Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RODZIC JAKO DORADCA SWOJEGO DZIECKA PRZY WYBORZE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Biuro Edukacji m. st. Warszawy WCIES.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RODZIC JAKO DORADCA SWOJEGO DZIECKA PRZY WYBORZE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Biuro Edukacji m. st. Warszawy WCIES."— Zapis prezentacji:

1 RODZIC JAKO DORADCA SWOJEGO DZIECKA PRZY WYBORZE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Biuro Edukacji m. st. Warszawy WCIES

2 Dlaczego Rodzic? Większość młodych ludzi pytanych o to kto jest dla nich najważniejszym doradcą przy wyborze drogi edukacji wskazuje rodziców, następnie kolegów i nauczycieli.

3 Kto może wspomóc rodziców i nauczycieli? Doradca zawodowy, który jest specjalistą od rozpoznania predyspozycji, pomaga młodzieży i dorosłym w wyborze drogi kształcenia i zawodu.

4 Co należy wiedzieć? Zanim skorzystacie Państwo z pomocy doradcy zapisując dziecko na wizytę powinniście zapoznać się z kilkoma uwagami:

5 Rozwój zawodowy człowieka Według jednej z teorii zawodoznawczych, teorii Donalda E. Supera młody człowiek od 15 do 24 roku życia znajduje się w fazie poszukiwań.

6 Czynniki wyboru Pierwsze wybory dzieci związane z przyszłą karierą dokonywane są na podstawie: potrzeb zainteresowań umiejętności wartości oraz dostępnych możliwości

7 Wsparcie przy podejmowaniu decyzji Rodzice, nauczyciele, doradca szkolny i zawodowy mają za zadanie pomóc dziecku w zdiagnozowaniu tych czynników i podjęciu decyzji w sprawie wyboru dalszej ścieżki edukacji.

8 Ścieżki kształcenia Ścieżka edukacyjna wybierana jest w ramach indywidualnego projektu życiowego.

9 Planowanie drogi edukacyjnej Planowanie przyszłości dziecka powinno odbywać się w trzech etapach:

10 Etap pierwszy – poznanie siebie Czyli zidentyfikowanie własnych: zainteresowań umiejętności uzdolnień ocena stanu zdrowia

11 Etap drugi – poznanie świata edukacji i pracy dróg edukacji świata zawodów zawodów, których wykonywanie daje szanse zatrudnienia

12 Etap trzeci – planowanie kariery czyli jak zrealizować marzenia? Poprzez: kształtowanie umiejętności wykorzystania informacji kształtowanie umiejętności planowania i podejmowania decyzji poznanie metod poszukiwania pracy tworzenie własnego portfolio pod kierunkiem doradcy zawodowego

13 Zmiany w systemie edukacji od roku szkolnego 2012/2013 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zasadnicze zmiany: w systemie szkolnictwa przestają istnieć licea uzupełniające, technika uzupełniające oraz licea profilowane (będą one stopniowo wygaszane, ponieważ wstrzymany został nabór do nich).

14 Co po gimnazjum? Po ukończeniu gimnazjum uczeń może wybrać: trzyletnie liceum ogólnokształcące czteroletnie technikum trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową trzyletnią szkołę specjalną

15 Co po gimnazjum? trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwi uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, drogę edukacji zawodowej rozpoczyna się po maturze.

16 Co po gimnazjum? czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, dyplom można odebrać z suplementem Europass, prezentującym umiejętności zawodowe i kompetencje w sposób czytelny w całej Unii Europejskiej

17 Co po gimnazjum? trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa, której ukończenie umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

18 Schemat systemu edukacji Przedszkole dzieci od 3 do 5 lat ostatni rok obowiązkowo Szkoła podstawowa 6 lat nauki Gimnazjum 3 lata nauki Gimnazjum * dla dorosłych Liceum* ogólnokształcące 3 lata nauki Technikum * 4 lata nauk i (egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe) Zasadnicza Szkoła Zawodowa * 3 lata nauki (egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe) M a t u r a * Szkoła wyższa * Kwalifikacyjne * kursy zawodowe Liceum * ogólnokształcące dla dorosłych Szkoła policealna *

19 Na schemacie uwzględniono szkołę policealną, aby przedstawić wszystkie możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych szkoła policealna to szkoła dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie

20 Zawody gastronomiczne, hotelarskie, turystyczne, ekonomiczne Kelner Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik hotelarstwa Technik technologii żywności Technik obsługi turystycznej Technik ekonomista Technik handlowiec Technik organizacji reklamy Technik eksploatacji portów i terminali Technik logistyk Technik spedytor 1. Cukiernik - ZSZ Kucharz – ZSZ Sprzedawca - ZSZ Zawody, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe

