Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Kielce, 18 września 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Kielce, 18 września 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Kielce, 18 września 2009 r.

2 czyli podstawowe informacje o projekcie. 1. Co, gdzie, kiedy, po co i jak, czyli podstawowe informacje o projekcie. czyli przypomnienie podstawowych założeń do kreowania produktów turystycznych 2. Metodologiczny punkt wyjścia, czyli przypomnienie podstawowych założeń do kreowania produktów turystycznych czyli warsztaty 3. Wspólna droga do … produktu, czyli warsztaty

3 CO, GDZIE, KIEDY, PO CO I JAK, CZYLI PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

4 Zawartość merytoryczna projektu: Zawartość merytoryczna projektu: kreacja produktów turystyki biznesowej, uzdrowiskowej, agroturystyki, turystyki dzieci i młodzieży Obszar projektu: Obszar projektu: województwo świętokrzyskie Termin realizacji: Termin realizacji: czerwiec – listopad 2009 r. Koordynator projektu: Koordynator projektu: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego Finansowanie: Finansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

5 Program operacyjny rozwoju produktów biznesowej, uzdrowiskowej, agroturystyki i turystyki dla dzieci i młodzieży ma być średniookresowym dokumentem planistycznym, uszczegóławiającym zapisy Strategii rozwoju turystyki dla województwa świętokrzyskiego w obszarze priorytetowym PRODUKT. Podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej regionu poprzez systemowy, zintegrowany rozwój produktów turystycznych. Stworzenie produktów innowacyjnych, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju poprzez powiązanie inicjatyw lokalnych z analizami rynku konsumentów. Skuteczne różnicowanie Województwa na rynku ofert turystycznych. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Województwa Rozwój gospodarczy wynikający z napływu środków od turystów i zwiększenia ruchu turystycznego. Szybki rozwój infrastruktury turystycznej i paraturystycznej. Aktywizacja partnerów społecznych i partnerów gospodarczych na rzecz rozwoju turystyki w Województwie.

6 CEL GŁÓWNY Określenie długofalowego scenariusza działań na rzecz rozwoju produktu turystycznego Cele gospodarcze: wzrost wpływów z PKB rozwój przedsiębiorczości wzrost atrakcyjności inwestycyjnej = inwestycje wzrost dochodów podatkowych samorządów podniesienie jakości usług ROZWÓJ LOKALNY Cele społeczne: powstanie nowych miejsc pracy oraz utrzymanie istniejących przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji aktywizacja społeczności lokalnych integrowanie społeczności lokalnych wokół turystyki Cele kulturalne: wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej zachowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego wymiana idei, kształtowanie tolerancji Cele turystyczne: zwiększenie liczby turystów rozwój funkcji turystycznych rozwój produktów turystycznych towarzyszących wykreowanie marki turystycznej produktu

7 ZAŁOŻENIE GŁÓWNE: Turystyka jest interdyscyplinarną i międzysektorową gałęzią gospodarki, stymulującą rozwój ekonomiczny i społeczny na poziomie lokalnym. Gospodarka turystyczna stanowi integralną całość, rozwój której warunkuje rozwój w kilku sferach tj.: produkt turystyczny, zasoby ludzkie, przestrzeń turystyczna, sfera instytucjonalna. Końcowym efektem aktywności turystycznej obszaru jest jego pozycjonowanie, zajęcie na rynku pożądanej pozycji, co skutkuje wzrostem ilości turystów, uruchamiających korzystne efekty synergiczne. Wykorzystanie istniejącego potencjału obszaru (położenie geograficzne, walory naturalne, walory antropogeniczne, zagospodarowanie przestrzenne). Produkt turystyczny przełożony na konkretną ofertę głównym stymulatorem rozwoju turystyki obszaru. Współpraca w układzie pionowym i poziomym, współpraca trójsektorowa w celu realizacji głównych założeń projektu. PRODUKT TURYSTYCZNY MA CHARAKTER WIELOWYMIAROWY

