozwój gospodarczy Rozwój społeczny Rozwój kulturalny Rozwój przestrzenny Rozwój prawno-polityczny Rozwój przedsiębiorczości Wzrost obrotów handlu i usług Wzrost dochodów podatkowych samorządów Utrwalenie wizerunku regionu jako atrakcyjnej lokalizacji gospodarczej, co korzystnie wpływa na przyciąganie kapitału Podniesienie jakości usług Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców Spadek bezrobocia Podniesienie poziomu wykształcenia (jako skutek konieczności dostosowania się do istniejących na rynku wymagań) Poprawa warunków życia mieszkańców Zachowanie kulturowego dziedzictwa i tradycji Wymiana idei i poglądów Nowe imprezy i wydarzenia kulturalne Poprawa dostępności komunikacyjnej, w tym poprawa stanu technicznego dróg Zabezpieczenie środowiska naturalnego, poprawa krajobrazu oraz estetyki regionu Rozwój współpracy międzyregional. oraz międzynar. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

16 Turystyka a rozwój regionalny
ROZWÓJ TURYSTYKI ELEMENT NAPĘDZAJĄCY WARUNEK KONIECZNY URUCHAMIAJĄCY PROCESY ROZWOJOWE KLIENT I JEGO POTRZEBY PRODUKT TURYSTYCZNY POWÓD PRZYJAZDU

17 To, co podlega zakupowi przez turystę w trakcie podróży:
produkt turystyczny? To, co podlega zakupowi przez turystę w trakcie podróży: Całość przeżyć i doświadczeń zdobytych przez turystę w trakcie jego podróży – od momentu wyjazdu do powrotu do domu. Wyżywienie Nocleg Produkt turystyczny to wszystko, co zostało przez turystę zakupione oraz wrażenia związane z odbytą podróżą. Atrakcje Transport

18 PRODUKT TURYSTYCZNY KOMPLEMENTARNOŚĆ
Walory (pakiet elementów oferowanych przez miejsce) - turystyczne walory naturalne i kulturowe Infrastruktura (zespół obiektów i urządzeń stanowiących wyposażenie obszaru, umożliwiających korzystanie z walorów) - infrastruktura turystyczna - infrastruktura paraturystyczna - infrastruktura techniczna i społeczna Usługi umożliwiające dojazd do miejsca pobytu, pobyt i powrót do miejsca zamieszkania Usługi świadczone w powiązaniu z walorami turystycznymi (pilotaż, przewodnictwo, imprezy, wypożyczalnie sprzętu etc.) Dostępność (stopień swobody wejścia do miejsca podróży ze względu na wymogi formalno-prawne) KOMPLEMENTARNOŚĆ

19 Punkt wyjścia pomysł, który spowoduje zainteresowanie turystów.
PRODUKT TURYSTYCZNY Oryginalna kompozycja różnych dóbr turystycznych (walorów i atrakcji) oraz wszelkich usług umożliwiających ich turystyczne wykorzystanie w trakcie podróży lub pobytu. Punkt wyjścia pomysł, który spowoduje zainteresowanie turystów.

20 PRODUKT TURYSTYCZNY Zbiór użyteczności związanych z podróżami turystycznymi, czyli dostępne na rynku dobra i usługi turystyczne umożliwiające ich planowanie, odbywanie, przeżywanie oraz gromadzenie doświadczeń z nimi związanych.