21 Zawody branży budowlanej Technik budownictwa Technik urządzeń sanitarnych Zawody branży samochodowej Technik pojazdów samochodowych Technik mechatronik Lakiernik – ZSZ Mechanik pojazdów samochodowych - ZSZ Zawody elektryczne, elektroniczne, mechaniczne, informatyczne Technik elektryk Technik elektroenergetyk transportu Technik elektronik Technik informatyk Technik teleinformatyk Technik energetyk Elektryk – ZSZ Monter elektronik - ZSZ Zawody, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe

22 Zawody innych branż- chemiczne, geodezyjne, odzieżowe, ogrodnicze Technik geodeta Technik geolog Technik awionik Technik mechanik lotniczy Technik ochrony środowiska Technik architektury krajobrazu Technik analityk Technik usług fryzjerskich Fototechnik Technik procesów drukowania Technik technologii odzieży Technik księgarstwa Ogrodnik – ZSZ Fotograf – ZSZ Drukarz – ZSZ Fryzjer – ZSZ Złotnik – jubiler - ZSZ

23 Zmiany w kształceniu zawodowym Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego(Dz.U z 2012 r. poz. 7). Obudowa programowa kształcenia zawodowego – podstawa programowa. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach(Dz.U z 2012 r. poz. 184).. Organizacja kształcenia zawodowego – ramowe plany nauczania. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(Dz.U z 2012 r. poz. 204). System egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych(Dz.U z 2012 r.poz. 262). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych(Dz.U z 2012 r. poz. 188). Kwalifikacyjne kursy zawodowe. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych(Dz.U z 2012 r. poz. 186).

24 Jakie inne zmiany przewiduje znowelizowana Ustawa ? ustawa umożliwia łączenie szkół zawodowych w centra kształcenia zawodowego i ustawicznego nauka w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych (podobnie jak to jest w liceach ogólnokształcących) jest powiązana z nauką w gimnazjach - treści tam rozpoczęte będą kontynuowane w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w technikum i zasadniczej szkole zawodowej uczniowie opanują te same zagadnienia z kształcenia ogólnego co uczniowie w pierwszej klasie liceum

25 Z zasadniczej szkoły zawodowej do liceum dla dorosłych dzięki temu absolwenci zreformowanych zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować naukę np. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych od razu od drugiej klasy.

26 Nauka zawodu w Technikum Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu wszystkich egzaminów wymaganych w danym zawodzie. Dyplom uczeń może odebrać z suplementem Europass, prezentującym umiejętności zawodowe i kompetencje w sposób czytelny w całej Unii Europejskiej. W technikum uczeń uczy się również przedmiotów ogólnokształcących, może więc przystąpić do matury.

27 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany w trakcie trwania edukacji zawodowej. Jest egzaminem zewnętrznym. Liczba egzaminów w danym zawodzie jest zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W praktyce jest to jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie.

28 Jakie inne zmiany przewiduje znowelizowana Ustawa? W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie jednej kwalifikacji uczeń będzie uzyskiwał świadectwo zdobycia tej kwalifikacji, a po zdaniu wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie otrzyma dyplom.

29 Źródło: Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga KOWEZiU, Warszawa 2013

30 Zasady wyboru przedmiotów w technikum Uczeń wybiera 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym związane z kształceniem w danym zawodzie Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia Przedmiotem uzupełniającym będzie najczęściej historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce oraz zajęcia artystyczne

31 Zasady wyboru przedmiotów w LO uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym, jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia, jeżeli nie wybrał historii w zakresie rozszerzonym, uczęszcza na zajęcia z historii i społeczeństwa, jeżeli nie wybrał biologii, chemii, fizyki lub geografii w zakresie rozszerzonym, uczęszcza na zajęcia z przyrody, obowiązkowe podstawowe przedmioty ogólnokształcące realizuje w klasie I - z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego, matematyki i wychowania fizycznego), ofertę zajęć realizowanych w zakresie rozszerzonym ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym

32 Co po liceum ogólnokształcącym? Matura, jako przepustka na studia, jest pierwszą fazą kształcenia w kierunku zdobycia zawodu. Zanim podejmiecie Państwo razem z dzieckiem decyzję o dłuższej drodze kształcenia powinniście odpowiedzieć m.in. na takie pytania:

33 Co po liceum ogólnokształcącym? Czy jesteście Państwo przekonani co do słuszności decyzji o podjęciu w przyszłości przez Państwa dziecko studiów? Czy wyższe wykształcenie będzie dziecku potrzebne do podjęcia wymarzonej pracy? Czy dziecko ma odpowiednią motywację i wytrwałość, by zrealizować swoje plany związane z długą drogą kształcenia w celu zdobycia wymarzonego zawodu?