8 ETAP I PRZYGOTOWAWCZY a)Powołanie przy ROTWŚ zespołu programowego ds. opracowania programu rozwoju produktów turystyki biznesowej, uzdrowiskowej, agroturystyki i turystyki dla dzieci i młodzieży. b)Wybór zespołu ekspertów opracowujących program. c)Przeprowadzenie konsultacji co do pomysłów i rozwiązań dotyczących wdrażania produktów turystycznych. d)Analiza zasobów produktowych oraz analiza pierwotnej rynku turystycznego pod kątem segmentacji rynku i oczekiwań klientów w odniesieniu do najważniejszych turystycznie ośrodków województwa świętokrzyskiego, zaangażowanych w rozwój produktu turystycznego. e)Opracowanie wzoru fiszki produktowej oraz następnie zbioru inicjatyw produktowych w formie fiszek projektowych do dalszej realizacji.

9 ETAP II REALIZACYJNY – OPRACOWANIE DOKUMENTU a)Przeprowadzenie warsztatów strategicznych: turystyka dzieci i młodzieży, turystyka biznesowa, agroturystyka, turystyka uzdrowiskowa b)Analiza przez zespół realizujący Program pozyskanych danych c)Opracowanie produktów turystycznych wg przyjętego wzoru d)Opracowanie harmonogramu i zasad wdrażania produktów oraz systemu monitoringu i ewaluacji e)Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej dla czterech obszarów produktowych

10 Etap III PROMOCJA a) wydanie publikacji Produkty Turystyczne Województwa Świętokrzyskiego - zbiorczego przewodnika po najatrakcyjniejszych produktach turystycznych w województwie świętokrzyskim. Publikacja zawierać będzie atrakcyjną prezentację produktów turystycznych regionu świętokrzyskiego – prezentacje zdjęciową, opis produktów w formie tabelarycznej oraz logo wraz z systemem identyfikacji wizualnej dla poszczególnych obszarów produktowych, m.in.: - Delegacja wbrew regułom – dla obszaru produktów turystyki biznesowej - Klucz do zdrowia – dla obszaru produktów turystyki uzdrowiskowej - Swojskie klimaty – dla obszaru produktów agroturystyki -Świętokrzyska zielona szkoła – dla obszaru produktów turystyki dla dzieci i młodzieży b) przygotowanie prezentacji multimedialnej –Produkty turystyki biznesowej, uzdrowiskowej, agroturystyki i turystyki dla dzieci i młodzieży w województwie świętokrzyskim. Prezentacja zawierać będzie informację o 48 produktach (12 produktów turystyki biznesowej, 12 produktów turystyki uzdrowiskowej, 12 produktów agroturystyki oraz 12 produktów turystyki dla dzieci i młodzieży) c) konferencja podsumowująca - odbędzie się podczas wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki, planowanych na drugą połowę października 2009. Podczas konferencji efekty prac oraz plan dalszych działań przedstawione zostaną społeczności regionu świętokrzyskiego, zainteresowanej bezpośrednio rozwojem turystyki.

11 Etap III PROMOCJA d) konferencja prasowa – podczas konferencji, przedstawione zostaną dziennikarzom zainteresowanym bezpośrednio tematem turystyki, efekty projektu. Podczas konferencji przekazane zostaną informacje prasowe. e) audycje w telewizji (TVP3) – produkty turystyki biznesowej, uzdrowiskowej, agroturystyki i turystyki dla dzieci i młodzieży zostaną zaprezentowane w regionalnej TVP 3. Zaprezentowane zostaną najważniejsze efekty projektu. Szerokie grono odbiorców będzie miało okazję zapoznać się z projektem. f) promocja w Internecie - na stronach www.swietokrzyskie.travel (portal turystyczny województwa świętokrzyskiego, prowadzony przez ROTWŚ) powiązana konektorem z narodowym portalem www.polska.travel oraz www.rot.swietokrzyskie.travel (strona Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego) zaprezentowane zostaną szeroko wszystkie produkty wypracowane w ramach projektu. Zostaną wprowadzone także szczegółowe dane o imprezach, atrakcjach związanych z turystyką biznesową, uzdrowiskową, agroturystyka i turystyka dla dzieci i młodzieży. Przedstawione zostaną gotowe pakiety ofert, wypracowane przez tour operatorów w obszarze wszystkich czterech obszarów produktowych.