21 ELEMENTY PRODUKTU TURYSTYCZNEGO SENSU LARGO
PRODUKT TURYSTYCZNY Walory Usługa Wizerunek miejsca Organizacja Pomysł Źródło: J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005

22 ELEMENTY PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
Produkt turystyczny Elementy materialne Usługi Otoczenie Walory turystyczne Transport Pogoda Infrastruktura turystyczna Zakwaterowanie Kontakty towarzyskie Wyżywienie Gastronomia Wrażenia, emocje Pamiątki Pilotaż, przewodnictwo Nowe doświadczenia, umiejętności Sprzęt turystyczny i sportowy Wypożyczalnie Wizerunek miejsca Idea (pomysł), organizacja Sfera ekonomiczna Sfera psychlogiczna Źródło: J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005

23 STRUKTURA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
Rdzeń produktu Jest związany z głównym motywem podróżowania. Zaspokaja potrzebę podstawową Produkt rzeczywisty Jest ofertą realnej usługowej kompozycji o określonej strukturze i poziomie jakościowym Produkt poszerzony Składniki tworzące jego krąg przyczyniają się do wyróżnienia produktu na rynku Produkt potencjalny Jest tym wszystkim, co może dodatkowo uatrakcyjnić pobyt i przyciągnąć nabywcę

24 STRUKTURA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
Serwis posprze-dażowy PRODUKT Rezerwacja komputerowa Porady sprzedaży produktu PRODUKT Dodatkowe wycieczki posiłki przeloty RDZEŃ PRODUKTU Bezpłatna opieka lekarska Poznanie, wypoczynek, zadowolenie pogadanki wycieczki przejazdy RZECZYWISTY dancingi Bezpłatne ubezpieczenia POSZERZONY

25 Cechy produktu turystycznego
Produkt turystyczny podatny jest na sezonowość. Jedność procesu produkcji i konsumpcji produktu turystycznego. Produkt turystyczny jest niemagazynowalny. Elementy produktu turystycznego występują nie tylko w miejscu obszaru recepcyjnego, ale również w miejscu obszaru generującego ruch turystyczny. Sprzedaż produktu turystycznego wymaga większych działań marketingowych i promocyjnych.

26 Proces planowania produktu turystycznego
OKREŚLENIE RDZENIA PRODUKTU: co turysta rzeczywiście kupuje?, jaką podstawową potrzebę zamierza zaspokoić zawierając transakcję? UWAGA RDZEŃ NIE JEST PRZEDMIOTEM TRANSAKCJI!!! WYBÓR PRODUKTU RZECZYWISTEGO: jakie należy zawrzeć usługi (dobra) by zaspokoić potrzebę podstawową i potrzeby komplementarne (np. bezpieczeństwa, informacji, żywienia)? WYBÓR PRODUKTU POSZERZONEGO: co wprowadzić jeszcze do pakietu by uatrakcyjnić produkt i przyciągnąć nabywcę?

27 KLASYFIKACJA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
Produkt turystyczny - rzecz Przewodniki, mapy turystyczne, pamiątki, np. Multimedialny Plan Łodzi, Multimedialne Przewodniki po obiektach muzealnych: Zamku Królewskim w Warszawie, Wawelu w Krakowie, galerii malarstwa polskiego Muzeum Narodowego w Warszawie Produkt turystyczny – usługa Pojedyncza usługa turystyczna: hotelarska, gastronomiczna, transportowa, przewodnicka, np. tanie linie lotnicze Produkt turystyczny – wydarzenie Charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, organizacyjną, przestrzenną, funkcjonuje samodzielnie lub może być częścią składową produktu turystycznego – imprezy lub produktu turystycznego – miejsca, np. Dymarki Świętokrzyskie, Festiwal Kuchni Śląskiej, Bloomsday, Międzynarodowe Targi Chleba, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota Produkt turystyczny – impreza (pakiet, impreza all inclusive Składa się z zestawu kilku usług lub usług i dóbr materialnych, oferowanych przez organizatorów turystyki, wycieczki, wczasy, rajdy, np. unikatowe wycieczki dla miłośników roślin i pięknych ogrodów, pobyty bird watching Produkt turystyczny – obiekt Charakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących, skupionych w jednym miejscu (obiekcie), mającym charakter punktowy (muzeum, zabytek, hala widowiskowo-sportowa, centrum konferencyjne, hotel, jaskinia, pomnik przyrody, np. zamek krzyżacki w Malborku, dąb Bartek, kopalnia Guido w Zabrzu Produkt turystyczny – szlak Składa się z wielu miejsc lub obiektów związanych z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, oznakowaną trasą oraz z różnorodnej infrastruktury turystycznej , zlokalizowanej wzdłuż szlaku, np. Europejski Szlak Cysterski, Szlak Św. Jakuba, Europejska Sieć Dróg Rowerowych Eurovelo. Produkt turystyczny – obszar Jest szczególnym, zdeterminowanym geograficznie rodzajem produktu. Wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi (region, powiat, miejscowość, park narodowy), np. „Kraina w Kratę”, „Mazurski Eden – Galindia”, Źródło: J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005