34 Co po liceum ogólnokształcącym? Jeżeli tak to jest do wyboru bardzo wiele możliwości:

35 Co po liceum ogólnokształcącym? Studia pierwszego stopnia – wykształcenie wyższe zawodowe – trwają 3 lata, otrzymujesz tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera Uzupełniające studia magisterskie – trwają 2 lata, tytuł zawodowy magistra (kierunek tych studiów może się być inny od kierunku studiów pierwszego stopnia) Jednolite studia magisterskie – trwają 5 lat, otrzymujesz tytuł zawodowy magistra uprawniający do wykonywania konkretnych zawodów (np. farmacja, prawo, psychologia, weterynaria, konserwacja i restauracja dzieł sztuki) Studia podyplomowe Studia doktoranckie – mając tytuł zawodowy magistra możesz podjąć te studia, otrzymujesz stopień naukowego doktora ( studia te mają bardzo indywidualny charakter)

36 Grupy kierunków studiów Artystyczne – scenografia, aktorstwo, architektura wnętrz Ekonomiczne – finanse, rachunkowość Filologie i językoznawstwo – filologia angielska polska Humanistyczne – filozofia, archeologia Informatyczne – teleinformatyka, matematyka z informatyką Prawo i administracja – prawo i zarządzanie, gospodarka i administracja publiczna Przyrodnicze, biologiczne – biochemia, biotechnologia, geologia Teologiczne – etyka, teologia Turystyka – turystyka i rekreacja,krajoznawstwo Wychowanie fizyczne – sport, wychowanie fizyczne Komunikacja, media – komunikacja europejska

37 Grupy kierunków studiów Pedagogika, edukacja – pedagogika specjalna, logopedia Nauki społeczne, politologia – europeistyka, nauki społeczne Nauki o żywieniu i żywności – dietetyka, technologia żywności Medyczne i nauki o zdrowiu – fizjoterapia, farmacja Techniczne – automatyka i robotyka, budownictwo, energetyka Kulturoznawstwo – orientalistyka, studia wschodnie Rolnicze – rolnictwo, ogrodnictwo Ścisłe – chemia, fizyka, astronomia

38 Co się teraz studiuje? Najbardziej oblegane kierunki studiów w roku 2012/2013 Informatyka osób Zarządzanie osób Prawo osób Budownictwo osób Pedagogika osób Ekonomia osób Inżynieria środowiska osób Zarządzanie i inżynieria produkcji osób Finanse i rachunkowość osób Mechanika i budowa maszyn osób Łącznie w roku akademickim 2012/2013 przyjęto na studia osób, z czego blisko połowę na najpopularniejsze kierunki osób ( dane MNiSW).

39 Najpopularniejsze kierunki studiów w roku 2013/2014 na warszawskich uczelniach Uniwersytet Warszawski ekonomia, finanse, rachunkowość, ubezpieczenia prawo filologia angielska Najwięcej chętnych na jedno miejsce przyciągnęły : lingwistyka stosowana (język wiodący angielski, drugi włoski) – 23 osoby na jedno miejsce, orientalistyka, sinologia - 18 os./miejsce, orientalistyka, japonistyka - 16 os./miejsce. Szkoła Główna Handlowa kandydaci na studia starają się o przyjęcie na uczelnię, a nie konkretny kierunek

40 Politechnika Warszawska najpopularniejszym kierunkiem studiów jest architektura -928 chętnych (11,6 os. na miejsce). W rekrutacji na pozostałe kierunki na miejsc oferowanych w tym roku na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wpłynęło łącznie 50 tys. aplikacji, co oznacza 7,9 aplikacji na jedno miejsce Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego najwięcej chętnych przyciągnęły kierunki: finanse i rachunkowość (ponad 1,2 tys. chętnych), weterynaria (900) logistyka (ponad 800 chętnych )

41 Zawody przyszłości Czyli takie, które w przyszłości dadzą szanse zatrudnienia

42 Informatyka, Telekomunikacja, Internet i Technologie Informacyjne 1.

43 grafik komputerowy projektant serwisu www programista administrator baz danych 1. Informatyka, Telekomunikacja, Internet i Technologie Informacyjne

44 inżynier obsługi systemów komputerowych administrator sieci informatycznej organizator pracy wirtualnej telepracownik – praca w domu za pośrednictwem Internetu 1. Informatyka, Telekomunikacja, Internet i Technologie Informacyjne

45 Biotechnologia i jej zastosowania 2.

46 biotechnolog farmaceutyczny biotechnolog środowiska bioinżynier chemiczny bioinżynier genetyczny 2. Biotechnologia i jej zastosowania

47 Ochrona środowiska 3.

48 projektant wnętrz i zieleni pielęgniarz drzew analityk stanu środowiska 3. Ochrona środowiska

49 inspektor ochrony środowiska strażnik ochrony środowiska edukator ekologiczny doradca ekologiczny 3. Ochrona środowiska

50 Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny 4.