12 Część I. Podstawy rozwoju produktów turystyki biznesowej, uzdrowiskowej, agroturystyki i turystyki dla dzieci i młodzieży w województwie świętokrzyskim 1. Produkt turystyczny w regionie, jego komponenty i specyfika 2. Program Rozwoju Produktów Turystyki Biznesowej, Uzdrowiskowej, Agroturystyki i Turystyki dla Dzieci i Młodzieży, jako strategiczne działanie na rzecz rozwoju turystyki w regionie 2.1. Umiejscowienie programu w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Świętokrzyskim na lata 2006-2014 2.2. Program Rozwoju Produktów Turystyki Biznesowej, Uzdrowiskowej, Agroturystyki i Turystyki dla Dzieci i Młodzieży Województwa Świętokrzyskiego, a strategie i plany rozwoju turystyki na poziomie województwa i kraju.

13 Część II. Założenia do wdrażania programu 4. Koncepcja rozwoju produktów turystyki biznesowej, uzdrowiskowej, agroturystyki i turystyki dla dzieci i młodzieży (poszczególne produkty zostaną opisane w następujący sposób: a) nazwa produktu, b) cel rozwoju produktu, c) wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za koordynację rozwoju produktu, d) określenie obszaru rozwoju produktu, e) opis koncepcji produktu, f) charakterystyka sposobów komercjalizacji produktu g) zestawienie podmiotów uczestniczących w realizacji produktu, 5. Wdrażanie programu, 6. System identyfikacji wizualnej dla czterech obszarów produktowych; - system identyfikacji wizualnej dla obszaru produktów turystyki biznesowej, - system identyfikacji wizualnej dla obszaru produktów turystyki uzdrowiskowej, - system identyfikacji wizualnej dla obszaru produktów agroturystyki, - system identyfikacji wizualnej dla obszaru produktów turystyki dla dzieci i młodzieży.

14 METODOLOGICZNY PUNKT WYJŚCIA, CZYLI PRZYPOMNIENIE PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ DO KREOWANIA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH

15 WIELOSEKTOROWE ODDZIAŁYWANIA TURYSTYKI Rozwój gospodarczy Rozwój społeczny Rozwój kulturalny Rozwój przestrzenny Rozwój prawno- polityczny Rozwój przedsiębiorczości Wzrost obrotów handlu i usług Wzrost dochodów podatkowych samorządów Utrwalenie wizerunku regionu jako atrakcyjnej lokalizacji gospodarczej, co korzystnie wpływa na przyciąganie kapitału Podniesienie jakości usług Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców Spadek bezrobocia Podniesienie poziomu wykształcenia (jako skutek konieczności dostosowania się do istniejących na rynku wymagań) Poprawa warunków życia mieszkańców Zachowanie kulturowego dziedzictwa i tradycji Wymiana idei i poglądów Nowe imprezy i wydarzenia kulturalne Poprawa dostępności komunikacyjnej, w tym poprawa stanu technicznego dróg Zabezpieczenie środowiska naturalnego, poprawa krajobrazu oraz estetyki regionu Rozwój współpracy międzyregional. oraz międzynar. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

16 ROZWÓJ TURYSTYKI ELEMENT NAPĘDZAJĄCY WARUNEK KONIECZNY URUCHAMIAJĄCY PROCESY ROZWOJOWE POWÓD PRZYJAZDU PRODUKT TURYSTYCZNY KLIENT I JEGO POTRZEBY

17 To, co podlega zakupowi przez turystę w trakcie podróży: Nocleg Wyżywienie Transport Atrakcje Całość przeżyć i doświadczeń zdobytych przez turystę w trakcie jego podróży – od momentu wyjazdu do powrotu do domu. Produkt turystyczny to wszystko, co zostało przez turystę zakupione oraz wrażenia związane z odbytą podróżą.