28 PAKIET TURYSTYCZNY JAKO NAJPOPULARNIEJSZA FORMA SPRZEDAŻY PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
„(...) klient, rozważając dowolną formę podróży, może definiować produkt (turystyczny) jako pakiet składników materialnych i niematerialnych, opartych na możliwościach spędzenia czasu w miejscu docelowym. Pakiet jest postrzegany przez turystę jako przeżycie dostępne za określoną cenę". V.T.C. Middleton Pakiet turystyczny (package) to kombinacja dwóch lub więcej elementów sprzedawanych jako jeden produkt po zryczałtowanej cenie, w której koszty poszczególnych pozycji nie są wyodrębnione. W podróżach i turystyce termin ten jest używany jako synonim podróży zryczałtowanej (inclusive tour).

29 PAKIET TURYSTYCZNY JAKO NAJPOPULARNIEJSZA FORMA SPRZEDAŻY PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
„Pakiet jako produkt to standardowe, znajdujące się pod kontrolą jakościową, powtarzalne oferty składające się z dwóch lub więcej składników: transportu, zakwaterowania, wyżywienia, atrakcji turystycznych, innych urządzeń oraz usług (np. ubezpieczenie turystyczne). Pakiety sprzedawane ogólnej klienteli są prezentowane w wydawnictwach promocyjnych lub innych środkach przekazu i oferowane do sprzedaży potencjalnym klientom po opublikowanej łącznej cenie, w której koszty składników produktu nie są identyfikowane oddzielnie". V.T.C. Middleton

30 PAKIET PODSTAWOWY PAKIET TURYSTYCZNY JAKO NAJPOPULARNIEJSZA FORMA SPRZEDAŻY PRODUKTU TURYSTYCZNEGO W skład pakietu turystycznego nie muszą wchodzić wszystkie możliwe elementy oferty turystycznej, ale zazwyczaj są to dobra i usługi podstawowe. Dobra i usługi dodatkowe są traktowane jako fakultatywne. PAKIETY UŁATWIAJĄ WYBÓR WSZYSTKIM NIEZDECYDOWANYM!!!

31 PAKIET PODSTAWOWY PRODUKT TURYSTYCZNY PAKIET POSZERZONY
Usługa noclegowa, usługa gastronomiczna, usługa transportowa Elementy fakultatywne usługa transportowa, elementy dodatkowe PAKIET FAKULTATYWNY PAKIET POSZERZONY PAKIET PODSTAWOWY Źródło: J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005

32 KLASYFIKACJA PAKIETÓW
pakiet podstawowy — obejmuje dobra i usługi podstawowe (w kategoriach tury­stycznych), tj. nocleg, wyżywienie, transport itd.; pakiet poszerzony — obejmuje, oprócz pakietu podstawowego, także usługi i do­bra dodatkowe, zwiększające atrakcyjność oferty, na wybór których klient (turysta) zazwyczaj nie ma wpływu; pakiet fakultatywny — obejmuje wszystkie elementy uzupełniające pakiet podsta­wowy (lub poszerzony), które turysta może zamówić za określoną dopłatą; mogą być one swobodnie wybierane w różnych konfiguracjach przez klientów; w przy­padku gdy jest to tylko pojedyncza usługa, mówimy o elemencie fakultatywnym.