51 pracownik centrum interaktywnej obsługi klienta pracownik centrum elektronicznej obsługi klientów pracownik scentralizowanych systemów rozliczeniowych projektant pakietów usług finansowych 4. Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny

52 analityk finansowy specjaliści ds. budżetowania, analizy kosztów, zarządzania finansami specjaliści zajmujący się obsługą biznesu m.in. doradcy podatkowi i ubezpieczeniowi negocjator w dużych firmach i korporacjach 4. Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny

53 handlowiec motoryzacyjny handlowiec zagraniczny handlowiec on-line 4. Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny

54 Ochrona zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, domowa opieka zdrowotna nad ludźmi starymi 5.

55 inżynier kliniczny koordynator badań klinicznych specjalista zdrowia publicznego asystent medyczny 5. Ochrona zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, domowa opieka zdrowotna nad ludźmi starymi

56 terapeuta oddechowy inspektor farmaceutyczny kontroler jakości świadczeń zdrowotnych technolog kardiochirurgiczny 5. Ochrona zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, domowa opieka zdrowotna nad ludźmi starymi

57 Informacja, kultura popularna, przemysł rozrywkowy 6.

58 specjalista d.s. kultury specjalista d.s. marketingu sieciowego menedżer sieciowy menedżer wielokulturowości 6. Informacja, kultura popularna, przemysł rozrywkowy

59 animator parków rozrywki specjalista d.s. marketingu społecznego specjalista od przygotowywania przemówień badacz rynku (rozrywki i czasu wolnego) 6. Informacja, kultura popularna, przemysł rozrywkowy

60 pracownik środków masowego przekazu broker informacji 6. Informacja, kultura popularna, przemysł rozrywkowy

61 Turystyka (organizacja czasu wolnego), Rekreacja, Hotelarstwo, Gastronomia 7.

62 organizator obsługi turystycznej pilot wycieczek przewodnik turystyczny ekspert od turystyki 7. Turystyka (organizacja czasu wolnego), Rekreacja, Hotelarstwo, Gastronomia

63 kucharz kelner hostessa gastronom rozrywkowy 7. Turystyka (organizacja czasu wolnego), Rekreacja, Hotelarstwo, Gastronomia

64 Administracja 8.

65 urzędnik skarbowy kurator doradca finansowy 8. Administracja

66 Marketing, reklama 9.

67 specjalista ds. marketingu i zarządzania specjalista od reklamy specjalista d/s public relations twórca reklam 9. Marketing, reklama

68 Najważniejsze czynniki przy wyborze szkoły i zawodu to: zainteresowania predyspozycje cechy osobowości wyniki w nauce stan zdrowia opinia rodziców informacje z prasy, radia, telewizji sytuacja życiowa rodziny miejsce zamieszkania możliwość wykonywania tzw. zawodu dziedziczonego opinia o szkołach koleżanek i kolegów Pami ę tajmy !

69 informatory o szkołach; doradca zawodowy, pedagog szkolny; informacje od kolegów i znajomych; zapoznanie się z informacjami i kryteriami naboru do szkół (dni otwarte); media: Internet (strony internetowe szkół, rankingi, fora), prasa (czasopismo Perspektywy, dodatki Praca do gazet codziennych), radio, Tv (specjalistyczne audycje i wiadomości z rynku pracy) dni otwarte szkól ponadgimnazjalnych Źródła informacji

70 Przy dokonywaniu wyboru można skorzystać z indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym prowadzonych w: Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego w Pałacu Młodzieży, Pl. Defilad 1, godziny pracy doradców zawodowych z młodzieżą i Rodzicami od wtorku do piątku w godz – 19.00, soboty – tel Rejonowych Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych W szkołach Źródła informacji

71 Warszawski System Doradztwa Zawodowego Od 1 września 2013 r. w szkołach warszawskich sukcesywnie zostaje wprowadzany spójny jednolity system doradztwa zawodowego dla uczniów na każdym poziomie edukacyjnym. MĄDRZE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

72 Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP – Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (oferta szkół, informator o szkołach zawodowych, informacja o wolnych miejscach) – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna informacje o zawodach, rankingi szkół przewodnik po zawodach informacje o zmianach w kształceniu zawodowym Oświatowe ABC-KOWEZiU- google informacje o szkołach, kształceniu zawodowym i ogólnym informacje o rynku pracy Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego przy WCIES Informacje o szkołach Informacje o uczelniach, kierunkach studiów Informacje o zawodach Pomocne adresy

73 Wspierajcie dzieci w podjęciu właściwej decyzji – trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej Życzymy powodzenia! Opracowanie: Grażyna Gutaker, Małgorzata Polkowska, Barbara Krępska Drodzy Rodzice!


Pobierz ppt "RODZIC JAKO DORADCA SWOJEGO DZIECKA PRZY WYBORZE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Biuro Edukacji m. st. Warszawy WCIES."

Podobne prezentacje


Reklamy Google