18 Walory (pakiet elementów oferowanych przez miejsce) - turystyczne walory naturalne i kulturowe Infrastruktura (zespół obiektów i urządzeń stanowiących wyposażenie obszaru, umożliwiających korzystanie z walorów) - infrastruktura turystyczna - infrastruktura paraturystyczna - infrastruktura techniczna i społeczna Usługi umożliwiające dojazd do miejsca pobytu, pobyt i powrót do miejsca zamieszkania Usługi świadczone w powiązaniu z walorami turystycznymi (pilotaż, przewodnictwo, imprezy, wypożyczalnie sprzętu etc.) Dostępność (stopień swobody wejścia do miejsca podróży ze względu na wymogi formalno-prawne) KOMPLEMENTARNOŚĆ

19 Oryginalna kompozycja różnych dóbr turystycznych (walorów i atrakcji) oraz wszelkich usług umożliwiających ich turystyczne wykorzystanie w trakcie podróży lub pobytu. pomysł Punkt wyjścia pomysł, który spowoduje zainteresowanie turystów.

20 Zbiór użyteczności związanych z podróżami turystycznymi, czyli dostępne na rynku dobra i usługi turystyczne umożliwiające ich planowanie, odbywanie, przeżywanie oraz gromadzenie doświadczeń z nimi związanych.

21 PRODUKT TURYSTYCZNY Walory Usługa Wizerunek miejsca Organizacja Pomysł Źródło: J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005

22 Produkt turystyczny Elementy materialneUsługiOtoczenie Walory turystyczneTransportPogoda Infrastruktura turystycznaZakwaterowanieKontakty towarzyskie WyżywienieGastronomiaWrażenia, emocje PamiątkiPilotaż, przewodnictwoNowe doświadczenia, umiejętności Sprzęt turystyczny i sportowy WypożyczalnieWizerunek miejsca Idea (pomysł), organizacja Sfera ekonomicznaSfera psychlogiczna Źródło: J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005

23 Produkt poszerzony Składniki tworzące jego krąg przyczyniają się do wyróżnienia produktu na rynku Produkt potencjalny Jest tym wszystkim, co może dodatkowo uatrakcyjnić pobyt i przyciągnąć nabywcę Rdzeń produktu Jest związany z głównym motywem podróżowania. Zaspokaja potrzebę podstawową Produkt rzeczywisty Jest ofertą realnej usługowej kompozycji o określonej strukturze i poziomie jakościowym

24 PRODUKT RDZEŃ PRODUKTU Poznanie, wypoczynek, zadowolenie PRODUKT RZECZYWISTY przeloty przejazdy posiłki wycieczki POSZERZONY Serwis posprze- dażowy Porady sprzedaży produktu Bezpłatna opieka lekarska Bezpłatne ubezpieczenia dancingi pogadanki Dodatkowe wycieczki Rezerwacja komputerowa

25 Produkt turystyczny podatny jest na sezonowość. Jedność procesu produkcji i konsumpcji produktu turystycznego. Produkt turystyczny jest niemagazynowalny. Elementy produktu turystycznego występują nie tylko w miejscu obszaru recepcyjnego, ale również w miejscu obszaru generującego ruch turystyczny. Sprzedaż produktu turystycznego wymaga większych działań marketingowych i promocyjnych.

26 OKREŚLENIE RDZENIA PRODUKTU: co turysta rzeczywiście kupuje?, jaką podstawową potrzebę zamierza zaspokoić zawierając UWAGA RDZEŃ NIE JEST PRZEDMIOTEM TRANSAKCJI!!! transakcję? UWAGA RDZEŃ NIE JEST PRZEDMIOTEM TRANSAKCJI!!! WYBÓR PRODUKTU RZECZYWISTEGO: jakie należy zawrzeć usługi (dobra) by zaspokoić potrzebę podstawową i potrzeby komplementarne (np. bezpieczeństwa, informacji, żywienia)? WYBÓR PRODUKTU POSZERZONEGO: co wprowadzić jeszcze do pakietu by uatrakcyjnić produkt i przyciągnąć nabywcę?