33 KLASYFIKACJA PAKIETÓW
pakiety standardowe — przygotowywane dla wszystkich klientów (zbiorowych lub indywidualnych) z docelowego segmentu rynku, produkowane z reguły na dużą skalę według przyjętego schematu, opisywane w katalogach w celu znalezienia chętnych na ich zakup (poszukiwanie klienta na określony produkt); pakiety specjalne — przygotowywane na konkretne zamówienia, w których zgodnie z życzeniem klienta (zbiorowego lub indywidualnego) może występować dowolna kombinacja usług podstawowych, dodatkowych i fakultatywnych (tworzenie produktu na miarę oczekiwań klienta).

34 PRODUKT TURYSTYCZNY - PODSUMOWANIE
Produkt turystyczny to zintegrowany układ oczekiwań, korzyści i wrażeń tworzących unikalną kompozycję trzech podróży: wyobrażonej, rzeczywistej i zapamiętanej. PODSTAWOWA WSKAZÓWKA DO BUDOWY PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH

35 Wspólna droga do … produktu, czyli warsztaty

36 Założenia prac warsztatowych
Dla celów niniejszego projektu jako produkt turystyczny przyjmujemy oryginalną kompozycję różnych dóbr turystycznych (walorów i atrakcji) oraz wszelkich usług umożliwiających ich turystyczne wykorzystanie w trakcie podróży lub pobytu. Natomiast „pakiet turystyczny (package) to kombinacja dwóch lub więcej elementów sprzedawanych jako jeden produkt po zryczałtowanej cenie, w której koszty poszczególnych pozycji nie są wyodrębnione”. Za turystykę biznesową przyjmujemy – wszelkie pobyty w celach służbowych, ale szczególnie w ramach naszego projektu pobyty związane z indywidualnymi podróżami służbowymi na teren Świętokrzyskiego, pobyty integracyjne i motywacyjne oraz pobyty przy okazji organizowanych targów, konferencji, szkoleń, seminariów etc. Ważnym jej elementem jest oferta dla osób towarzyszących. TWORZYMY PAKIETY GOTOWE DO SPRZEDAŻY

37 Działania warsztatowe
dotyczy obszaru, na którym zlokalizowany jest produkt tj. walory, atrakcje i usługi, obszar funkcjonowania produktu nie pokrywa się z obszarem sprzedaży produktu Obszar funkcjonowania: należy określić elementy pakietu tj. walory, atrakcje, usługi, które będą przedmiotem zainteresowania oraz zakupu klientów. Jest to najważniejszy czynnik w procesie kreacji produktu/pakietu, który decyduje o jego atrakcyjności rynkowej i budowania przewagi konkurencyjnej. Jeżeli to możliwe należy wpisać konkretny program pakietu. Za walor uznajemy element środowiska przyrodniczego lub kulturowego, który stanowi lub może stanowić cel ruchu turystycznego. Jest to zarówno główny cel, w sposób zasadniczy przyczyniający się do ukierunkowania przyjazdu, jak i cel poboczny, uwzględniany z okazji przyjazdu bądź pobytu w danym regionie czy miejscowości. To zespół elementów środowiska naturalnego oraz elementów pozaprzyrodniczych, które wspólnie lub każde z osobna są przedmiotem zainteresowań turysty. Jest to suma składników, stworzonych przez naturę, ukształtowanych przez historię i tworzonych przez współczesność. Pewne cechy środowiska geograficznego, które mogą stanowić podstawę rozwoju zjawisk turystycznych, a jednocześnie wywołać zainteresowanie turysty np. krajobraz, właściwości lecznicze, czyste wody, plaże, długozalegający na stokach śnieg, cisza, spokój Za atrakcję uznajemy wszystkie zjawiska i przedmioty przyciągające turystów, które obejmują obiekty przyrody i kultury, poziom cen, postawy ludności miejscowej wobec turystów, urządzenia turystyczne wraz z całą infrastrukturą turystyczną. Każdy walor (obiekt) przyrodniczy, dzieło człowieka, urządzenie lub impreza, które przyciągają gości w określone miejsce może być atrakcją turystyczną (np. urządzenia sportowo-rekreacyjne, urządzenia dla handlu i biznesu, infrastruktura, ubiór, społeczna charakterystyka – ubiór, sztuka, historia regionu). Za usługi uznajemy wszelkie czynności, które zaspokajają potrzeby turystów związane z samą podróżą oraz realizacją jej celu na obszarze turystycznym tj. zaspokajają potrzeby turystów przede, w czasie podróży i pobytów oraz po podróży. Składniki: Koncepcja: koncepcja produktu powinna zawierać opis idei produktu, w szczególności jego inspirację oraz sposób jego funkcjonowania należy wskazać konkretnie do kogo będzie adresowana oferta wraz z określeniem potrzeb i preferencji klientów, a także ich charakterystyki w kontekście miejsca zamieszkania, statusu majątkowego, używanego środka transportu, oczekiwań i motywów podróżowania Segmentacja rynku :

