Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2006-2010 Szanowne Koleżanki i Koledzy Delegaci i Goście XXXII Walnego Zjazdu Delegatów SIMP Na Zamku w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2006-2010 Szanowne Koleżanki i Koledzy Delegaci i Goście XXXII Walnego Zjazdu Delegatów SIMP Na Zamku w."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2006-2010 Szanowne Koleżanki i Koledzy Delegaci i Goście XXXII Walnego Zjazdu Delegatów SIMP Na Zamku w Rydzynie 16-17 październik 2010r.

2 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2006-2010 Skład osobowy GSK SIMP, wybrany na XXXI Walnym Zjeździe Delegatów SIMP W dniu 22.10.2006 roku. Wiktor Obuchowicz – przewodniczący, Jan Jęczkowski – wiceprzewodniczący, Jan Kapsa – sekretarz, Jan Cierkosz – członek, Tadeusz Filipek – członek, Mieczysław Murawski – członek, Kazimierz Zawiślak – członek. W powyższym składzie osobowym GSK działał przez całą omawianą kadencję.

3 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2006-2010 GSK SIMP na początku kadencji przyjął ustalenia zapisane w dokumencie Kierunkowe działania GSK SIMP na kadencję 2006 - 2010 a mianowicie: Prowadzenie procedur orzekających I odwoławczych, Upowszechnienie zasad etyki zawodowej i postaw etycznych, Organizowanie okresowych spotkań z przedstawicielami sądów jednostek organizacyjnych Podtrzymywanie I umacnianie godności i rangi zawodu inżyniera. Na każdy rok był przyjmowany plan zebrań z określonymi wstępnie terminami. W miarę możliwości była określana tematyka zebrań w sprawach, które można było długofalowo planować (np. praca nad zmianami i poprawkami w zapisach regulaminowych, praca zespołów orzekających itp.)

4 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2006-2010 ZEBRANIA GSK SIMP, na których: Przewodniczący kierował całokształtem działalności, Rozpatrywano napływające wnioski, Aktualizowano dokumenty: Regulamin GSK i sądów koleżeńskich........, Wytyczne GSK w zakresie postępowania sądów koleżeńskich SIMP, Zasady etyki członków SIMP, Statut SIMP w zakresie związanym z działalnością GSK, Sprawy bieżące – były to sprawy związane z bieżącą działalnością naszego stowarzyszenia oraz sprawy organizacyjne GSK.

5 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2006-2010 Zebrania: - 22.10.2006. - Rydzyna, ukonstytuowanie GSK, - 14-15.12.2006. - Rydzyna, - 28.05.2007. - Rydzyna, - 15-16.11.2007. - Rydzyna, - 27-28.12.2008. - Rydzyna, - 18-19.01.2009. - Rydzyna, z koncertem noworocznym, - 24.03.2009. - Poznań, - 13.05.2009. - Warszawa, PLENARNE, - 05-06.11.2009. - Rydzyna, - 24-25.01.2010. - Rydzyna, z koncertem noworocznym, - 15.06.2010. - Poznań, - 15.10.2010. - Rydzyna, kończące kadencję.

6 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2006-2010 Należy podkreślić fakt blisko 100% frekwencji na zebraniach GSK SIMP niezależnie od miejsca zebrania. Szczególnie chciałbym podziękować kol. Zdzisławowi Molińskiemu Gospodarzowi Zamku wraz z personelem za miłą i serdeczną gościnę w czasie zebrań, z których większość odbyła się właśnie w Rydzynie.

7 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2006-2010 ZEBRANIE PLENARNE – Warszawa, 13 maj 2009r. Cel: Wysłuchanie referatu z zakresu etyki zawodowej i dyskusja, Wzajemna wymiana informacji i doświadczeń, Bezpośrednie spotkania członków sądów terenowych, Program, główne zagadnienia: Referat Moralne podstawy współpracy w organizacji, autor dr Paweł BERNAT, Informacja o działaniach GSK SIMP, Informacje o działaniach Sądów Koleżeńskich w jednostkach organizacyjnych, dyskusja. Referat dostępny jest na stronie internetowej naszego stowarzyszenia w zakładce GSK SIMP www.simp.pl/gskwww.simp.pl/gsk

8 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2006-2010 Podsumowanie – Uczestników 23 osoby łącznie z członkami GSK SIMP, – Reprezentanci 14 oddziałów na 48 istniejących, – Pytanie: Dlaczego tak mało uczestników ? - Brak zainteresowania sprawami etyki, brak chęci uczestnictwa czy brak funduszy na wysłanie delegatów ???

9 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2006-2010 ROZPATRYWANE WNIOSKI 2006-październik - Odwołanie od orzeczenia w sprawie ZG SIMP przeciwko Przewodniczący Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji. Orzeczenie dotyczyło wykluczenia z szeregów stowarzyszenia. Wdrożono postępowanie odwoławcze. 2006-listopad – Wniosek w sprawie o nieetyczne postępowanie dotyczący kolegów z władz stowarzyszenia. Wprowadzono postępowanie wyjaśniające. 2007-kwiecień - Wpłynęła (skierowana z ZG SIMP) skarga a po wyjaśnieniach zamieniona na wniosek kolegi z oddziału kaliskiego przeciwko współkolegom z oddziału. Wniosek został skierowany do sądu przy oddziale. 2007-maj - Odwołanie w sprawie o nieetyczne postępowanie. Wdrożono postępowanie odwoławcze.