27 Produkt turystyczny - rzeczPrzewodniki, mapy turystyczne, pamiątki, np. Multimedialny Plan Łodzi, Multimedialne Przewodniki po obiektach muzealnych: Zamku Królewskim w Warszawie, Wawelu w Krakowie, galerii malarstwa polskiego Muzeum Narodowego w Warszawie Produkt turystyczny – usługaPojedyncza usługa turystyczna: hotelarska, gastronomiczna, transportowa, przewodnicka, np. tanie linie lotnicze Produkt turystyczny – wydarzenieCharakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, organizacyjną, przestrzenną, funkcjonuje samodzielnie lub może być częścią składową produktu turystycznego – imprezy lub produktu turystycznego – miejsca, np. Dymarki Świętokrzyskie, Festiwal Kuchni Śląskiej, Bloomsday, Międzynarodowe Targi Chleba, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota Produkt turystyczny – impreza (pakiet, impreza all inclusive Składa się z zestawu kilku usług lub usług i dóbr materialnych, oferowanych przez organizatorów turystyki, wycieczki, wczasy, rajdy, np. unikatowe wycieczki dla miłośników roślin i pięknych ogrodów, pobyty bird watching Produkt turystyczny – obiektCharakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących, skupionych w jednym miejscu (obiekcie), mającym charakter punktowy (muzeum, zabytek, hala widowiskowo-sportowa, centrum konferencyjne, hotel, jaskinia, pomnik przyrody, np. zamek krzyżacki w Malborku, dąb Bartek, kopalnia Guido w Zabrzu Produkt turystyczny – szlakSkłada się z wielu miejsc lub obiektów związanych z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, oznakowaną trasą oraz z różnorodnej infrastruktury turystycznej, zlokalizowanej wzdłuż szlaku, np. Europejski Szlak Cysterski, Szlak Św. Jakuba, Europejska Sieć Dróg Rowerowych Eurovelo. Produkt turystyczny – obszarJest szczególnym, zdeterminowanym geograficznie rodzajem produktu. Wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi (region, powiat, miejscowość, park narodowy), np. Kraina w Kratę, Mazurski Eden – Galindia, Źródło: J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005

28 (...) klient, rozważając dowolną formę podróży, może definiować produkt (turystyczny) jako pakiet składników materialnych i niematerialnych, opartych na możliwościach spędzenia czasu w miejscu docelowym. Pakiet jest postrzegany przez turystę jako przeżycie dostępne za określoną cenę". V.T.C. Middleton Pakiet turystyczny (package) to kombinacja dwóch lub więcej elementów sprzedawanych jako jeden produkt po zryczałtowanej cenie, w której koszty poszczególnych pozycji nie są wyodrębnione. W podróżach i turystyce termin ten jest używany jako synonim podróży zryczałtowanej (inclusive tour).

29 Pakiet jako produkt to standardowe, znajdujące się pod kontrolą jakościową, powtarzalne oferty składające się z dwóch lub więcej składników: transportu, zakwaterowania, wyżywienia, atrakcji turystycznych, innych urządzeń oraz usług (np. ubezpieczenie turystyczne). Pakiety sprzedawane ogólnej klienteli są prezentowane w wydawnictwach promocyjnych lub innych środkach przekazu i oferowane do sprzedaży potencjalnym klientom po opublikowanej łącznej cenie, w której koszty składników produktu nie są identyfikowane oddzielnie". V.T.C. Middleton

30 W skład pakietu turystycznego nie muszą wchodzić wszystkie możliwe elementy oferty turystycznej, ale zazwyczaj są to dobra i usługi podstawowe. Dobra i usługi dodatkowe są traktowane jako fakultatywne. PAKIETY UŁATWIAJĄ WYBÓR WSZYSTKIM NIEZDECYDOWANYM!!! PAKIET PODSTAWOWY

31 PRODUKT TURYSTYCZNY Usługa noclegowa, usługa gastronomiczna, usługa transportowa Usługa noclegowa, usługa gastronomiczna, Elementy fakultatywne Usługa noclegowa, usługa gastronomiczna, usługa transportowa, elementy dodatkowe Usługa noclegowa, usługa gastronomiczna, usługa transportowa, elementy dodatkowe PAKIET FAKULTATYWNY PAKIET POSZERZONY PAKIET PODSTAWOWY PAKIET FAKULTATYWNY Źródło: J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005