38 Działania warsztatowe
nazwa powinna być łatwa do zapamiętania, w miarę krótka, intrygująca, unikalna i nawiązująca do charakteru produktu oraz stanowiąca dobry punkt wyjścia do prowadzenia działań promocyjnych Nazwa : należy zdefiniować atuty i słabości produktu/pakietu, które będą punktem wyjścia do określenia zestawu koniecznych działań do podjęcia Mocne i słabe strony : Niezbędne działania wdrożeniowe: należy określić niezbędne działania w zakresie przygotowania zasobów ludzkich, zorganizowania przestrzeni turystycznej: dostępności komunikacyjnej, ochrony posiadanych zasobów, rozbudowy infrastruktury turystycznej i paraturystycznej, kooperacji instytucjonalnej Stan zaawansowania: należy określić na jakim etapie rozwoju znajduje się obecnie produkt/pakiet

39 Działania warsztatowe
należy określić moment wprowadzenia produktu/pakietu na rynek, podać wielkość terytorium sprzedaży produktu/pakietu, określić, kim są/będą klienci, nabywający produkt/pakiet Komercjalizacja: Promocja : należy podać logo i hasło promocyjne, czym się wyróżnia i jak wygląda jego promocja. Należy także podać jakie są plany dotyczące budowania wizerunku i promocji Sprzedaż : należy podać wszystkie kanały dystrybucji i sprzedaży, kto i w jaki sposób sprzedaje oferty

40 Działania warsztatowe
Zrządzanie/Koordynacja: należy określić przez kogo i w jaki sposób obecnie i w przyszłości produkt będzie zarządzany/koordynowany Podmioty uczestniczące w realizacji : należy zdefiniować wszystkich partnerów, których współudział jest niezbędny do wdrożenia produktu/pakietu i jego sprzedaży

