Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kluczowe elementy konstrukcji umowy o wdrożenie systemu CRM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kluczowe elementy konstrukcji umowy o wdrożenie systemu CRM"— Zapis prezentacji:

1 Kluczowe elementy konstrukcji umowy o wdrożenie systemu CRM
dr Maciej Skory radca prawny

2 1. Umowa o CRM jako umowa empiryczna
a) Co to jest CRM:  czy tylko rozwiązania organizacyjne (proceduralne, w tym prawne),  techniczne (informatyczne), strategia, filozofia, postulat, czy model zarządzania; b) W jakim stopniu CRM stanowi o istocie i wartości przedsiębiorstwa (CRM jako składnik majątkowy, element zorganizowania, CRM a klientela); c) CRM - zderzenie prawa i biznesu;  d) Istotne elementy dla systemu CRM (w uproszczeniu): operacyjny (front-office) – odpowiadający za automatyzację podstawowych procesów biznesowych (marketing, sprzedaż, serwis). analityczny (back-office) – odpowiadający za analizę zachowań klientów na podstawie danych zgromadzonych w elemencie operacyjnym. komunikacyjny (interakcyjny) – odpowiadający za komunikację z klientami.

3 2. Postaci umowy o CRM Umowa czy umowy o CRM?
core umowy: sprzedaż, umowa o dzieło, zlecenie; elementy akcesoryjne: wdrożenie, szkolenie, support, upgrade; b) Normatywne formy umowy o CRM umowa sprzedaży – przeniesienie praw, gwarancja, rękojmia nienazwana – problem z oznaczeniem środowiska prawnego, zasada swobody umów, umowa o dzieło – umowa rezultatu (akcent na efekt rozumiany jako system czy korzyści z funkcjonowania systemu) umowa zlecenia – umowa starannego działania (brak odpowiedzialności za efekt);

4 3. Sposób zawarcia umowy a) dochodzenie do tzw. consensu – problem rozbieżności oczekiwań i ich zdefinowania; b) oferta, przetarg, konkurs ofert, tryb negocjacyjny; c) narzędzia ułatwiające zawarcie umowy: wzorce, check listy, zespoły robocze; d) problemy w negocjacjach: umowa o umowę, o negocjacje, odpowiedzialność w ramach culpa in contrahendo; e) problem danych i ujawnienia tajemnic przedsiębiorstwa przed zawarciem umowy. Umowa o poufności typu NDA;

5 f) CRM a zagadnienie nieuczciwej konkurencji;
Art. 11. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. 2. Przepis ust. 1 stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego - przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy. 3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się wobec tego, kto od nieuprawnionego nabył, w dobrej wierze, na podstawie odpłatnej czynności prawnej, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Sąd może zobowiązać nabywcę do zapłaty stosownego wynagrodzenia za korzystanie z nich, nie dłużej jednak niż do ustania stanu tajemnicy. 4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

6 4. Istotne elementy umowy o CRM
a) przedmiot, b) czas wykonania, c) współdziałanie stron, d) wynagrodzenie, e) tajemnice, dane prawnie chronione dane osobowe/bankowe/ubezpieczeniowe/ zawodowe (lekarskie), tajemnic przedsiębiorstwa itp. funkcja śledzenia konkurenta… f) prawa autorskie, g) zabezpieczenie wykonania, h) odpowiedzialność za niewykonanie, nienależyte wykonanie;

7 5. Problem praw własności intelektualnej
a) Dzieło, utwór, zbycie praw autorskich, licencja Art. 1 prawa autorskiego definiuje utwór jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Umowa licencyjna - art. 50 prawa autorskiego - zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu, wykonanie, wystawianie, nadawanie, udostępnianie utworu. Zgodnie art. 41 ust. 2 prawa autorskiego – umowa licencyjna obejmuje pola eksploatacji, które są w niej wyraźnie wymienione. Umowa może zawierać postanowienia co do pól eksploatacji znanych tylko w chwili jej zawarcia. Jeśli przenosi się autorskie prawa majątkowe należy to jednoznacznie określić w umowie, jeśli tego nie uczyniono zgodnie z art. 65 prawa autorskiego uznaje się, że udzielono licencji. Należy odróżnić przeniesienie własności egzemplarza utworu od przeniesienia autorskich praw majątkowych.

8 b) Czy przyjmujący ma prawa autorskie do CRM;
b) Czy przyjmujący ma prawa autorskie do CRM; c) Udział zleceniodawcy w prawach do CRM - autorstwo, współautorstwo, utwór zależny, twórczość równoległa; d) Czy struktura organizacyjna, regulaminy, procedury, umowy  są przedmiotem ochrony;

9 6. Elementy akcesoryjne umowy o CRM:
a) wdrożenie, b) szkolenie, c) utrzymanie, d) support systemu, e) upgradowanie systemu. Problem ustalenia wynagrodzenia, odpowiedzialnością za niewykonanie umowy (przestoje, czas reakcji, zgodność formatów danych, utrata danych)

10 7. Zabezpieczenie wykonania umowy
a) sposób sformułowania oczekiwań oraz ich zaspokojenia, b) kary umowne, c) gwarancja i rękojmia, d) udział osób trzecich – gwarant, poręczyciel, e) przedawnienie roszczeń;

11 8. Systemem działa i co dalej?
a) problem odsprzedaży CRM lub jego części, licencja dalsza, tzw. przeróbki własne. Ingerencja w kod źródłowy; b) CRM w strukturach holdingowych - wykorzystanie przez spółki córki, podział systemu na różne podmioty, tzw. umbrella contrats; c) przekształcenia w obrębie podmiotów – podział spółek, łączenie spółek, nabywanie składników przedsiębiorstwa i tzw. konfuzje umów oraz praw własności intelektualnej;

12 Kancelaria Prawna IURICO
Dziękujemy za uwagę! Kancelaria Prawna IURICO Tel. 071/ Fax. 071/


Pobierz ppt "Kluczowe elementy konstrukcji umowy o wdrożenie systemu CRM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google