32 pakiet podstawowy obejmuje dobra i usługi podstawowe (w kategoriach tury­stycznych), tj. nocleg, wyżywienie, transport itd.; pakiet poszerzony obejmuje, oprócz pakietu podstawowego, także usługi i do­bra dodatkowe, zwiększające atrakcyjność oferty, na wybór których klient (turysta) zazwyczaj nie ma wpływu; pakiet fakultatywny obejmuje wszystkie elementy uzupełniające pakiet podsta­wowy (lub poszerzony), które turysta może zamówić za określoną dopłatą; mogą być one swobodnie wybierane w różnych konfiguracjach przez klientów; w przy­padku gdy jest to tylko pojedyncza usługa, mówimy o elemencie fakultatywnym.

33 pakiety standardowe przygotowywane dla wszystkich klientów (zbiorowych lub indywidualnych) z docelowego segmentu rynku, produkowane z reguły na dużą skalę według przyjętego schematu, opisywane w katalogach w celu znalezienia chętnych na ich zakup (poszukiwanie klienta na określony produkt); pakiety specjalne przygotowywane na konkretne zamówienia, w których zgodnie z życzeniem klienta (zbiorowego lub indywidualnego) może występować dowolna kombinacja usług podstawowych, dodatkowych i fakultatywnych (tworzenie produktu na miarę oczekiwań klienta).

34 Produkt turystyczny to zintegrowany układ oczekiwań, korzyści i wrażeń tworzących unikalną kompozycję trzech podróży: wyobrażonej, rzeczywistej i zapamiętanej. PODSTAWOWA WSKAZÓWKA DO BUDOWY PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH

35 Wspólna droga do … produktu, czyli warsztaty

36 Dla celów niniejszego projektu jako produkt turystyczny przyjmujemy oryginalną kompozycję różnych dóbr turystycznych (walorów i atrakcji) oraz wszelkich usług umożliwiających ich turystyczne wykorzystanie w trakcie podróży lub pobytu. Za turystykę biznesową przyjmujemy – wszelkie pobyty w celach służbowych, ale szczególnie w ramach naszego projektu pobyty związane z indywidualnymi podróżami służbowymi na teren Świętokrzyskiego, pobyty integracyjne i motywacyjne oraz pobyty przy okazji organizowanych targów, konferencji, szkoleń, seminariów etc. Ważnym jej elementem jest oferta dla osób towarzyszących. TWORZYMY PAKIETY GOTOWE DO SPRZEDAŻY Natomiast pakiet turystyczny (package) to kombinacja dwóch lub więcej elementów sprzedawanych jako jeden produkt po zryczałtowanej cenie, w której koszty poszczególnych pozycji nie są wyodrębnione.

37 Obszar funkcjonowania: Składniki: Koncepcja: Segmentacja rynku : dotyczy obszaru, na którym zlokalizowany jest produkt tj. walory, atrakcje i usługi, obszar funkcjonowania produktu nie pokrywa się z obszarem sprzedaży produktu koncepcja produktu powinna zawierać opis idei produktu, w szczególności jego inspirację oraz sposób jego funkcjonowania należy określić elementy pakietu tj. walory, atrakcje, usługi, które będą przedmiotem zainteresowania oraz zakupu klientów. Jest to najważniejszy czynnik w procesie kreacji produktu/pakietu, który decyduje o jego atrakcyjności rynkowej i budowania przewagi konkurencyjnej. Jeżeli to możliwe należy wpisać konkretny program pakietu. Za walor uznajemy element środowiska przyrodniczego lub kulturowego, który stanowi lub może stanowić cel ruchu turystycznego. Jest to zarówno główny cel, w sposób zasadniczy przyczyniający się do ukierunkowania przyjazdu, jak i cel poboczny, uwzględniany z okazji przyjazdu bądź pobytu w danym regionie czy miejscowości. To zespół elementów środowiska naturalnego oraz elementów pozaprzyrodniczych, które wspólnie lub każde z osobna są przedmiotem zainteresowań turysty. Jest to suma składników, stworzonych przez naturę, ukształtowanych przez historię i tworzonych przez współczesność. Pewne cechy środowiska geograficznego, które mogą stanowić podstawę rozwoju zjawisk turystycznych, a jednocześnie wywołać zainteresowanie turysty np. krajobraz, właściwości lecznicze, czyste wody, plaże, długozalegający na stokach śnieg, cisza, spokój Za atrakcję uznajemy wszystkie zjawiska i przedmioty przyciągające turystów, które obejmują obiekty przyrody i kultury, poziom cen, postawy ludności miejscowej wobec turystów, urządzenia turystyczne wraz z całą infrastrukturą turystyczną. Każdy walor (obiekt) przyrodniczy, dzieło człowieka, urządzenie lub impreza, które przyciągają gości w określone miejsce może być atrakcją turystyczną (np. urządzenia sportowo-rekreacyjne, urządzenia dla handlu i biznesu, infrastruktura, ubiór, społeczna charakterystyka – ubiór, sztuka, historia regionu). Za usługi uznajemy wszelkie czynności, które zaspokajają potrzeby turystów związane z samą podróżą oraz realizacją jej celu na obszarze turystycznym tj. zaspokajają potrzeby turystów przede, w czasie podróży i pobytów oraz po podróży. należy wskazać konkretnie do kogo będzie adresowana oferta wraz z określeniem potrzeb i preferencji klientów, a także ich charakterystyki w kontekście miejsca zamieszkania, statusu majątkowego, używanego środka transportu, oczekiwań i motywów podróżowania