41 Nazwa produktu/pakietu:
(nazwa powinna być łatwa do zapamiętania, w miarę krótka, intrygująca, unikalna i nawiązująca do charakteru produktu oraz stanowiąca dobry punkt wyjścia do prowadzenia działań promocyjnych) Obszar funkcjonowania produktu/pakietu: (obszar ten dotyczy obszaru, na którym zlokalizowany jest produkt tj. walory, atrakcje i usługi, obszar funkcjonowania produktu nie pokrywa się z obszarem sprzedaży produktu) Koncepcja produktu/pakietu: (koncepcja produktu powinna zawierać opis idei produktu, w szczególności jego inspirację oraz sposób jego funkcjonowania) Składniki produktu/pakietu: (należy określić elementy pakietu tj. walory, atrakcje, usługi, które będą przedmiotem zainteresowania oraz zakupu klientów. Jest to najważniejszy czynnik w procesie kreacji produktu/pakietu, który decyduje o jego atrakcyjności rynkowej i budowania przewagi konkurencyjnej. Jeżeli to możliwe należy wpisać konkretny program pakietu. Uwaga! Za walor uznajemy element środowiska przyrodniczego lub kulturowego, który stanowi lub może stanowić cel ruchu turystycznego. Jest to zarówno główny cel, w sposób zasadniczy przyczyniający się do ukierunkowania przyjazdu, jak i cel poboczny, uwzględniany z okazji przyjazdu bądź pobytu w danym regionie czy miejscowości. To zespół elementów środowiska naturalnego oraz elementów pozaprzyrodniczych, które wspólnie lub każde z osobna są przedmiotem zainteresowań turysty. Jest to suma składników, stworzonych przez naturę, ukształtowanych przez historię i tworzonych przez współczesność. Pewne cechy środowiska geograficznego, które mogą stanowić podstawę rozwoju zjawisk turystycznych, a jednocześnie wywołać zainteresowanie turysty np. krajobraz, właściwości lecznicze, czyste wody, plaże, długozalegający na stokach śnieg, cisza, spokój Za atrakcję uznajemy wszystkie zjawiska i przedmioty przyciągające turystów, które obejmują obiekty przyrody i kultury, poziom cen, postawy ludności miejscowej wobec turystów, urządzenia turystyczne wraz z całą infrastrukturą turystyczną. Każdy walor (obiekt) przyrodniczy, dzieło człowieka, urządzenie lub impreza, które przyciągają gości w określone miejsce może być atrakcją turystyczną (np. urządzenia sportowo-rekreacyjne, urządzenia dla handlu i biznesu, infrastruktura, ubiór, społeczna charakterystyka – ubiór, sztuka, historia regionu). Za usługi uznajemy wszelkie czynności, które zaspokajają potrzeby turystów związane z samą podróżą oraz realizacją jej celu na obszarze turystycznym tj. zaspokajają potrzeby turystów przede, w czasie podróży i pobytów oraz po podróży.)

42 Segmentacja rynku: (należy wskazać konkretnie do kogo będzie adresowana oferta wraz z określeniem potrzeb i preferencji klientów, a także ich charakterystyki w kontekście miejsca zamieszkania, statusu majątkowego, używanego środka transportu, oczekiwań i motywów podróżowania) Mocne i słabe strony produktu/pakietu: (należy zdefiniować atuty i słabości produktu/pakietu, które będą punktem wyjścia do określenia zestawu koniecznych działań do podjęcia) Komercjalizacja produktu/pakietu: (należy określić moment wprowadzenia produktu/pakietu na rynek, podać wielkość terytorium sprzedaży produktu/pakietu, określić, kim są/będą klienci, nabywający produkt/pakiet) Działania niezbędne do wdrożenia produktu/pakietu: (należy określić niezbędne działania w zakresie przygotowania zasobów ludzkich, zorganizowania przestrzeni turystycznej: dostępności komunikacyjnej, ochrony posiadanych zasobów, rozbudowy infrastruktury turystycznej i paraturystycznej, kooperacji instytucjonalnej) Stan zaawansowania: (należy określić na jakim etapie rozwoju znajduje się obecnie produkt/pakiet) Promocja produktu/pakietu: (należy podać logo i hasło promocyjne, czym się wyróżnia i jak wygląda jego promocja. Należy także podać jakie są plany dotyczące budowania wizerunku i promocji)

43 Sprzedaż produktu/pakietu:
(należy podać wszystkie kanały dystrybucji i sprzedaży, kto i w jaki sposób sprzedaje oferty) Zrządzanie/Koordynacja: (należy określić przez kogo i w jaki sposób obecnie i w przyszłości produkt będzie zarządzany/koordynowany). Podmioty uczestniczące w realizacji produktu/pakietu: (należy zdefiniować wszystkich partnerów, których współudział jest niezbędny do wdrożenia produktu/pakietu i jego sprzedaży) Uwagi i informacje dodatkowe:

44 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !!! Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego Kielce ul. Ściegiennego 2 pok.32 tel. (0 41) fax. (0 41 )


Pobierz ppt "Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google