10 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2006-2010 PROWADZENIE SPRAW SĄDOWYCH 2007-kwiecień – Zespół orzekający (Przewodniczący - J. Cierkosz, J. Kapsa, T. Filipek) przeprowadził rozeznanie w sprawie o nieetyczne postępowanie W sprawach dotyczących dwóch kolegów doprowadzono do ugody przed rozprawą. Sprawy zostały umorzone. Postępowanie p-ko trzeciemu koledze zakończyło się orzeczeniem, w którym uznano przewinienie za nieudowodnione. 2007-maj – Zespół orzekający (Przewodniczący - M. Murawski, K. Zawiślak, J. Jęczkowski) działający w trybie odwoławczym próbował nawiązać kontakt z odwołującym się. Mimo usilnych starań zespołu orzekającego i przewodniczącego GSK, kol. odwołujący się nie podjął kontaktu, nie odbierał poczty tradycyjnej i elektronicznej. Na zaocznym posiedzeniu zespołu orzekającego utrzymał w mocy orzeczenie zespołu orzekającego w I instancji – wykluczenia ze stowarzyszenia.

11 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2006-2010 PROWADZENIE SPRAW SĄDOWYCH - cd. 2007-wrzesień – Zespół orzekający (Przewodniczący -K. Zawiślak, J. Jęczkowski, M. Murawski) działający w trybie odwoławczym po ponownym przeanalizowaniu dokumentów, wysłuchaniu wyjaśnień obu stron w sprawie o nieetyczne postępowanie sprawę zakończył orzeczeniem, w którym upomniał obwinionego. Podsumowanie – Rozpatrywane sprawy były konsekwencją nieprzestrzegania zasad etyki w życiu stowarzyszeniowym. Tak więc apeluję w imieniu ustępującego składu GSK SIMP aby Zasady etyki naszego stowarzyszenia popularyzować wśród członków naszego stowarzyszenia na każdym poziomie naszych struktur. Wniosek do uchwały - Przynajmniej raz w kadencji tematem obrad zebrania zarządu oddziału i sekcji będą zasady etyki.

12 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2006-2010 Cel działalności sądów koleżeńskich: Głównym celem naszego postępowania było i naszym zdaniem powinno to być zachowane aby: Wszelkie nieprawidłowości i naruszenia Zasad etyki członków SIMP rozwiązywać polubownie w najbliższym koleżeńskim otoczeniu. Tylko w ostateczności należy doprowadzić do postępowania wyjaśniającego i orzekającego przed sądem koleżeńskim

13 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2006-2010 PUBLIKACJE 2007-styczeń – Informacja o bieżącej działalności GSK SIMP autorstwa sekretarza GSK kol. J. Kapsy ukazała się w WIADOMOŚCIACH SIMP nr 1-2- 3(570-571-572) oraz została umieszczona na stronie internetowej www.simp.pl 2008-czerwiec – INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GSK SIMP obejmująca opisem również dwie poprzednie kadencje GSK, opracowana przez kol. K. Zawiślaka przy współudziale przewodniczącego GSK ukazała się w WIADOMOŚCIACH SIMP nr 6-7(587-588). Strona internetowa GSK SIMP dostępna jest pod adresem www.simp.pl/gsk zawiera dokumenty, regulamin, wytyczne i referaty wygłaszane na zebraniach plenarnych Głównego Sądu Koleżeńskiego przez zapraszanych prelegentów.www.simp.pl/gsk

14 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2006-2010 ZNACZACE DZIAŁANIA SĄDÓW ODDZIAŁOWYCH 2008-marzec – Kol. A. Jazdon, Przewodniczący Sadu Koleżeńskiego przy oddziale w Bydgoszczy przedstawił na RADZIE SIMP stanowisko tamtejszego sądu w sprawach etyki zawodowej inżynierów i techników. Wystąpienie to zawiera szereg celnych wniosków, uwag i zasad, które członkowie naszego stowarzyszenia powinni stosować w życiu zawodowym i osobistym. Wystąpienie to było pozytywnie przyjęte przez GSK SIMP. 2008-czerwiec – Zarząd oddziału w Poznaniu przy udziale przewodniczącego oddziałowego sądu koleżeńskiego kol. W. Nowikowskiego zorganizował zebranie zarządu z udziałem ks. prof. P. Bortkiewicza z UAM, który wygłosił wykład na temat Etyka inżynierska Tego typu działania są godne podkreślenia i zachęcam koleżanki i kolegów do podobnych działań w swoich oddziałach i sekcjach.

15 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2006-2010 Na zakończenie dziękuję wszystkim kolegom, z którymi współpracowałem, za wspaniałą atmosferę i pracę włożoną w działania Głównego Sadu Koleżeńskiego w minionej kadencji.

16 Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2006-2010 Delegatom i Gościom XXXII Walnego Zjazdu SIMP Dziękuję za uwagę Wiktor Obuchowicz Przewodniczący GSK SIMP W kadencji 2006 - 2010


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności GSK SIMP w kadencji 2006-2010 Szanowne Koleżanki i Koledzy Delegaci i Goście XXXII Walnego Zjazdu Delegatów SIMP Na Zamku w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google