38 Nazwa : Mocne i słabe strony : Niezbędne działania wdrożeniowe: należy określić na jakim etapie rozwoju znajduje się obecnie produkt/pakiet nazwa powinna być łatwa do zapamiętania, w miarę krótka, intrygująca, unikalna i nawiązująca do charakteru produktu oraz stanowiąca dobry punkt wyjścia do prowadzenia działań promocyjnych należy zdefiniować atuty i słabości produktu/pakietu, które będą punktem wyjścia do określenia zestawu koniecznych działań do podjęcia należy określić niezbędne działania w zakresie przygotowania zasobów ludzkich, zorganizowania przestrzeni turystycznej: dostępności komunikacyjnej, ochrony posiadanych zasobów, rozbudowy infrastruktury turystycznej i paraturystycznej, kooperacji instytucjonalnej Stan zaawansowania:

39 Komercjalizacja: należy określić moment wprowadzenia produktu/pakietu na rynek, podać wielkość terytorium sprzedaży produktu/pakietu, określić, kim są/będą klienci, nabywający produkt/pakiet Promocja : należy podać logo i hasło promocyjne, czym się wyróżnia i jak wygląda jego promocja. Należy także podać jakie są plany dotyczące budowania wizerunku i promocji Sprzedaż : należy podać wszystkie kanały dystrybucji i sprzedaży, kto i w jaki sposób sprzedaje oferty

40 Podmioty uczestniczące w realizacji : należy określić przez kogo i w jaki sposób obecnie i w przyszłości produkt będzie zarządzany/koordynowanyZrządzanie/Koordynacja: należy zdefiniować wszystkich partnerów, których współudział jest niezbędny do wdrożenia produktu/pakietu i jego sprzedaży

41 Nazwa produktu/pakietu: (nazwa powinna być łatwa do zapamiętania, w miarę krótka, intrygująca, unikalna i nawiązująca do charakteru produktu oraz stanowiąca dobry punkt wyjścia do prowadzenia działań promocyjnych) Obszar funkcjonowania produktu/pakietu: (obszar ten dotyczy obszaru, na którym zlokalizowany jest produkt tj. walory, atrakcje i usługi, obszar funkcjonowania produktu nie pokrywa się z obszarem sprzedaży produktu) Koncepcja produktu/pakietu: (koncepcja produktu powinna zawierać opis idei produktu, w szczególności jego inspirację oraz sposób jego funkcjonowania) Składniki produktu/pakietu: (należy określić elementy pakietu tj. walory, atrakcje, usługi, które będą przedmiotem zainteresowania oraz zakupu klientów. Jest to najważniejszy czynnik w procesie kreacji produktu/pakietu, który decyduje o jego atrakcyjności rynkowej i budowania przewagi konkurencyjnej. Jeżeli to możliwe należy wpisać konkretny program pakietu. Uwaga! Za walor uznajemy element środowiska przyrodniczego lub kulturowego, który stanowi lub może stanowić cel ruchu turystycznego. Jest to zarówno główny cel, w sposób zasadniczy przyczyniający się do ukierunkowania przyjazdu, jak i cel poboczny, uwzględniany z okazji przyjazdu bądź pobytu w danym regionie czy miejscowości. To zespół elementów środowiska naturalnego oraz elementów pozaprzyrodniczych, które wspólnie lub każde z osobna są przedmiotem zainteresowań turysty. Jest to suma składników, stworzonych przez naturę, ukształtowanych przez historię i tworzonych przez współczesność. Pewne cechy środowiska geograficznego, które mogą stanowić podstawę rozwoju zjawisk turystycznych, a jednocześnie wywołać zainteresowanie turysty np. krajobraz, właściwości lecznicze, czyste wody, plaże, długozalegający na stokach śnieg, cisza, spokój Za atrakcję uznajemy wszystkie zjawiska i przedmioty przyciągające turystów, które obejmują obiekty przyrody i kultury, poziom cen, postawy ludności miejscowej wobec turystów, urządzenia turystyczne wraz z całą infrastrukturą turystyczną. Każdy walor (obiekt) przyrodniczy, dzieło człowieka, urządzenie lub impreza, które przyciągają gości w określone miejsce może być atrakcją turystyczną (np. urządzenia sportowo-rekreacyjne, urządzenia dla handlu i biznesu, infrastruktura, ubiór, społeczna charakterystyka – ubiór, sztuka, historia regionu). Za usługi uznajemy wszelkie czynności, które zaspokajają potrzeby turystów związane z samą podróżą oraz realizacją jej celu na obszarze turystycznym tj. zaspokajają potrzeby turystów przede, w czasie podróży i pobytów oraz po podróży.)

42 Segmentacja rynku: (należy wskazać konkretnie do kogo będzie adresowana oferta wraz z określeniem potrzeb i preferencji klientów, a także ich charakterystyki w kontekście miejsca zamieszkania, statusu majątkowego, używanego środka transportu, oczekiwań i motywów podróżowania) Mocne i słabe strony produktu/pakietu: (należy zdefiniować atuty i słabości produktu/pakietu, które będą punktem wyjścia do określenia zestawu koniecznych działań do podjęcia) Komercjalizacja produktu/pakietu: (należy określić moment wprowadzenia produktu/pakietu na rynek, podać wielkość terytorium sprzedaży produktu/pakietu, określić, kim są/będą klienci, nabywający produkt/pakiet) Działania niezbędne do wdrożenia produktu/pakietu: (należy określić niezbędne działania w zakresie przygotowania zasobów ludzkich, zorganizowania przestrzeni turystycznej: dostępności komunikacyjnej, ochrony posiadanych zasobów, rozbudowy infrastruktury turystycznej i paraturystycznej, kooperacji instytucjonalnej) Stan zaawansowania: (należy określić na jakim etapie rozwoju znajduje się obecnie produkt/pakiet) Promocja produktu/pakietu: (należy podać logo i hasło promocyjne, czym się wyróżnia i jak wygląda jego promocja. Należy także podać jakie są plany dotyczące budowania wizerunku i promocji)

43 Sprzedaż produktu/pakietu: (należy podać wszystkie kanały dystrybucji i sprzedaży, kto i w jaki sposób sprzedaje oferty) Zrządzanie/Koordynacja: (należy określić przez kogo i w jaki sposób obecnie i w przyszłości produkt będzie zarządzany/koordynowany). Podmioty uczestniczące w realizacji produktu/pakietu: (należy zdefiniować wszystkich partnerów, których współudział jest niezbędny do wdrożenia produktu/pakietu i jego sprzedaży) Uwagi i informacje dodatkowe:

44 Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego Kielce ul. Ściegiennego 2 pok.32 tel. (0 41) 361 80 57 fax. (0 41 ) 348 00 60 e-mail: rot@swietokrzyskie.travel e-mail: rot@swietokrzyskie.travel http:// www.swietokrzyskie.travel


Pobierz ppt "Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Kielce, 18 września 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google